Drönarfotograferade Göteborgs hamn – döms

Skyddsobjekt Göteborgs hamn

En man flög drönare och fotograferade samt filmade Göteborgs hamn. Delar av hamnen är skyddsobjekt med avbildningsförbud. Mannen publicerade därefter bilder och film på Facebook där de upptäcktes av en hamnanställd.
Mannen skickade heller inte in bilderna till Lantmäteriet för att få godkänt spridningstillstånd. Om så hade skett skulle bilderna på skyddsobjektet med avbildningsförbud aldrig nått Facebook. Bilden ovan är från förundersökningsprotokollet till Göteborgs tingsrätt B 5734-19.

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Olovlig avbildning av skyddsobjekt, 7 § 2 st och 30 a § skyddslagen (2010:305) 2019-03-02

Påföljd m.m.
Dagsböter 50 om 310 kr

Förverkande och beslag
I beslag tagen drönare förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten; beslagsliggare 2019-5000-BG27485.4).

Sekretess
Sekretessen enligt i 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i fotografier som finns på sid. 12, 15-24, 65-83 och 86-93 i tingsrättens aktbilaga 2 ska bestå i målet.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

ÅKLAGARENS BEGÄRAN M.M.

Åklagaren har begärt att B ska dömas för olovlig avbildning av skyddsobjekt med åberopande av 7 § andra stycket och 30 a § skyddslagen (2010:305). Åklagaren har påstått att följande har hänt.

B har den 2 mars 2019 i ett område vid Göteborgs Hamn, Göteborgs stad brutit mot ett förbud mot att göra avbildningar genom att fotografera och/eller filma ett skyddsobjekt.

B begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.

Åklagaren har vidare begärt att en i beslag tagen drönare ska förverkas från B enligt 32 § skyddslagen.

B har erkänt att han agerat på sätt som åklagaren angett men förnekat att kan kände till att han bröt mot ett förbud. Han har insett att hans agerande har varit oaktsamt.

UTREDNING

B har hörts över åtalet. Som skriftlig bevisning har åklagaren lagt fram och åberopat information från bevakningsföretaget, karta över området, beslagsprotokoll, protokoll över undersökning av drönare samt fotografier/filmer anträffade på dator och drönare, promemoria samt beslut om skyddsobjekt enligt skyddslagen.

B har uppgett i huvudsak följande. Han har alltid uppskattat att fotografera, därtill har han alltid gillat båtar varför han tyckte det var intressant att fotografera båtar med en drönare. Innan han flög med drönare och avbildade hamnen kontrollerade han i en applikation på mobilen att han fick flyga där, vilket han enligt applikationen fick. Någon annan kontroll gjorde han inte. Han kände inte till att hamnen var ett skyddsobjekt och han visste inte vad det innebar att något klassificerats som ett skyddsobjekt. Det är riktigt att avbildningarna har spridits av honom på sociala medier.

DOMSKÄL

Gärningen

B har erkänt gärningen. Erkännandet vinner stöd av övrig utredning. Det är därmed bevisat att B olovligen har avbildat ett skyddsobjekt. B:s uppgift om att han inte kände till att hamnen var ett skyddsobjekt som inte får avbildas får godtas. B har dock genom att inte närmare undersöka huruvida han fick avbilda hamnen agerat oaktsamt. Åtalet ska därför bifallas.

Påföljdsfrågan

B förekommer inte i belastningsregisterutdraget. Att han av oaktsamhet och endast av ett stort intresse för båtar gjort avbildningarna talar i förmildrande riktning vid bedömningen av gärningens straffvärde. Att avbildningarna har spridits för allmänhetens beskådan via sociala medier talar i en försvårande riktning vid bedömningen av gärningens straffvärde. Med beaktande av dessa omständigheter finner tingsrätten att gärningens straffvärde motsvarar 50 dagsböter. Mot bakgrund av B:s ekonomiska förhållande bestäms dagsbotens belopp till 310 kr.

Förverkandefrågan

B har godtagit åklagarens begäran om förverkande av drönaren. Begäran är lagligen grundat och ska bifallas.

Övriga frågor

Eftersom B döms för brott med fängelse i straffskalan ska han enligt lag betala föreskriven avgift på 800 kr till Brottsofferfonden.

Förundersökningsprotokollet – Anmälan

BROTTET

Någon har filmat in och tagit bilder av Göteborgs Hamnområde och därefter lagt upp dessa på Facebook.

OMSTÄNDIGHETER

Anmälaren E uppgav att en av hans anställda uppmärksammat att en person lagt upp filmer och bilder av Göteborgs Hamnområde på Facebook. Personen verkar ha flugit med en drönare över hamnområdet och på så sätt kunnat ta dessa bilder/ filmer. Upptagningarna är främst på APM Terminals- och Gothenburg RoRo Terminalsområden i hamnen.

E uppgav att personen lagt upp bilder och filmer på hamnområdet sedan i vart fall september 2018. Varken E eller någon av hans kollegor har varit i kontakt med personen. E är bevakningschef på AVARN Security som bevakar Göteborgs Hamn. E gjorde anmälan på uppdrag av Göteborgs Hamn.

ERSÄTTNINGSANSPRÅK

Preciseras senare.

ÖVRIGT

E är uppmanad att maila in de filmer och bilder som personen tagit av skyddsobjektet. Se upprättat PM för information om uppgifter gällande alias på den person som lagt ut filmer.

Förundersökningsprotokollet – Tjänsteantäckningar av JW

Kontaktade anmälaren E. Han tillfrågas om de aktuella filmerna och bilderna som tagits över hamnen ryms inom området för skyddsobjektet. E säger att det är tveklöst så.

På den ena filmen kan man se hur drönaren lyfter och det verkar vara i närheten av hamnen. E säger att detta är troligen utanför port 3, d.v.s. utanför skyddsområdet. E ska titta på filmerna, göra en karta där det framgår att bilderna och filmerna är tagna och föreställer skyddsobjektet.

Förundersökningsprotokollet – mail mellan QF och E

Hej! I dag fick jag till mig av kollegor inom UAS-branschen att man flugit vid Göteborgs hamn. Detta skulle ha skett i går den 2:a mars.

Personen i fråga har dessutom lagt ut detta och spridit bilderna på internet som strider mot ”Lagen om landskapsinformation” då denne ej ansökt om spridningstillstånd hos Lantmäteriet.

Även lagt ut en film. Bifogar med det bildbevis jag har.

Förundersökningsprotokollet – Förhör med B 2019-03-12

Förhör hålls med misstänkt B.

Förhörsledarens frågor skrivs i fet stil, anteckningar i kursiv.

B delges misstanke om OLOVLIG AVBILDNING AV SKYDDSOBJEKT genom att olovligen filma och/eller ta bilder av Göteborgs hamnområde, som är ett skyddsobjekt, och sedan publicera dessa på Facebook. Händelsen inträffade mellan den 1 september 2018 och den 4 mars 2019.

Förstår du vad du är misstänkt för? Ja.

Vad är din inställning till brottsmisstanken, erkänner/förnekar? Erkänner.

B informeras om att han inte är skyldig att svara på utredarens frågor. B informeras om rätten att ha en försvarare närvarande vid förhöret. B godtar att förhöret hålls utan en försvarare närvarande. Vid en eventuell tingsrättsförhandling godtar B den försvarare rätten förordnar.

Vad har du att säga om det vi misstänker dig för? Jag förstår vad det handlar om, jag erkänner. Har kört med drönare nere i hamnen. Det är hamnen som man ser från min balkong. Skandiahamnen, förhörsledarens anteckning.

Har du filmat eller tagit bilder på Göteborgs Hamn? Ja, både filmat och tagit bilder.

Hur gjorde du det? Med min Mavic Pro drönare. Har gjort det två gånger. En gång efter sommaren 2018 vid Röda sten, och en gång för några veckor sedan vid Tångudden.

Vad fotade och filmade du? Båtar och bron. Både båtar i Skandiahamnen och båtar som passerade, som Stenabåtar.

Har du ett Facebook-konto? Ja.

Vad heter du där? BBson.

Har du lagt upp bilder från Göteborgs Hamn på ditt Facebook-konto? Ja, i någon drönargrupp.

Har du någon drönare? Ja, en.

Kan du ta bilder med den? Ja, med en kamera som sitter i drönaren. Bilderna sparas i ett minneskort.

Var finns bilderna/filmerna från Göteborgs hamn nu? Jag lade upp dem i drönargruppen, sedan raderade jag dem från minneskortet.

De finns inte sparade någon annanstans? Nej.

Har du varit inne på Göteborgs hamns område någon gång? Nej.

Vet du vad ett skyddsobjekt är för något? Nej det vet jag inte.

Vet du om att man inte får avbilda ett skyddsobjekt? Nej.

Har du något mer du vill tillägga? Nej.

Gör du anspråk på det beslagtagna godset? Ja, gör anspråk på samtliga godspunkter.

B informeras om förenklad delgivning. Att det kan användas av polis, åklagare samt tingsrätten. Samt att han är skyldig att meddela eventuell ny adress till polisen.

B informeras om innebörden av ett strafföreläggande och GODTAR ett eventuellt strafföreläggande.

Förundersökningsprotokollet – Förhör med B 2019-04-10

Förhörsledarens frågor skrivs med fet stil och kommentarer skrivs med kursiv stil.

B informeras om att efter vi gått igenom materialet har en mer exakt brottstid kommit fram. Han delges därför nedanstående brottsmisstanke.

B delges misstanke om olovlig avbildning av skyddsobjekt genom att olovligen filma och/eller ta bilder av Göteborgs hamnområde, som är ett skyddsobjekt, och sedan publicera dessa på Facebook. Händelsen inträffade den 2 mars 2019 då bilderna/filmerna togs.

Han tillfrågas om han vidhåller sitt erkännande. Han svarar jakande på detta.

Hur tänkte du när du filmade detta? Jag har fått inspiration från internet.

Av vilken anledning gjorde du det? Jag tycker om att foto och filma. Det här med drönare är nytt för mig. Jag tycker att det är väldigt roligt.

Varför har du lagt ut det på Facebook? Jag har sett liknande filmer på nätet. Jag tycker att det är fantastiskt vackert i hamnen.

Du har även tidigare filmat/fotat och lagt ut dessa bilder. Kommentar till det? Jag gjorde det hösten 2018 vid Röda Sten och Hamnen. Det är så vackert med broarna och när Stenabåten kommer. Detta berättade jag för polisen i samband med husrannsakan i min bostad. Det komiska vid det här tillfället i samband med husrannsakan var att jag väntade på en snusleverans men i stället stod det två poliser utanför.

Har du någon tanke om varför det heter skyddsobjekt? Poliserna pratade med mig om det i samband med husrannsakan. Jag har aldrig vetat om att det är ett skyddsobjekt. Det har inte kommit upp i min vardag. Jag har inte vetat om det eller trott det. Det var mer när jag gjorde lumpen som det var aktuellt. Jag kommer dock inte riktigt ihåg för det är ju 35 år sedan. Vi var ju på militärområden.

Har du inte sett att det finns skyltsättning i hamnen? Nej det har jag inte. Jag har inte rört mig så mycket i hamnen.

Har du något du vill tillägga? Jag vill bara att detta ska ta slut. Det har varit något av det jobbigaste i mitt liv att bara vänta och inte veta.

Det finns en tjänsteanteckning 2019-03-12, 19:10 om att din dator tappades men bara en liten bit från golvet. Har du märkt om det blivit någon skada? De tog två datorer både en bärbar och en stationär. Det är inga fel på den bärbara. Jag har inte kontrollerat den stationära.

Godtar du ett strafföreläggande? Han svarar jakande på detta.

Sparkade itu mäklarfirmans drönare i Mariastaden

itusparkad drönare Mavic Pro

Detta är delar ur det förundersökningsprotokoll som upprättats i samband med en misshandel av en drönarförare samt en skadegörelse av drönarfotografens drönare. Detta skedde 2019-07-10 klockan 10. Bild på drönaren ovan från polisens förundersökningsprotokoll Helsingborgs tingsrätt B 5863-19. Mannen dömdes 2019-12-19.

BROTTET

B har slagit A med knuten näve i ansiktet så smärta och skada har uppstått. B har sparkat sönder mäklarfirman T:s drönare.

OMSTÄNDIGHETER

Fotograf A och mäklare AP befann sig hemma hos AL och AM för att fotografera deras hus inför en husförsäljning. A befann sig på framsidan av huset när granne B kommer ut och frågar A vad han håller på med, varför han håller och filmar. Sedan ska B gått fram och sparkat sönder drönaren som var precis på väg att landa intill A. B gick sedan fram till A och puttade på honom och slog honom med knuten näve över läppen så den sprack. A ropade då på AP och även AL och AM kom ut. AP gick med B in till sig för att höra vad som hade hänt och A gick med AL och AM in till dem.

SKADOR

A blev slagen över munnen så läppen sprack, finns bilder på skadan. Drönaren blev söndersparkad, finns bilder.

SPÅR

Finns inga.

VITTNEN

Finns tre vittnen, alla tre befann sig inne i huset vid tidpunkten för misshandeln men de kom utspringande precis efter då A ropade på dem.

KAMERAÖVERVAKNING

Finns ingen.

ERSÄTTNINGSYRKANDE

Preciseras senare.

Förhör med målsägande A

Förhöret hålls på engelska.

Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv stil.

Berätta vad som hände. Jag är fotograf och använder drönare för att fotografera. Jag skulle avsluta och var på väg att landa med drönaren när en man kom ut och skrek. Drönaren är högljudd och var nära mig så jag hörde inte riktigt men han var arg och frågade vad jag gjorde. När han (B kommer hädanefter benämnas med namn) var tillräckligt nära drönaren sparkade han den allt vad han kunde. Jag sa att han inte kunde göra så eftersom det inte var hans egendom. Jag frågade också varför han gjorde så. Jag vet inte vad han svarade, han pratade svenska. Därefter puttade B mig. Jag frågade vad han gjorde och sa att han inte kunde göra så. Jag höll upp båda händerna i luften och då slog B mig i ansiktet. Jag ropade på AP för att han skulle se vad som hände och att de kunde avbryta B då det såg ut som att han fortfarande ville slåss. När AP kom ut berättade jag att B sparkat på drönaren och att han slagit mig. AP pratade med B så jag tog ett par steg tillbaka eftersom jag var chockad över det som hänt och jag märkte att jag blödde från munnen.

Vad sade ni? Jag sa bara att han inte kunde förstöra egendom som inte är hans och sen frågade jag varför han slog mig.

Slog du tillbaka? Nej.

Hur tog B sönder drönaren? Han sparkade på den.

Hur många gånger sparkade han på den? En gång.

Vad blev det för skador på drönaren? Den fungerar inte. Kameran bröts av och propellern gick sönder.

Hur slog han dig? Med knuten näve.

Slog han dig med ett eller flera slag? Ett slag.

Var träffade slaget? På munnen.

Visste B att du var där i egenskap av mäklarfotograf? Han frågade inte och jag hann inte förklara. B var arg och aggressiv.

Varför gjorde B som han gjorde? AP gick in och pratade med honom efteråt och då hade han sagt att han var paranoid att någon spionerade på honom.

Var du ensam i samband med händelsen? Ja. Jag var ute på gatan vid huset som jag fotograferade. Jag tror att AP var i huset med säljarna eller på baksidan av huset.

I vilket skede kom AP ut, var det när händelsen var över? Det var inte över. B var arg och skrek så AP försökte prata med honom. Säljarna som var med AP kom också ut.

Vad fick du för skador? Jag var öm i käken i tre dagar och jag hade blödande jack på insidan av min läpp.

Besökte du sjukvård för dina skador? Nej.

Är skadan fotograferad? Ja, jag fotograferade skadan efter att jag tvättat av blodet i samband med händelsen.

Har du något ersättningsanspråk? Ja, 5000 kronor för sveda och värk. Sedan har företaget ett anspråk gällande drönaren.

Förhör med vittnet AL

Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv stil.

Berätta om händelsen. Det jag minns är att vi satt och fikade vid vårt köksbord, jag mäklaren och min hustru. Vi satt på bottenvåning och fotografen (A kommer hädanefter att benämnas med namn) var ute och fotade. Vi hörde en duns, det lät ungefär som att en fågel flög in i fastigheten. Vi funderade på vad det var och AP som satt närmast reste sig upp och sa ”han slår ju honom.” Vi sprang ut på tomten. Då stod A och vår granne B och gapade på varandra.

A gick åt sidan när vi kom och vi frågade vad som hänt. AP frågade A som berättade att B slagit honom och A tog sig för munnen. Vi vände oss till B igen. B var upprörd och påstod att drönaren flugit in över hans tomt vid två tillfällen och så fick man inte göra. Jag och AP sa till honom att han inte kan slå någon för den delen. Sen kom, vad jag förmodade var, B:s dotter. Det var en yngre kvinna som tillhörde familjen för hon kom ut från B:s hus. Hon försökte lugna ner honom samtidigt som hon också tog honom lite i försvar. Hon sa till B att de skulle gå in och det gjorde dem. Vi gick in till oss. A fick tvätta av sig, han satte sig ner och fick ett glas vatten. Han var påtagligt skakad. Han satt med den trasiga drönaren och pysslade lite med den. Jag pratade med A för att se att han landat lite i det. AP gick in och pratade med B och kom snabbt tillbaka.

Såg du några skador på A? Det blödde och han hade en spricka i läppen och den var svullen. Det var märken efter hans tänder i läppen.

Har ni någon tidigare konflikt med B? Nej inte alls. Vi har haft oerhört lite kontakt med honom. B har bott där i ca två år men vi har i princip bara sagt hej.

Gjorde A något mot B? Det framgick inte, jag såg inte incidenten. När vi kom ut skrek de på varandra, det var mest B. A gjorde inget som verkade hotfullt på något sätt och han var den enda som hade skador. Utifrån deras kroppsspråk och dylikt så var B den av dem som var hotfull.

Du berättar att AP var inne hos B efteråt och pratade. Vet du vad de pratade om? Vad jag förstod så hade han bara upprepat det han tidigare sagt om att drönaren varit inne på hans tomt. AP sa att B var ångerfull och han hade förmodligen lugnat ner sig lite. AP hade förklarat för B att A fick avgöra om han ville gå vidare med en polisanmälan.

Förhör med vittnet AM

Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv stil.

Berätta om händelsen. Vi hade besök av mäklaren och mäklarfotograf för att fotografera vårt hus. Fotgrafen (A kommer hädanefter att benämnas med namn) var ute och fotade. Jag och min man samt mäklaren AP satt på vår matplats i köket. Vår altandörr vetter ut mot gatan. Jag hörde drönaren utanför. Efter en stund smällde det plötsligt till i vår husfasad och fönstret som är på ovanvåningen. Vi reagerade allihop på detta, så också jag. Jag hörde smällen, men jag såg inte vad som hände men AP reste sig och tittade ut och sa ”han slår honom”. AP och min man gick ut, jag stannade kvar inomhus. Jag blev fullständigt chockad, jag vågade inte gå ut. Jag har inte sett händelsen själv.

Vad var det för smäll som lät? Smällen var när B sparkade sönder drönaren, när delar av drönaren slog i fasaden. Delarna låg på vår uppfart, och det var där som A blev attackerad.

Såg du när B sparkade sönder drönaren? Nej.

Vad hände där ute? B var väldigt upprörd, adrenalinstinn och jätteaggressiv. Altandörren var stängd så jag hörde inte vad han sa men han skrek och gapade. Först var han ensam sen kom en yngre tjej, jag vet inte om det var hans dotter eller hans sambos dotter. Hon försökte lugna ner honom. Vi känner inte dem.

Hur avslutades det hela? B vände på klacken och gick in till sig. AL, AP och A kom in. A gick in på toaletten. Han var chockad, B hade kommit från ingenstans och det var helt oprovocerat. A visade mig insidan av munnen, det fanns blodmärken efter tänderna. Det måste ha varit en hård smäll för jag kunde se var tänderna gått in i underläppen. Det blödde ur munnen.

Sa A något? Han skakade bara på huvudet. Han pratade inte svenska, han pratade engelska. Han hade samlat ihop delar av drönaren för att se om den gick att rädda men det gick inte, den var alldeles trasig. Han fick sätta sig ner och fick ett glas vatten. Vad jag har fått berättat så sa B att vi filmade hans tomt och att det är därför som han gav sig på A.

Har ni något otalt med B eller hans familj sedan tidigare? Nej. De har bott där i ca två år och de har ingen kontakt med någon på vår gata. De verkar vara väldigt tillbakadragna. Jag har bara sagt hej en gång över muren samt knackat på och bett dem att sänka volymen på musiken vid ett tillfälle och då var B inte där.

Förhör med mäklaren AP

AP arbetar som mäklare.

Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv stil.

Berätta om händelsen. Jag satt och pratade med säljarna vid köksbordet. Det finns ett fönster som vetter ut mot platsen där A stod. Jag såg inte riktigt men jag hörde en duns och det var något som flög in i fönstret eller fasaden, jag tror det var i fönstret. Jag hörde höga röster utanför så jag reste mig upp och tittade ut. A stod upp med händerna uppe som om han försökte skydda sig själv. Han hade joysticken till drönaren i händerna. En stor man (B kommer hädanefter att benämnas med namn) stod framför A och han var mycket hotfull och aggressiv. Jag gick ut och frågade vad som händer. B var fortfarande väldigt hotfull och aggressiv och jag såg att A blödde. Jag sa till B att det inte var okej att slå människor och sa att vi var där i vårt arbete som mäklare och fotograf. B:s fru kom ut och B lugnade ner sig.

B var offensiv medan A var defensiv. När jag kom ut kände jag direkt att B ville slå A fler gånger och att det var bra att vi gick ut för annars hade han säkert gjort det.

Bevittnade du själv misshandeln och skadegörelsen? Jag såg att A stod i defensiv position medan B stod med nävarna uppe som att han var på väg att slåss igen. B var fortfarande jätteaggressiv, jag minns inte exakt vad han sa. B sa något om att A filmat honom och jag förklarade att vi var mäklare och att vi fotograferade säljarnas hus. Jag sa också att det inte var okej att slåss. ”Det skiter jag i”, svarade han. B förstod nog att hans beteende inte var okej när hans fru kom ut och han lugnat ner sig. Det tog bara 20-30 sekunder från det att jag hörde smällen i fönstret/fasaden tills att jag var ute hos A och B. Innan dess hade jag ingen uppsikt över det som hände, dessutom satt jag i samtal med säljarna och hade mitt fokus där.

Såg du själva misshandeln och skadegörelsen? Nej.

Såg du några skador på A? Ja, han höll för munnen och det blödde därifrån.

Såg du några skador på drönaren? Den låg kvar på uppfarten. Den var helt förstörd. Att tilläggas var att det var på säljarnas mark, vid uppfarten.

Hur var A:s respektive B:s sinnesstämning efteråt? A frågade vad B gjorde och jag också. B är en mycket stor man och han var väldigt aggressiv. Det var hotfullt rent generellt och inte bara mot A. A var redan lugn och när jag kom ut så backade han en bit bort och tog några djupa andetag.

Finns det ytterligare vittnen till händelsen? Ja, säljarna och de var också med mig ut.

Du ska ha varit inne hos B efter händelsen. Vad pratade ni om? Först pratade jag med A och frågade om han ville att vi skulle ringa polisen direkt. A sa att det inte behövdes. Sedan gick jag in och pratade med B och då var han lugn och lite ångerfull. Jag förklarade att vi fick se huruvida A ville göra en polisanmälan framöver och att beslutet låg hos honom.

Är det något annat som jag inte frågat om som du tänker på? Nej, inte mer än att både jag och A var väldigt lugna när det hände. Vi var ju där i egenskap av våra yrken så vi var lugna och lågmälda.

Förhör med B:s dotter SE

SE är B:s sambos dotter. SE informeras om närståenderegeln.

Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv stil.

Berätta om händelsen. Jag och min mamma var hemma. Det var fint väder: Det var semestertider och vi var ute i trädgården. Vi reagerade över att det var en drönare som flög runt i vår trädgård och vi visste inte var den kom ifrån. Den var inne i vår trädgård, på vår tomt, i olika höjder ibland lite högre och ibland väldigt lågt. Vi såg inga människor och visste inte vem som styrde. Vi tyckte det var obehagligt. B kom hem och vi berättade för honom om drönaren som flugit i vår trädgård under en längre tid. B gick ut och såg den. Vi har ett möblemang på vårt trädäck och då flög den jättelågt, bara 2-3 meter ovanför vårt bord.

B gick ut. Jag hörde röster så jag gick ut för att kolla vad som hände. Jag gick till grannens hus där B stod med mäklaren (AP kommer hädanefter att benämnas med namn) och amerikanen (A kommer hädanefter att benämnas med namn). Jag var inte där i första skedet, men det var lite tumult. A och AP skrek och jag försökte få dem att lugna ner sig så att vi kunde prata lugnt och sansat som grannar emellan. De var ju 3 män som stod och diskuterade och när jag kom som tjej så kände jag att ingen ville lyssna trots att jag var lugnast av alla. Det är svårt att sätta ord på men jag tyckte att AP var hotfull i blicken, att han var obehaglig. Vi stod och pratade och alla verkade ganska chockade. Jag märkte på B att han upplevde situationen med drönaren som ett hot, det var obehagligt även för mamma, eftersom den var så långt ner i vår trädgård. Vi gick in till oss och sedan knackade AP på och vi pratade och tog i hand. Jag var lite irriterad och sa att det var konstigt att de som mäklare och fotograf inte kom förbi och knackade på och presenterade sig själva och berättade att de skulle sälja ett hus och att de skulle köra med en drönare. Om de gjort det så hade situationen inte uppstått och ingen hade känt sig hotad. AP berättade att A bestämt sig för att inte göra en polisanmälan och han fick det att låta lugnt.

Såg du någon bli slagen? Nej. När jag kom dit var det diskussioner, inga lugna diskussioner. Jag upplevde AP som obehaglig och A var mer chockad.

Vad var det de diskuterade? Från vår sida var det mest att de körde med drönaren över vår tomt. B upplevde det som att A retades med honom med tanke på hur han framförde drönaren. Vi visste inte om det var professionellt eller inte och vem som körde och vad syftet var. Det ifrågasatte B. AP skrek en massa skit, det var inget konkret direkt.

Såg du hur drönaren gick sönder? Nej.

Såg du drönaren på platsen där ni diskuterade? Nej, jag la inte märke till den.

Såg du några skador på någon? Jag vet att A hade ont någonstans. Han stod lite längre bort.

Såg du att han hade ont eller hörde du det i diskussionen? AP sa typ fem gånger ”Vi behöver inte slåss!”

Såg du om A var skadad? Nej det gjorde jag inte. Han stod lite längre bort. Det var något med hans kroppsspråk, han höll på med handen.

Var höll han på med handen? Jag minns inte exakt var. Jag var själv chockad. A var inte närvarande i diskussionen.

Blödde det från ansiktet/munnen på A? Jag tänkte inte på det.

Har B pratat i efterhand om att han slog A? Nej, det har han inte. Vi har pratat en del om händelsen men bara om drönaren. Jag vet att B sagt att A gjorde ett utfall mot honom. Där och då så märkte jag verkligen på B att han kände sig hotad av drönaren och det var därför som han slog bort den. Det är det enda som B sagt.

Är det något annat som du vill tillägga som jag inte frågat om? Nej. Jag var inte där i första skedet. Jag la inte märke till detaljer, jag kan till exempel tänka mig att jag såg drönaren på marken när jag kom ut men jag är inte helt säker. Jag var chockad och det var inte det relevanta.

Förhör med AS, delägare för mäklarfirman T

AS har inte varit närvarande vid händelsen, däremot har han pratat om händelsen med B i efterhand.

AS arbetar som mäklare/delägare på mäklarfirman T.

Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv stil.

När pratade du med B? ( AS är lite osäker på när och kollar sin telefon och säger att det var den 11 juli, d.v.s. dagen efter). Jag skickade ett SMS på morgonen och frågade om jag kunde ringa.

Hade ni ett samtal över telefon eller konverserade ni text? Vi pratade på telefon. Jag känner B sedan innan så inledningsvis pratade vi om lite allt möjligt. Jag tror inte att han först kopplade ihop mig med händelsen så jag förklarade av vilken anledning jag ringde. Jag berättade att det var vår fotograf A och vår mäklare AP som varit på platsen och frågade B vad det var som hände.

Vad berättade B för dig? B förklarade sin synvinkel på det hela. Han berättade att hans sambo och sambos dotter hade legat ute och solat och att det var en drönare som varit inne på deras sida av tomten i trädgården. B hade kommit hem och drönaren hade åkt upp och ner som att man lekte med dem och de hade försökt att fånga den. B var ute och kollade vem som flög och såg till sist A och sprang fram till honom. B upplevde att A försökte flyga drönaren på ett hotfullt sätt mot honom och att han använde den som ett skydd mellan dem. B berättar att han hade sparkat till drönaren. A gjorde något utfall mot B så B satte upp sina händer som ett skydd. B erkände att hans händer träffat A men att det var i självförsvar. Jag förklarade att AP och A hade en annan syn på vad som hänt.

Jag kan förstå att B upplevde att drönaren var inne på deras tomt, men jag finner hans handlande därefter som orimlig. Drönaren kan säkert ha kommit över på deras sida av tomten för att A skulle få så bra bilder av det säljande objektet som möjligt men att A med uppsåt skulle ha ”lekt” med B och filmat honom och hans familj finner jag osannolik. A var där i egenskap av sin yrkesroll.

B:s handlande därefter var baserat på det missförstånd som uppstått gällande drönaren. Alldeles oavsett hur det låg till så är B:s handlande inte rimligt.

Förhör med B

B godtar att förhöret hålls utan att en försvarare är närvarande.

B informeras om att han har rätt att få information om förändringar av misstanken och ta del av utredningsmaterialet, samt att han inte behöver yttra sig över misstanken.

B underrättas om misstanke gällande misshandel och skadegörelse.

Förhörsledarens frågor skrivs i kursiv stil.

Erkänner eller förnekar du brott? Jag förnekar misshandel men erkänner att jag hade sönder drönaren.

På frågan om han erkänner brott så säger B att han hade sönder drönaren men att han vill förklara bakgrunden till varför.

Berätta om händelsen. Min sambo och dotter ligger och solar på altanen. Helt plötsligt skriker min sambo F ”det är en drönare ovanför mitt huvud!” Jag är inne i huset och kollar ut och då ligger det en drönare och svävar ovanför henne mindre än en halvmeter ifrån. Jag flyger ut och då ligger drönaren över vår baksida. Han som kör den leker med oss, han lyfter och sänker, precis som att han jäklas. Jag försöker hoppa upp och ta den, vid något tillfälle går jag upp på vårt bord och försöker få fatt i den. Tidsperspektiv är svårt att säga, men det pågår några minuter. Drönaren åker över åkern och ut på stora vägen som går parallellt med vår gata. Jag ser drönaren komma in mot muren på vår tomt igen och ner och då tänker jag att han förmodligen står på andra sidan.

Jag springer över på gatan. Jag ser en individ som står med en fjärrkontroll i korsningen. Det är semestertider och folk är borta. Så jag funderar på om det är någon som spanar på om det är tomt i kvarteret. Jag och min sambos dotter SE går ut på gatan medan F är kvar i huset. Grannen bor i korsningen, men mannen står inte inne på grannens tomt så jag förknippar inte honom med grannen. Han är ca 35-40 år, en stor kille, mörk och med skägg. Jag frågar honom (A kommer hädanefter att benämnas med namn) vad han sysslar med och säger att F och SE ligger och solar.

A ställer drönaren mellan honom och mig. Han gungar drönaren upp och ner, mot mig och från mig och hånler. Vi står ca 1 1⁄2 meter ifrån varandra. Drönaren går ner och då sparkar jag till den. Då börjar A skrika ”fuck you, fuck you!” Sedan gör han ett utfall mot mig, som att han ska slå mig. Då tar jag upp armen för att skydda mig. Det är vad som händer.

Helt plötsligt kommer det ut en kille från grannens hus och frågar vad som händer. Jag frågar varför de kör en drönare när flickorna ligger och solar. Det blir en diskussion och sedan tar jag SE i armen och går in till oss. Efter 10-15 minuter ringer det på dörren. Då kommer killen in som kom ut från grannens hus (AP kommer hädanefter att benämnas med namn). Vi har en lugn och sansad diskussion. Vi tar varandra i näven och är överens om att det inte ska bli något mer av detta.

Dagen efter får jag ett SMS av en kille som heter AS som jobbar på mäklarfirman T. Vi har känt varandra i 15 år. Det var hans mäklare som skulle sälja huset. Jag sa till AS att de kan gå runt till grannarna och förklara att de ska köra med en drönare om de ska sälja ett hus. AS säger att de vill ha 15 000 kronor för sveda och värk, samt för den förstörda drönaren. Jag svarar att jag är villig att betala en del av den summan men jag vill veta vad det är för modell och vad drönaren heter. Jag betalar inte några pengar bara rakt ut, jag kanske kan laga den. Dessutom säger AS att drönaren har några år på nacken.

Efter dess har jag inte hört något på jättelänge förrän du ringer mig. Någon misshandel har jag inte gjort, jag har skyddat mig för att A var på väg att klappa till mig. Vi är tre personer som ser alltihop.

Visste du att A var där i egenskap av mäklarfotograf? Inte en aning. När AP kommer in efteråt presenterade han sig inte heller och vilken mäklarbyrå han är från. SE och F är med då.

Förklarar AP att han är mäklare? Nej, han säger bara att de ska sälja huset. Jag förstår när han säger så att han är mäklare men han berättar inte vilken firma han arbetar för.

Hur sparkar du drönaren? Jag skyfflar till den med högerfoten.

Var hamnar drönaren? Vi står på trottoaren och den studsar in på grannens tomt och jag ser att några vingar lossnar. De måste ju tåla mer de här drönarna. När jag pratar med AS efteråt så säger jag att drönare har ett minneskort och att de måste kunna se att de kört inne på vår tomt. AS säger nej, det finns ingenting. Den informationen går ju att sudda ut men också att återskapa.

Om man går in på Hemnet så ser man F som ligger i solstolen.

Hur många gånger sparkar du på drönaren? En gång.

Varför sparkar du sönder den? Jag känner mig hotad när A står och kör den fram och tillbaka mot mig. Det var en ren reaktion från min sida.

Slår du A? Nej, definitivt inte. Jag skyddar mig.

Ser du några skador på A? Nej, det gjorde jag inte. Vi står och pratar efteråt.

Du säger att du tar upp armen för och skydda dig? Ja och i samma situation går grannens dörr upp och AP kommer ut och frågar vad som står på.

Hur är ditt sinnestillstånd vid tidpunkten för händelsen? Normal. Jag är alltid lugn.

Är du aggressiv och hotfull? Nej, jag blir irriterad eftersom jag jagar drönaren och sen får jag ingen respons när jag frågar A vad han håller på med. Han bara hånler mot mig.

Hur är A:s sinnestillstånd? Jag tror inte jag skulle känna igen honom. Det enda jag ser framför mig är när han hånler när han sätter ner drönaren. Jag har ingen uppfattning om A:s sinnestillstånd. A blir vansinnig när jag sparkar till drönaren. Det hela går på sekunder.

Vilka vittnen finns till händelsen? SE är med hela tiden.

Du säger att A går till anfall mot dig. Hur då? Han går mot mig och knyter näven.

Du berättar att du tar upp din arm för att skydda dig. Är det något som träffar din arm? Något gör det, men jag kan inte säga vad. Jag ser bara A:s armrörelse och då tar jag upp min armbåge. A träffar inte mig.

Är du villig att betala A:s ersättningsanspråk på 5000 kronor för sveda och verk? Nej.

Är du villig att betala mäklarfirman T:s ersättningsanspråk på 10490 kronor vilket är kostnaden för den förstöra drönaren? Jag vill veta vad det är för modell och vad den heter. Jag vill ha den för att se om jag kan laga den eller så fixar jag en ny själv. .

B är delgiven information om förenklad delgivning och dess innebörd. Vidare är B informerad om att detta förfarande kan komma att användas i denna utredning för såväl polisens, åklagarens som tingsrättens räkning. B berättar att han åker utomlands den 19 sep och han kommer hem någon gång i mitten på november. Han kan nås per telefon och mail.

Fånge tvingades radera mobilfilm

En fånge som tvingades radera en mobilfilm JO-anmälde kriminalvårdaren. Anstalten fången vistades på är inget skyddsobjekt med avbildningsförbud. I väntan på ett svar från JO finns nedan JO-anmälan samt Kriminalvårdens yttrande om fallet:

JO-anmälan

När jag återkom från en permission var vårdare B ute och kastade sopor. Jag filmade när jag gick genom grinden och blev ombedd att ta bort filmen medan han såg det. Jag följde anvisningarna och han ville sedan se mina sparade filmer, både från appen och min kamerarulle. Därefter rapporterade han en misskötsamhet.

Jag blev informerad att det inte var tillåtet att filma vilket jag förstår, men jag anser att han inte har någon rätt att gå igenom min telefon utan i stället får följa lagen och anmäla mig om han anser att jag gjort fel. I min telefon har jag filmer och bilder av sexuell natur vilket jag anser är kränkande att en vårdare tvingar sig till att se. Jag tro inte heller min tjej uppskattar att han sett hennes nakna kropp.

Jag känner mig riktigt kränkt.

Utredning (Kriminalvårdens svar)

Uppgifter om sakförhållandena har hämtats in från region Mitt, som har hämtat in uppgifter från anstalten Nyköping. Anstalten har i sin tur hämtat in uppgifter från den berörde befattningshavaren. Genom utredningen har sammanfattningsvis följande kommit fram.

A återkom från en permission runt kl. 19.30 den 27 mars 2019. Efter att huvudgrinden hade öppnats tog han fram sin mobiltelefon och började filma en kriminalvårdare innanför anstaltens skalskydd. A kommenterade filmen genom att säga ”tillbaka till helvetet” och riktade mobilkameran mot kriminalvårdaren, som upplevde detta som kränkande. Eftersom det inte är tillåtet att utan tillstånd spela in ljud eller fotografera i anstalt, uppmanade kriminalvårdaren A att sluta filma, ta bort filmen från kamerarullen och visa att det hade gjorts, Inledningsvis ifrågasatte A detta, men tog sedan bort filmen och visade att han gjort det. Kriminalvårdaren kontrollerade inte mobiltelefonen och krävde inte heller att få se några bilder eller filmer i den. A höll hela tiden i telefonen, tog fram kamerarullen och visade att den inspelade filmen inte fanns kvar. Kriminalvårdaren såg inga andra bilder eller filmer än den som var tagen sist. Den var så mörk att motivet inte gick att urskilja. Händelseförloppet tog någon minut.

Rättslig reglering (Kriminalvårdens svar)

Enligt 1 kap. 6 § fängelselagen(2016:610)får verkställigheten inte innebära andra begränsningar in den intagnes frihet än som följer av denna lag eller som är nödvändiga för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas.

Enligt 8 kap. 2 § fängelselagen får en intagens bostadsrum och hans eller hennes tillhörigheter kontrolleras i den utsträckning det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas.

Enligt 5 kap. 7 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse får en intagen inte ta emot och inneha utrustning för elektronisk kommunikation eller lagring av data.

Enligt avsnitt 13.1 i Kriminalvårdens säkerhetshandbok är det inte tillåtet att utan tillstånd spela in ljud eller ta stillbilder eller rörliga bilder i anstalt och häkte.

Kriminalvårdens bedömning

A har vid det aktuella tillfället medfört ett otillåtet föremål i form av en mobiltelefon och olovligen spelat in ljud och tagit rörliga bilder inom anstaltsområdet. Genom utredningen har det kommit fram att kriminalvårdaren inte har kontrollerat mobiltelefonen eller bett A att visa de fotografier och filmer som han hade i den. Kriminalvårdaren har inte heller sett några andra fotografier eller filmer i samband med att A visade att han hade tagit bort det han spelat in inom anstaltsområdet. Vad A har anfört om detta stämmer därmed inte.

En intagen får inte inneha utrustning för elektronisk kommunikation eller lagring av data, som t.ex. en mobiltelefon. Med hjälp av sådan utrustning kan spridning ske av exempelvis uppgifter som lämnar upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd av Kriminalvårdens lokaler eller uppgifter som syftar till att upprätthålla ordningen eller säkerheten i myndighetens verksamhet. En spridning av sådana uppgifter innebär att säkerheten i Kriminalvårdens verksamhetsställen kan komma att äventyras på ett allvarligt sätt. Kriminalvården anser därför att det, när en intagen har ett otillåtet föremål i form av en mobiltelefon, finns ordnings- och säkerhetsskäl för att kontrollera den intagnes mobiltelefon med stöd av 8 kap. 2 § fängelselagen (jfr JO:s beslut den 7 april 2006, dnr 3852-2004). En intagens innehav av en mobiltelefon medför dessutom en risk för spridning av uppgifter om andra intagna. Utöver den uppenbara risken för de intagnas integritet kan även denna omständighet innebära risker från ordnings- eller säkerhetssynpunkt.

Kriminalvården anser inte att myndigheten har laglig grund att kräva att en intagen raderar ett visst innehåll i sin mobiltelefon. Kriminalvårdaren i fråga har därmed agerat felaktigt när han uppmanat A att radera filmen från sin mobiltelefon. Eftersom vissa av Kriminalvårdens verksamhetsställen är skyddsobjekt för vilka det finns ett avbildningsförbud enligt skyddslagen (2010:305), kan avbildningar i strid med ett sådant förbud i stället komma att förklaras förverkade i den ordning som följer skyddslagen.

Gävleimam åtalas för att ha tvingat journalist radera bilder

En imam i Gävle misstänks för olaga tvång efter att en journalist för Gefle Dagblad känts sig tvingad till att radera bilder. Bilderna återskapades senare och publicerades i Gefle Dagblad.

BROTTET

Misstänkt B har upprepande gånger sagt till målsägande A, ”Jag vet vem du är” samt ”Jag har koll på dig, A” med gestikulerande handrörelse som framkallade allvarlig fruktan hos A för hans egna säkerhet.

BAKGRUND

A är journalist hos Gefle Dagblad och har skrivit flera granskande artiklar om en friskola i Gävle. Artiklarna handlar om det finns kopplingar mellan friskolan, Gävles moské och med grupper som utövar våldsbejakande extremist. Misstänkt B är imam för moskén i Gävle.

OMSTÄNDIGHETER

A besökte skolchefen för friskolan, RK för granskning av två artiklar som A hade skrivit. När A och RK samtalar, så träder B in i samma rum. A väljer att ta kort när RK och B hälsar på varandra. B blir aggressiv och begär att A raderar bilden. B lutar sig över A, som sitter i en soffa och slår med en knuten hand i sin andra hand. Samtidigt säger B flera gånger att han vet vem A är och att han har koll på honom. B uttalar även att A är ”smutsig”.

A upplevde situationen med starkt obehag och rädsla, därmed så raderade han bilden.

DOKUMENTATION

A uppger att en anställd hos friskolan vid namn, AO filmade hela situationen med en videokamera. Det är okänt om filmen finns kvar.

A har två ljudupptagningar sparade, både från en mikrofon han hade på sig samt från sin mobil.

A=A och journalist

B=B

RK= RK

A: God dag!

B: Hej hej, hur mår du?

A: Jag mår bra, hur mår du?

B: (ohörbart)

A: Trevligt.

RK: Kan han vara med oss?

A: Va?

RK: Få han vara med oss?

A: Absolut.

RK: Ja (ohörbart).

B: (ohörbart)

RK: Va?

B: (ohörbart)

RK: Hade du inte tid nu?

B: Nej, nej.

RK: Vi sitter bara fem minuter.

B: (ohörbart)

RK: Ja.

B: (ohörbart)

RK: Nej, nej inte nu.

?: (ohörbart)

A: Ja men, det är inte sant.

B: Vem sa till dig att ta bild?

A: Men du, den där killen filmar mig hela tiden, fast jag sa nej.

?: (ohörbart)

A: Så då tänker jag, då kan jag fota.

B: Vad, vad tänker du?

A: Att han filmar mig.

B: (ohörbart)

A: Ja.

B: Hela tiden du (ohörbart).

A: Nej.

B: Varför (ohörbart).

A: (ohörbart)

B: Nej, nej.

A: Det vore jätteintressant och sitta och prata med dig.

B: Nej, nej. (ohörbart)

?: (ohörbart)

A: Vad sa du?

B: Du sa, ja (ohörbart).

RK: Ja.

A: Nej, det sa jag inte.

B: (ohörbart)

A: Att jag går med på bli filmad.

B: Ja.

A: Ah, här utanför sa jag att jag inte vill bli filmad.

B: Lyssna, lyssna A (ohörbart).

A: Varför då?

B: (ohörbart) i skolan. Jag känner så och jag vet, vem är du.

A: Ja.

B: Jag vet, vem är du.

A: Ja.

B: Du ljuger hela tiden.

A: Nej.

B: Inte respekt människa. Du kommer hit för att göra kaos här i Sverige, förstår

du? Ta bort ta bort den, annars ska jag krossa den (ohörbart).

A: Vad sa du?

RK: Nej, nej.

B: Ta bort din, min bild, jag vill inte att koppla mellan imamen och skolan. Jag är imam i Sverige i alla fall och jobbar med hela (ohörbart). Med muslimer och med icke muslimer, varför ni gör kaos i Sverige (ohörbart) med människan? Varför är det så?

A: Varför det är kaos?

B: Du, A. Jag känner vem är du?

A: Vad sa du?

B: Jag känner vem är du.

A: Jasså!

B: Jag.

A: Vem är jag, då?

B: Du bara skriver smutsigt om muslimer. Du bara skriver smutsiga mot muslimer,

bara.

A: Smutsiga.

B: Ja, ordet (ohörbart).

A: Smutsiga artiklar?

B: Varför, jag frågar dig varför du tar bild från mig, utan fråga mig? Varför?

A: Därför det, det är intressant att du.

B: Vem säger till dig?

A: Att du hänger här.

B: Vem, vem, vem, vem accepterar (ohörbart) vem sa till dig att göra så?

RK: (ohörbart)

B: Nej, nej jag vill prata med honom. Det som du (ohörbart).

A: Men du, när jag kom hit, så, så.

B: Jag kommer hit för att jag har en (ohörbart).

RK: Jag vill, jag vill fråga (ohörbart).

B: Jag ska berätta (ohörbart). Jag vill fråga, fråga (ohörbart) rektor eller chef, skolchef, varför du tar bild? Varför?

A: Därför, det är intressant att se du är här.

B: Vem sa till dig, vem sa till dig? Vem sa till dig att göra så?

A: Ingen.

B: Ta bort.

A: Nej.

B: Ta bort nu.

A: Varför då?

B: Det (ohörbart) speciellt.

A: Va?

B: Nej, det (ohörbart) speciellt. Du kan inte göra så. Du kan inte göra, nej.

A: Jag sa nej till filmning.

B: Nej, jag fråga dig. Du kan inte göra så, utan och fråga mig. Detta är respekt människa. Du är inte respekt människa. Du kan inte ta bild, bild från mig utan att fråga mig, förstår du? Det är mot regler, regler här, mot lag. Förstår du?

A: Är det, det?

B: Ja, ta bort, nu. Ta bort bild. Jag vet att du vill ligga på, på, på media och säga Imamen (ohörbart), han som är (ohörbart).

RK: (ohörbart)

B: Va, nej nej, måste ta bort den. Måste ta bort den.

A: Men du brukar ju göra reklam för skolan.

B: Nej, måste ta bort min bild. Vem sa till dig och så? (ohörbart) du måste respekt människa, förstår du?

A: Men vad?

RK: Är det mot lagen att, att han jobbar (ohörbart)?

B: Nej, han ska göra, nej han ska spara den och sen ska ligga på så. (ohörbart) titta Imamen som, och vad var problemet innan (ohörbart) när han kom till skolan och träffa människan. Att hjälpa människan, vad problemet?

A: Men vad?

B: Vad är problemet?

RK: (ohörbart) vänta lite (ohör”smutsig”bart) sitt, sitt.

B: Nej, (ohörbart) jag vill inte honom.

RK: Jo, jo.

B: Nej.

RK: Jo, Imamen han har sökt jobb här i skolan.

A: Har han sökt jobb?

B: Lyssna på mig, lyssna på mig. Du är, du är hela tiden (ohörbart). Du, du måste veta, ska inte träffa mig. För att du är smutsig man och du (ohörbart) skriver mycket smutsiga, mot människan, mot muslimer, förstår du? Varför gör så, varför jag (ohörbart). Vad, vad, vad tycker du? Vad vill du ha? Jag frågar dig, vad vill du ha? Jag kaos hela tiden, är det bra för människan, för människan?

RK: (ohörbart) nej, det är hans jobb. Det gör ingenting, det, det (ohörbart).

B: (ohörbart). Nej, nej, han hela tiden gå (ohörbart).

RK: (ohörbart)

B: Nej, nej (ohörbart).

RK: Det är hans jobb, han får göra vad han vill och.

B: Varför jag (ohörbart), varför (ohörbart).

RK: Vi måste visa, vi måste visa folk som bor i Gävle och över hela Sverige.

B: (ohörbart) fråga dig. Varför han börja och ta bild, varför? Jag fråga honom, varför?

RK: Det är fel, det är fel.

B: Därför att, därför att jag brinner.

RK: Han gör fel.

B: Varför gör så?

RK: Han gör fel.

B: Varför gör så? Vi kan sitta, vi kan prata, vi kan skriva, vi kan träffa dig eller andra som är, jobbar i media. Men varför du tar bild, på en gång? Ta bort denna.

A: Ja, jag tar bort den då.

B: Ta bort den.

A: Okej, titta här…..tre bilder.

Förhör med A

A är journalist på Gefle Dagblad och har skrivit flera artiklar om Nya Kastets skola i Gävle. Artiklarna handlar om det finns kopplingar mellan Nya Kastets skola, Gävles moské och med grupper som utövar våldsbejakande extremism.

A besökte Nya Kastets skola 2019-01-24 efter att ha bestämt möte med skolchefen RK. Mötet handlade om två artiklar som A skrivit om Nya Kastets skola. RK skulle få möjlighet att bemöta påståenden i texten.

RK mötte A utanför entrén tillsammans med en anställd, AO, som höll i en filmkamera. A sa att han inte ville bli filmad. A visades runt i skolan och hela tiden filmade AO A.

Efter att ha visats runt i skolan gick A och RK in i RK:s kontor för att prata om artiklarna. AO var med i rummet och filmade. RK ville inte läsa artiklarna, utan tittade in i kameran medan han anklagade A och Gefle Dagblad för att ljuga om allt.

Plötsligt knackade det på dörren och RK öppnade. Det var B, imam i moskén i Gävle som knackat på dörren. B och RK gick ut från rummet i korridoren utanför och pratade. A följde efter ut i korridoren och presenterade sig för B. RK och B började prata med varandra, A hörde inte vad de sade.

A tog några steg bakåt och tog tre bilder på RK och B med sin kamera.

B sa till A i korridoren, Vem sa till dig att ta bild? Jag vet vem du är A. Hela tiden skriver du inte sanningen. Varför.

Sedan gick A, B och RK in på kontoret igen. A satte sig i en soffa medan B stod upp. B sa, Lyssna A, ta bort bilden. Jag vet att du vill sammankoppla mig med skolan. Jag känner dig och jag vet vem du är.

B sa till A, ta bort den, annars ska jag … A hörde inte vad B sa mer. B såg arg ut, med det menar A rösten, kroppsspråket, blicken. B sade flera gånger, ca 7, att han visste vem A är. Att han känner A. Ta bort bilden. B blev argare och argare när han sade det och tog några steg och kom fram till A som satt i soffan. (A ritar en skiss som bifogas förhöret)

B stod bredvid soffan och knöt näven och slog den i sin andra öppna handflata. Det kändes som om B var alldeles inpå A. A var ensam i ett rum med tre vuxna män. Trots att RK, medveten om att en inspelning pågår, försöker lugna ner honom brister det för B som sa. A, du måste veta varför du inte ska träffa mig. För att du är en smutsig man och du skriver smutsigt mot människan och muslimer. Vad är det du vill ha? Göra kaos hela tiden med människan?

B blev argare och argare och A var rädd för vad som skulle hända om A inte tog bort bilderna. A tänkte att B ev kunde bli våldsam, ge sig på A fysiskt. Eftersom B har koppling till islamistiska extremister var A rädd för att något kunde hända A längre fram i tiden.

A raderade bilderna när han satt i soffan och B lutade sig över A för att se att A verkligen raderade bilderna. När A raderat bilderna lugnade B ner sig och A kände sig omskakad av det som hänt.

B satte sig i en annan soffa mittemot A och RK satte sig i fåtöljen. B tittade A i ögonen med hat i blicken som A uppfattade det när B satt i soffan mittemot A.

B höll på med sin mobiltelefon i 15-20 minuter, sade inget, satt helt tyst. RK tittade in i kameran som AO spelade in med. RK sa att A och Gefle Dagblad var lögnare.

A hade lagt upp artiklarna han skrivit och lagt på ett bord och väntade på att RK skulle läsa dem. Men det gjorde inte RK han bara pratade in i kameran.

A ringde ett samtal medan han väntade på att RK skulle läsa artiklarna. När A ringde gick B ut från rummet. Det var det sista A såg av B.

Till slut läste RK artiklarna och sa att han inte ville svara på frågor från A. A och RK gick ut på skolgården och A tog bilder på RK och AO fortsatte filma. Sedan åkte A därifrån.

A var kvar i skolan i ca 2.5 timmar innan han åkte därifrån. Han trodde att besöket skulle ta 20 minuter.

Filmkameran som AO hade var liten, mörk till färgen, med en utfällbar skärm.

När A kom tillbaka till redaktionen fick A SMS från RK som skrev, Jag godkänner inte med att ni går ute med text eller foto utan att jag godkänner det. När artiklarna publicerades skrev RK SMS till A att artiklarna var falska och att RK har bevis på att Gefle Dagblad betalade uppgiftslämnare. Det är det enda som A hört efter besöket i skolan.

I dag känner sig A lite orolig för att B har sympatisörer som A inte vet vad de skulle kunna göra mot A.

A bifogar en ljudfil från besöket på skolan. Efter 50 min 28 sekunder hörs det när B knackar på dörren till RK:s kontor. Bifogas utredningen. A bifogar en ljudfil från samtalet när A ringde till RK efter att A kom tillbaka till redaktionen.

A bifogar bilder från besöket i skolan. A fick blanketten, förfrågan om skadeståndsanspråk och funderar på om han har något.

A tillfrågades om han har något ersättningsanspråk? A yrkar ersättning med 10 000:- för kränkning för att han blev rädd.

Förhör med B

B delgavs information till misstänkta och frihetsberövade.
B informerades om rätten till försvarare.
B informerades om rätten att inte uttala sig.
B informerades om förenklad delgivning, muntligen och skriftligen.

B FÖRNEKAR olaga tvång.

Händelsen på skolan

B var på skolan för att träffa rektorn, RK, som hade bett B hjälpa till med att ”hitta” en skolsjuksköterska p.g.a. B har kontakter inom sjukvården. B fick tag på en kvinna som kunde tänka sig arbeta som skolsjuksköterska.

Därför ringde B till rektorn den här dagen. Rektorn svarade inte i telefon, B skickade även SMS utan få kontakt med rektorn.

Rektorn var angelägen om att få en skolsjuksköterska till skolan så därför åkte B till skolan för att berätta det. När B kom till skolan gick han i korridoren och knackade på rektorns dörr. Rektorn gläntade på dörren och B förstod att rektorn hade besök. B sa till rektorn att han fått tag i en sköterska som kunde tänka sig jobba på skolan.

En person som fanns i rektorns rum slängde upp dörren inifrån och stormade ut. Det var en för B okänd person som B inte träffat förut. Rektorn presenterade mannen som A, journalist på Gefle Dagblad, A är här för att skriva felaktiga artiklar om skolan.

B skakade hand med A och fortsatte prata med rektorn. Under tiden och utan B:s vetskap började A intensivt fotografera B och rektorn. Med det menar B att A tog flera bilder. Vilket B tyckte var obehagligt, med hänsyn till tidigare felaktiga artiklar i Gefle Dagblad och att A inte frågade om han fick fotografera B.

B såg inte på en gång att A började fotografera, det märkte B när rektorn sa att A börjat fotografera. Rektorn sa, A kommer ställa till problem för dig och mig.

B kände sig oerhört störd av detta p.g.a. att Gefle Dagblad skrivit felaktiga artiklar och att A fotograferade B utan att fråga. B var där för att träffa rektorn, inte en journalist.

B gick fram till A och sa i vänlig ton. Du A, jag är inte här för att träffa dig och bli fotograferad av dig. Det vore professionellt av dig att fråga först innan du fotograferar mig. Det är inte schyst av dig.

Det var allt B sa till A och sedan började B gå iväg. Rektorn sa till B att komma tillbaka och komma in på kontoret. B, A och rektorn gick in och satte sig på kontoret. B och A satt mittemot varandra och rektorn bakom sitt skrivbord.

B sa, A vad vinner ni på att sprida felaktiga rykten om mig som Imam och Moskén? Det vore bäst att hålla sig till sanningen. Dessutom var det inte professionellt av dig att fotografera mig och rektorn vid ett privat möte utan att fråga.

Därför vore det professionellt av dig att radera bilderna du tog av mig och rektorn. Samtidigt pekade B på A:s kamera. A tittade väldigt förnedrande på B, uppifrån och ner, som om A scannade av B. A skrek, Nej, jag kommer inte radera bilderna jag tog på dig och rektorn.

B kände sig störd av det A sa och pekade på kameran och sa, jag tycker du borde radera bilderna, för du frågade inte om du kunde få fotografera mig.

A sa aggressivt, jag kommer inte radera bilderna.

Om jag minns rätt, slog jag min knutna näve i andra handens handflata och sa samtidigt, radera bilderna annars krossar jag kameran. Efter det pratade vi i vanlig samtalston. A visade i sin kamera att han raderat bilderna.

Tyvärr visade det sig senare att A ljög, han hade inte raderat bilderna som senare publicerades i Gefle Dagblad. Det här är vad jag har att berätta om vad som hände på skolan.

Relation till Gefle Dagblad

Principiellt är B inte emot media och journalister. B är för yttrandefrihet och positivt inställt till att få kritik från journalister. B är emot att media skriver felaktiga uppgifter, journalister måste hålla sig till sanningen. I min roll som Imam är min roll att skydda journalister så de utför ett bra arbete. När jag predikar på fredagarna berättar jag om journalister. Informerar om deras arbete, det är det jag menar med att skydda.

Kritik från media leder till ett bättre samhälle, om kritiken är sann. För att bevisa att Gefle Dagblad skrivit felaktiga artiklar om mig och Moskén har jag pratat med Sveriges Television och Arbetarbladet. Det har visat sig att allt som Gefle Dagblad skrivit om B och Moskén är felaktigt.

B är verksam i Gävle Moské och Gefle Dagblad har skrivit felaktiga artiklar om Moskén och om B. Därför beslutade styrelsen i Gävle Moské 2006 att bojkotta Gefle Dagblad. På grund av artiklarna i Gefle Dagblad har allmänheten fått en felaktig bild av Gävle Moské. Vilket lett till att B vid tre tillfällen anmält Gefle Dagblad. För att ha en bra relation till Gefle Dagblad har B och styrelsen lämnat blommor till redaktionen vilket Gefle Dagblad skrivit om.

Två av B:s vänner arbetar på Gefle Dagblad och vännerna ville sluta p.g.a. felaktiga artiklar som Gefle Dagblad publicerade. B har pratat med vännerna och förmått dem jobba kvar.

Som religiös och Imam tycker jag A har rätt i att anmäla så som han uppfattade händelsen. Däremot har han inte rätt att använda sin konflikt med mig om bilderna är tagna på rätt sätt för att skriva om det i Gefle Dagblad.

T.ex. om A har problem med sin chef är det inte rätt om han skulle skriva i Gefle Dagblad om det. B tycker inte man ska använda sig av sitt arbete och skriva om privata konflikter.

 

Drönarförare tagen efter att ha flugit vid Arlanda

Mavic 2 Pro

Strax innan 21 på kvällen i söndags observerade man från flygledartornet på Arlanda en drönare, modell DJI Mavic 2 Pro, inne på området. En man i 40-årsåldern, som jobbar som pilot, kunde vid Jumbo Stay omhändertagas. Mannens drönare och mobiltelefon beslagtogs.

Brottsrubriceringarna är satta som brott mot luftfartslagen och brott mot skyddslagen. Under brott mot skyddslagen nämns det avbildningsförbud, men Swedavia som driver flygplatsen har ett allmänt undantag från avbildningsförbudet bortsett från i säkerhetskontrollerna.

”Stockholm Arlanda Airport är ett civilt skyddsobjekt. Inom skyddsobjektet, som omfattar terminaler och alla ytor inom flygplatsstaketet, samt ytor i anslutning till dessa, råder avbildningsförbud fastställt av länsstyrelsen.

Swedavia väljer tillsvidare att ha ett undantag från regeln om avbildningsförbud på alla platser utom på de ytor där säkerhetskontroller genomförs.

Vid behov, exempelvis vid händelser som hotar säkerheten, kan undantaget hävas med mycket kort varsel. Då råder avbildningsförbud inom hela eller angivna delar av flygplatsen. När avbildningsförbudet aktiveras meddelas detta genom skyltning på aktuell plats samt på denna webbplats.”

Brottsrubriceringarna kommer högst troligt ändras.

Mobilfilmade dödsolycka i Fruängen och blev anmäld – ärendet nedlagt

Den 21 mars 2019 inträffade en dödsolycka i Fruängen där en lastbil kört in i en bropelare. Händelsen beskrevs hos Kameratrollet då eftersom ett flertal människor mobilfilmat, både bakom ratt och från samma bro som lastbilen kört in i.

Att rattsurfarna åkte dit var inget märkligt. Däremot tog polis en mobiltelefon i beslag från den som filmat från bron med motiveringen att personen spridit filmen på sociala medier.

Efter att nu ha följt upp ärendet fick undertecknad i dag svar från en assistentåklagare, som haft hand om ärendet, att det den 4 juni lagts ned i brist på bevis. Aktuell mobiltelefon gick ej att låsa upp varför man varken kunnat avgöra om filmer tagits eller spridits.

Fotoförbud in i rättegångar från och med i dag

Från 1 juli 2019 har en ny förändring skett i Rättegångsbalk (1942:740) där man ändrat delen om bildupptagning. Tidigare fick man fotografera utifrån korridor och in i rättssalen under pågående förhandling, men från och med i dag är det nu förbjudet.

9 b § Vid rättens sammanträden är det förbjudet att med tekniskt hjälpmedel ta upp bild i eller in i rättssalen, om inte något annat följer av lag.

 

Smygfotade flicka på förskola – döms för bland annat kränkande fotografering

Nedan är ett utdrag ur Östersunds tingsrätt B 2267-18 där en yngre man dömts för barnpornografi och kränkande fotografering. Nedan är åtalspunkt 2 som beskriver smygfotografering inne i en förskola.

Åtalspunkten 2 – kränkande fotografering

Genom B:s egna uppgifter och den åberopade bevisningen är det klarlagt att B olovligen och i hemlighet har fotograferat A när hon befann sig inomhus på en förskola samt att han haft uppsåt till detta. Det är också uppenbart att fotograferingen inte var försvarlig. Frågan är om förskolan är en sådan plats som omfattas av ansvarsbestämmelsen för kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § brottsbalken första stycket. Lagrummets ordalydelse omfattar den som befinner sig ”inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme”. Eftersom en förskola varken utgör bostad, toalett eller omklädningsrum, är begreppet ”annat liknande utrymme” av särskilt intresse i detta mål.

I RH 2016: 58 bedömde Svea hovrätt att ett undersökningsrum vid en vårdmottagning inte utgjorde ett ”annat liknande utrymme” och hänvisade bl.a. till den restriktiva hållning som lagstiftaren gett uttryck för gällande lagens tillämpningsområde. Tingsrätten anser emellertid inte att ett undersökningsrum vid en vårdmottagning är att jämföra med den plats som en förskola utgör. Medan ett undersökningsrum är en plats som ofta uppsöks tillfälligt är en förskola en plats där många barn tillbringar en stor del av sin vardag. Med beaktande av detta och den slags miljö som en förskola utgör för barn – de äter, sover, leker i lokalerna – anser tingsrätten att en förskola i flera avseenden kan jämställas med en privat miljö. Sammantaget finner tingsrätten att det inte är en alltför långtgående tolkning av bestämmelsen att anse förskolan som ”annat liknande utrymme”.

Tingsrätten bedömer alltså att platsen som avses i åtalet, en förskola, är ett sådant utrymme som krävs för straffansvar. Åtalet är därför styrkt och B ska dömas för kränkande fotografering.