Bildspridning på någon från rättegång nu förbjuden

Från 1 juli 2020 är det nu förbjudet att sprida bilder från en rättegång om en person syns på bilderna. Förra året förbjöds att fotografera in under en rättegång men spridning av bilder som olovligen tagits kunde fortfarande publiceras. Nu har regeringen täppt till kryphålet. Lagändringen påverkar inte grundlagsskyddad media eftersom spridning inte är ett tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott. SFS 2020:318 och prop. 2019/20:88.

9 b § Vid rättens sammanträden är det förbjudet att med tekniskt hjälpmedel ta upp bild i eller in i rättssalen, om inte något annat följer av lag.

Förbudet hindrar inte att domstolen tar upp bild i rättssalen när domstolens överfallslarm har utlösts.

Det är förbjudet att sprida bild som har tagits upp i strid med första stycket, om någon syns på bilden. Lag (2020:318).

Indier åtalas efter att ha fotat SÄPO:s byggnad

Initialt anmäldes mannen för spioneri vilket senare ändrades till olovlig avbildning av skyddsobjekt.

Anmälan

Inledning
Patrull 33-9120 med Insp JK och pa K blev beordrad till Bolstomtavägen i Solna med anledningen av en gripen man hos Säkerhetspolisen.

Brott
SPIONERI genom att misstänkt för att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar uppgifter om försvarsverk vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet. Brottet ägde rum på Bolmstomtavägen 2 i Solna 2019-10-09 mellan klockan 08.00-08.15.

Händelse
En anställd på Säkerhetspolisen observerar misstänkt fotografera Säkerhetspolisens byggnad. Den anställda kontaktar skyddsvakterna. Skyddsvakterna konfronterar då mannen som befinner utanför byggnaden, mannen visar sin mobiltelefon och berättar att han fotograferat träd där det i bakgrunden syns byggnaden i flera olika vinklar. Misstänkt grips av skyddsvakterna.

Tvångsmedel
Gripen 08.15 av skyddsvakt PL.
Beslut om beslag fattat av insp JK klockan 08:40 2019-10-09.
Beslut om husrannsakan fattat av insp JK klockan 09.00 2019-10-09.

Beslag
Mobiltelefon BG109529-1.
Dator BG109529-2.

Fotografier
De fotografier misstänkt tagit är 9 stycken som tydligt visar entréer, in- och utfarter samt ventilationsintag. Se bilder i Filip.

Avrapporterings-PM 2019-10-09

Omständigheter kring B:s bostad

Jag arbetar aktuell dag uniformerat i 33-9120.

Vi beordras till säkerhetspolisens huvudkontor då skyddsvakter gripit en person som fotograferat byggnaden.

Personen grips som okänd.

Då personen hävdar att han har sitt pass i sin bostad åker patrullen hem till honom för att hämta detta.
Mannen bor på hotellrum nr xxx. Dörren har ett kodlås och koden till dörren är xxxxxx.
Rummet ligger på nedervåning och vätter ut mot parken på södra sidan byggnaden. Trappan till nedervåningen finns i stora mottagningssalen och är en rund trappa.

I Tjänsten
Insp JK

Tjänsteanteckning 2019-10-09

Undertecknad var tillsammans med Pa EF Gunnar Asplunds Allé i Solna med anledning av att verkställa en reell husrannsakan. Husrannsakan genomfördes 191009 kl 13:00.
Med oss hade vi två stycken från Säkerhetspolisen.

Hotellrummet bestod av ett rum med kokvrå samt ett badrum. Det var stökigt i hotellrummet. Vederbörande hade mycket tillhörigheter som indikerade på att han bott där en längre tid. Det fanns anteckningar som antydde på att vederbörande arbetade med något inom IT. Dessa anteckningar togs inte i beslag då det inte fanns något syfte.

IT-utrustning togs i beslag, se beslagsprotokoll.

I tjänsten
Pa HB

Skylt skyddsobjekt

Bild på skylt med förbud mot att bland annat fotografera ett skyddsobjekt. På en av de bilder som misstänkt fotat och hade i sin mobil syns en sådan skylt till vänster på bilden. (Bifogad bild här är hämtad från nätet.)

Iakttagelser och undersökningar

Den undersökta mobiltelefonen är av fabrikat OnePlus och modell OnePlus 7.

I den undersökta mobiltelefonen påträffades följande systemtid:
Systemtid: 2019-07-17 09:04
Fröken UR: 2020-02-21 08:14:39 UTC +1

Mobiltelefonen är inställd på automatisk tidszonkompensation.

I den undersökta mobiltelefonen har det påträffats nio bilder som kan vara relevanta för utredningen. De nio bilderna presenteras nedan som följande bilder:
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Bild 11
Bild 12
Bild 13

analys och slutsats

De nio påträffade bilderna som redovisas i protokollet som Bild 5 till och med Bild 13 har fotograferats den 2019-10-09. Bildernas filnamn samt metadata i bilderna talar för detta. Bildernas filnamn har jag tolkat som tidsstämplar för när bilderna skapats i mobiltelefonen.

Metadata i bilderna visar att bilderna fotografers med en mobiltelefon OnePlus med modellnummer 1901 vilket stämmer överens med den undersöka mobiltelefonen, se bild 14 nedan:

OnePlus 7
Bild ur polisens förundersökningsprotokoll.
Förhör med B 2020-04-04

B har anlitat CC som privat. I CC:s ställe kom biträdande jurist HB. B säger att han förstår tolken, som talar engelska.

B informeras om att detta är ett förhör där han hörs som misstänkt. Han informeras om sin rätt att inte uttala sig kring brottsmisstanken eller i övrigt i ärendet. Förhörsledarens frågor och kommentarer i kursiv text.

B delges misstanke enligt ovan, han säger att han förstår vad han är misstänkt för och vad hans rättigheter är.

B förnekar brott.

B ombeds berätta om händelsen.
Han säger att han gick från Gunnar Asplunds Allé i Solna. Han gick till fots till kontoret vid Lindhagen. För att samla minnen som souvenirer så ville han fota träd med höstlöv, naturscener.

Han gick förbi den aktuella platsen och gick ca 200 meter vidare då det kom vakter. De frågade vad han fotade så B visade sin telefon att han fotat natur och löv. Vakterna tog med honom till ett rum och lämnade sedan över honom till polisen.

B förevisas en bild på hur en skylt som visar att det är förbjudet att fotografera ett skyddsobjekt ser ut. Han förevisas även en av de bilder han själv fotat och han hade i sin mobil där man ser just en sådan skylt till vänster i bild. Han tillfrågas om varför han då fotat ett skyddsobjekt trots förbudskylt.
Han säger att han inte tänkte på skylten utan han ville endast fotografera trädet. (Det är även ett träd med på bilden).

Han ville fota ett träd utan löv, ett träd som släppte löv för att jämföra med bild på träd med löv.

B tillfrågas om varför han fotat just på den platsen då det bara är ett par träd och sedan bara gata och hus.
Han säger att han ville fota träd både med och utan löv, och buskar.

