Reklamfotograf döms för sexbrott mot barn

En reklamfotograf och tidigare kameraambassadör i Stockholmsområdet dömdes 2022-05-25 vid Attunda tingsrätt för barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering. Fotografen har överklagat till Svea hovrätt.

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Barnpornografibrott, 16 kap 10 a § 1 st 1 p brottsbalken i sin lydelse före 1 maj 2020 2014-08-29 — 2014-10-04 (2 tillfällen)
2. Utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap 8 § 2 st brottsbalken 2014-08-29 — 2014-10-04 (2 tillfällen)

Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 130 om 240 kr Lagrum som åberopas 34 kap 1 § 1 st brottsbalken 34 kap 2 § brottsbalken

Skadestånd
1. B ska betala skadestånd till Sekretess AA med 15 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 oktober 2014 till dess betalning sker.
2. B ska betala skadestånd till Sekretess BA med 25 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 4 oktober 2014 till dess betalning sker.

Förverkande och beslag
1. I beslag tagna hårddiskar och dator förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polisregion Stockholm, beslagsnummer 2017-5000-BG104363, punkterna 2, 3 och 7).
2. I beslag tagna mobiltelefon och datorer förklaras förverkade. Beslagen ska bestå.

Sekretess
1. Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § kap offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som har lagts fram vid tingsrättens huvudförhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandena AA:s och BA:s identiteter. Det innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteterna går att klarlägga. Samma sekretessbestämmelse ska vara tillämplig på identitetsuppgifterna i partsbilagorna till denna dom.
2. Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna i journalanteckningarna i aktbil. 47 som har lagts fram vid tingsrättens huvudförhandling inom stängda dörrar.
3. Sekretessbestämmelserna i 18 kap. 15 § och 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämpliga på uppgifterna i de bilder som har lagts fram vid tingsrättens huvudförhandling inom stängda dörrar.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
1. JS får ersättning av staten med 50 583 kr. Av beloppet avser 38 213 kr arbete, 1 650 kr tidsspillan, 603 kr utlägg och 10 117 kr mervärdesskatt.
2. TB får ersättning av staten med 44 568 kr. Av beloppet avser 25 350 kr arbete, 10 230 kr tidsspillan, 74 kr utlägg och 8 914 kr mervärdesskatt.
3. KL får ersättning av staten med 58 949 kr. Av beloppet avser 42 539 kr arbete, 4 620 kr tidsspillan och 11 790 kr mervärdesskatt.
4. B ska betala 154 100 kr av kostnaderna för målsägandebiträdena och försvararen till staten.

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat att B ska dömas för barnpornografibrott (16 kap. 10 a § 1 st. 3 p brottsbalken i sin lydelse före den 1 maj 2020) och utnyttjande av barn för sexuell posering (6 kap. 8 § 2 st. brottsbalken) enligt följande gärningsbeskrivningar.

Åtalspunkt 1 – barnpornografibrott
B har skildrat NN4, som vid tillfällena var under 18 år, i 293 barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 29 augusti 2014 och den 4 oktober 2014 bland annat på xgatan 4, Stockholms stad.

B begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 2 – utnyttjande av barn för sexuell posering
B har främjat eller utnyttjat att NN4, som vid tillfällena var 15 år, utfört sexuell posering vid 293 tillfällen. Poseringen har varit ägnad att skada målsägandens hälsa och utveckling. Det hände mellan den 29 augusti 2014 och den 4 oktober 2014 bland annat på xgatan 4, Stockholms stad.

B begick gärningen med uppsåt. Han hade i vart fall skälig anledning att anta att målsäganden var under 18 år.

Åtalspunkt 3 – barnpornografibrott
B har skildrat NN5, som vid tillfällena var under 18 år, i 247 barnpornografiska bilder. Det hände mellan den 29 augusti 2014 och den 4 oktober 2014 bland annat på xgatan 4, Stockholms stad.

B begick gärningen med uppsåt.

Åtalspunkt 4 – utnyttjande av barn för sexuell posering
B har främjat eller utnyttjat att NN5, som vid tillfällena var 14 år, utfört sexuell posering vid 247 tillfällen. Det hände mellan den 29 augusti 2014 och den 4 oktober 2014 bland annat på xgatan 4, Stockholms stad.

B begick gärningen med uppsåt. Han hade i vart fall skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år.

