Åtalas ej för att ha spridit film där elev dödsstörtat

Den 17:e augusti föll en elev ned från Carl Engström-skolans tak. Han avled senare av sina skador.

En kvinnlig elev på samma skola lade sedan upp filmklippet på sociala medier. Någonting som väckt stor uppmärksamhet. Hon blev polisanmäld för olaga integritetsintrång, men under gårdagen meddelade kammaråklagare Mathias Larsson till Sydsvenskan att han låter bli att åtala.

”Det som har varit avgörande är att den här filmsekvensen dels är väldigt kort och den har varit upplagd på sociala medier under väldigt kort tid”

 

Hovrätten friar Nordfront från olaga våldsskildring

En ansvarig utgivare frias från olaga våldsskildring i och med Göta hovrätt B 3778-19 den 12 oktober 2020. Däremot fälls han för hets mot folkgrupp.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten

  • frikänner B från åtalet för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring (punkten 2 i tingsrättens domslut),
  • bestämmer påföljden för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp till skyddstillsyn,
  • bestämmer att Kriminalvården, Frivården Örebro, ska ansvara för övervakningen av B och utse övervakare, samt
  • beslutar att staten ska stå för kostnaden för försvararen vid tingsrätten.

I övrigt gäller tingsrättens domslut.

Det som tingsrätten har beslutat om sekretess ska fortfarande gälla. Hovrätten beslutar att samma sekretessbestämmelse även i fortsättningen ska vara tillämplig på motsvarande uppgifter, vilka även i hovrätten har lagts fram vid den del av huvudförhandlingen som har hållits inom stängda dörrar.

SB får ersättning av staten med 16 728 kr. Av beloppet avser 6 240 kr arbete, 5 782 kr tidsspillan, 1 361 kr utlägg och 3 345 kr mervärdesskatt.

Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Justitiekanslern (JK) har yrkat att hovrätten ska skärpa straffet.

B har yrkat att hovrätten ska frikänna honom eller, i annat fall, bestämma en lindrigare påföljd än fängelse alternativt sänka straffet.

Part har motsatt sig motparts yrkande om ändring av tingsrättens dom.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen i hovrätten

Hovrätten har tagit del av samma skriftliga och muntliga bevisning som tingsrätten. Förhöret vid tingsrätten med B har spelats upp med ljud och bild.

Ska B dömas för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring?

Bakgrund och parternas ståndpunkter i hovrätten
Den 16 mars 2019 publicerades en artikel om ett terrordåd i Nya Zeeland på webbplatsen www.nordfront.se. I artikeln ingick en film som visade en inspelning som gärningsmannen själv hade gjort när han utförde dådet. Artikeln med film tillhandahölls på webbplatsen på det sätt och under den tidsperiod som JK har angett i gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 1.

B har i hovrätten stått fast vid att publiceringen av filmen var en del av webbplatsens nyhetsförmedling och att publiceringen därför var försvarlig.

JK har i hovrätten framhållit: Publiceringen av filmen har inneburit att inspelningen av ett massmord har fått stor spridning. I artikeln ingår bilder som gärningsmannen tagit på sina vapen och delar av gärningsmannens manifest redovisas. Publiceringen innefattade en hyllning av gärningsmannen eller dådet och innebar att Nordiska motståndsrörelsens (NMR) budskap har fått spridning.

Rättsliga utgångspunkter
Tingsrätten har på s. 6–8 i sin dom redovisat den s.k. instruktionen i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), straffbestämmelsen om yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring i 5 kap. 2 § YGL och hur lagstiftaren har tänkt att man ska se på det s.k. försvarlighetsrekvisitet i straffbestämmelsen. Vid den fortsatta prövningen har hovrätten samma rättsliga utgångspunkter som tingsrätten. Det kan nämnas att instruktionen sedan den 1 januari 2019 finns i 1 kap. 15 § YGL.

Filmen innehåller en olaga våldsskildring
I filmen ingår en sekvens där man ser när ett stort antal personer skjuts ihjäl och det råder ingen tvekan om att innehållet i den delen av filmen utgör en sådan olaga våldsskildring som avses i straffbestämmelsen. Det råder inte heller någon tvekan om att filmen har spridits och att detta var avsikten när den publicerades.

I vilket syfte och sammanhang publicerades filmen?
Den huvudsakliga frågan i målet är om det var försvarligt att publicera (sprida) filmen. Vid prövningen av den frågan ska domstolen se till bl.a. syftet med publiceringen och det sammanhang som publiceringen gjordes i. Eftersom filmen ingick i en artikel är det naturligt att vid bedömningen beakta det som har skrivits i artikeln och hur artikeln i sin helhet har utformats. Hovrätten gör följande överväganden.

B har i förhöret vid tingsrätten beskrivit att webbtidningen sysslar med nyhetsförmedling och att redaktionens inriktning har varit att denna förmedling ska vara objektiv; det ska för läsaren ha framgått när det var fråga om en nyhetsartikel eller en opinionsbildande publicering. Eftersom JK inte har visat något annat får hovrätten utgå från att B och övriga i redaktionen har arbetat i enlighet med det som B har beskrivit.

Det som skrivs om terrordådet i artikeln framstår som en saklig rapportering av det som hade hänt. Utöver filmen innehåller artikeln bl.a. bilder på gärningsmannens vapen, som var försedda med symboler och olika referenser, samt delar av hans manifest. Det förekommer emellertid inte något i texten eller utformningen av artikeln i sin helhet som leder tankarna till att den som publicerade artikeln har ställt sig bakom gärningsmannen, hans motiv eller terrordådet som sådant. Man har också varnat känsliga personer för att titta på filmen genom en tydlig varning för starka bilder. Hovrätten får därför utgå från att publiceringen av filmen ägde rum inom ramen för den nyhetsförmedling som bedrevs på webbplatsen. Redaktionen har av allt att döma hållit på gränsen mot opinionsbildande verksamhet. Att den som publicerade artikeln inte uttryckligen tog avstånd från terrordådet leder inte hovrätten till att göra en annan bedömning.

Närmare om filmen
Även det som närmare framgår av själva filmen har givetvis stor betydelse vid försvarlighetsbedömningen. Det var alltså gärningsmannen själv som spelade in filmen och som tingsrätten har redovisat framgår bl.a. att gärningsmannen i två olika skeden rörde sig inne i byggnaden där han avlossade ett stort antal skott mot försvarslösa människor. Det förekommer avrättningar på nära håll av människor som redan var skadade. Det är tveklöst mycket obehagligt att titta på filmen. Det måste emellertid samtidigt konstateras att filmen under den del som våldsutövningen pågår är så suddig att det är svårt att urskilja detaljer och man kan exempelvis inte se enskilda offers ansikten.

Hovrätten anser att publiceringen var försvarlig
Hovrätten har kommit fram till att det var försvarligt att publicera filmen. Skälen för det är följande.

I det här fallet har den olaga våldsskildringen publicerats inom ramen för en nyhetsrapportering som omfattas av det särskilda skydd för yttrandefriheten som finns i YGL. Artikeln gällde en händelse med ett betydande nyhetsvärde och det får anses ligga i sakens natur att nyhetsförmedlare måste ges ett stort utrymme att välja olika sätt att rapportera om och beskriva en sådan här händelse. Det kan givetvis diskuteras hur ingående och detaljerad rapporteringen behöver vara, inte minst i fråga om filmer som visar allvarligt våld mot människor. Det kan dock inom ramen för yttrandefrihetens gränser vara försvarligt att i nyhetsförmedlande syfte publicera även mycket känsligt material.

Det är två saker som har varit avgörande för hovrättens ställningstagande. För det första har filmen och artikeln av allt att döma publicerats i ett rent nyhetsförmedlande syfte. För det andra är filmen under den del som gärningsmannens offer syns i bild så suddig att det inte går att identifiera människorna som blir skjutna. När hänsyn tas till detta anser alltså hovrätten att publiceringen inte har gått över gränsen för vad som i yttrandefrihetens namn måste accepteras vid sådan nyhetsförmedling som omfattas av grundlagsskyddet i YGL. Det var därför försvarligt att publicera filmen (i den mening som avses i 5 kap. 2 § YGL). Att det hade varit möjligt att rapportera om händelsen utan att publicera filmen leder inte hovrätten till att göra en annan bedömning.

Följden av detta är att B ska frikännas från åtalet för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring.

Ska B dömas för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp?
I frågan om B ska dömas för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp i åtalspunkt 3 har hovrätten i allt väsentligt värderat omständigheterna på samma sätt som tingsrätten. Av de skäl som tingsrätten har anfört om vad som har hänt och om B:s uppsåt (s. 13–15 i tingsrättens dom) anser alltså även hovrätten att B ska dömas för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Eftersom det måste antas att artikeln har fått stor spridning finns det inte utrymme att se brottet som ringa.

Påföljd
Straffvärdet för det brott som B döms för motsvarar ett fängelsestraff på någon månad. Brottet har pågått under hela den tid som åklagaren har angett i gärningsbeskrivningen och således såväl före som efter dels en fällande dom som Svea hovrätt meddelade den 2 oktober 2018, dels en fällande dom som Stockholms tingsrätt meddelade den 28 januari 2019. I förhållande till dessa två domar får det nu aktuella brottet ses som såväl nyupptäckt som nytt i den mening som avses i 34 kap. 1 § brottsbalken. När påföljden bestäms ska hovrätten således beakta bestämmelsen i 34 kap. 2 § brottsbalken. Vid påföljdsvalet talar återfallet i brott visserligen för att välja fängelse som påföljd, men skälen för fängelse är trots allt inte särskilt starka. Med hänsyn till tidigare domar är det dock inte möjligt att återigen välja villkorlig dom som påföljd. Det saknas emellertid inte helt anledning att anta att en dom till skyddstillsyn kan bidra till att B avhåller sig från fortsatt brottslighet. B har förklarat att han i förekommande fall kommer att medverka vid verkställigheten av en sådan påföljd. Hovrätten kommer fram till att påföljden ska bestämmas till skyddstillsyn. Att B den 30 mars 2020 dömdes av Falu tingsrätt för hets mot folkgrupp ändrar inte den bedömningen.

Fortsatt sekretess
Det finns skäl att besluta om fortsatt sekretess för den film som i hovrätten har lagts fram inom stängda dörrar.

Ersättning till den offentliga försvararen m.m.
SB:s krav för tidsspillan och utlägg är skäliga och han ska därför utöver begärt arvode enligt brottsmålstaxan tillerkännas ersättning för dessa krav. Om målet hade fått samma utgång vid tingsrätten som i hovrätten hade ersättningen för den offentliga försvararen där stannat på staten. Det finns därför skäl att ändra det som tingsrätten har beslutat i fråga om B:s ersättningsskyldighet. På grund av utgången i hovrätten ska även kostnaden för försvararen i hovrätten stanna på staten.

I avgörandet har hovrättslagmannen NR, hovrättsråden CG och PC (referent) och tf. hovrättsassessorn AK deltagit.

Skiljaktig mening av AK: Jag anser att B ska dömas även för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring (åtalspunkten 1). Skälen för det är följande.

Jag delar majoritetens bedömning att den aktuella filmen innehåller en olaga våldsskildring och att det är bevisat att filmen spridits samt att detta var avsikten när den publicerades. Som majoriteten har anfört är texten i artikeln saklig och det framstår som att syftet med texten har varit att förmedla information om vad som hade hänt vid terrordådet. Frågan är om det mot denna bakgrund var försvarligt att publicera filmen. I denna del är jag oense med majoriteten.

Filmen i artikeln visar avrättningar av ett stort antal människor. I ett skede av filmen tar sig gärningsmannen in i moskén på nytt och avlossar skott på nära håll mot människor som tycks ha överlevt den första attacken. Filmen visar alltså synnerligen grovt våld. Trots att bilden i vissa sekvenser är suddig råder det inget tvivel för tittaren vad det är som sker. Under dessa förhållanden är det enligt min mening av mindre betydelse att det inte är möjligt att urskilja enskilda offers ansiktsuttryck. Vid en sammantagen bedömning anser jag att det inte har varit motiverat att sprida filmen som ett led i nyhetsrapporteringen om terrordådet. Jag delar därför tingsrättens slutsats att det inte har varit försvarligt att publicera filmen. B ska följaktligen dömas för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring. Jag är i övrigt ense med majoriteten.