B tillfrågas åter om varför han fotat just där eftersom mest hus och knappt någon natur.
Han säger att han bara koncentrerade på trädet.

B tillfrågas att om han var koncentrerad på trädet, hur kunde han inte se skylten som syns tydligt och som är precis bakom trädet?
”Jag såg inte den”, säger B angående skylten. Han lägger till att ”Om jag sett skylten skulle jag inte tagit kortet.”

Försvararen tillfrågas om han har några frågor, vilken han har:
Gick B förbi några stängsel?
Nej.

Visste B att det var en myndighetsbyggnad?
Nej, inte alls.

Vet B hur det fungerar med skyltningen i Indien vid myndighetsbyggnader?
Där är stora skyltar med restriktioner.

Brukar B ofta fota natur och träd?
Ja.

Förhörsledare frågar:
Har B något att tillägga?
Nej.

Har försvararen fler frågor?
Nej.

Då B tillfrågas om sin inställning till brottet så säger han att han nekar.
B säger att han bara ville fotografera träden, det var allt.

(Han undrar när han kan få tillbaka sin mobiltelefon som togs i beslag vid händelsen, och informeras om att förhörsledaren inte kan svara på detta.)

B tillfrågas om han är villig att motta ett strafföreläggande?
Nej.

Flygfotade med drönare hamn trots avbildningsförbud

En högt uppsatt chef i Göteborg körde den 26 augusti 2019 till Göteborgs hamn, parkerade några meter utanför en grind och lyfte med sin drönare innan klockan 21 för att fotografera hamnen. På grinden satt tydliga skyltar där området beskrevs som skyddsobjekt med avbildningsförbud. En skyddsvakt uppmärksammade det hela och tillkallade polis.

Polis på plats bad mannen att radera bilderna vilket inte är en säker metod för att ta bort digital information. För att ta bort digital information behöver den överskrivas.

Nedan står delar ut förundersökningsprotokollet gällande drönarfotograferingen att finna.

Anmälan

Inledning
Patrull 51-4120 med Pa N, Pa W och Pasp R larmas till adressen med anledning av ett brott.

Brott
Brott mot skyddslagen genom att känd gärningsman olovligen flugit med drönare över hamnen och fotograferat skyddsobjektet.

Händelse
En skyddsvakt i Skandiahamnen påträffar en man som flyger med sin drönare över ett område i Skandiahamnen. Mannen berättar att han tagit två fotografier över hamnen. Mannen uppger att han gjort detta för att ta vackra bilder då han är hobbyfotograf. Bilderna är fotograferade av patrullen och raderade från mannens telefon.

Övrigt
Se förhör, PM samt bilder.

PM från skyddsvakt 2019-08-26

Person påträffas utanför skyddsobjektet. Han flyger drönare och uppger att han har tagit bilder på hamnen. Då det är fotoförbud tillkallas polis.

Han har ingen ID på sig men uppger sin information.

PM från polis W 2019-08-27

B blev ombedd att radera samtliga bilder som han har fotograferat med sin drönare. B visade mig när han tog bort samtliga bilder från mobilen som hade en app som var direkt kopplad till sin drönare där bilderna hamnade.

Bilderna laddades inte upp till någon molntjänst utan är nu raderade.

/Pa W.

Anteckningar 2019-09-23

Pa E mötte upp skyddsvakten J på den plats där han påträffat misstänkt. På platsen pekade J ut var misstänkts bil stod parkerad. Skyltarna i anslutning till platsen fotograferades. Det går att köra in via två vägar till den plats där misstänkt stod. Vid båda vägarna finns skylt som informerar om att det är ett hamnskyddsområde.

Skylt ISPS-område
Foto från polisens förundersökningsprotokoll på platsen där misstänkt stod med sin drönare. Den vänstra skylten på grinden
Foto från polisens förundersökningsprotokoll på platsen där misstänkt stod med sin drönare. Den högra skylten på grinden.
Förhör med skyddsvakt J 2019-09-20

Förhörsledarens kommentarer och anteckningar är i fet stil. Förhörsledaren åkte ut till området Skagerack och bad J visa vart han hade påträffat misstänkt B.

Han stod där med sin bil. Han påstod att han bara sett den ena skylten (J pekar på den vänstra skylten på grinden som ej har kamera). Han sa att han hade jobbat på ett skyddsobjekt tidigare, SVT, så han borde veta.

Hur upptäckte du honom?
Jag körde förbi och det såg konstigt ut. Han stod med en fjärrkontroll i handen. Han stod utanför sin bil.
Jag frågade ”vad gör du?”.
Han svarade ”jag flyger drönare”.
Drönaren var inne i hamnen. Jag sa till till honom att ta ner den.
Jag såg drönaren när den kom tillbaka.

Nämnde han varför han gjorde detta?
Han ville fota, han sa att han var amatörfotograf.

Hade du sällskap i din bil?
Nej, jag åkte ensam.

Jag frågade honom hur länge han hade stått där och han sa att han kom två minuter innan jag kom.
Det stämde när vi, jag och polisen, kollade igenom hans kamera. Han hade kopplat upp sig så att bilden kom till telefonen.

Nämnde han något om han hade varit där innan?
Han sa att han hade varit vid Volvo Arendal innan. Där går också vårt skyddsobjekt.

Han hade inget leg på sig heller så det väldigt konstigt alltihopa.

Vad gjorde du efter att du kontrollerat honom?
Jag kontaktade polis, det ska vi göra varenda gång någon fotar.

Vart var drönaren när du kom dig?
Den måste varit närmare kranarna. Den var högt upp.

Hur betedde han sig?
Han var väldigt samarbetsvillig, sa ”ja, ja. ring polisen, det är inga problem”.
Jag ringde och förklarade vad som hänt. Jag var med när polisen kollade igenom telefonen lite. De fotade hans telefon. Först skulle de beslagta drönaren, men han sa att bilderna går direkt till hans telefon.
Han sa att han bor i Umeå men jobbar i Göteborg på veckorna.

Förhör med B 2019-08-26

Förhörsledarens frågor och kommentarer skrivs i kursivstil. Misstänkts kommentarer skrivs i normalstil.

Misstänkt informeras om:
Rätten till att ha en försvarare närvarande under förhöret men godtar att det hålls utan.
Rätten till att inte yttra sig om brottet eller om misstanken.
Rätten till att ta del av utredningsuppgifter, samt om misstanken mot honom förändras.

B, du delges misstanken om Brott mot skyddslagen då du har tagit fotografier med hjälp av en drönare på ett område som är ett skyddsobjekt, vart på det är förbjudet att fotografera, den 26-08-19 klockan 20:55.

Förstår du misstanken?
Ja.

Hur ställer du dig till brottet?
Jag ERKÄNNER.

Berätta för mig om kvällens händelse.
Jag är en amatörfotograf. Jag köpte en drönare i somras och jag håller på att lära mig ta bilder med den. I kväll var jag först vid Bananpiren och fotograferade lite.
Sen åkte jag ut till Volvo-museet och fotograferade där.