Åklagaren har även yrkat att i beslag tagna externa hårddiskar, datorer och mobiltelefon innehållande barnpornografiskt material ska förverkas från B.

Sekretess BA (NN 4), som biträtt åtalet, har yrkat att B ska betala 35 000 kr i skadestånd och ränta på beloppet från den 4 oktober 2014 till dess betalning sker. Av beloppet avser 25 000 kr kränkning och 10 000 kr sveda och värk.

Sekretess AA (NN 5), som biträtt åtalet, har yrkat att B ska betala 25 000 kr i skadestånd och ränta på beloppet från den 29 augusti 2014 till dess betalning sker. Beloppet avser kränkning.

B har erkänt gärningarna. Han har uppgett att han i och för sig trodde att målsägandena var 18 år eller äldre vid tidpunkten för gärningarna, men har medgett likgiltighetsuppsåt vad gäller gärningarna i åtalspunkterna 1 och 3 samt att han i och för sig haft skälig anledning att anta att målsägandena var under 18 år när det gäller gärningarna i åtalspunkterna 2 och 4 och att han beträffande dessa gärningar därför ska dömas för oaktsamt utnyttjande av barn för sexuell posering. Han har inte haft något att invända mot förverkandeyrkandena.

Beträffande Sekretess BA:s skadeståndsyrkande har B medgett att betala 10 000 kr i skadestånd för kränkning, men motsatt sig skadeståndsyrkandet vad gäller sveda och värk. Han har vidare motsatt sig sättet att beräkna ränta, men vitsordat att ränta ska utgå från den 9 juni 2022, dvs. 30 dagar efter det att det enskilda anspråket gavs in till tingsrätten.

Beträffande Sekretess AA:s skadeståndsyrkande har B medgett att betala 10 000 kr i skadestånd för kränkning. Han har motsatt sig sättet att beräkna ränta, men vitsordat att ränta ska utgå från den 8 juni 2022, dvs. 30 dagar efter det att det enskilda anspråket gavs in till tingsrätten.

UTREDNING

Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat granskningsprotokoll, två promemorior om spridning av barnpornografi samt bild med textruta ur tidning för tonåringar.

Under förhöret med vittnet PE, som arbetar som granskare vid Polismyndigheten, har det hållits syn av ett representativt urval av bilder som tagits i beslag.

Målsägandena har åberopat samma bevisning som åklagaren. Sekretess BA har därtill åberopat journalanteckningar samt bild med textruta ur tidning för tonåringar.

B har hörts. På åklagarens begäran har även målsäganden Sekretess AA och målsäganden Sekretess BA samt vittnet PE hörts.

DOMSKÄL

Skuld
B har erkänt gärningarna. Erkännandet vinner stöd av övrig utredning. Det är därmed ställt utom rimligt tvivel att han agerat på sätt som framgår av gärningsbeskrivningarna.

När det gäller frågan om uppsåt beaktar tingsrätten följande. Det är utrett att B och Sekretess BA haft kontakt via sociala medier, bl.a. Instagram och Kik (en chatt-app), i tiden före de aktuella gärningarna. Det har vidare genom Sekretess BA:s och den tilltalades uppgifter framkommit att B aktivt gillade nästan alla målsägandens bilder på Instagram. Sekretess BA har uppgett att hon där lagt ut bilder bl.a. från sin 15-årsdag som inföll endast ett par månader före de nu aktuella händelserna och att hon kommenterat bilderna på så sätt att det var tydligt att det var 15 år hon fyllde. Hon har vidare uppgett att hennes födelseår framgick av hennes användarnamn på Kik. Det är uppgifter som tingsrätten inte finner skäl att ifrågasätta. Genom Sekretess AB:s och B:s förhör har det vidare framkommit att B föreslog Sekretess BA att hon skulle medverka till ett ”gör om mig-reportage” i en tidning för tonåringar. B har uppgett att de som medverkade i dessa reportage vanligtvis var under 18 år – ofta flera år yngre än så – och att det var han som brukade fotografera till reportagen. Han har berättat att han alltså hade erfarenhet av att arbeta med unga tjejer och att han var väl medveten om att de kunde se äldre ut än vad de var. Mot ovan bakgrund finner tingsrätten inte skäl att ifrågasätta Sekretess BA:s uppgift om att B redan inför första fotograferingen visste om att hon var 15 år och gick i grundskolan. Genom B:s egna uppgifter står det vidare klart att han visste att Sekretess AA var vän med Sekretess BA och de två var lika gamla. Tingsrätten finner det därför utrett att han haft uppsåt till samtliga gärningar som omfattas av åtalet. B ska därmed dömas för två fall av barnpornografibrott och två fall av utnyttjande av barn för sexuell posering.