Örebro tingsrätt B 5883-18

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, 5 kap 1 § yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) samt 7 kap 6 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt 16 kap 8 § 1 st brottsbalken (även 5 kap 1 § 1 st yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), 7 kap 4 § 11 p tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 16 kap. 8 § brottsbalken i dess lydelser före 1 januari 2019) 2018-08-10 — 2019-05-10

2. Yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring, 5 kap 2 § yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) samt 16 kap 10 c § brottsbalken 2019-03-16 — 2019-05-10

Åtal som den tilltalade frikänns från
Yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, 5 kap 1 § yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) samt 7 kap 6 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt 16 kap 8 § 1 st brottsbalken 2019-03-16 — 2019-05-10

Påföljd m.m.
Fängelse 4 månader

Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st brottsbalken
34 kap 2 § brottsbalken

Sekretess
Sekretessen enligt 18 kap 15 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i den film som visats bakom stängda dörrar ska bestå i målet.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
SB får ersättning av staten med 32 631 kr. Av beloppet avser 20 355 kr arbete, 5 060 kr tidsspillan, 690 kr utlägg och 6 526 kr mervärdesskatt. B ska betala 6 526 kr av denna kostnad till staten.

YRKANDEN

Åklagaren har åtalat B enligt rubriceringar, gärningsbeskrivningar och lagrum som framgår av bilaga 1.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING

B har motsatt sig ansvar för olaga våldsskildring (åtalspunkt 1). Som grund för inställningen har han anfört att publiceringen av filmen utgjort ett led i webbplatsens nyhetsförmedling och att publiceringen därmed har varit försvarlig.

B har motsatt sig ansvar för hets mot folkgrupp (åtalspunkt 2). Han har som grund för inställningen anfört att det objektivt sett inte rör sig om hets mot folkgrupp eftersom den publicerade texten återger citat från andra och därmed endast utgör ett led i nyhetsförmedling.

B har motsatt sig ansvar för hets mot folkgrupp (åtalspunkt 3) och har anfört att det objektivt sett inte är fråga om hets mot folkgrupp.

UTREDNINGEN

Åklagaren har lagt fram den bevisning som framgår av bilaga 1.

Åklagaren har beträffande åtalspunkten 1 i bilaga 1 förevisat den aktuella filmen. Synen av filmen har med stöd av 5 kap. 1 § rättegångsbalken och 18 kap. 15 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ägt rum bakom stängda dörrar.

B har hörts över åtalet. Han har uppgett i huvudsak följande.

Webbplatsen www.nordfront.se är en webbtidning som sysslar med nyhets- förmedling. De publicerar främst politiska nyheter. Tidningen har en nationalsocialistisk inriktning. Det är även den politiska ideologin de flesta på redaktionen ansluter sig till. Syftet med webbplatsen är att sprida deras världsåskådning. När det gäller nyhetsförmedling vill de vara objektiva. De har inget intresse av att ljuga eller vinkla vid nyhetsrapporteringen. Den delen av verksamheten är inte ideologiskt färgad. Det framgår om det är fråga om en nyhetsartikel eller en opinionsbildande publicering.

När de ställde frågan på redaktionen om någon ville vara ansvarig utgivare anmälde han sitt intresse. Han fick sedan frågan om han ville ta över rollen som ansvarig utgivare, vilket han tackade ja till. Han tog reda på vad det innebar och var medveten om att webbtidningen blir kritiskt granskad av rättsväsendet.

Webbplatsen www.nordfront.se har en nyhetsredaktion och en redaktionell process. Resurserna är dock knappa eftersom alla arbetar ideellt. De har en chefredaktör. Nyhetsredaktionen är den som är mest aktiv, men de har även andra delar i verksamheten som exempelvis poddverksamhet. De har redaktionsmöten en gång i veckan. Han har aldrig varit med på nyhetsredaktionens möten. Som ansvarig utgivare blev han endast tillfrågad om publiceringar i juridiskt tveksamma fall.

Han har inte varit direkt inblandad i publiceringen av artikeln i åtalspunkt 1 och 2. I rollen som ansvarig utgivare har det varit hans ansvar att försöka se till att det som publiceras på webbplatsen www.nordfront.se inte är brottsligt. På Nordfront har de alltid varit tillmötesgående mot Justitiekanslern.

När det gäller publiceringen av artikeln med rubriken ”Brenton Tarrant ville hämnas Ebba Åkerlund – dödade 49 under moskéattack” är nyhetsvärdet uppenbart. Det fanns knappast någon tidning i västvärlden som inte rapporterade om händelsen. Nordfronts redaktion har inte nyhetsbyråer som exempelvis TT att tillgå. De måste istället förlita sig på vad andra medier rapporterar. Det som återgetts i artikeln är därför andrahandsinformation.

När redaktionen fattade beslutet att publicera filmen trodde de inte att det var olagligt eftersom den redan var publicerad. Han kontaktades inte i samband med publiceringen av filmen. Filmen skildrar visserligen grovt våld mot människor, men våldet i filmen såg mest ut som i ett tv-spel. Det går inte att se något blod. Grövre våldsskildringar går att se på traditionella nyhetskanaler som SVT och TV4 samt även i hollywoodproduktioner. Det ovanliga med händelsen var att gärningsmannen ”live-streamade” dådet. I artikeln varnade de dessutom för starka bilder. Våldet i filmen är inte så grovt att det är straffbart att publicera filmen. Det finns ett stort allmänintresse att visa en live-sänd terrorattack. När något spektakulärt händer vill de dra läsare till sin sida. Det är upp till läsarna att avgöra om de vill se filmen eller inte. Samma dag som filmen publicerades såg han den någon annanstans, men han vet inte var.

I artikeln har även citat från ett flertal olika personer, däribland gärningsmannen, publicerats för att lämna en så bred bild som möjligt. Citaten är relevanta för att läsarna ska få reda på vad som hänt. I sammanhanget är gärningsmannens motiv av yttersta vikt. Han tror inte att någon på redaktionen reflekterade över att det kunde utgöra hets mot folkgrupp att citera en gärningsman.

Såvitt avser artikeln med rubriken ”Sanering i Kivik för kärnfamiljens existens” (åtalspunkt 3) anser han inte att texten utgör hets mot folkgrupp. Han hade inte sett artikeln innan och hade inte gjort några särskilda överväganden inför publiceringen. Den som publicerade artikeln ansåg inte ens att han som ansvarig utgivare behövde tillfrågas. Han blev kontaktad av redaktionen några gånger i månaden om det var något som kunde anses vara juridiskt tveksamt som skulle publiceras. Det avsåg oftast mer ideologiskt eller politiskt färgade publiceringar och inte ren nyhets- rapportering. Att uttrycka att man tycker illa om pedofiler kan inte utgöra hets mot folkgrupp.

DOMSKÄL

Allmänna utgångspunkter för tingsrättens bedömning
Målet har handlagts under medverkan av jury. Rätten har efter att huvud- förhandlingen avslutats framställt de frågor till juryn som framgår av bilaga 2. Juryn har besvarat fråga 2 med ”nej” och övriga frågor med ”ja”. Tingsrätten har vid detta förhållande att pröva om materialet i de åtalspunkter knutna till frågorna som besvarats med ”ja”, och som framgår av åklagarens gärningsbeskrivning, var för sig utgör yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring (åtalspunkt 1) respektive hets mot folkgrupp (åtalspunkt 3).

Tingsrätten konstaterar att B som ansvarig utgivare för webbplatsen under den tid som åtalet avser bär det straffrättsliga ansvaret för eventuella yttrandefrihetsbrott som de aktuella publiceringarna innebär. Detta har klargjorts redan under målets förberedelse (se 8 kap. 2 § lag [1991:1559] med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden).

Rättsliga utgångspunkter
Av den s.k. instruktionen i 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) framgår att den som ska döma över missbruk av yttrandefriheten eller på annat sätt vaka över att grundlagen efterlevs bör betänka att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt samhällsskick. Han bör därför uppmärksamma syftet mera än framställningssättet. Om han är tveksam, bör han hellre fria än fälla.

Enligt 5 kap. 1 § YGL ska de gärningar som anges som tryckfrihetsbrott i 7 kap. 2– 20 §§ tryckfrihetsförordningen (TF) anses vara yttrandefrihetsbrott, om de begås i ett program eller en teknisk upptagning och är straffbara enligt lag. Av 5 kap. 2 § YGL framgår vidare att under de förutsättningar som anges i 1 § anges som yttrandefrihetsbrott även sådan olaga våldsskildring som innebär att någon genom rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att framställningen sprids. Detta gäller dock inte om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.

I 16 kap. 10 c § brottsbalken stadgas ansvar för olaga våldsskildring. Av den bestämmelsen framgår att den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring, döms, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, till böter eller fängelse i högst två år. Enligt andra meningen i samma bestämmelse gäller detsamma den som i rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring.

Lagstiftningen om ingripanden mot våldsskildringar har motiverats med den risk för allvarliga skadeverkningar som sådana framställningar kan medföra (se Bäcklund m.fl., Brottsbalken, en kommentar, Zeteo lagkommentarer, 2019, kommentaren till 16 kap. 10 c § brottsbalken).

När det gäller andra skildringar än sådana som avser sexuellt våld eller tvång krävs för straffansvar att det ska vara fråga om närgångna och utdragna skildringar av grovt våld mot människor eller djur, s.k. extremvåld (se prop. 2009/10:228 s 33 f.). I motiven till straffbestämmelsen har inte angetts exakt hur allvarligt våldet ska vara för anses som grovt. Att våld som ger upphov till svårare kroppsskada faller in under beteckningen grovt våld står dock klart. Av förarbetena följer att det i viss mån bör vara möjligt att vid tolkningen dra paralleller med tillämpningen av bestämmelsen i 3 kap. 6 § brottsbalken om grov misshandel (se prop. 1984/85:116 s 28).

Från det straffbara området undantas gärningar som med hänsyn till omständigheterna är försvarliga. Försvarlighetsrekvisitet infördes för att bevara det nödvändiga utrymmet för nyhets- och informationsförmedling, opinionsbildning, konstnärlig gestaltning och andra jämförbara intressen (se prop. 1984/85:116, s 19). Syftet med försvarlighetsrekvisitet är därmed att skildringar som är motiverade som ett led i t.ex. nyhetsförmedling eller opinionsbildning inte ska vara förbjudna. Vid bedömningen får hänsyn tas till bl.a. framställningens syfte och sammanhanget. Det ankommer på åklagaren att visa att en undantagssituation inte föreligger.

Av 7 kap. 6 § TF framgår att som tryckfrihetsbrott (samt även yttrandefrihetsbrott enligt 5 kap. 1 § YGL) anses även hets mot folkgrupp, som innebär att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etiskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. I 16 kap. 8 § brottsbalken stadgas ansvar för hets mot folkgrupp. Brottsbeskrivningen i tryckfrihetsförordningen överensstämmer med den som finns i 16 kap. 8 § brottsbalken, förutom kravet på spridning. Eftersom yttrandefrihetsbrott förutsätter att gärningen är straffbar enligt lag följer dock att även spridningsrekvisitet i 16 kap. 8 § brottsbalken måste vara uppfyllt för att en gärning ska utgöra yttrandefrihets- brott (se NJA 2007 s. 805 II). Något krav på att hotet eller uttrycket för missaktning direkt avser gruppens ras, hudfärg, ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck finns inte. Även uttalanden som innefattar kränkande beskyllningar om mindervärdiga egenskaper eller nedsättande handlingar som endast indirekt grundas på ras, hudfärg osv. faller under bestämmelsen. Den grupp som det är fråga om behöver inte vara uttryckligen nämnd för att framställningen ska vara straffbelagd. Det räcker att ett uttalande om t.ex. en viss folkgrupp är nedsättande för gruppens anseende. Alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande natur omfattas dock inte. Uttalanden som inte kan anses överskrida gränsen för en saklig kritik faller utanför det straffbara området. För straffbarhet krävs att det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga. När det gäller kravet på spridning är det tillräckligt att meddelandet spridits på något sätt. Uttalanden sprids av såväl den som gör ett uttalande som den som sprider vidare vad andra personer sagt (se Bäcklund m.fl., Brottsbalken, en kommentar, Zeteo lagkommentarer, 2019, kommentaren till 16 kap. 8 § brottsbalken, prop. 2001/02:59 s. 35 f., 41 och där gjorda hänvisningar).

Av Högsta domstolens uttalanden i rättsfallet NJA 2006 s. 467 kan det konstateras att utgångspunkten för tingsrättens bedömning bör vara hur en mottagare av materialet hade anledning att uppfatta innehållet. En annan utgångspunkt bör vara avsikten med materialet och i vilket sammanhang materialet lagts fram.

Bedömningen om ett yttrande utgör straffbart hets mot folkgrupp ska göras med beaktande av de grundläggande fri- och rättigheter, bl.a. yttrandefrihetsintresset såsom detta kommit till uttryck i 2 kap. 23 § regeringsformen.

Vid tolkningen av 16 kap. 8 § brottsbalken måste även hänsyn tas till artikel 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) (se NJA 2007 s. 805 II). Enligt 10:1 har var och en rätt till yttrandefrihet innefattande åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning. I 10:2 anges att eftersom utövandet av nämnda friheter medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till bl.a. statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott och till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter.

Högsta domstolen har uttalat att den prövning som ska göras i ett mål av förevarande slag ska ske i fyra steg. Först prövas i vad mån den åtgärd som vidtagits verkligen innefattar en inskränkning av yttrandefriheten. Om så är fallet prövas därefter om inskränkningen har stöd av lag, om det förelegat något sådant legitimt ändamål för inskränkningen som anges i den tillämpliga artikeln i Europa- konventionen och slutligen om inskränkningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle för att tillgodose detta ändamål (se NJA 2007 s. 805).

Yttrandefriheten utgör ett av de väsentliga kännetecknen för ett demokratiskt samhälle och en av de grundläggande förutsättningarna för dess utveckling och för varje individs självförverkligande. Friheten omfattar även rätten att framföra sådan information och sådana åsikter och tankar som kränker, chockerar eller stör. Undantag från yttrandefriheten måste ges en restriktiv tolkning och behovet av inskränkningar måste redovisas på ett övertygande sätt. Utrymmet för inskränkningar är särskilt begränsat när det gäller politiska yttranden eller debatt i frågor av allmänt intresse. När Europadomstolen prövar om de skäl som lagts till grund för ett avgörande är relevanta och tillräckliga och om inskränkningen är proportionell till de ändamål som motiverat den lägger domstolen särskild vikt vid innehållet i yttrandet och syftet med det, till vem eller vilka yttrandet riktar sig samt i vilket sammanhang och i vilken egenskap någon sprider yttrandet. Det avgörande är alltså inte endast innehållet i det yttrande som är föremål för prövning utan också omständigheterna kring yttrandet (se NJA 2007 s. 805).

Den som utnyttjar rätten till yttrandefrihet har även ansvar och skyldigheter, bland annat en plikt att så långt som möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra – dvs. uttalanden som utgör angrepp på andras rättigheter – och som därför inte bidrar till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor (se Europadomstolens dom den 20 september 1994 i målet Otto-Preminger-Institut mot Österrike, mål nr 13470/87, p. 49).

Som framgått ovan bygger straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp på en avvägning på ett allmänt plan mellan, å ena sidan, yttrandefriheten och, å den andra sidan, skyddet för typiskt sätt utsatta grupper. Karaktären och strängheten i den påföljd som kan följa för den som missbrukar yttrandefriheten utgör en del i denna avvägning. Tolkningen i förhållande till Europakonventionens fri- och rättigheter kan därför inte ensidigt utgå från skyddet för den som har utnyttjat sin yttrandefrihet utan måste ske i ljuset av lagstiftarens övergripande avvägningar, även med beaktande av det starka skydd som yttrandefriheten generellt åtnjuter i Sverige (RH 2017:14).

Åtalet i åtalspunkt 1 (olaga våldsskildring)
Av utredningen i målet har framkommit att en artikel med rubriken ”Brenton Tarrant ville hämnas Ebba Åkerlund – dödade 49 under moskéattack” har tillhandahållits på webbplatsen www.nordfront.se. Artikeln handlar om terrordådet som ägde rum i Christchurch i Nya Zeeland den 15 mars 2019. Det är även utrett att artikeln innehåller bl.a. en film med gärningsmannen Brenton Tarrants egen inspelning av terrordådet. Artikeln, och filmen, har tillhandahållits på webbplatsen i vart fall under perioden 16 mars–10 maj 2019.

Den aktuella artikeln har varit tillgänglig på webbplatsen under en inte alldeles kortvarig tidsperiod. Det har varit fråga om en webbplats på internet som är tillgänglig för alla. Artikeln har därmed spridits.

Filmen, som spelades in av gärningsmannen själv med hjälp av en s.k. action- kamera, utgör en live-sändning av terrordådet. I filmen, som totalt är cirka 17 minuter lång, skildras hur gärningsmannen tar sig till den aktuella platsen med bil, beväpnar sig och tar sig in i moskébyggnaden där han avsiktligen skjuter ner alla människor som kommer i hans väg. Den inledande och avslutande delen av filmen skildrar gärningsmannens bilresa till och från platsen. Filmsekvensen där han utför själva gärningen är emellertid lång och utdragen. Vid ett tillfälle beger sig gärnings- mannen exempelvis tillbaka till bilen för att ladda om sitt vapen. Därefter tar han sig återigen in i moskén och beskjuter personer som synes ha överlevt från den första attacken på nytt. I filmen syns hur människor försöker fly för sina liv och hur de som blivit träffade av skott ligger och kvider. Enligt tingsrättens bedömning råder det ingen tvekan om att filmen skildrar sådant närgånget grovt våld som utgör olaga våldsskildring. Att bilderna i filmen är suddiga till viss del och att det inte går att skönja brottsoffrens ansikten i detalj förändrar inte den bedömningen.

Som anförts ovan undantas emellertid från det straffbara området gärningar som med hänsyn till omständigheterna är försvarliga. Skildringar som är motiverade som ett led i t.ex. nyhetsförmedling är därmed inte förbjudna. Publiceringen av filmen har visserligen utgjort del av en nyhetsartikel som handlar om terrordådet i Christchurch. B har även framhållit att det förelegat ett stort intresse för allmänheten att ta del av rapporteringar från händelsen.

Tingsrätten ifrågasätter inte att det har varit motiverat att rapportera om den i artikeln aktuella terrorattacken. En heltäckande nyhetsrapportering från händelsen hade emellertid kunnat tillhandahållas utan att publicera gärningsmannens egen- inspelade film från gärningstillfället. Publiceringen av filmen överskrider enligt tingsrätten klart gränsen för vad som kan anses vara motiverat som ett led i nyhetsförmedling. Vid en sammantagen bedömning av framställningens syfte och sammanhanget i vilket publiceringen av filmen har ägt rum finner tingsrätten inte att gärningen med hänsyn till omständigheterna har varit försvarlig. Att gärningsmannen själv tillhandahållit filmen och att den eventuellt tillhandahållits på andra nyhetskanaler, webbplatser eller sociala medier, i Sverige eller utomlands, förändrar inte den bedömningen.

Åtalet för olaga våldsskildring är därmed styrkt och B ska dömas för gärningen i enlighet med Justitiekanslerns gärningspåstående.

Åtalet i åtalspunkt 2 (hets mot folkgrupp)
Juryn har under aktuell åtalspunkt meddelat ett friande utlåtande. B ska därför frikännas från yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp under aktuell åtalspunkt.

Åtalet i åtalspunkt 3 (hets mot folkgrupp)
I målet är utrett att en artikel med rubriken ”Sanering i Kivik för kärnfamiljens existens” har tillhandahållits på webbplatsen www.nordfront.se i vart fall under perioden 10 augusti 2018–10 maj 2019. I artikeltexten har bland annat följande angetts.

”Natten den 9 augusti bestämde sig nationalsocialistiska sympatisörer från Skåne att sanera orten Kivik i Simrishamns kommun från fientliga bögflaggor. För att säkra kärnfamiljens existens togs byns homolobby-flaggor bort. Kampen fortsätter!

Rösta på Nordiska motståndsrörelsen den 9 september. Det är upp till dig nordbo, att hjälpa till i kampen för kärnfamilj och folkgemenskap. Perverterade pedofiler skall icke få normaliseras!”

Det som tingsrätten har att bedöma är om publiceringen av artikeln är att bedöma som yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Det är B som – i sin egenskap av ansvarig utgivare under den tidsperiod som artikeln publicerades – ansvarar för alla former av tillhanda- hållanden. Den aktuella artikeln har varit tillgänglig på webbplatsen under en inte alldeles kortvarig tidsperiod. Det har varit fråga om en webbplats på internet som är tillgänglig för alla. Artikeln har därmed spritts på det sätt som förutsätts för straffansvar enligt 16 kap. 8 § brottsbalken, 5 kap. 1 § YGL och 7 kap. 6 § TF.

Bedömningen av om yttrandena i artikeln uttrycker sådan missaktning som avses i straffbestämmelserna ska göras med utgångspunkt i artikeln som helhet och med beaktande av övriga konkreta omständigheter som har präglat publiceringen.

B har uppgett att webbtidningen www.nordfront.se har en nationalsocialistisk inriktning. Den aktuella artikeln har därmed tillhandahållits i ett politiskt sammanhang så till vida att den har publicerats på webbplatsen och även innehåller en uppmaning att rösta på Nordiska motståndsrörelsen. Sett till sin helhet ger artikeln uttryck för en uppfattning att homosexualitet är samhällsskadligt eller i vart fall något förkastligt. Genom användning av det negativt laddade ordet ”sanering” i såväl rubriksättningen som i artikeltexten förstärks det negativa i homosexualitet. Genom meningen ”Perverterade pedofiler skall icke få normaliseras!” anklagas homosexuella som grupp även för en klart vanhedrande egenskap. Artikeln, särskilt dess avslutande delar, är därmed utformad på ett kränkande sätt. Enligt tingsrättens bedömning står det klart att artikeln inte inbjuder till en kritisk diskussion beträffande sexuell läggning eller familjepolitik – vilket det självfallet måste finnas utrymme för – utan uttrycker just sådan missaktning som bestämmelsen om hets mot folkgrupp avser att träffa.

I det aktuella fallet är det uppenbart att en fällande dom skulle innefatta en inskränkning av yttrandefriheten och att en sådan dom ligger inom ramen för en möjlig tolkning av 16 kap. 8 § brottsbalken på sådant sätt att kravet på lagstöd måste anses uppfyllt. Straffbestämmelsen syftar till att bereda sådant skydd för ”annans goda namn och rykte eller rättigheter” som anges i artikel 10 Europakonventionen och är ett legitimt ändamål för inskränkningen av yttrandefriheten. Fråga är då om den inskränkning av yttrandefriheten som en fällande dom skulle innebära kan anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

Yttrandena i artikeln utgör, i det sammanhang de förekommer, inte ett led i en saklig eller vederhäftig diskussion rörande homosexualitet. En kriminalisering av yttrandena utgör därför inte ett hinder för opinionsrätten eller ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Yttrandena överskrider enligt tingsrätten klart gränsen för vad som kan tolereras. Med hänsyn till innehållandet i yttrandena och i det sammanhang de spridits anser tingsrätten att en fällande dom är en inskränkning i yttrandefriheten som är nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

Mot denna bakgrund finner tingsrätten, vid en samlad bedömning, att B ska dömas för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp enligt 5 kap. 1 § YGL, 7 kap. 6 § TF och 16 kap. 8 § brottsbalken.

Frågan om uppsåt och avslutande bedömning
Enligt 6 kap. 9 § YGL ska den som är ansvarig för yttrandefrihetsbrott anses ha haft kännedom om innehållet i programmet eller den tekniska upptagningen och medgett sändning eller utgivning. Innebörden av bestämmelsen är att den utpekade personen – i detta fall B – ska anses ha haft uppsåt att föra in texten i just det skick i vilket det publicerades. Endast under extrema förhållanden kan han undgå ansvar för material av sådant innehåll att dess offentliggörande objektivt framstår som ett yttrandefrihetsbrott (se Svea hovrätts dom den 10 februari 2015, mål nr B 7359-14 och NJA 1991 s. 155). Det finns alltså en presumtion för att B agerat uppsåtligen. I nu aktuella fall har det inte framkommit några sådana extrema förhållanden som medför att B inte ska anses ansvarig för det material som behandlats vid ovanstående bedömningar. B ska därför dömas för yttrandefrihetsbrotten olaga våldsskildring och hets mot folkgrupp.

Frågan om påföljd
B förekommer under två avsnitt i belastningsregistret. I en dom från Svea hovrätt den 2 oktober 2018 dömdes han för våldsamt upplopp. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Alternativstraffet bestämdes till fängelse en månad. Det senaste avsnittet avser en dom från Svea hovrätt från den 21 maj 2019 där B dömdes för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och dagsböter. Det målet avsåg en överklagad dom från Stockholms tingsrätt från den 21 januari 2019. Även i tingsrätten dömdes B för hets mot folkgrupp.

Brott som begåtts före en tidigare dom betecknas som nyupptäckt brottslighet och brott som begåtts efter domen men innan påföljden helt har verkställts eller annars upphört betecknas som ny brottslighet. Gränsen mellan de två olika fallen – dvs. mellan nyupptäckt brottslighet och ny brottslighet (den s.k. brytpunkten) – är den tidigare fällande domen. Normalt är det därmed tidpunkten för tingsrättens dom som blir avgörande. Skulle den tilltalade frias av tingsrätten men fällas i hovrätten bör utgångspunkten vara den tidpunkt då hovrätten meddelar sin dom.

De i målet aktuella brotten är s.k. perdurerande brott (dvs. ett brott som pågår under hela den tid som ett visst förhållande varar). När det gäller olaga våldsskildring så har brottet pågått under perioden 16 mars–10 maj 2019. Det brottet utgör därmed s.k. ny brottslighet i förhållande till Stockholms tingsrätts fällande dom den 21 januari 2019. Brottet hets mot folkgrupp som B ska dömas för har emellertid pågått under perioden 10 augusti 2018–10 maj 2019. Brottet har därmed inletts före såväl Svea hovrätts dom den 2 oktober 2018 som Stockholms tingsrätts dom den 21 januari 2019 och avslutats efter domarna och under prövotid för villkorlig dom.

När rätten dömer till en ny påföljd för ett nyupptäckt brott ska den när påföljden bestäms iaktta att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (34 kap. 2 § brottsbalken). I förarbetena till bestämmelsen har bl.a. perdurerande brott nämnts som en situation där tillämpningssvårigheter kan uppkomma vid bedömningen av om en gärning är att betrakta som ny eller nyupptäckt i förhållande till ett tidigare avgörande. I motiven anges att den frågan får avgöras i det enskilda fallet genom en bedömning av bl.a. vid vilken tidpunkt brottet kan anses fullbordat. Om osäkerhet uppkommer kring huruvida ett visst brott är att betrakta som nyupptäckt eller nytt bör utgångspunkten vara att regeln ska tolkas till den tilltalades fördel (se prop. 2015/16:151, s. 55 f.).

I detta fall innefattar brottet hets mot folkgrupp både nyupptäckt och ny brottslighet. Mot bakgrund av uttalandena i förarbetena till bestämmelsen i 34 kap. 2 § brottsbalken och då brottet, i vart fall i förhållande till tingsrättens dom den 21 januari 2019 hade pågått under en betydande tid, finner tingsrätten att brottet hets mot folkgrupp i detta fall och i allt väsentligt ska bedömas på samma sätt som ett nyupptäckt brott i förhållande till den tidigare domen beträffande hets mot folkgrupp. I förhållande till Svea hovrätts dom den 2 oktober 2018 har emellertid att brottets straffvärdemässiga tyngdpunkt får anses vara i brottets senare skede. I förhållande till den domen ska därför inte 34 kap. 2 § brottsbalken tillämpas.

B ska nu dömas för olaga våldsskildring och hets mot folkgrupp. I båda fallen har det varit fråga om allvarlig brottslighet. Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten därför, även efter tillämpning av 34 kap. 2 § brottsbalken beträffande brottet hets mot folkgrupp, att det samlade straffvärdet för gärningarna uppgår till 4 månaders fängelse.

Tingsrätten övergår därefter till att behandla frågan om val av påföljd. I det aktuella fallet talar varken brottslighetens straffvärde eller art för att påföljden ska bestämmas till fängelse. B har emellertid, som nämnts ovan, tidigare gjort sig skyldig till likartad brottslighet och har dessutom återfallit i brott under pågående prövotid för villkorlig dom. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga. Några förhållanden som ska påverka straffmätningsvärdet i höjande eller sänkande riktning har inte framkommit. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse i fyra månader.

Avgift till brottsofferfonden
B ska också betala 800 kr till brottsofferfonden. En sådan avgift får alla som döms för brott med fängelse i straffskalan betala.

Ersättning
Enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Ersättningen får dock endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppstått på grund av att försvararen har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen. Enligt vad Högsta domstolen har uttalat i rättsfallen NJA 2011 s. 291 och NJA 2012 s. 914 bör försvararen anses ha sin verksamhet långt ifrån domstolen om avståndet mellan verksamhetsorten och den domstol som förordnat honom till offentlig försvarare överstiger tio mil i tätbebyggda områden.

SB har, utöver arbete, yrkat ersättning av allmänna medel för 4,5 timmars tidsspillan samt utlägg för en tur- och returresa (sammanlagt 38 mil) mellan Stockholm, där han har sin verksamhet, och Örebro, där tingsrättens huvudförhandling har hållits. Några särskilda skäl föreligger inte att ersätta de merkostnader som uppstått på grund av att SB har sin verksamhet långt från Örebro. Ersättningen för tidsspillan och utlägg avseende resa ska i stället bestämmas till den nivå som motsvarar vad en lokalt verksam försvarare är berättigad till; i detta fall tre timmars tidsspillan och utlägg för bilresa motsvarande 20 mil. Han har härutöver rätt till ersättning för arbete och tidsspillan för juryns överläggning i den omfattning som yrkats.

B ska med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden till staten återbetala en del av kostnaden för försvararen.

Sekretess
Sekretessen ska fortfarande gälla för den under åtalspunkt 1 aktuella filmen som förevisats bakom stängda dörrar.

Delade film från dödsolyckan utanför Enköping på Snapchat

Motorhuv med texten polis

Under lördagskvällen den 3 oktober kraschade en bil på E18 en halvmil väster om Enköping. Passageraren avled och föraren fördes svårt skadad med ambulanshelikopter till sjukhus.

När första polispatrull ankommit fick patrullen ett tips om att en man i 30-årsåldern där filmat offren. Det framkom även att mannen hunnit sprida filmen via Snapchat där 22 konton sett filmen. Mobiltelefonen beslagtogs och mannen är misstänkt för spridningsbrottet olaga integritetsintrång.

Förra året polisanmäldes en liknande händelse men fallet lades ned.


Huvudanmälan

BROTT

Olaga integritetsintrång då misstänkt uppsåtligen filmat de skadade och sedan spridit filmen på sin ”snapchat story” till minst 22 olika konton. Detta har inneburit skada för de båda målsägande då det varit integritetskänsliga uppgifter om deras hälsotillstånd som spridits.

HÄNDELSE

Patrullen anländer till platsen och ser genast hur det går runt tre st killar som tillsynes bara är i vägen för räddningspersonalens arbete. Ingen av personerna har varit en del av olyckan eller bidrar med något av vikt. Efter samtal med vittnen så framkommer det att minst en av dessa ska ha filmat de skadedrabbade.

I filmen pratar misstänkt samtidigt som han filmar och uppger ”det kan vara att två dog i bilolyckan…jag tror att ena som hade Lamborghini dog.”

TVÅNGSMEDEL

Beslag av misstänkts telefon.

Hovrätten för västra Sverige B 2940-20

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Varbergs tingsrätts dom den 6 april 2020 i mål nr B 2584-19, se bilaga A.

SAKEN

Kränkande fotografering m.m.

Hovrättens domslut

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten ogillar åtalet för kränkande fotografering (åtalspunkten 1.1) och sätter ned B:s återbetalningsskyldighet för kostnaderna för försvarare och särskild företrädare till 15 000 kr.

Det som tingsrätten har förordnat om sekretess ska fortfarande gälla.

Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen ska även i fortsättningen vara tillämplig för de uppgifter som har lagts fram vid hovrättens förhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens identitet. Detsamma gäller uppgifterna i partsbilagan sekretess.

JB ska få ersättning av allmänna medel med 6 125 kr, varav 3 955 kr för arbete, 643 kr för tidsspillan, 302 kr för utlägg och 1 225 kr för mervärdesskatt. Staten ska stå för denna kostnad.

MS ska få ersättning av allmänna medel med 6 149 kr, varav 2 808 kr för arbete, 1 928 kr för tidsspillan, 183 kr för utlägg och 1 230 kr för mervärdesskatt. Staten ska stå för denna kostnad.

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

B har yrkat att hovrätten ogillar åtalet och skadeståndsyrkandet samt i vart fall upphäver eller sätter ned återbetalningsskyldigheten till staten för kostnaderna för försvarare och särskild företrädare. För det fall hovrätten dömer honom för gärningen och även anser att kränkningsersättning ska utgå till målsäganden, har han vitsordat det yrkade beloppet samt sättet att beräkna ränta. Detta gäller oavsett om hovrätten anser att gärningen utgör ett eller två brott.

Åklagaren och målsäganden har motsatt sig ändring av tingsrättens dom.

Åklagaren har vidare uppgett att gärningspåståendet vidhålls i sin helhet, men förtydligat att med ordet ”filma” inte åsyftas att spela in något som lagras, utan att rikta telefonens kamera mot ett motiv som då syns i displayen i realtid.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen

Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten och inspelningarna av förhören som hölls där har spelats upp.

Skuldfrågan

Av 4 kap. 6 a § första stycket brottsbalken följer såvitt nu är av intresse att ”[d]en som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad (…) döms för kränkande fotografering”. I bestämmelsens andra och tredje stycke följer begränsningar av det straffbara området som inte aktualiseras i den förevarande situationen. Av 6 kap. 10 § andra stycket samma balk följer vidare att ansvar för sexuellt ofredande ådöms bland annat den som ”genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet”.

Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att det är utrett att B från en stege och genom sin mobiltelefon tittade på målsäganden i hennes sovrum när hon var iklädd endast en handduk. Det är också utrett att detta skedde både olovligen och, till dess målsäganden efter en stund upptäckte vad B gjorde, i hemlighet. Åklagaren har inte gjort gällande att B tog några fotografier eller gjorde någon filminspelning. I stället begränsades B:s agerande till att rikta mobiltelefonens kamera mot målsäganden och i realtid betrakta henne i displayen. Fråga är om detta agerande omfattas av det som i straffbestämmelsen om kränkande fotografering benämns som att ”[ta] upp bild av någon”.

Bestämmelsen är utformad i syfte att vara teknikneutral i den meningen att alla former av bildupptagning omfattas, oavsett vilken metod som används. Det kan till exempel gälla användning av livekamera, det vill säga att rörlig bild visas i stunden. I förarbetena framgår samtidigt att lagstiftaren ansåg att det saknades tillräckliga skäl att låta straffbestämmelsen omfatta att någon med hjälp av en kikare betraktar någon. (Se pro- positionen 2012/13:69 sidorna 23 och 39 samt rättsfallet NJA 2018 sidan 844.)

B tog visserligen upp bild på så vis att kameran i hans mobiltelefon vidareförmedlade motivet den riktades mot till mobiltelefonens display. Det som mobiltelefonkameran riktades mot var dock inte synligt på någon annan enhet än själva mobiltelefonen eller för någon annan person än B själv. Även om B använde sig av teknisk utrustning med funktion för fotografering och filminspelning ligger hans faktiska agerande ytterst nära en sådan iakttagelse med kikare som lagstiftaren valt att inte kriminalisera. Med hänsyn till den försiktighet som straffbud alltid måste tolkas med kan det som B gjorde inte anses omfattas av straffbestämmelsen om kränkande fotografering.

Att genom sin mobiltelefon smygtitta på en person som befinner sig i sitt eget sovrum iklädd endast handduk är dock ett sådant agerande som typiskt sett kränker dennes sexuella integritet. B:s agerande har därför, i enlighet med åklagarens gärningspåstående i den delen, utgjort ett sexuellt ofredande.

Påföljdsfrågan

Hovrätten anser att straffvärdet för det sexuella ofredande som B gjort sig skyldig till ensamt motsvarar 80 dagsböter. Det saknas skäl att bestämma varje dagsbots storlek till något annat än vad tingsrätten gjort.

Skadeståndsfrågan

Den gärning som B utsatt målsäganden för har utgjort en så allvarlig kränkning av hennes personliga integritet att hon är berättigad till kränkningsersättning. Om yrkat belopp och ränta råder inte tvist.

Övriga frågor

Med hänsyn till utgången i målet ska B:s återbetalningsskyldighet för kostnaderna för försvarare och särskild företrädare vid tingsrätten sättas ned i enlighet med vad som framgår av domslutet.

JB har för sitt arbete i hovrätten begärt ersättning överstigande den i målet tilllämpliga så kallade brottsmålstaxan. Taxan får överskridas under förutsättning att målet bland annat krävt avsevärt mer arbete än normalt. JB har anfört att så varit fallet och att detta berott på att målet aktualiserat frågor som krävt mer inläsning och rättsutredning än normalt. Hovrätten, som konstaterar att rättsfrågorna i målet varit desamma som vid tingsrätten, anser att det inte framkommit skäl att överskrida taxan. JB ska därför tillerkännas ersättning i enlighet med brottmålstaxan. Den av MS begärda ersättningen är skälig och ska tillerkännas henne. Kostnaderna här för försvararen och den särskilda företrädaren ska stanna på staten.

Varbergs tingsrätt B 2584-19

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Kränkande fotografering, 4 kap 6 a § 1 st brottsbalken 2019-03-21
2. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken 2019-03-21

Påföljd m.m.

Dagsböter 80 om 280 kr

Skadestånd

B ska betala skadestånd till Sekretess A med 7 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 mars 2019 till dess betalning sker.

Sekretess

Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som kan röja målsägandens identitet i den mån uppgifter om detta har lämnats vid tingsrättens huvudförhandling inom stängda dörrar. Detta innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteten går att klarlägga. Samma sekretessbestämmelse ska vara tillämplig på identitetsuppgifterna i partsbilagan till denna dom.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. MS får ersättning av staten för arbete som särskild företrädare med 20 250 kr. Av beloppet avser 11 092 kr arbete, 4 498 kr tidsspillan, 610 kr utlägg och 4 050 kr mervärdesskatt.
2. JB får ersättning av staten med 6 993 kr. Av beloppet avser 3 490 kr arbete, 1 799 kr tidsspillan, 305 kr utlägg och 1 399 kr mervärdesskatt.
3. B ska återbetala kostnaden för den särskilda företrädaren och försvararen till staten.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING

Åtalspunkterna 1.1 och 1.2

B har vidgått att han klättrat upp och smygtittat på Sekretess A med sin telefon men har förnekat att han filmat eller tagit bilder av henne och har inte haft för avsikt att kränka hennes sexuella integritet. Han har bestritt ansvar för brott.

B har bestritt Sekretess A:s skadeståndsyrkande med hänvisning till sin inställning i ansvarsdelen. Han har inte vitsordat något belopp, frånsett sättet att beräkna ränta, såsom skäligt i och för sig.

UTREDNINGEN

Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av stämningsansökan.

DOMSKÄL

ANSVAR
Sekretess A har berättat att hon gick och duschade. B satt då i soffan. När hon kom ut från duschen satt han inte där. Hon trodde att han gått och lagt sig. Hon gick upp på sitt rum. Hon hörde att något slog mot fönstret. Hon kände sig iakttagen. Hon tittade mot fönstret och såg B:s telefon i ena hörnet. När hon gick mot fönstret hörde hon hur han gick ner för stegen. Det lät som om han snubblade. Hon hämtade sin mobil för att använda ficklampan och såg honom gå från stegen mot hörnet på huset. Hon frågade vad han höll på med och han mumlade lite. Hon tror att han sa att ”det kommer inte att hända igen”. Det var sent på kvällen. Hon hade en handduk på sig. Den var knuten runt henne och täckte hela hennes kropp. Hennes rum var på övervåningen. Hon hade varit i sitt rum cirka tio minuter innan hon upptäckte telefonen. Det var som att någon höll i telefonen men hon såg inga händer. Hon såg skalet och såg då att var B:s telefon. Hon blev chockad. Först förstod hon inte vad som hänt. Sedan blev allt jobbigt. Det känns som att han ville kolla hur hennes kropp såg ut.

Sekretess A har berättat detaljerat, sammanhängande och sakligt om händelsen. Hennes uppgifter vinner stöd av vad B berättat. Han har dock uppgett att han bara använde telefonen som ett hjälpmedel för att kunna se Sekretess A från den vinkel han stod i förhållande till henne. Han har varken filmat eller tagit bilder.

Annat är inte visat än att B använt telefonen på det sätt han påstått. Fråga är först om han därigenom gjort sig skyldig till kränkande fotografering.

Brottet kränkande fotografering består i att någon olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.

Med rekvisitet med tekniskt hjälpmedel tar upp bild avses upptagning av både stillbilder, som fotografier, och rörliga bilder, t.ex. filmer och videogram, oavsett vilken teknik som används. Således omfattas fotografering och annan bildupptagning med såväl analog som digital teknik, exempelvis fotografering med systemkamera eller kamera i mobiltelefon, inspelning med videoteknik samt bildupptagning med webbkamera eller tv-kamera för direktsändning. Fotograferingen ska ske i hemlighet.

I förevarande fall har B använt en mobiltelefon för att kunna se delar av Sekretess A:s rum där hon befann sig och som inte varit möjliga att se från det ställe där han befann sig. Enligt tingsrättens uppfattning är detta att jämföra med vad i förarbetena anges som en s.k. livesändning. B:s agerande har skett i hemlighet in i Sekretess A:s rum. Åtalet är därmed styrkt och ska bifallas. Gärningen är att bedöma som åklagaren gjort.

B har vetat om att Sekretess A precis hade duschat. Det måste ha stått klart för honom att hon var lättklädd och gick till sitt rum för att klä om. Även om Sekretess A under hela händelsen haft en handduk om sig som skylde hennes intima delar måste B förstått att hans agerande kunde förväntas väcka obehag och kränka Sekretess A:s sexuella integritet. Åtalet är även i denna delen styrkt och ska bifallas. Gärningen är att bedöma som åklagaren gjort.

Fråga är om samma gärning. De båda straffbuden har dock olika skyddsintressen. Tingsrätten anser därför att B ska dömas för kränkande fotografering och sexuellt ofredande i brottskonkurrens.

PÅFÖLJD

B ska dömas till böter för brotten.

SKADESTÅND

Med anledning av den bedömning tingsrätten gjort i ansvarsdelen är B skadeståndsskyldig gentemot Sekretess A. Tingsrätten finner att skälig ersättning för kränkning uppgår till det yrkade beloppet. Sekretess A:s skadeståndsyrkande ska därför bifallas.

BROTTSOFFERFOND

Eftersom B döms för brott för vilka fängelse ingår i straffskalan ska han betala lagstadgad avgift till Brottsofferfonden.

KOSTNAD FÖR FÖRSVARARE OCH SÄRSKILD FÖRETRÄDARE Försvararen och den särskilda företrädaren, vars kostnadsyrkande är skäligt, tillerkänns begärd ersättning. Med hänsyn till vad som har kommit fram om B:s ekonomiska förhållanden ska han återbetala hela kostnaden till staten.

Blev gripna efter att ha flugit drönare över Solliden

Drönare vid solnedgång

Två personer flög den 18 juli mellan 19-20 drönare över Solliden på Öland. Solliden är ett skyddsobjekt och sedan 1 januari 2020 är det tillträdesförbud med obemannade farkoster. Utöver det ligger Solliden inom Ölands nuvarande enda restriktionsområde. R ES52, där det är förbjudet med drönare upp till 2000 fot. Kvinnan i fallet skriver om nordiska sevärdheter för tyska och österrikiska medier och turistbroschyrer. Hon har flertalet publicerade om Stockholm. Nedan är den anmälan som upprättats i samband med gripandet. Bilden ovan har inget med fallet att göra.

Anmälan

Inledning
Patrull 61-1430 med Pa AM och Pasp G beordras till Sollidens slott i Borgholm sedan man anträffat två personer som flugit med drönare över området som är ett skyddsobjekt och restriktionsområde.

Händelse
Se förhör med vittne.

Brott
Brott mot skyddslagen genom att A och B gemensamt och i samförstånd brutit mot 7 § och berett sig tillträde till skyddsobjekt med obemannad farkost (drönare).

Brott mot luftfartslagen genom att A och B gemensamt och i samförstånd flugit med obemannad farkost (drönare) i restriktionsområde.

Tvångsmedel
Beslut om gripande av A och B av Pa AM kl 20:59.

Beslut om beslag av drönare av CB kl 21:02.

Övrigt
Foton på misstänkta samt drönaren bifogas utredningen.

Koordinater över restriktionsområdet bifogas utredningen.

Strafföreläggande för att ha flugit drönare vid Drottningholm

Två från Ukraina besökte Drottningholms slott under augusti 2019. En av dem flög med drönare och filmade Drottningholms slott varpå han blev anmäld för brott mot skyddslagen och brott mot luftfartslagen. Han godtog strafföreläggande och fick enbart betala böter för olovlig avbildning av skyddsobjekt.

Skyddsobjektet Drottningholm har ett speciellt avbildningsförbud. Enligt ett beslut från Länsstyrelsen i Stockholm från 2014 står följande:

”Länsstyrelsen beslutar också om för­bud mot att göra avbildningar (inkl. fotografering), beskrivningar eller mätningar inom slottet och i högvaktsförläggningen.”

Nyckelordet här är inom. Flyger man exempelvis med helikopter, luftballong eller passagerarflygplan och fotograferar Drottningholms slott ska man inte kunna bli dömd eftersom man inte har gjort en avbildning inom slottet. Inte heller om man utifrån fotograferar med drönare, men nu är hela området kring Drottningholm ett restriktionsområde vilket innebär flygförbud.

Strafföreläggande

OLOVLIG AVBILDNING AV SKYDDSOBJEKT
Du har olovligen avbildat skyddsobjektet Drottningholms slott. Det hände den 29 augusti 2019 på Drottningholms slott, Ekerö kommun.

Du begick gärningen av oaktsamhet. Oaktsamheten bestod i att du inte förvissade dig om att förbud rådde mot att avbilda skyddsobjektet.

Datum
2019-08-29

Lagrum
7 § 2 st och 30 a § skyddslagen (2010:305)

PÅFÖLJD
Dagsböter 30 å 50 kronor = 1 500 kronor.

Avgift till Brottsofferfonden
800 kronor

Delar ur förundersökningsprotokollet

Anmälan

Inledning

Patrull 33-4120 med PA FS/M blir beordrade till Drottningholms slott med anledning av att två utländska medborgare omhändertagits då de flugit med drönare över skyddsobjekt.

Brott
BROTT MOT SKYDDSLAGEN då de misstänkta gemensamt och i samförstånd uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar som avses i 7 § andra eller tredje stycket Skyddslagen då han flugit med drönare över skyddsobjektet Drottningholms slott. Brottet skedde 190829 på Drottningholm på Ekerö.

BROTT MOT LUFTFARTSLAGEN då de misstänkta gemensamt och i samförstånd har manövrerat ett luftfartyg inom ett restriktionsområde utan behörighet till detta. Brottet skedde uppsåtligen eller oaktsamt på Drottningholm i Ekerö 190829.

Omständigheter
Soldater på området observerar hur en drönare flyger över skyddsobjektet. De lokaliserar personen som flyger drönaren och beordrar personen att ta ner drönaren vilket han gör. Samtidigt kommer en vän till personen som flyger drönaren. Soldaterna omhändertar personerna och tillkallar polis. Patrullen griper de två personerna och de förs till Solna polisstation.

Polisiära åtgärder
Beslag av drönare, beslut JFUL MS 190829 kl. 17:02.

Förhör med soldat DP 2019-08-29

DP tjänstgör som patrullchef på Drottningholms slott.
Post-tvåan observerar en drönare som flyger över skyddsobjektet på västra sidan över slottet. Post-tvåan kontaktar då patrullchefen DP som tar med sig en patrullmedlem och springer mot Herkulesstatyn. DP observerar drönaren och får sedan syn på föraren av drönaren som sitter på en parkbänk.

DP går fram till mannen och informerar om att han flyger över förbjudet område. DP begär att mannen landar drönaren vilket han gör. När mannen landat drönaren begär DP mannens namn, hemvist och födelsetid. Samtidigt observeras att drönarföraren fipplar med två mobiler, oklart vad han gjorde med dem. Under tiden kommer mannen med keps fram (YN. anteckning), han kommer över eftersom föraren har problem att förstå engelska.

Mannen identifierar sig som vän till föraren av drönaren. Föraren av drönaren visar drönaren och namnet som står på undersidan av den. Sedan ansluter vaktchefen och informerar föraren av drönaren vad som hänt. Vaktchefen frågar om de har legitimation, pass eller liknande på sig. Vaktchefen konstaterar att det finns stora förbudsskyltar i närheten med bild på en överkryssad drönare. Personerna omhändertas sedan av soldaterna och de följer med in på området.

På frågan om männen har sagt något av intresse uppger DP att männen sagt att de turistar och föraren av drönaren har sagt att han har fotografering som någon form av jobb.

Förhör med YN 2019-08-29

Förhörsledarens frågor i kursiv text

Informeras om rätten till att ha en försvarare närvarande och rätten att inte yttra sig under förhörets gång.

Har du förstått dina rättigheter?
Ja.

BROTT MOT SKYDDSLAGEN då de misstänkta gemensamt och i samförstånd uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar som avses i 7 § andra eller tredje stycket Skyddslagen då han flugit med drönare över skyddsobjektet Drottningholms slott. Brottet skedde 190829 på Drottningholm på Ekerö.

BROTT MOT LUFTFARTSLAGEN då de misstänkta gemensamt och i samförstånd har manövrerat ett luftfartyg inom ett restriktionsområde utan behörighet till detta. Brottet skedde uppsåtligen eller oaktsamt på Drottningholm i Ekerö 190829.

Delges misstankar enligt ovan.

Har du förstått misstankarna? 
Ja

INSTÄLLNING
Förnekar till brott

YN uppger att han inte såg sin kompis starta drönaren.

Berätta
Vi kom till Drottningholm med färja sen buss. Sen tog jag några bilder med min smartphone. Sen gick vi till huvudentrén. I och med att vi var mycket trötta så tjafsade vi med varandra. Han gick före mig. Sen bad jag en tjej från England att ta bilder på mig. Min kompis gick iväg en bit.

Efter en stund så hör jag ett ljud men jag tänker inte på att det är en drönare. Under tiden de tog bilder på mig framför slottet, där trädgården ligger. När det hade gått 4-5 min så insåg jag att det var en drönare. Jag vänder mig om och ser den i luften. Den var i luften och jag kan inte definiera exakta platsen. Samtidigt såg jag två soldater springa mot honom. Jag kunde inte se mot vem dem springer. När jag såg att de kom fram till honom så insåg jag vad det handlade om. Jag kom fram till dem och det var det. Jag kom fram till dem för att se vad som hänt. De sa att jag skulle följa med dem. Jag följde med soldaterna. Det är inte jag som äger drönaren det är min kompis. Han är fotograf och brukar ta bilder på bröllop. Han har sitt fotolabb i Ukraina.

När du säger han vem menar du då?
V

Vad heter han mer än V? 
M

Hur högt upp var han med drönaren?
Drönaren var cirka 10 m ovanför marken. Det var så jag uppfattade det. Det var svårt att uppfatta höjden.

Hur länge flög han runt med drönaren? 
Drönaren hann vara i luften i cirka 4-5 min. Det var efter att det hade gått 4-5 min som jag insåg att ljudet kom från min kompis drönare. När jag vänder mig om så ser drönaren i luften. Jag vände mig om när jag började inse att ljudet kom från min kompis drönare.

Det var så länge som de tog bilder på mig. Det var när jag var på baksidan av slottet. Det var en förbipasserande som tog bilder på mig framför slotten. Jag tittade inte åt hans håll då vi hade bråkat.

Vad gjorde han under tiden? 
Han gick runt med sin smartphone och tog bilder.
 
Vad var avståndet mellan dig och VM när han flög drönaren? 
Han var på 40-50 m avstånd från mig.
 
Var hade han drönaren?
I väskan.

Såg du när han tog fram drönaren? 
Nej, jag stod med ryggen halvvänd mot honom. Hade jag varit vid hans sida så hade jag inte låtit honom ta fram drönaren. Jag skulle nog säga till honom att inte göra det. Sen vet jag inte hur han skulle reagera på det.

Varför hade du inte låtit honom ta fram drönaren ur sin väska? 
Jag själv har ingen drönare. Jag tycker inte det är en bra idé att använda drönare när man befinner sig i ett främmande land. För att vi inte känner till lagen här. Är man inte säker på sin sak så ska man inte flyga drönare. Jag hade sagt till honom att inte göra det. Med tanke att vi hade bråkat så hade han inte lyssnat på mig.

Vad bråkade ni om? 
Han vill att jag tar bilder på honom hela tiden. Det är långa vandringar och jag orkar inte.

Visste du om att han hade en drönare med sig i väskan? 
Ja.

Varför hade han med sig drönaren? 
Jag tror för att han ville flyga den någonstans. Han sa inget till mig. Han frågade mig inte om lov om han fick göra det. Han sa att han eventuellt skulle flyga den någonstans. Jag var helt säker på att han inte skulle flyga den där. Jag var förvånad att han gjorde det. Han hade inte planerat att göra det där. Det var möjligt att han gjorde det för att retas med mig.

Vi åkte dit för att titta på ett vackert slott. Tyvärr hade vi ingen information om att det var ett skyddsobjekt. När vi såg militären där så visste vi att det var något. Jag blev tveksam till att det bara är ett slott, en turistattraktion. Innan dess har vi varit i Wien och besökt slott. Vi såg inga militärer i Wien. Det förvånade oss.

Vad tänkte du då, när du såg militären? 
Att det fanns något där som jag inte vet. Jag förstod inte varför det fanns militär där. Jag förstod inte vad det var för objekt. Vi såg militären med detsamma. Vi uppfattade det som en performance. När vi kom dit så visste jag inte att man inte fick flyga drönare där. Vi visste absolut inte det.

Hur länge har ni tänkt stanna i Sverige? 
Vi har köpt tur och retur. 31/8 kl.06.00 ska vi åka tillbaka. Vi kom från Kiev till Skavsta. Vi flyger tillbaka från Skavsta till Kiev.

Hur länge har ni varit här? 
I dag är det tredje dagen. I går var vi ute och tittade på Gamla Staden. Vi hyrde en bostad.

Var? 
6-7 km från Stockholm City. Busshållplatsen heter Kvarholm…någonting. Jag skulle kunna visa på kartan.

Förhör med VM 2019-08-29

Förhörsledarens frågor i kursiv text

Informeras om rätten till att ha en försvarare närvarande och rätten att inte yttra sig under förhörets gång.

Har du förstått dina rättigheter? 
Ja.

BROTT MOT SKYDDSLAGEN då de misstänkta gemensamt och i samförstånd uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar som avses i 7 $ andra eller tredje stycket Skyddslagen då han flugit med drönare över skyddsobjektet Drottningholms slott. Brottet skedde 190829 på Drottningholm på Ekerö.

BROTT MOT LUFTFARTSLAGEN då de misstänkta gemensamt och i samförstånd har manövrerat ett luftfartyg inom ett restriktionsområde utan behörighet till detta. Brottet skedde uppsåtligen eller oaktsamt på Drottningholm i Ekerö 190829.

Delges misstankar enligt ovan.Har du förstått misstankarna? 
Ja.

INSTÄLLNING
VM uppger att han vill ha en försvarare närvarande under förhöret.

Förhörets avbryts.

Förhör med VM 2019-08-30

VM är anhållen och hörs såsom misstänkt i ärendet. Närvarande vid förhöret är även Pa T samt försvarare GS.

Förhörsledarens frågor kommer att skrivas i kursivt.

VM delges brott enligt ovan gärningsbeskrivning.Har du förstått misstankarna?
Ja

Inställning till brott?
Erkänner handlingarna men inte uppsåt. Han visste inte att han inte fick flyga där.

VM delges sina rättigheter i enlighet med Fuk12a.

Berätta varför du åkte till Drottningholm i går och vad du skulle göra där.
Vi åkte med en båt och tänkte kliva av vid slottet och en park och som vi sett på Google. Vi klev av där för att besöka platsen. Det var turister där som tog en massa bilder. Vi gick till baksidan av slottsbyggnaden. Vi tog några bilder på baksidan och gick vidare. Jag tog fram min drönare på en bänk där en massa asiater tidigare hade stått och fotograferat. Jag såg inte skylten om förbudet. Asiaterna som säkert var tio stycken stod i vägen så jag missade anvisningen.

Vet du om att det finns skyddsområden där man inte får filma?
Ja, jag har läst på forum på Internet att man inte får närma sig slottet eller flyga över.
Generellt så känner jag till regler som finns.

Hade du någon anledning att tro att man inte fick filma/flyga drönare där?
Nej, det hade jag inte. Massa turister var överallt. Jag brukar alltid lägga märke till skyltning/förbud. Här såg jag ingen skylt.

Såg du skyltarna som sitter uppe som tydligt visar att det är drönarförbud?
Nej, jag såg inte skyltarna.

Fotade och filmade du med drönare?
Den filmade bara. Vid starten brukar jag alltid trycka igång videoinspelning, men under flygningen så kan man ta bilder också. Vid det här tillfället fotograferade jag inte.

Vad tänkte du göra med filmen/fotografierna?
Egentligen så hade jag inte tänkt göra något speciellt. Kanske visa för mina släktingar. Jag brukar filma och göra små avsnitt när jag är ute och reser.

Sände drönaren någon varning om att du befann dig nära ett restriktionsområde eller i ett sådant?
Något varnade den om. Jag la inte märke till vad dock. Det är första gång jag använder den och jag förstår den inte så bra ännu.

Hur högt flög du?
Olika höjder. Svårt att säga. Från 20 meter upptill 45 meter.

Hur länge flög du?
Upptill fyra minuter kanske.

Inställning beslag.
Gör anspråk på telefoner och drönare. Jag har såklart inget emot att man tar bort information från dessa rörande den här händelsen.

Strafföreläggande/fullmaktsförfarande
Jag godtar ett sådant och kommer att betala.

Förhörsledaren pausar förhöret och tar en åklagarkontakt. Åklagaren fattar beslut om fullmaktsförfarande samt att förverka drönaren.

VM motsätter sig förverkandet av drönaren men godtar att dess minneskort förverkas. Åklagaren godtar detta.

Frias efter att ha flugit drönare vid Stadshuset

En palestinsk fotograf flög den 2 juni drönare utanför Stadshuset trots att centrala Stockholm är ett restriktionsområde. På den film som han publicerat har han inte flugit ovanför Stadshuset, som är ett skyddsobjekt sedan 2019.

Vittne eller vittnen ringde polis som kunde lokalisera fotografen. Mannen åtalades men friades i Stockholm tingsrätt p.g.a. en språkmiss. Fallet överklagades ej till hovrätten. På fråga ställd från undertecknad svarade Transportstyrelsen följande:

”Transportstyrelsen har tagit del av domen där Stockholms Tingsrätt friar en person som flög en drönare i ett permanent R-område eftersom AIP enbart finns på engelska. Frågan om att texten i Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till är på engelska och inte på svenska kommer att tas upp inom Transportstyrelsen så snart som möjligt.”

Bilder i denna artikel är hämtade ur polisens förundersökningsprotokoll.

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från
Brott mot luftfartsförordningen, 13 kap 1 § luftfartsförordningen (2010:770) 1 kap 4 och 5 §§ luftfartsförordningen (2010:770) 1 kap 8 § luftfartslagen (2010:500) 2 kap 10 § TSFS 2017:110 2020-06-02

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat att B ska dömas för brott mot luftfartsförordningen enligt följande gärningsbeskrivning.

B har brutit mot Transportstyrelsens beslut om permanent restriktionsområde i Stockholm genom att utan tillstånd flyga med en drönare inom det permanenta restriktionsområdet. Det hände den 2 juni 2020 vid Kungsbroplan 1, Stockholms stad.

B begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 13 kap 1 § luftfartsförordningen (2010:770), 1 kap 4 och 5 §§ luftfartsförordningen (2010:770) 1 kap 8 § luftfartslagen (2010:500) samt 2 kap 10 § TSFS 2017:110

B har vidgått att han flugit drönare på den tid och plats som åklagaren gjort gällande men bestritt ansvar för brott då han saknat uppsåt till att tillstånd krävdes för att flyga med drönare på platsen.

UTREDNINGEN

Åklagaren har åberopat anmälan, fotografier av drönaren och kartbild över restriktionsområdet ES R113 Stockholm.

B har hörts över åtalet och sammanfattningsvis berättat följande. Han är fotograf och bosatt i Uppsala. Den aktuella dagen besökte han Stockholm för ett tandläkarbesök. Efter detta var avklarat ställde han sig vid vattnet på Kungsholmen och tog fotografier på blommor, människor och byggnader i omgivningen med sin drönare. Poliser kom fram till honom efter en stund och sa till honom att det var förbjudet att flyga med drönare på platsen. Han blev förvånad över detta eftersom han inte kände till att det var förbjudet. Innan han påbörjade flygningen med drönaren hade han kontrollerat att han befann sig utanför centrum och att inga flygplatser eller militära anläggningar fanns i närheten. När han köpte drönaren fick han reda på att han inte fick flyga drönaren närmare än fem kilometer från flygplatser. Han visste även att han inte fick flyga på högre höjd än 120 meter och att det inte var tillåtet att flyga vid militära anläggningar. Han hade dock inte gjort några efterforskningar om vilka regler som gällde på den aktuella platsen. Detta berodde dock på att han inte visste om att det var förbjudet att flyga drönare på platsen utan tillstånd.

DOMSKÄL

Det är genom utredningen i målet utrett att B flugit med drönare den 2 juni 2020 vid Kungsbroplan 1 i Stockholm och att han saknat tillstånd för flygningen med drönaren. Det är i målet vidare utrett att Kungsbroplan 1 ligger i ett permanent restriktionsområde (restriktionsområde ES R113 Stockholm). Den kartbild över restriktionsområdet som åberopats av åklagaren utvisar restriktionsområdet och anger att inskränkningen lyder ”[i] området är all flygning med drönare förbjuden under 1000 ft (300m) med undantag för drönare som används av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Lantmäteriet och drönare när de används i räddningsinsatser enligt bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor.”

Ett restriktionsområde är ett avgränsat område i det svenska luftrummet där luftfart är begränsad. Bestämmelserna om att vissa områden kan utses till restriktionsområden finns i 1 kap. 8 § luftfartslagen och i 1 kap. 4 och 5 §§ luftfartsförordningen. Enligt bemyndigandet i luftfartslagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer av militära skäl meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta om inskränkningar av eller förbud mot luftfart inom viss del av landet. Restriktionsområden får även beslutas om det behövs med hänsyn till allmän ordning och säkerhet, friluftsliv, natur- och miljövård eller för att undvika störning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning av större omfattning. Transportstyrelsen får besluta om restriktionsområden med stöd av bemyndigandet i luftfartsförordningen. Den som uppsåtligen bryter mot föreskrifter eller beslut som meddelats av Transportstyrelsen om restriktionsområden döms till böter i enlighet med 13 kap. 1 § 1 luftfartsförordningen.

Samtliga permanenta restriktionsområden finns sammanställda i förteckningen Aeronautical information publication (AIP), som förs av Luftfartsverket. I 2 kap. 10 § Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg TSFS 2017:110 anges att flygning i restriktionsområde får ske bara efter tillstånd i enlighet med AIP ENR 5.1. AIP ENR 5.1 finns fritt tillgänglig på Luftfartsverkets webbplats. Det framgår av punkten 2.1.1 i denna publikation att inom restriktionsområde får flygning utföras endast med tillstånd av myndighet eller ATS-enhet enligt kolumn 4 eller i enlighet med där angivna föreskrifter i förteckningen över restriktionsområden. I kolumn 4 avseende restriktionsområdet ES R113 står följande text

Drone flights are prohibited with the following exceptions: Drones used by Police, Swedish Armed Forces, National Land Survey and Drones engaged in rescue operations in accordance with Civil Protection act (2003:778). Permission obtainable from the Swedish Transport Agency.

Även om löptexten i AIP ENR 5.1, till vilken Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar, finns tillgänglig i såväl svensk som engelsk version framgår att flygning med drönare inom det aktuella restriktionsområdet är förbjudet utan tillstånd med vissa undantag och att behörig tillståndsmyndighet är Transportstyrelsen således endast av den engelska texten. Den text på svenska om inskränkningen som återfinns i den kartbild över restriktionsområdet som åberopats i målet finns således inte tillgänglig i den publikation som föreskrifterna hänvisar till.

Den straffrättsliga legalitetsprincipen kommer till uttryck bl.a. i 2 kap. 10 § första stycket RF och 1 kap. 1 § BrB. Legalitetsprincipens huvudsakliga funktion kan sägas vara att göra det förutsebart om straff kan följa på ett visst handlande men även att möjliggöra en kontroll av den straffrättsliga maktutövningen. En given utgångspunkt är då att den enskilde ska ha rimliga möjligheter att själv skaffa sig kännedom om vilka regler som gäller. Att det då kan erfordras efterforskningar och överväganden om vad som gäller innebär inte att det krav på tydlighet och precision som ställs ska anses eftersatt. (Se NJA 2019 s. 577 p. 10 med däri gjorda hänvisningar). Högsta domstolen uttalade i nyss angivna avgörande att de krav som följer av legalitetsprincipen inte är uppfyllda om en straffbestämmelse i sådana delar för som är avgörande för en gärnings straffbarhet inte är avfattade på svenska.

En förutsättning för att kunna döma B för gärningen är såsom framgår av gärningsbeskrivningen att han saknat tillstånd för flygningen med drönaren. Det framgår av Transportstyrelsens föreskrifter för obemannade luftfartyg att flygning med drönare inom restriktionsområde endast får ske efter tillstånd i enlighet med vad som anges i AIP ENR 5.1. Den närmare omfattningen av tillståndsplikten och behörig tillståndsmyndighet framgår dock endast av engelsk text i AIP ENR 5.1, till vilken Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar. Mot bakgrund av detta anser tingsrätten att den lagstiftning som B nu är åtalad för att ha brutit mot inte uppfyller de krav som följer av legalitetsprincipen i enlighet med Högsta domstolens avgörande i NJA 2019 s. 577. Åtalet ska därför ogillas.

Delar ur förundersökningsprotokollet

Polisanmälan

INLEDNING
Patrull 31-9290 med Pa JL och Pa DB blir beordrade till Kungsbroplan med anledning av att en man flyger med drönare.

BROTT
B är misstänkt för BROTT MOT LUFTFARTSLAGEN genom att flyga med en drönare inom restriktionsområde ES R113 Stockholm.
Detta 2020-06-02 fram till kl.20:20 på Kungsbroplan, Stockholm.

HÄNDELSE
Allmänhet ringer in till polisen och berättar att det är en man som står och flyger med drönare vid Kungsbroplan.
Patrullen kommer till platsen och ser då hur B står med en fjärrkontroll i handen. B uppger direkt att han är fotograf och att han flyger med drönaren för att få bra material. När patrullen står bredvid honom så kallar B tillbaka drönaren till Kungsbroplan med hjälp av fjärrkontrollen.

PM av DB 2020-06-02

Jag (DB) tillsammans med JL ingick för dagen i 31-9290.

Patrullen ovan får jobb av RLC angående en man som står och flyger med en drönare vid Kungsbroplan. När patrullen kommer till platsen står B med fjärrkontrollen i handen och vid konfrontation med honom så visar han att han filmar med sin drönare. B ber om att få flyga tillbaka sin drönare till platsen innan vi håller förhör med honom vilket visar på att det är han själv som flyger med drönare och ingen annan.

Patrullen kunde se på displayen (mobiltelefonen) som satt fast på fjärrkontrollen att drönaren befann sig vid Stadshuset innan han flög tillbaka den till Kungsbroplan. B uppger att han köpt drönaren och att det är hans egna.

Förhör med B 2020-06-02

Förhörledarens anteckningar skrivs ut i fet kursiv stil.

Misstänkt B blir informerad enligt FUK12§.

Misstänkt B godtar att förhöret hålls utan försvarare närvarande samt godtar den försvarare rätten utser ifall ärendet leder till åtal.

Misstänkt MEDGER gärning enligt ovan med kommentar:
Jag medger att jag flugit med drönare, men jag trodde inte det skulle vara olagligt.

Misstänkt GODTAR strafföreläggande.

Förhörsledaren ber misstänkt att redogöra för händelsen.
När jag köpte drönaren så berättade de att man inte får flyga över militäranläggningar eller civila flygplatser eller i närheten. Jag trodde aldrig att det skulle vara förbjudet att flyga här. Jag trodde man fick. Jag är en person som följer lagar och regler. Jag trodde inte det fanns något förbud. Jag har läst på en arabisk sida om lagar och regler kring flygning utav drönare. Sidan heter ”mer”.

From. 1 juli, om man har en drönare så måste man anmäla hos Luftfartsverket. Jag skulle vända mig till polisen för att få fram adressen till detta. Jag ville följa lagen.

Innan du flög drönare idag, kollade du upp förbud eller liknande innan?
Nej, det har jag inte gjort.

När började du flyga drönare innan vi polisen anlände?
Jag var först hos tandläkaren men kanske i ca 1 timme.

Vart flög du drönaren?
Från Kungsbroplan och ungefär den röda kyrkan (Norra bantorget pekar B på) alltså ca 400 meter bort från mig.

När vi anlände såg vi på din display att drönaren var i höjd med Stadshuset, kommentarer på detta?
Stadshuset? Det visste jag inte, jag kan inte namnen på byggnaderna. Jag lät drönaren flyga en radie på ca 400-500 meter från mig.

Har du något att tillägga?
Nej.

Kastade mobilfilmares mobil i fontän – döms

Två kompisgäng hamnade i bråk på Kiltorget i Karlskoga efter att det ena gänget badat i en fontän. Från det fontänbadande kompisgänget filmade en för att bevissäkra händelsen varav en kvinna ur det andra kompisgänget då gått fram och kastat mobiltelefonen i en fontän. Hon blev i Örebro tingsrätt dömd för skadegörelse.

Bild ovan från polisens förundersökningsprotokoll.

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Skadegörelse, 12 kap 1 § brottsbalken 2019-04-20

Påföljd m.m.
1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 30 om 210 kr

Skadestånd
B ska betala skadestånd till A med 2 998 kr kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 april 2019 till dess betalning sker.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har begärt att B ska dömas för skadegörelse enligt följande gärningsbeskrivning.

Skadegörelse
B har tagit A:s mobiltelefon och kastat i marken alternativt i fontänen så att det blev skador för 2 998 kronor. Det hände den 20 april 2019 på Kiltorget i Karlskoga, Karlskoga kommun.

B begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 12 kap 1 § brottsbalken

A har begärt att tingsrätten ska förpliktiga B att till honom utge skadestånd med 2 998 kr jämte ränta 4 § 5 st och 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för brottet till dess full betalning sker.

B har i händelse av frikännande dom begärt ersättning av allmänna medel för sina försvararkostnader med 37 732 kr.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING

B har förnekat gärningen och bestritt ansvar för brott. B har motsatt sig att utge skadestånd till A. Inget belopp har vitsordats som skäligt i och för sig. Sättet att beräkna ränta vitsordas som skäligt i och för sig.

UTREDNINGEN

Förutom förhör med B har på åklagarens begäran förhör hållits med målsäganden A samt vittnena JS och SP. Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat kvitto till styrkande av skadegörelsen och ersättningsanspråket.

B har åberopat förhör med TG samt MN. Därutöver har B åberopat en videoinspelning från händelsen som har spelats upp.

De hörda har berättat i huvudsak följande.

A

Han hade varit på Oleary’s med kompisar, däribland hans bror JS och kompisen SP. Han hade druckit 3–4 öl innan han kom till Oleary’s och därefter drack han 2 öl inne på Oleary’s. Han började dricka omkring 20.00 och aktuell händelse inträffade omkring 01.30. Han var normalt berusad, minnet var på topp.

De bestämde sig för att gå till Max för att äta. Några av hans vänner slog vad om att bada i fontänen. När några av kompisarna badade i fontänen kom tre personer till platsen, däribland B. Hon sade att hans kompis hade en liten kuk vilket gjorde att hans kompis reagerade starkt. Hans kompis sprang fram och undrade varför hon sade som hon gjorde. De andra två killarna som var med tjejen blev väldigt arga för att hans kompis gick fram till tjejen. Det uppstod tjafs och han tog då upp mobilen för att filma. Han hade fullt fokus på att filma det som skedde. Tjejen kom snett framifrån och tog hans telefon och kastade den direkt i fontänen. Telefonen slog i pelaren i mitten och åkte sedan ner på botten av fontänen. Tjejen sade att han inte hade någon rätt att filma henne eller bråket. Hans tvillingbror hämtade upp telefonen ur fontänen. Telefonens baksida var sprucken, en glasbit hade lossnat. Det var sprickor på framsidan och touchen slutade att fungera. Telefonens display lyste och var fortfarande i gång när telefonen kom upp ur fontänen. Den övre delen av displayen funkade och han kunde spara videon han precis filmade innan telefonen dog. Telefonen låg i fontänen mellan 5–15 sekunder. Polisen kom till platsen och han gav sin mobil till en polisman som kollade på den. Han hann visa filmen för polisen och några kompisar innan telefonen dog.

Konfronterad med vad han uppgett i polisförhör om vilken typ av telefon det handlar om bekräftar han att det var en iPhone 8 Red. Telefonen var lite repig och hade lite märken på hörnen men den var fullt fungerande innan händelsen. Efter händelsen var det en bit på baksidan som lossnat så att man såg in i telefonen. Framsidan hade sprickor och hörnen var alldeles tillbucklade. Han lämnade in telefonen för reparation. Företaget som gjorde reparationen var tvungna att ta in extra delar varför reparationen tog lång tid.

B

Hon hade varit på en pub tillsammans med sin dåvarande sambo och en kompis, TG. De hade druckit öl men inte hon eftersom hon var gravid. De var på väg hem men skulle först äta. De gick förbi fontänen där hon såg två personer som pissade i fontänen. Hon sade något i stil med att det var den minsta hon sett. Hon känner inte personerna sen tidigare. Därefter kom det fram en kille i vit T-shirt som började knuffa på henne och hennes kompisar. Det eskalerade och hon åkte i backen och hennes jeans gick sönder. Hon fick tre killar över sig. TG såg detta och knuffade därför i en av killarna i fontänen. Hon gick fram till A och bad honom att sluta filma för det var sånt tryck och hon tyckte att han skulle få stopp på det istället för att filma. Det var fler personer på plats än de som syns på videon. Det är henne man ser på videon. Hon vet inte vad som hände med mobilen. Hon tog inte mobilen utan satte bara upp handen.

Åklagaren anmärker att B i polisförhör uppgett ”A ville ge sig på B för att hon hade kastat i väg hans mobiltelefon. Det stod folk mellan dem, han försökte ta sig fram, han försökte ta bort dem, B talade lugnt för A varför hon hade kastat bort hans mobiltelefon. B kastade bort mobiltelefon och det var för att hon inte ville bli filmad och hon tycker att om det är våld på en plats, då kanske man inte skall filma utan hjälpa till och försöka avstyra bråket.”

B menar att förhöret inte har gått rätt till. Hon bad om paus och om att få komma tillbaka senare. Hon fick inte berätta sin historia. Polisen pressade henne om att det fanns en film. Hon var ledsen på grund av sin livssituation. Det var en pressad tid i hennes liv då hon levde med fysisk och psykisk misshandel. Hon ville få slut på förhöret och gå hem. Hon visste inte vad hon svarade på till slut. Polisen har hållit ett felaktigt förhör med henne. Hon har inte läst igenom förhöret. Allt som polisen har gjort är fel.

JS

Han var ute med kompisar. Han hade druckit 5 öl innan de kom till Oleary’s och han drack kanske 3 öl på stället. Han började dricka kl. 19.00. Det stämmer att händelsen inträffade 6–7 timmar senare. Han var inte berusad men påverkad. Hans minnesbilder är bra och han minns allt.

De skulle gå och äta och på vägen kom de till en fontän. Hans kompisar skulle bada och då kom de förbi några personer, som han inte känner sedan tidigare, och tjejen i sällskapet sade att hans kompis hade en liten kuk. Kompisen gick då fram och sade ”vafan säger du” till henne. Tjejens pojkvän började då bråka. Han såg allt och A började filma. Tjejen tog mobilen och kastade den i fontänen. Hon siktade medvetet i fontänen. Han såg tjejen klart och tydligt. Tjejen sade nåt om att A inte hade rätt att filma henne. Han stod cirka fem meter från fontänen. Han klev i fontänen med skor och byxor och allt för att ta upp mobilen. Mobilen var en röd iPhone men han minns inte modell. Han lyste med sin egen mobil för att kunna fiska upp A:s telefon ur fontänen. Han skakade av A:s telefon och gav den direkt till honom. När de sedan var på Max för att äta visade A att skärmen var lös, man kunde se in i mobilen. Mobilen funkade en stund men sen dog den. Han tror att mobilen var hel och fullt fungerande innan. A lämnade in mobilen och han tror att den blev lagad. Han är med på filmen och han hade jeans, svart Gant-tröja och mörkblå jacka.

SP

Han var ute med A och SP och några andra. Han hade druckit ungefär 8 öl under den aktuella kvällen. Han började dricka kl. 16-17. Han var berusad men fattade vad som hände. Det var under kontroll. Hans minnesbilder i dag är sämre med det är tidsfaktorn som spelar in.

De var på väg till Max för att äta mat. De fastnade vid fontänen på torget där det blev tjafs. Han känner inte personerna sedan tidigare. Han vet inte om hon hade en eller två kompisar med sig. De sade något hånfullt och han klädde på sig och frågade ”vad gör du”. En kille var väldigt aggressiv mot honom och skrek. Hon var inte så aggressiv utan försökte lugna ner dem. A filmade och han själv blev puttad så han ramlade ner i fontänen. Han tänkte att det var lugnt eftersom A filmade. Han såg att JP gick i fontänen och lyste med en ficklampa efter nåt. JP gav A dennes telefon. Han såg inte att något kastades. Han såg filmen sen men det var ett under att telefonen funkade. Telefonen var sprucken och skärmen gick att lyfta på. Han vet att A hade en röd iPhone. Han vet inte att det var några skador på den innan händelsen. Han vet att A fixat skadorna men han vet inte om telefonen gick att laga.

TG

Han var på besök i Örebro och skulle träffa B och hennes före detta sambo. De hade varit på stan och haft det trevligt. De skulle till Max för att käka. På väg dit passerade de Kiltorget där det ligger en fontän. Det var ett gäng grabbar som skulle bada nakna i fontänen och då lade B en skämtsam kommentar i förbifarten och en av grabbarna reagerade lite kraftfullt. Killen konfronterade. Han är osäker på detaljerna. Han vet inte vad som hänt. Killen konfronterar T och B dras in. Det slutade med att det blev en hotfull situation och killen började putta T. B gick emellan. Det var många personer på plats. Några var drivande i konflikten och några andra stod runtomkring. Han upplevde att de andra försökte få i gång en konflikt. En kille började filma och filmade mot B. Han stod bredvid B. B uppmanade killen som filmade att sluta men han gjorde inte det. B kände sig ofredad av detta och det slutade med att hon gick närmare och i en svepande rörelse höll för kameran och sköt undan telefonen. Hon tog inte tag i den. Han såg aldrig vad som skedde med telefonen. Situationen var urspårad. Någon knuffade B och han gick emellan för att skydda henne. Han upplevde det som att killen som filmade gjorde det för att jävlas. Han själv sade att de skulle gå därifrån eftersom han inte ville bli inblandad. Han gick själv därifrån. B hängde inte med. Hon kände nog att hon inte kunde lämna T där. Han kom fram till B:s bostad och upptäckte att det var låst varför han återvände till platsen. Då var polisen på där.

Vid polisförhör uppfattade han det som att polismannen försökte få fram att han skulle vara skyldig till något. Han hade druckit men var nykter nog att ha koll på vad som hände och han har minnesbilder från händelsen. Det stämmer att han blev omhändertagen enligt lag om omhändertagande av berusade personer den aktuella kvällen. Polisen omhändertog honom eftersom han inte kunde redogöra för vad som hänt. Han fann sig i situationen men polisen gjorde fel.

MN

Han har inte sett den aktuella telefonen eller varit med vid den aktuella händelsen. Han jobbar på Telebolaget och har 20 års erfarenhet av telefoni. Han har inte själv lagat telefoner men bolaget har arbetar hos har haft serviceverkstäder. Rent hypotetiskt skulle en iPhone som blivit kastad i vatten, som haft en trasig baksida med intryckt hörn sannolikt blivit fuktskadad. Det kommer in vatten i kretsarna och dessa går då sönder. Det finns en indikator som visar om telefonen blivit utsatt för fukt. Man gör alltid en fuktskadekontroll först när telefoner lämnas in. En fuktskadad telefon håller inte länge. Skärmen brukar sluta fungera och till slut blir skärmen svart. Om en det är buckla i ramen på telefonen tror han att hela telefonen skulle behöva bytas ut.

DOMSKÄL

Skuld
Av utredningen framgår till en början följande. Den 20 april 2019 omkring kl. 01.30 mötte A och hans sällskap B och hennes sällskap vid Kiltorget i Karlskoga. De känner inte varandra sedan tidigare. Ordväxling uppstod. A, som inte var inblandad i ordväxlingen, har filmat delar av händelseförloppet. Av inspelningen syns hur B i ett upprört tillstånd går mot A och därefter avslutas filmen. Vad som skedde med mobiltelefonen efter att filmen avslutas går isär.

A har berättat om händelsen på ett sammanhängande och trovärdigt sätt och beskrivit hur B tagit mobiltelefonen ur hans hand och kastat den i fontänen eftersom hon ville att han skulle filma. Han har vidare beskrivit att telefonen låg i vattnet, att den kort därefter slutade att fungera och att han lämnat in den på reparation för att åtgärda skadorna som uppkommit till följd av detta. A lämnade uppgifter om händelseförloppet får stöd av vad vittnena JS och SP, som har avlagt ed, har berättat. A har bl.a. berättat att han klart och tydligt såg att B kastade mobiltelefonen i vattnet och att den var trasig därefter. SP:s berättelse ger stöd på så sätt att han berättat hur han såg att JS lyste och letade efter något i fontänen och att JS därefter gav telefonen till A. SP har också berättat att telefonen var trasig därefter.

Genom A:s uppgifter som får stöd av vad vittnena JS och SP berättat är det utrett att B har tagit A:s mobiltelefon och kastat den i fontänen så att det uppkom skador på mobiltelefonen.

B, som var nykter vid tillfället, har berättat att hon inte kastat mobiltelefonen i fontänen utan uppgett att hon endast skjutit bort mobiltelefonen med handen för att få A att sluta filma. Förhöret med TG ger visst stöd för B:s berättelse men TG uppger också att han inte sett vad som hände med mobiltelefonen. TG blev dessutom omhändertagen av polisen på grund av sin berusning i anslutning till händelsen varför bevisvärdet av hans vittnesmål sjunker. B:s och TG:s berättelser förtar därför enligt tingsrättens mening ingen avgörande styrka från åklagarens bevisning.

B har därmed objektivt sett, handlat på det sätt som åklagaren gjort gällande. För att B ska dömas för skadegörelse krävs dessutom att gärningen begåtts med uppsåt.

Det är visserligen inte bevisat att B har haft direkt uppsåt att tillfoga skador på A:s mobiltelefon. Mot bakgrund av vad som framkommit i målet måste emellertid B ha insett att det förelåg en avsevärd risk för att mobiltelefonen skulle gå sönder. Trots detta kastade B A:s mobiltelefon i fontänen. Risken för att telefonen skulle gå sönder var alltså inte ett relevant skäl för B att avstå från att kasta mobiltelefonen. Därmed är det styrkt att B begick gärningen med så kallat likgiltighetsuppsåt. Hon ska därför dömas för skadegörelse.

Påföljd
Med hänsyn till den uppkomna skadans värde och omständigheterna i övrigt bedömer tingsrätten att straffvärdet för den gärning som B nu ska dömas för anses motsvara 14 dagas fängelse, dvs. minimistraffet för skadegörelse.

B förekommer inte sedan tidigare i belastningsregistret. Varken straffvärdet, brottslighetens allvar (s.k. artvärde) eller talar med någon styrka för att påföljden ska bestämmas till fängelse. B lever under ordnade förhållanden och det saknas särskild anledning att tro att B kommer att fortsätta begår brott. Tingsrätten anser därför att påföljden ska bestämmas till villkorlig dom, som enligt huvudregeln ska förenas med dagsböter. Tingsrätten bestämmer utifrån straffvärdet antalet dagsböter till 30 stycken. När någon döms till dagsböter bestäms storleken på varje dagsbot i förhållande till den dömdes ekonomiska förhållanden. Med hänsyn till B:s ekonomiska förhållanden ska dagsbotens storlek bestämmas till 210 kr. Sammanlagt ska B alltså betala 6 300 kr till staten i böter.

Skadestånd
På grund av utgången i skuldfrågan är B skadeståndsskyldig gentemot A. I fråga om skadestånd på grund av brott gäller som grundprincip att det ankommer på den skadelidande att prestera tillräcklig bevisning till stöd för sitt yrkande. A har som skriftlig bevisning lagt fram ett kvitto, av vilket framgår att ett skärmbyte av iPhone 8 original samt baksidebyte genomförts och att betalning om 2 998 kr för detta skett den 13 maj 2019. Genom A:s uppgifter om att han lämnat in sin iPhone 8 på reparation för att åtgärda de skador som uppkom den 20 april 2019, som får stöd av JS:s och SP:s lämnade uppgifter, i kombination med åberopat kvitto finner tingsrätten att det är visat att han har lidit skada uppgående till det begärda beloppet.

Försvarets invändning om att det på kvittot saknas uppgifter som gör att det går att identifiera den aktuella mobiltelefonen gör inte att tingsrätten kommer till någon annan slutsats. Tingsrätten finner att det tidsmässiga sambandet samt uppgiften på kvittot om att det rör sig om en iPhone 8 är tillräckligt.

De uppgifter som MN lämnat om telefoner leder inte heller till att tingsrätten kommer till en annan slutsats då han inte har hanterat den nu aktuella telefonen eller sett vad som skett med telefonen vid händelsen. Att han tror att telefonen inte kan ha lagats på grund av att den varit i vatten leder inte till att tingsrätten gör någon annan bedömning.

Detta innebär att B ska betala skadestånd till A med 2 998 kr. På det beloppet ska B även betala ränta.

Övriga frågor
B döms för brott med fängelse i straffskalan och ska därför enligt lag betala 800 kr till Brottsofferfonden.

Med hänsyn till att B nu döms för brottet finns inget behov att ta ställning till hennes yrkande om ersättning för försvararkostnader.