Jag är fascinerad av hamnar på ett konstnärligt sätt, de är poetiska objekt. Jag ville ha en bild på de fina kranarna så jag skickade upp drönaren och hann ta två fotografier.

Beskriv fotografierna mer.
Jag har tagit två bilder mot kranarna, översiktsbild. Det är så fint med alla lampor.

Varför fotograferade du här ute?
Av konstnärliga skäl. Visste inte om att man inte får för då hade jag inte gjort det. Jag trodde att vägarna var okej, fattar att inhägnat område inte var okej.

Något mer du vill tillägga?
Nej.

Förhör med B 2019-10-03

Förhörsledarens frågor och kommentarer är i fet stil. Förhöret hålls i samband med slutdelgivning.

B informeras om att han fortfarande har rätten att begära försvarare, men önskar ingen försvarare vid förhöret. Om ärendet går till rättegång önskar han den som rätten utser. B är inställd på att det kan bli strafföreläggande.

Jag vill att det framgår att jag inte hade för avsikt att begå brott. Det var ett estetiskt syfte med alla bilder.

Det var av konstnärliga skäl. Hamnar har alltid fascinerat mig, ljuset från skeppet var något jag fastnade för. Det slog blackout.

Så fort vakten kom så erkände jag brott. Det var inte avsiktligt. Jag var omedveten om att det i ett hamnområde råder särskilda villkor, som till exempel fotoförbud. Det hade jag inte tagit reda på.

De här skyltarna (bild från bron med skylten Hamnskyddsområde), är det dem som finns i hela området? När man tittar på Luftfartsverkets drönarkarta så är inte det här området markerat på det här sättet. När man har en drönare som väger under 7 kg som jag har, det är inte ett flygkontrollsområde, typ som vid Säve flygplats. Det råder vissa restriktioner på var man får flyga. I det här området får man flyga på viss höjd om drönaren väger under 7 kg.

Men det är inte själva flygandet som är ifrågasatt, det är att du har fotat?
Ja, exakt.

Den skylten hade jag inte koll på, vad det innebär. s.10 (bild från bron Hamnskyddsområde). Jag medger att jag inte kontrollerade vad det innebär.

Det är det här jag är ute efter i min bildestetik (bild 1). Det är samma syfte med bild nr 2. Det är fartyget jag vill fota som en bild. Jag har inga sabotage- eller spionsyften.

Här är det vertikallinjerna jag är ute efter. Det är en estetisk bild (bild nr 7). När man fotar över huvud taget så provar man sig fram. Det är därför jag tar bilder åt olika håll. Jag såg vertikallinjerna med trailrarna. Jag försökte även fota solnedgången ut mot havet. Det tycker jag man kan förstå när man ser bilderna.

Har du något att erinra?
Bara en formell sak i vittnesuppgifterna från vakten, ”var var drönaren när du kom?” står det. Den var bara 10-20 tal meter och upp. Den var inte vid kranarna. Det kan man se på bilderna att den inte var så långt borta.
Den var inte inne i själva hamnområdet. Den var rakt upp. Vad menar han med kranarna? Det här är långt bort från kranarna. Om det är kranarna han avser så är det helt fel. Drönaren är 10-20 meter söder om mig och längs med vägen. Den är inte vid kranarna, då skulle den ha varit ovanför skeppet. Den är inte innanför staketområdet.

Något att tillägga?
Nej, jag känner mig rätt citerad.

Åtalas efter att ha fotograferat polishus i Växjö

En afghan fotograferade med sin mobiltelefon 2020-02-18 09:30 polishuset i Växjö. Polishuset är ett skyddsobjekt med avbildningsförbud varför fotografering är förbjudet. Han åtalas därför nu i Växjö tingsrätt. Samma polishus finns när detta inlägg skrivs detaljerat avbildat hos Google Street View där man även kan se skyltarna om avbildningsförbud. Om också Google åtalas återstår att se. Bild ovan ur polisens förundersökningsprotokoll.

Anmälan

INLEDNING

Person anträffas utanför polisstationen i Växjö av polis på Sandgärdsgatan 31 med att fotografera polishuset som är ett skyddsobjekt

HÄNDELSE

Person fotograferar polishuset samt dess innergård. Polishuset är ett skyddsobjekt med avbildningsförbud och på så vis olagligt att fotografera samt avbilda.

BROTT

Misstänkt för brott mot olovlig avbildning av skyddsobjekt genom att fotografera polisstationen i Växjö med sin mobiltelefon.

TVÅNGSMEDEL

Mobiltelefon i beslag.

PM av CJ 2020-02-18

Den misstänkte iakttogs av polis SG när den misstänkte tog kortet, varpå kollegor i polishuset tillkallades vilket var undertecknad CJ, vilken fick biträde av JK och HR. Skyltarna fanns på plats enligt polis JK.

Pinkoden till telefonen är xxxx.

Tjänsteanteckning upprättad av HJ 2020-02-19

Mobiltelefonen är tömd på sitt innehåll, d.v.s. säkrad.
Misstänkt har i dag varit på polishuset och efterfrågat sin telefon.

Bild som tagits på polishuset är kvar i mobiltelefonen. Frågad är om den ska förstöras innan beslaget av telefonen hävs och lämnas ut.

Förhör med B 2020-02-18

B är underrättad om sina rättigheter under förhöret vad gäller försvarare och om hans övriga rättigheter.

B ERKÄNNER att han tagit fotografiet. B trodde inte det var förbjudet. B har inte sett några skyltar.

B uppgav att han skulle ta kortet för att visa sin tjej.

B var tidigare hos polisen och hade precis blivit släppt.

Uppläst och godkänt.

Tog mobil och raderade bilder

Ett bråk p.g.a. av en felparkering uppstår i Växjö. Målsägande filmar och felparkerarens make kommer till platsen och tar målsägandes mobiltelefon och raderar alternativt tar minneskortet från mobiltelefonen. Nedan står förundesökningsprotokollet att finna och tingsrättsförhandling har satts till 2020-06-04.

Polisanmälan

INLEDNING

61-5110 med BB/CL beordras av ledningscentralen att åka till resecentrum Växjö med anledning av ett bråk.

BROTT

Misstänkt B misstänks för egenmäktigt förfarande genom att han olovligen tillgripit målsägandes telefon men inte haft avsikt att behålla det tillgripna.

HÄNDELSE

B tar målsägandes mobiltelefon från målsägandes bröstficka för att radera bilder som målsägande tagit på B:s fru. Mobiltelefonen lämnas tillbaka till målsägande när polis kommer till plats.

ÖVRIGT

Övervakningsfilm finns att hämta och sparas i x veckor enligt personal på pressbyrån, förhör och PM.

TILLÄGGSANMÄLAN

A inkommer för att meddela att han upptäckt att minneskortet i mobiltelefonen saknas. A uppger att B tillgripit minneskortet.

PM från polis BB 2019-07-05

Jag ber att få titta på inspelningen inne från Pressbyrån vid resecentrum i Växjö. Och mycket riktigt så ser man hur B går fram till A och tar hans telefon ur bröstfickan efter en kort diskussion. Därefter försöker A återta sin telefon.

PM FRÅN POLIS EJ 2019-08-26

Undertecknad tar kontakt med polisen BB som var på plats på pressbyrån den aktuella dagen och frågar honom om han minns vad han såg på övervakningsfilmen. BB uppger att han inte minns mer än det han har skrivit i sitt PM, det är för längesedan för att han ska kunna minnas något nu.

Förhör med A 2019-07-05

A informeras om att detta är ett förhör där A är målsägande i egenmäktigt förfarande.

A berättar att han arbetar som busschaufför den aktuella kvällen där han och hans kollega DZ kommer in på området utanför pressbyrån på resecentrum i Växjö. När de ska parkera bussen kommer de inte fram för där står en bil parkerad precis utanför pressbyrån. A:s kollega DZ tutar på bilen och den flyttar sig. Efter de parkerat bussen ser de att bilen bara kört ett varv och parkerat på samma ställe igen.

A går då ur bussen och fram till personbilen, påtalar att privatpersoner inte får köra inne på området och att kvinnan inte får parkera där. Kvinnan svarar att hon får göra som hon vill då hon är gravid. Kvinnan går ur bilen och trycker en biljett i automaten. A följer efter och ska ta en bild på kvinnan. Hon blir då arg och håller en väska för ansiktet och säger åt honom att han inte får ta bild på henne.

A går sedan in på pressbyrån. Som A förstår det har kvinnan ringt efter sin man. Mannen går då in på pressbyrån och tar A:s mobiltelefon ur A:s bröstficka. A tar honom i skjortan och säger åt honom att ge tillbaka den. Mannen säger åt A att han ska släppa honom annars tänker han krossa telefonen.

A släpper honom då och får låna sin kollegas telefon och ringer 112. När polisen kommer till platsen går han ut och möter upp utanför pressbyrån.

A trodde han hade något knapplås på telefonen men det visar sig att han inte har.

A uppger att mannen har raderat bilder på A:s mobiltelefon sedan den 8 april, A uppskattar det till ungefär 100 bilder.

Samtal till PKC från A 2019-07-06

B berättade att hela händelsen har landat hos honom nu och han har kollat igenom sin mobiltelefon.

Han har upptäckt att hela kameramappen är raderad och där var minst 1000 bilder från 2-3 år tillbaka i tiden, alltså inte 100 bilder från 8 april som han uppgav i förhöret. A ville tillägga denna information till anmälan.

Ersättningsanspråk

5000 kronor för kränkning.

Förhör med B 2019-07-05

B delges misstanke om egenmäktigt förfärade. B medger att detta förhör går bra att hålla utan försvarare men vill om det skulle bli fortsatt utredning att DM företräder honom i ärendet.

B förnekar brottsmisstanke.
B godtar ej strafföreläggande.

B berättar att hans höggravida fru ringer om att en busschaufför ofredar henne med att bland annat filma henne. B springer ner från sitt arbete på krogen i centrala Växjö. B berättar vidare att han konfronterar busschauffören när han kommer ner om varför denne är på hans fru och filmar henne. Jag tar då hans mobil för att överlämna den till er när ni kommer.

Fhl: Varför tar du busschaufförens mobiltelefon?
B: Jag vill inte att han skall ha bilder på min fru.

Fhl: Det är alltså inte själva telefonen i sig du är intresserad av?
B: Nej.

Fhl: Har du raderat bilder på busschaufförens mobil?
B: Nej.

B berättar vidare att busschauffören håller i honom sen och puttar in honom i en vägg. Jag ber honom släppa men det gör han inte. Jag vill inte slåss men tar mig loss och ringer 112.

Förhör med B 2019-09-19

B informeras om att förhöret hålls med anledning av egenmäktigt förfarande 2019-07-05 på Resecentrum i Växjö och att han skall höras angående ersättningsanspråket.

Förhörsledarens frågor i kursivstil.

I ditt tidigare förhör så förnekar du brott och då förmodar jag att du bestrider ersättningsanspråket?

Ja, det gör jag.

Jag vill gärna att detta går till tingsrätten så att jag får säga min sak. Den här mannen knuffade en höggravid kvinna som skulle föda veckan därpå. Hon har aldrig varit med om något sådant här tidigare och upplevde detta som väldigt stressfyllt. Vi fick åka in några dagar senare för ett akut kejsarsnitt. Vet inte om det beror på detta, men hon mådde inte alls bra efter händelsen. Hon går nu hos en psykolog en gång i veckan p.g.a. denna händelse.

Busschauffören säger ”kolla vad invandraren gör” och så filmar han det samtidigt. Om du inte gillar hur folk gör, det spelar ingen roll hur du ser ut och vad du har för värderingar. Han hade en gravid kvinna framför sig och du beter dig inte så.

Jag valde att göra så här då han hade filmat min fru. Det syns tydligt på filmerna från Pressbyrån hur han tar tag om min hals och puttar in mig i väggen och jag gör ingenting, jag tar bara loss mig själv. Jag tog hans mobil, jag gjorde ingenting med den och när polisen kom så överlämnade jag den till dem.

Jag driver och äger xxxx och är rädd om mitt alkoholtillstånd, vi ska öppna i Norrköping och där ska jag stå som alkoholansvarig och jag vill inte att den verksamheten skall gå åt skogen. Jag står inte som alkoholansvarig i Växjö.

Ärendet är färdigt och det som har tillkommit är ersättningsanspråket, vill du komma till stationen och läsa igenom ärendet?

Ja, det vill jag göra.

PM upprättat av EJ

Undertecknad har varit i kontakt med poliserna BB, G och C som var på plats vid den aktuella händelsen.

En av frågorna som misstänkt B hade i sin erinran var att busschauffören hade sagt till en av de manliga poliserna på plats att det handlade om en lätt knuff som hans fru hade fått. Alla tre poliser förnekar att busschauffören har sagt det till dem och det finns inte att läsa i något PM eller förhör att busschauffören har sagt detta.

Den andra erinran var att det fanns ett vittne på platsen som hade sagt att han hade sett allting och ville delta. Detta säger samtliga tre poliser att så inte var fallet.

I ärendet gällande B:s fru polisanmälan om ofredande, så finns det ett vittne men han har inte sett någon knuff utan bara hur busschauffören står och skriker på den gravida kvinnan och att chauffören var väldigt påträngande.

Åtalas efter att ha delat skyddsobjektsbilder på Facebook

En man i 35-årsåldern, B, delade på Facebookgruppen Svenska Hemligheter/Hemliga Svenska Rum bilder från nedsågade master som han stött på i skogen bredvid en bunker. Han står nu åtalad för att ha tagit sig in på skyddsobjekt och för att ha brutit mot skyddslagens avbildningsförbud. Personerna som svarat i bilden ovan är inte den åtalade utan har enbart kommenterat.

Polisanmälan
Inledning:

Försvarsmakten tar kontakt med polisen gällande misstänkt Brott mot skyddslagen. Militärpolis har upprättat en anmälan gällande detta brott.

Händelsen:

Vid kontakt med polisen beslutas det att militärpolisen skall inkomma med materialet till polisstationen i Linköping. Efter inkommet material upprättas denna anmälan.

Brottet:

Brott mot Skyddslagen (2010:305) 7§ Tillträdesförbud och avbildnings- och fotoförbund. Genom att misstänkt person ska ha utan tillstånd ha fotograferat av skyddsobjektet i Norrköpings kommun. Dessa bilder har sedan publicerat på Facebook 2019-08-27 klockan 14:41. Detta kan riskera rikets säkerhet.

Försvarsmaktens brottsanmälan

Militärpolis PW mottager ett mejl från ME, som berättar att han har hittat ett inlägg i en grupp på Facebook som heter ”Svenska hemligheter/Hemliga rum”. Bilderna föreställer ett skyddsobjekt som fortfarande är aktivt.

Brottet:

B misstänks för brott mot Skyddslagen 7§ tillträdesförbud samt tilläggsförbud (avbildning) genom att befinna sig på objektet samt avbilda objektet genom fotografering.

Händelse:

B har någon gång mellan 2019-07-02 och 2019-08-27 varit på plats vid skyddsobjektet och fotograferat skyddsobjektet och därefter publicerat dessa på en Facebookgrupp vid namn ”Svenska Hemligheter/Hemliga rum”. Inlägget på Facebookgruppen hittades av uppgiftslämnaren den 2019-08-27 ca: kl 14:40. ME tar skärmdumpar av inlägget och mejlar till militärpolisen på Helikopterflottiljen, Linköping.

PM av PW till försvarets brottsanmälan

Efter att jag fått mejlet från uppgiftslämnaren så ringde jag upp honom och ställde lite frågor. Det var för att verifiera de uppgifter jag hade fått i mejlet. ME har kvar bilderna i sin mobil. ME tjänstgör vid Helikopterflottiljen, Linköping och det är därför han kände igen skyddsobjektet på bilderna.

2019-09-19 ca kl 16:00 gick jag in i Facebookgruppen för att kontrollera om inlägget låg kvar. Jag kunde inte hitta inlägget.

Jag gick in i gruppens medlemslista och hittade den misstänkte. Den misstänktes adress är okänd, men enligt uppgifter i hans Facebookprofil är han troligen bosatt i Åby/Norrköping.

Förhör med PW

PW är den militärpolis som gjort anmälan till polisen.

Han berättar att det var en soldat som hittat bilderna på Facebook, i en grupp som heter ”Svenska Hemligheter/Hemliga rum”. Han reagerade på att det var ett aktivt skyddsobjekt på bilden, och gjorde en anmälan till militärpolisen. Det aktiva skyddsobjektet påpekar PW är både masterna och den gröna bunkern.

Förhörsledaren frågar om det finns några förbudsskyltar på platsen? PW säger att på den stora gröna bunkern, som även den är fotograferad, sitter det en skylt. Det är en standardskylt där det framgår att det är skyddsobjekt och ej får fotograferas. Det har även suttit skyltar på masterna, men de kanske togs bort i samband med att de fälldes. PW är osäker på dessa.

PW säger att masterna fälldes redan vecka 28/29-19 och togs ej bort förrän i slutet av september/början av oktober.

Skylten som sitter på bunkern är den nya skylten som hänvisar till lagen från 2010.

Förhör med B

Förutom förhörsledaren och B medverkar även militärpolis PW vid förhöret.

Förhörsledaren informerar B om att han är misstänkt och hans rättigheter under förhöret. B säger att han förstår och det går bra att hålla förhör utan försvarare närvarande. B delges misstanke om brott mot skyddslagen genom att gjort intrång samt med uppsåt eller oaktsamhet olovligt ha avbildat ett skyddsobjekt genom att fotografera det och sedan publicera bilderna på Facebook. Fotograferingen skedde någon gång mellan 12 juli 2019 och 27 augusti 2019 inom Norrköpings kommun.

B NEKAR till brott. Han erkänner att han tagit foton och publicerat på Facebook, men han såg aldrig några skyltar som förbjöd det, därför anser han inte att han har begått något brott.

B berättar att han var ute och gick i skogen, i ett naturfint område. Plötsligt kom han fram till en massa fällda radarmaster. Han tog foton på de kapade masterna och reagerade på att det redan hade börjat växa vegetation över dem. Han tyckte det var konstigt att de bara låg där och att försvaret hade låtit dem ligga. Det var vass metall, kablar och grejer.

B tog kort på 2-3 olika master som alla låg på backen. Han tog inga närbilder eller detaljbilder eller så för att inte avslöja något. Inte heller skrev han på Facebook var han hade varit.

Han tog foton med sin mobiltelefon.

Förhörsledaren frågar om han har fotona kvar?
B säger nej, han har raderat dem.

Förhörsledaren frågar varför B tog bilderna?
B säger att det var för att det, rent ut sagt, såg för jävligt ut.

Förhörsledaren frågar om B såg några skyltar?
B säger nej, det gjorde han inte.

Förhörsledaren frågar vilket håll B kom till platsen?
B säger att han kom från vägen, gick in i skogen på baksidan av byggnaden, gick runt och ut på framsidan.

Förhörsledaren frågar varför B publicerade det på Facebook?
B säger att det var på en militär grupp. Han publicerade för att höra om någon annan hade varit där. Han publicerade inte någon annanstans.

Förhörsledaren pekar på B:s bilder ut var förbudsskylten sitter.
B säger att han inte såg den. Han gick inte förbi det hållet. B gjorde ingen åverkan på någonting.

Förhörsledaren frågar vad som framkom vid diskussionen på Facebook kring B:s inlägg.
B berättar att det var en person som kontaktade honom och berättade att bilderna var på skyddsobjekt och att de därför var förbjudna. En annan person sa att han jobbade inom försvaret. Han sa att han också tyckte det såg för jävligt ut och skulle föra det vidare.

Förhörsledaren frågar om B hade vetskap om området sedan innan?
B säger ja, han var där för några år sedan. Så han visste om att där fanns master men inte att de var fällda.

B GODTAR ett Strafföreläggande. Vid en eventuell rättegång GODTAR han den försvarare som rätten utser.

Fotograf döms för att ej ha återbetalt inställd tur

Detta är tredskodomen Ångermanlands tingsrätt FT 1742-19 där en fotograf inte återbetalt en inställd tur. Det rör sig om samme fotograf som dömts för att ha sålt objektiv utan att leverera.

DOMSLUT

1. B ska till A betala 2 095 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 september 2019 till dess betalning sker.
2. B ska ersätta A för rättegångskostnader med 900 kr avseende ansökningsavgift till tingsrätten.
3. A:s yrkande om ränta på rättegångskostnader avslås.

YRKANDEN M.M

A har ansökt om stämning mot B och yrkat samt grundat sin talan utifrån vad som framgår av ansökan om stämning, domsbilaga 1.

B har den 5 september 2019 delgetts ansökan om stämning med föreläggande att inkomma med skriftligt svaromål vid äventyr av tredskodom. Något svaromål har inte inkommit inom föreskriven tid. Vid angivna förhållande har A yrkat att tredskodom ska meddelas mot B.

DOMSKÄL

Förutsättningar finns att genom tredskodom delvis bifalla A:s talan i målet.

Vad gäller A:s ränteyrkande på kapitalbeloppet ska följande anmärkas. Ränteyrkande är i enlighet med räntesatsen i 6 § räntelagen som i sin tur antingen ska beräknas från vad som stipuleras i 3 eller 4 §§ räntelagen. 3 § räntelagen berör situationer där fordran har en bestämd förfallodag eller där det finns en skyldighet att redovisa medel, vilket inte är aktuellt i förevarande mål. Enligt 4 § räntelagen ska ränta utgå från trettio dagar efter det att borgenären avsänt räkning eller på annat sätt framställt krav på betalning med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta.

Av den åberopade bevisningen framgår att A den 3 maj 2019 skickade ett mejl till B där han begärde återbetalning, men i mejlet finns det inget angivande om att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta. I 4 § räntelagens fjärde stycke framgår det dock att räntan i sådant fall ska utgå från den dagen för delgivning av ansökan om betalningsföreläggande eller av stämning i mål om utgivande av betalning. B delgavs stämningsansökan den 5 september 2019, varvid räntan ska beräknas därifrån.

Vad gäller A:s ränteyrkande på rättegångskostnader tillämpas i förenklade tvistemål 18 kap. 8a § rättegångsbalken och där framgår att någon ränta inte utgår på dessa rättegångskostnader.

I övrigt är A:s talan lagligen grundad och vid angiven utgång ska B ersätta A för hans rättegångskostnader.

BILAGA 1 – ansökan om stämning

YRKANDE

Yrkar ersättning för ej levererad guidad tur 27/4 1 200 kr samt ersättning för avbokningsavgift hotell 895 kr p.g.a. sent inställd guidad tur. Därtill 900 kr avseende stämningsansökan samt ev. uppkommande rättegångskostnader.
Till dags dato 2 995 kr plus dröjsmålsränta på referensränta + 8 procentenheter avs. ej guidad tur och hotell sedan 27/4 samt för rättegångskostnader varefter de uppkommer.

BAKGRUND TILL YRKANDET

B bedriver verksamhet via lofotenworkshop.com. Det anges att det är ett norskt bolag som ligger bakom verksamheten men betalning sker till bankkonto i Härnösand eller via Swish till B:s telefonnummer. Inget kvitto med organisationsnummer lämnas vid beställning. Trots detta specificeras svensk moms på kvittot. Jag har i slutet av 2018 beställt en guidad tur för två vid bl a Hemsö fästning som skulle hållas 27/4 2019. På morgonen 26/4 skickar B via info@lofotenworkshop.com ut ett mejl om att han varit sjuk och att visningen är inställd, med information om att nya datum ska komma eller pengar ska återbetalas. Skriver flera gånger till B via info@lofotenworkshop.com och begär ersättning för hotell och pengar åter men får inget svar. Försöker även ringa ett flertal gånger och skicka SMS.

Då B inte är registrerad som näringsidkare i Sverige och inget kvitto erhållits från annan samt att betalningen gått direkt till honom ser jag det som att affären är uppgjord direkt mellan mig och B som privatperson varför även han är den som är återbetalningsskyldig.

Svea hovrätt B 10527-18

Detta är fortsättningen på Stockholms tingsrätt B 11629-18 som överklagades till Svea hovrätt.

Domslut

1. Patent- och marknadsöverdomstolen, som även tillämpar 5 kap. 49 a § och 7 kap. 57 § upphovsrättslagen (1960:729), fastställer Patent- och marknadsdomstolens dom.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen bestämmer ersättning av allmänna medel åt CR till 34 500 kr. Av beloppet avser 27 600 kr arbete och 6 900 kr mervärdesskatt.
3. TP ska till staten återbetala 3 450 kr av kostnaden för den offentlige försvararen i Patent- och marknadsöverdomstolen.

YRKANDEN M.M.

TP har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska frikänna honom från åtalet samt att han ska befrias från skyldigheten att betala skadestånd till MP.

Åklagaren och MP, som har biträtt åtalet i Patent- och marknadsöverdomstolen, har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom ändras.

Åklagaren har förklarat att hon godtar Patent- och marknadsdomstolens bedömning att fotografiet är skyddat såsom en till upphovsrätten närstående rättighet enligt 49 a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) samt förklarat att hon inte längre gör gällande att fotografiet utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt 1 § upphovsrättslagen.

UTREDNINGEN

Patent- och marknadsöverdomstolen har tagit del av samma utredning som lagts fram i Patent- och marknadsdomstolen. Därutöver har kompletterande frågor ställts till TP. TP har även åberopat ny skriftlig bevisning i form av (i) utdrag ur artiklar från Wikipedia angående Facebook och Instagram, (ii) användarvillkor för Facebook, (iii) statistik avseende Petterssons blogg, (iv) utskrift från Sveriges Annonsörers hemsida, (v) artiklar från Svenska Fotografers Förbund och Bildleverantörernas förening samt beskrivningar av organisationerna och (vi) utdrag ur Petterssons blogg.

Åklagaren har åberopat ny bevisning i form av (i) Polisens promemoria jämte användarvillkor och gemenskapshetsregler för tjänsterna Instagram och Facebook och (ii) Polisens promemoria jämte skärmklipp angående kontroll av hemsidan vistarinteut.org.

DOMSKÄL

Inledning

målet är fråga om TP genom att lägga ut ett fotografi på sin webbplats på internet (Petterssons blogg) gjort intrång i MP:s ensamrätt till fotografiet. Varken åklagaren eller MP har i Patent- och marknadsöverdomstolen gjort gällande att fotografiet utgör ett upphovsrättsligt skyddat verk utan har godtagit Patent- och marknadsdomstolens bedömning att fotografiet är skyddat enligt 49 a § upphovsrättslagen såsom en till upphovsrätten närstående rättighet.

TP har inte ifrågasatt att MP i och för sig är den som har tagit fotografiet eller att detta är skyddat såsom en till upphovsrätten närstående rättighet enligt 49 a § upphovsrättslagen. Han har också bekräftat att han lade ut fotografiet på Petterssons blogg. Han har dock gjort gällande att han hade rätt att förfoga över fotografiet på detta sätt, i första hand på grund av samtycke eller tillstånd och i andra hand med stöd av den bestämmelse som finns i 23 § första stycket 3 upphovsrättslagen, som under vissa förutsättningar ger en tidning eller tidskrift rätt att bl.a. återge fotografier i samband med en redogörelse för en dagshändelse.

TP har slutligen gjort gällande att förfogandet varken varit uppsåtligt eller grovt oaktsamt och att det därför under inga förhållanden är straffbart.

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer med Patent- och marknadsdomstolen i att MP:s fotografi var skyddat såsom en till upphovsrätten närstående rättighet enligt 49 a § upphovsrättslagen och i att TP:s förfogande, att lägga ut den på sin webbplats, i och för sig utgjorde ett sådan tillgängliggörande som enligt hänvisningen från 49 a § till 2 § upphovsrättslagen omfattas av MP:s ensamrätt till fotografiet. Frågan är om TP, trots ensamrätten, haft rätt att förfoga över fotografiet.

Frågan om TP hade rätt att förfoga över fotografiet p.g.a. tillstånd

TP har i Patent- och marknadsöverdomstolen utvecklat sin invändning om att det fanns ett samtycke eller tillstånd till förfogandet enligt följande. Det aktuella fotografiet publicerades på Instagram och Facebook. Dessa ägs båda av Facebook Inc. Den europeiska delen av verksamheterna sköts av Facebook Incs irländska dotterbolag Facebook Ireland Limited. När europeiska användare av Instagram och Facebook publicerar bilder där sker det i enlighet med de användarvillkor som gäller mellan användarna och Facebook Ireland Limited. Av punkten 2.4 i användarvillkoren för Facebook framgår att den som publicerar innehåll eller uppgifter med inställningen Offentlig tillåter att alla, inklusive personer som inte är inloggade på Facebook, kan visa och använda uppgifterna. Med ”innehåll” avses enligt punkten 17.4 allt som användarna publicerar, tillhandhåller eller delar via Facebook-tjänsterna. Med ”använda” avses enligt 17.7 i villkoren att använda, köra, kopiera, offentligt framföra eller visa, sprida, översätta och skapa bearbetningar av någonting. Av punkten 17.1 framgår att termerna ”Facebook” och ”Facebook-tjänsterna” inte bara syftar på Facebook.com utan även på andra varumärken, produkter, tjänster, funktioner, medier och nätverk som Facebook Inc eller Facebook Ireland Limited tillhandahåller. Eftersom Instagram tillhandhålls av Facebook Ireland Limited, omfattas Instagram också av de aktuella villkoren för Facebook.

MP har berättat att hon publicerade det aktuella fotografiet på Instagram men att hon varken lade upp det på Facebook eller gav någon annan tillstånd att publicera det där. Hon har vidare uppgett att hon inte känner till om fotografiet förekommit på Facebook.

TP har uppgett att han inte minns varifrån han hämtade fotografiet. Han tror dock att han tog fotografiet från gruppen ”Vi står inte ut” på Facebook. Han har även sökt efter fotografier på Google och funnit ett bildkollage, i vilken det aktuella fotografiet ingick.

Åklagaren har åberopat användarvillkor för Instagram. Av dessa, som härrör från tiden före och efter TP:s förfogande den 1 april 2017 till och med den 9 april 2018, framgår bl.a. att dessa reglerar användning av Instagram och att de utgör ett avtal mellan användaren och Facebook Ireland Limited. Av villkoren framgår vidare att användaren beviljar motparten en icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensierbar och världstäckande licens att exempelvis använda, kopiera, offentligt framföra eller visa innehållet. Det framgår emellertid också att avtalet inte ger rättigheter åt någon tredje part.

Patent- och marknadsöverdomstolen gör följande bedömning.

Av förhöret med MP har framgått att hon publicerade fotografiet på Instagram – men inte på Facebook – i februari 2017. Det är därför Instagrams användarvillkor som är relevanta för bedömningen av om hon genom att godkänna dessa gett någon annan rätt att använda hennes fotografi. Patent-och marknads- överdomstolen konstaterar att de åberopade användarvillkoren för Instagram visserligen inte gällde vid just den tidpunkt som MP publicerade sitt fotografi. Varken de villkor som gällde tidigare eller senare innebär emellertid att användaren ger tredje man någon rätt att använda det publicerade innehållet. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning förefaller det osannolikt att det just vid tidpunkten för MP:s publicering och godkännande av användarvillkoren skulle ha funnits villkor som innebar att hon genom att ingå avtalet gav tredje man rätt att använda hennes fotografi. MP:s godkännande av avtalsvillkoren för Instagram kan alltså inte ha gett TP någon rätt att, såsom tredje man, tillgängliggöra fotografiet för allmänheten via sin hemsida Petterssons blogg. Av förhöret med MP har vidare framgått att TP inte på något annat sätt har haft något samtycke från MP för ett sådant förfogande. Det finns inte heller något som talar för att MP:s rättigheter till fotografiet vidarelicensierats av Facebook Ireland Limited till TP.

Patent- och marknadsöverdomstolen finner alltså att TP:s invändning om att han haft rätt att använda fotografiet på grund av MP:s licens eller tillstånd är motbevisad.

Frågan om TP hade rätt att förfoga över fotografiet på grund av undantaget om nyhetsrapportering eller som ett led i sin yttrandefrihet

Enligt 23 § första stycket 3 upphovsrättslagen gäller en inskränkning i upphovsrätten till förmån för det behov som tidningar och tidskrifter kan ha i samband med nyhetsrapportering. Av bestämmelsen framgår att offentliggjorda konstverk får återges i en tidning eller tidskrift i samband med en redogörelse för en dagshändelse, dock inte om verket skapats för att återges i en sådan publikation. För att inskränkningen ska vara tillämplig krävs dock att ytterligare några förutsättningar är uppfyllda. Enligt andra stycket i samma paragraf krävs att återgivningen sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Av 11 § följer vidare att källan ska anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver och att verket inte ändras i större utsträckning än användningen kräver. Slutligen gäller enligt 3 § upphovsrättslagen att upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver.

Av 49 a § upphovsrättslagen följer att inskränkningen i 23 § och begränsningarna i denna enligt 3 § och 11 § gäller även för fotografiska bilder.

Kravet i 11 § upphovsrättslagen på att källan ska anges har kommit till för att det är vanligt att verk endast återges i delar eller utdrag och att upphovsmannen i sådana fall kan ha ett intresse av att det framgår varifrån det återgivna partiet har hämtats (se prop.1960:17 s. 168 f.).

Upphovsrätten är till stora delar harmoniserad genom EU-rätten. Enligt artikel 5.3 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (infosoc-direktivet) får medlemsstaterna föreskriva bl.a.

inskränkningar i ensamrätten för användning i samband med nyhetsrapportering, i den utsträckning som är motiverad med hänsyn till informationssyftet. En ytterligare förutsättning är dock att källan, inbegripet upphovsmannens namn, anges om detta inte visar sig vara omöjligt. En skälig avvägning ska göras mellan å ena sidan rättighetshavarnas och å andra sidan användarnas intressen (se skäl 31).

EU-domstolen har uttalat att villkoren att ange namn och källa måste tolkas på ett sådant sätt att även det införda undantagets ändamålsenliga verkan säkerställs och dess syfte följs. Enligt EU-domstolen kan det anses omöjligt att ange upphovsmannens namn i en situation då namnet inte angetts i samband med det ursprungliga lagliga användandet. I en sådan situation är pressen undantagen från den principiella skyldigheten att ange upphovsmannens namn, men skyldig att ange källan (se dom den 1 december 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, punkterna 133, 147 och 148).

Infosoc-direktivet gäller visserligen inte för fotografiska bilder. Eftersom 49 a § hänvisar till 23 §, ska dock de svenska kraven på namn- och källangivelse tolkas direktivkonformt även när det gäller användning av fotografiska bilder (se t.ex. Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 5 oktober 2018 i mål nr PMT 722-17, s. 9).

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att såväl upphovsrättslagen som infosoc-direktivet medger visst utrymme för undantag när det gäller kraven på namn- och källangivelse. Upphovsrättslagens krav på namn- och källangivelse i 3 och 11 § bör tolkas på så sätt att om det är omöjligt – med det tolkningsutrymme EU-domstolen gett – att ange upphovsmannens namn och källa ska det anses förenligt med god sed att utelämna dessa uppgifter (se Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 5 oktober 2018 i mål nr PMT 722-17, s. 11).

Av såväl TP:s egna uppgifter som övrig utredning framgår att TP i samband med tillgängliggörandet av fotografiet varken angav MP:s namn eller någon källa. Han har uppgett att han troligen hittade fotografiet på gruppen ”Vi står inte ut” på Facebook samt att fotografiet förekom på många ställen. Han har i övrigt inte lämnat uppgifter om vilka eventuella efterforskningar och överväganden som han gjorde i fråga om upphovsmannens namn respektive källan. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att det utifrån den utredning som åklagaren åberopat angående den påstådda Facebook-gruppen förefaller tveksamt om fotografiet hämtats från en sådan grupp. Under alla förhållanden bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte varit omöjligt för TP att ange i vart fall källan och att det alltså inte kan anses ha varit förenligt med god sed att utelämna denna. TP kan därmed inte anses ha haft rätt att förfoga över fotografiet med hänvisning till undantaget om nyhetsrapportering i 23 § första stycket 3 upphovsrättslagen. Det saknas då anledning att bedöma om övriga krav i denna inskränkningsbestämmelse var uppfyllda, t.ex. om Pettersons blogg kan jämställas med en tidning eller tidskrift.

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att TP inte haft rätt att använda fotografiet som ett led i sin yttrandefrihet.

Mot bakgrund av det anförda finner Patent- och marknadsöverdomstolen att det är styrkt att P genom att på Petterssons blogg lägga ut MP:s fotografi olovligen har tillgängliggjort det för allmänheten och därmed rent objektivt gjort intrång i MP:s rätt till fotografiet enligt 49 a § upphovsrättslagen. För att det ska vara straffbart krävs dock enligt 53 § och 57 § upphovsrättslagen att det skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

Frågan om TP:s uppsåt eller oaktsamhet

TP har i denna del uppgett i huvudsak följande. Han hade hört talas om domen i det s.k. DN-målet. Han fick uppfattningen att domen innebar att tidningen Dagens Nyheter tilläts att publicera upphovsrättsligt skyddade fotografier som tidningen hade hämtat från Facebook utan att fråga upphovsmannen. Eftersom hans webbplats bör likställas med den på vilken Dagens Nyheter publicerade de upphovsrättsligt skyddade fotografierna, trodde han att han av fick göra likadant. Han hade även läst om Kalmar tingsrätts dom från 2014 som innebar att en person som publicerat material på Facebook och godkänt gällande avtalsvillkor där, ansågs ha lämnat sitt medgivande till att materialet fick användas av andra.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att TP:s uppgifter om vilken kännedom han vid tidpunkten för förfogandet över fotografiet hade om de nämnda domarna är svävande. Han har inte på ett tydligt sätt berättat var och när han hörde talas om dessa domar. Han har inte heller redogjort för varför han antog att det var fotografen själv som hade publicerat fotografiet på Facebook-gruppen och har inte heller med tydlighet kunnat minnas var han hämtade bilden. Han har alltså inte redovisat vilka eventuella överväganden han gjorde i samband med att han lade ut fotografiet på Petterssons blogg. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar vidare att den dom som TP hänvisar till i det s.k. DN-målet meddelades den 5 oktober 2018, dvs. efter det åtalade tillgängliggörandet av fotografiet. Underinstansens dom i samma mål innebar en motsatt utgång i den meningen att Dagens Nyheters förfogande över de där aktuella fotografierna ansågs utgöra ett intrång i rätten till fotografierna. ToP:s uppgifter om att han till följd av domen trodde att han hade rätt att använda fotografiet ger därför sken av att vara en efterhandskonstruktion och bör lämnas utan avseende.

Av TP:s uppgifter framgår vidare att han startade Petterssons blogg år 2010 och att webbplatsen har cirka 60 000 unika besökare varje vecka. Patent- och marknadsöverdomstolen anser, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att en erfaren blogginnehavare som TP måste ha förstått att man inte får publicera ett fotografi utan rättighetshavarens samtycke eller en licens.

Sammantaget bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att TP måste ha insett risken att han, genom att lägga upp fotografiet på sin webbplats, skulle göra intrång i någon slags ensamrätt till fotografiet även om han inte visste att den tillhörde MP. Han har därför agerat i vart fall grovt oaktsamt. Åtalet är därmed styrkt och Patent- och marknadsdomstolens dom i fråga om skuld ska inte ändras.

Påföljd

Patent- och marknadsöverdomstolen finner ingen anledning att sätta ned antalet dagsböter eller att bestämma dagsbotens storlek till ett lägre belopp än vad Patent- och marknadsdomstolen beslutat. Patent- och marknadsdomstolens dom i fråga om ansvar ska därför inte ändras.

Ersättning

TP har vitsordat den ersättning som MP begärt såsom skälig ersättning för förfogandet. När det gäller den begärda ersättningen för ytterligare skada anser Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att det genom MP:s uppgifter är styrkt att hon drabbats av en ideell skada bestående i att hon upplevt obehag av att hennes fotografi förekommit på den aktuella bloggen med det budskap som förmedlats där. Patent- och marknadsöverdomstolen gör därför sammantaget ingen annan bedömning än Patent- och marknadsdomstolen när det gäller skadeståndet till MP. Patent- och marknadsdomstolens dom ska därför inte ändras i denna del heller.

Ersättning till den offentlige försvararen

CB har begärt ersättning med 51 750 kr, vilket motsvarar 30 timmars arbete. Målet är ett sådant där den s.k. brottmålstaxan i och för sig är tillämplig. Patent- och marknadsöverdomstolen anser dock att målets komplexitet och karaktär krävt arbete i sådan omfattning att det är motiverat att frångå taxan. CB får dock anses skäligen tillgodosedd med ersättning motsvarande 20 timmars arbete, inklusive mervärdesskatt.

TP har ekonomiska möjligheter att återbetala del av försvararkostnaden i Patent- och marknadsöverdomstolen.