Påföljd
B förekommer under två avsnitt i belastningsregistret. Det senaste avser en dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge från den 12 maj 2020, genom vilken B dömdes för utnyttjande av barn för sexuell posering till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse i fem månader ha dömts ut. Påföljden är till fullo verkställd.

Av det yttrande som inhämtats från frivården framkommer bl.a. att B i samband med tidigare dom sökt hjälp och genomgått adekvata behandlingsinsatser. Det framgår vidare att han anser sig ha gjort en prosocial förändring med hjälp av insatser inom frivården samt inom sjukvården och att han inte upplever sig vara i behov av fortsatt behandling. Risken för återfall i brottslighet har bedömts vara låg. Frivården har mot denna bakgrund ansett att det inte föreligger något övervakningsbehov, varför en skyddstillsyn – kontraktsvård inbegripet – inte ansetts vara en lämplig påföljd.

De brott som B nu döms för har begåtts i tiden före hovrättens dom. Det rör sig alltså om s.k. nyupptäckt brottslighet vilket tingsrätten har att beakta vid påföljdsbestämningen. Huvudregeln i sådana fall är att tingsrätten ska döma till ny påföljd för den tillkommande brottsligheten. Det saknas skäl att frångå huvudregeln i detta fall. När rätten dömer till en ny följd för ett nyupptäckt brott ska den när påföljden bestäms iaktta att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten (34 kap. 2 § brottsbalken).

Det samlade straffvärdet för den nu aktuella brottsligheten uppgår enligt tingsrätten till ca fyra månaders fängelse. Den långa tid som förflutit från brott till lagföring ska i viss mån beaktas vid straffmätningen. Därtill har tingsrätten att beakta ovan nämnda regel i 34 kap. 2 § brottsbalken. Det innebär att – om fängelse hade dömts ut som påföljd – fängelse i två månader hade dömts ut. I förevarande fall utgör emellertid varken brottslighetens art eller straffvärde hinder mot att döma ut en annan påföljd än fängelse. Då det saknas särskild anledning att befara att B kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet ska påföljden bestämmas till villkorlig dom. Denna ska, enligt huvudregeln, förenas med dagsböter. Antalet dagsböter bestäms utifrån brottslighetens allvar till 130 stycken och dagsbotens storlek – utifrån vad som framkommit om B:s ekonomiska förhållanden – till 240 kr.

Skadestånd
De brott som B har utsatt målsägandena för har inneburit en allvarlig kränkning av deras personliga integritet. B är skyldig att ersätta dem för denna kränkning. Ersättningen för kränkning lämnas i detta fall enbart för sexualbrottet, dvs. utnyttjande av barn för sexuell posering, då sexualbrottet och barnpornografibrottet utgör samma gärning. Kränkningen för barnet är således detsamma trots att ansvar utdöms för två brott.

Med beaktande av målsägandenas ålder, gärningarnas karaktär och praxis på området ska kränkningsersättning med skäliga 15 000 kr utgå till var och en av målsägandena.

Sekretess BA har därtill yrkat ersättning för sveda och värk med 10 000 kr, motsvarande drygt fyra månaders akut psykiskt lidande. Vad Sekretess BA har berättat om sitt mående, bl.a. att hon än idag – åtta år efter det att hon utsatts för de aktuella brotten – lider av det inträffade och att detta i hög grad påverkar hennes vardag, vinner starkt stöd av åberopade journalanteckningar. Ersättning för sveda och värk ska därför utgå till Sekretess BA med yrkat belopp.

Ränta på de belopp som B ska betala till målsägandena ska utgå enligt 6 § räntelagen från brottsdatum, dvs. från den 4 oktober 2014.

Övrigt
Yrkandet om förverkande har stöd i lag och ska därför bifallas.

Försvararna och målsägandebiträdet tillerkänns begärd ersättning som är skälig. B:s inkomstförhållanden är sådana att han ska återbetala kostnaden för försvararen och målsägandebiträdena till staten.

Eftersom B döms för brott där fängelse ingår i straffskalan ska han betala avgift till brottsofferfonden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *