Kund fick av ARN delvis rätt mot fotograf

En kund var missnöjd med sina bröllopsbilder och begärde i Allmänna reklamationsnämnden att han skulle få tillbaka hälften av det han betalat till fotografen. Allmänna reklamationsnämnden gick delvis med på kundens krav, men då en tredjedel. Detta då fotografen utfört den större delen av tjänsten. Nedan är nämndens beslut från 8 maj 2023.

Nämndens beslut

Nämnden rekommenderar B att betala 10 000 kr till A.

Anmälarens krav

A begär att avtalet hävs och att han får tillbaka 15 000 kr.

Sammanfattning av A:s skäl för kravet

Den 20 januari 2020 beställde han bröllopsfotografering av företaget via mail och hemsidan. Han fick garanti både muntligen och skriftligen. Det utlovades en viss kvalitet på bilderna. Han betalade 29 000 kr.

Fotograferingen utfördes den 30 maj 2020. Fotografen har endast utfört 2 av 8 tjänster. De tjänster som har genomförts var av låg kvalitet och motsvarade inte företagets marknadsföring. De tjänster som inte genomförts är 6 timmars fotosession, ett handgjort bröllopsalbum (i fantastisk kvalitet med 20 albumsuppslag 25×25 cm), leverans av ett bröllopsalbum efter urval av bilder, en personlig app med ca 75 bilder, bildspel med musik samt tackkort med post. Fotografen fick goda förutsättningar för att kunna slutföra och fullfölja sitt uppdrag (förutom de 6 timmars fotosession som kvarstår vilka inte har bokats in).

Han fick bilderna den 3 juni 2020 och meddelad fotografen den 16 juni 2020 att de inte var nöjda. Den 12 augusti 2020 skickade fotografen redigerade bilder men de var fortfarande inte nöjda. Den 31 augusti 2020 kom de överens med fotografen om att avvakta val av bilder till bröllopsalbumet. Den 7 februari 2021 skickade han de bilder de hade valt ut. Enligt avtalet skulle leverans ske 10–12 veckor senare. Den 4 september 2021 fick han besked från fotografen att hon inte kunde få upp filerna och tyckte att det var bättre om de själva skapade fotoalbumet. Fotografen har inte slutfört sitt uppdrag och är därför i dröjsmål med tjänsten. Han vill därför häva tjänsten. Han vill få tillbaka 15 000 kr. Det är mer än skäligt att fotografen återbetalar ungefär hälften av beloppet då denne endast utfört 25 procent av tjänsten. Företaget har nekat ersättning med motiveringen att det inte finns någon nöjdhetsgaranti i den aktuella branschen.

Fotografen har också utan deras vetskap använt bilderna i kommersiell och marknadsföringssyfte vilket är ett kontraktsbrott.

Motpartens svar

B motsätter sig kravet.

Sammanfattning av B:s svar

Hon och brudparet hade kontakt i början av år 2020 då de önskade boka henne som bröllopsfotograf. Brudparet var då oroliga att deras bilder inte skulle bli så vackra och hänvisade till att de önskade få likadana bilder som ett annat par på min hemsida. Hon var då tydlig med att hon inte kunde lova att deras bilder skulle bli lika någon annans då alla bröllop, brudpar, omgivningar med mer är olika. På grund av pandemin sköt brudparet upp fotograferingen och önskade dela upp den i två delar. Detta tillgodoseddes även om hon då skulle behöva resa till Stockholm från Göteborg vid två tillfällen istället för ett. Efter bröllopet följde hennes arbete som vanligt med att redigera ett par bilder och skicka dem till brudparet. Efter några veckor skickade hon hela urvalet (fler än 500 bilder) och inväntade återkoppling. Efter att hon hade skickat bilderna hörde hon inget från brudparet även fast hon mailade dem vid ett flertal gånger för att se så att bilderna hade kommit fram.

Långt senare fick hon svaret att de absolut inte var nöjda, att bilderna inte motsvarade det de önskat. Hon återkopplade och undrade om hon kunde göra något. Bilderna var högupplösta i mycket god kvalitet. Hon rådgjorde med två nära kollegor som såg över galleriet. Även de ansåg att bilderna höll god kvalité och att det inte fanns något att klaga på i bildkvaliteten.

Hon försökte få kontakt med brudparet och frågade vad det var i bilderna de inte tyckte om. Hon fick då svaret att bilderna var för ljusa. Som fotograf har hon en personlig bildstil och det är den redigeringsstilen som hon använder i sin profession. Då brudparet önskade lite mer färg redigerade hon om hela galleriet, ca 6–8 timmars arbete för att skicka dem igen. Återigen fick hon vänta länge på svar och brudparet var heller inte då helt nöjda med bildernas utseende.

Hon har vid flera tillfällen försökt ta kontakt med brudparet under 2020 samt 2021 om att göra klart. Hon har även skrivit och sagt att hon gärna kommer och gör sista delen av fotograferingen men det var brudparet inte intresserade av eftersom de var missnöjda med sina bröllopsfoton.

Motiveringen till nämndens beslut

Det är ostridigt mellan parterna att A inte har fått delar av den tjänst som han betalat för. Inte heller har han dröjt så länge med att kräva leverans att han förlorat rätten därtill. Företaget är därför skyldigt att ersätta honom för ett belopp som motsvarar den del av tjänsten som inte har levererats. Frågan är hur stort prisavdrag A ska ha rätt till.

Nämnden, som har gått igenom handlingarna i ärendet, konstaterar att större delen av tjänsten, dvs. själva bröllopsfotograferingen med efterföljande leverans av fotografier, är utförd. A bör därför ha rätt till skäligt prisavdrag om 10 000 kr, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av priset. A:s krav ska således delvis bifallas.

Nämnden hanterar inte marknadsföringsfrågor och kan därför inte yttra sig i denna del.

Trafikolycka på Barkåkravägen vid Valhall Park

En trafikolycka inträffade vid 16:14 på Barkåkravägen utanför Valhall Park i Ängelholm. Två bilar var inblandade och en av dem hamnade ute i åkern. Initiala uppgifter var att totalt tre personer var inblandade och att samtliga var ute ur bilarna.

Räddningstjänsten stängde av vägen och enligt Trafikverket öppnades den upp en timme senare. Enligt hd.se skadades en person.

Bilbrand på Stallgatan i Ängelholm

Bilbrand Stallgatan i Ängelholm

Räddningstjänsten fick in larmet om bilbrand strax innan 01 på Stallgatan i Ängelholm. Två bilar totalförstördes och två skadades. Polisen rubricerar händelsen som skadegörelse.

När himlen förvandlas till luffarschack

Vackert eller inte? Klart är att det är nå’t speciellt över kondensationsstrimmor när de ligger kvar så pass länge att man skulle kunna spela luffarschack på himlen. Här ser man att trafikflyget verkligen följer korridorer i luften och att vinden sprider ut kondensationsstrimmorna efteråt.

Barn ofredat vid Stora Coop i Ängelholm

Ett pojke i yngre tonåren ska i dag vid 13-tiden ha blivit ofredad vid Stora Coop i Ängelholm. En man med mörkblå uppknäppt jacka, jeans, brunt hår och bruna skor ska omedelbart utanför entrén ha börjat fråga pojken om dennes namn, föräldrar och hem. Mannen ska därefter ha följt efter pojken från Coop till Sesamgården där personal på plats ska ha tagit hand om pojken. Personalen fann ej mannen.

Mannen beskrevs av pojken som medelålders och runt 175-180 cm. Händelsen liknar ett annat ofredande tidigare i år men där mannen den gången var mindre och talade flytande svenska.

Polisens presstjänst har bekräftat att en anmälan om ofredande där upprättats.

Bil voltade vid bron i Åkersholm

Vid 19:55 under annandag påsk inträffade en singelolycka på Åkersholmsvägen i Ängelholm. I höjd med bron körde en personbil av vägen och landade på taket.

Från Polismyndighetens notis 20:08

Åkersholmsvägen. En personbil har kört av vägen.

En personbil kör av vägen och landar på taket utmed Åkerholmsvägen. Polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård skickas till platsen.

Enligt initial information från räddningstjänsten, som nyligen anlänt till olycksplatsen, involveras två personer i olyckan. Det är just nu okänt om någon är skadad.

Polis är på väg till olycksplatsen.

Enligt Helsingborgs Dagblad ska ingen vara skadad och Region Skåne har heller inte rapporterat om något skadeläge. På plats på bron låg det mycket rullgrus.

Svea hovrätt häver beslag av TV4:s minneskort

Vågskål

En fotograf från Kalla Fakta fick sitt minneskort beslagtaget efter en filmning in under en pågående förhandling i Attunda tingsrätt. TV4 bestred beslaget. Den 28 mars 2023 hävdes beslaget i Svea hovrätt, men åklagaren har överklagat. Nedan är beslutet.

Mål nr Ö 2240-23

Den 7 februari 2023 beslutade Polismyndigheten att beslagta ett minneskort i en kamera från en fotograf vid TV4 Aktiebolag (TV4). Genom det överklagade beslutet fastställde tingsrätten Polismyndighetens beslut. TV4 har överklagat tingsrättens beslut och yrkat att beslaget ska hävas.

Hovrätten förordnade den 23 februari 2023 att, till dess något annat beslutas, vidare åtgärder för verkställighet av beslaget inte får ske (inhibition).

Åklagaren har yttrat sig över överklagandet och begärt att beslaget ska fastställas.

TV4 har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Efter föredragning fattar hovrätten följande

BESLUT (att meddelas 2023-03-28)

1. Beslaget av ett minneskort med beslagsnummer 2023-5000-BG15557-1 hävs.

2. TV4 får ersättning av staten med 95 625 kr, varav 73 800 kr avser arbete, 2 700 kr avser tidsspillan och 19 125 kr avser mervärdesskatt.

Skäl för hovrättens beslut

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att förutsättningarna för beslag i 27 kap. 1 § första stycket 1 rättegångsbalken i och för sig är uppfyllda. Det som TV4 har anfört föranleder inte någon annan bedömning i den delen.

Hovrätten ansluter sig även till tingsrättens bedömning att fotograferingsförbudet i 5 kap. 9 b § rättegångsbalken reglerar det sätt på vilket uppgifter får anskaffas och att beslaget därför inte står i strid med reglerna om anskaffarfrihet i 1 kap. 10 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Den fråga som kvarstår är om beslaget står i strid med förbudet mot censur och andra hindrande åtgärder i 1 kap. 11 § YGL. Av bestämmelsen framgår att det som är avsett att framföras i program eller genom tekniska upptagningar inte på förhand får granskas av en myndighet eller ett annat allmänt organ. Enligt samma bestämmelse är det inte heller tillåtet för en myndighet eller annat allmänt organ att på grund av innehållet förbjuda eller hindra framställning, offentliggörande eller spridning bland allmänheten av ett program eller en teknisk upptagning, om åtgärden inte har stöd i YGL (det s.k. hinderförbudet).

Hovrätten konstaterar inledningsvis att varken beslaget eller de utredningsåtgärder som kan komma att vidtas kan anses innefatta en sådan förhandsgranskning som avses i 1 kap. 11 § YGL, eftersom syftet med beslaget inte är att bedöma om innehållet ska få publiceras eller förbjudas. Som tingsrätten konstaterat leder beslaget emellertid till att TV4 förhindras att framställa, sprida och offentliggöra det innehåll som finns på minneskortet. Den omständigheten att materialet inte är tillgängligt för granskning eller andra förfoganden för TV4 medför också att den ansvarige utgivaren berövas möjligheten att bedöma om innehållet ska ingå i en framställning för publicering. Beslaget av minneskortet har skett på grund av innehållet för att utreda misstankar om brott. Åtgärden har inte skett med stöd av YGL och strider därför mot hinderförbudet i 1 kap. 11 § YGL. Beslaget ska på grund av det hävas.

Vid denna utgång har TV4 rätt till ersättning för rättegångskostnader i tingsrätten och i hovrätten. TV4 har begärt ersättning med totalt 156 204 kr exklusive mervärdesskatt för 52 timmars arbete enligt en timkostnad om 2 952 kr och för två timmars tidsspillan enligt timkostnadsnormen om 1 350 kr. Med hänsyn till att målet avsett komplicerade rättsfrågor har hovrätten inga invändningar mot timarvodet. Den begärda ersättningen framstår dock som väl hög sett till antalet timmar. Hovrätten bedömer att TV4 är skäligen tillgodosedda med ersättning motsvarande 25 timmars arbete. Därutöver ska begärd ersättning utgå för tidsspillan och mervärdesskatt.

Ödehus i Margretetorp övertänt

Brand i ödehus i Margretetorp

Vid 16:20 i dag fick räddningstjänsten in ett larm om en brand i ett ödehus i Margretetorp. Hjärnarpsvägen spärrades av för trafik och man lät byggnaden brinna ned. Enligt Helsingborgs Dagblad misstänker man att branden är anlagd.

Det har tidigare skett oförklarliga bränder av ett ödehus och ett hus för daglig verksamhet i närliggande Munka-Ljungby.

Brand i Ödehus i Margretetorp
Vid eftermiddagen den 17 mars inträffade en brand i ett ödehus i Margretetorp utanför Ängelholm.

Bussbrand på E6:an i Ängelholm

Bussbrand på E6

Vid 09:40 larmades räddningstjänst och polis till en bussbrand på E6:an utanför Biltema i Ängelholm. Alla passagerare fick evakuera ut på åkern och motorvägen stängdes tillfälligt av helt. En timme senare kunde ett körfält öppnas.

Trafikverkets prognos är att bussen ska vara bärgad vid 14:30-tiden i dag. Ersättningsbuss budad och enligt Polismyndigheten inga uppgifter om några skadade.

Halo över Skälderviken

Halo över Skälderviken i Ängelholm

Under kvällen fick man vid Råbocka och Skälderviken uppleva en halo samtidigt som tunga moln drev in västerifrån. Målet för kvällens fotografering var egentligen regnmolnen som jag sett på väderradar från dmi.dk, men halon var pricken över i:et.