Publicerade film på avlidna efter trafikolycka i Göteborg

Fyra personer omkom den 16 februari 2020 i Göteborg när en bil körde in i en stolpe som var placerad på ett betongfundament. Innan räddningstjänst och ambulans hunnit till olycksplatsen vid Olskroksmotet hade en privatperson redan hunnit med att närgånget filma händelsen. Filmen publicerades senare på YouTube. Polisen skriver i sin anmälan om olaga integritetsintrång följande:

Efter en dödsolycka har det lagts ut en film på YouTube där samtliga fyra avlidna skildrats på film av god kvalitet. Filmen heter ”Svår trafikolycka E6 Göteborg”.

Filmen har sannolikt tagits av en person som varit på plats strax efter trafikolyckan, innan räddningspersonal hunnit anlända.

Filmen skildrar samtliga målsäganden i en synnerligen utsatt situation och finns dessutom tillgänglig innan polis hunnit lämna dödsbud.

Fallet lämnades över till åklagare som lade ned förundersökningen den 12 maj 2020 med följande motivering:

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Det går inte att bevisa att de objektiva förutsättningarna för att förfarandet skall vara brottsligt.

Åklagaren har inte motiverat om nedläggningen beror på att filmen använts i ett led inom nyhetsrapportering vilket skyddas av grundlagarna eller om man aldrig fick tag på den som spridit filmen.

Tidigare fall där olaga integritetsintrång vid liknande händelser nedlagts är dödsstörtningen i Eslöv och dödsolyckan i Fruängen.

Dagsböter för att ha flugit drönare i Skäralid

En man flög i september 2019 med sin drönare i nationalparken Skäralid. Han lade upp ett filmklipp på sin Facebooksida och länkade den därefter till Skäralids nationalparks Facebooksida. Det uppskattades dock inte varvid drönarföraren blev anmäld för förseelse mot områdesskydd efter att ha flugit under 300 meter som nationalparken har som gräns för luftfarkoster. 2020-10-23 fick mannen ett strafföreläggande.

Strafföreläggande

FÖRSEELSE MOT OMRÅDESSKYDD
Du har flugit med en drönare på lägre höjd än 300 m trots att det varit förbjudet enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för området. Det hände den 15 september 2019 på Söderåsens nationalpark Skäralid, Ljungbyhed, Klippans kommun.

Du begick gärningen av oaktsamhet.

Datum
2019-09-15

Lagrum
29 kap 2 a § miljöbalken (1998:808)

PÅFÖLJD
Dagsböter 30 å 200 kronor = 6 000 kronor (beloppet är jämkat).


Delar ur förundersökningsprotokollet

Huvudanmälan

BROTTET
Länsstyrelsen anmäler B. Den misstänkta har flugit över nationalparken med drönare, på lägre höjd än 300 meter.

Vidare se inkommen handling.

USB minne med film som misstänkt skickade till Söderåsens Nationalparks Facebooksida finns sparad.

Åtalsanmälan

Datum /tidsperiod för överträdelsen
16 september 2019

Beskrivning av överträdelsen med utgångspunkt från brottsrubriceringen
Av föreskrifterna för Söderåsens nationalpark framgår att det är förbjudet att flyga över området på lägre höjd än 300 meter över marken(föreskrift 6). Den misstänkta har flugit över nationalparken med drönare, på lägre höjd än 300 m.

När och hur Länsstyrelsen/kommun uppmärksammades på överträdelsen
Den misstänkta kontaktade nationalparken via Söderåsens Nationalparks Facebooksida och erbjöd dem att använda den film som togs med drönaren, se bilagt meddelande. Parkchef JW (Länsstyrelsens förvaltare för området) vidarebefordrade mailet till undertecknad.

Risk för skada – konsekvenser för människors hälsa eller miljön
Då brottsrubriceringen är förseelse mot områdesskydd, vilket rör överträdelse av föreskrift, är risk för skada eller konsekvenser för människors hälsa och miljö ej relevant för huruvida brott blivit begånget eller ej. Det är överträdelsen som sådan som utgör brottet.

Oaktat detta finns risk för skada på de värden som nationalparken är avsatt att skydda bland annat avseende störning av områdets fauna. I området förekommer ett antal skyddsvärda arter av fåglar som kan påverkas negativt av flygande objekt inom det område de nyttjar, dvs trädkronorna och de närmaste hundratalen meter upp i luften. Vidare bidrar flygning med drönare och publicering av filmer så som denna en ökad risk för att känsliga arters boplatsen riskerar att exponeras vilket gör dessa mer sårbara för boplundrare och liknande störningar.

Därutöver bidrar flygande med drönare och liknande att sänka områdets värde så som en relativt orörd naturmiljö och de rekreativa värdena kopplade till detta, då drönar upplevs som både visuellt störande och som bullriga.

Bevissäkring (ange vilka bevis som finns att tillgå, vem som uttagit prov etc)
Länsstyrelsen har bilagt följande:
1. Meddelande till Söderåsens Nationalpark.
2. Skärmdumpar från filmen på Facebook med beskrivning av var dessa är tagna (ungefärligt)
3. Filmen (sparad från den misstänktas Facebooksida)

Förhör med naturvårdshandläggare LS 2020-01-10

LS ser igenom filmen som laddats ner från B:s Facebooksida och ger följande kommentarer.

Sekvens i filmen 00.00-00.06. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 3.

Här visas en sekvens som filmats vid Sprickdalen som är den stora geologiska formation som går genom Söderåsen. Nere i Sprickdalen rinner Skärån. Filmen är tagen nära eller precis ovanför punkt B. Drönaren färdas helt klart under 300 meters höjd, ganska nära trädkronorna.

I bilden syns två nakna klippor, punkt A och D på kartan. Klippa D syns i mitten av bilden medan klippa A syns nära den högra marginalen.

Troligtvis filmat i riktning sydväst.

Sekvens i filmen 00.06-00.11. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 4.

Sekvensen är filmad i samma område som figur 3 men från andra hållet. Man ser jordbruksmark framåt i bilden som är området öster om naturreservatet.

I mitten av bilden syns två nakna klippor, punkt B och C på kartan. Klippa B ligger något till vänster om mitten på bilden, medan klippa C ligger ungefär i mitten.

Här färdas drönaren i linje med trädkronorna, alltså under 300 meters höjd. Troligtvis filmat i riktning nord/öst.

Sekvens i filmen 00.06-00.16. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 5.

Sekvensen är filmad vid Skärdammen. 00.12 in i filmen syns en spång i bildens mellersta, nedre kant. Spången är en del av vandringsleden vid Skärdammen.

Drönaren färdas klart under 300 meters höjd, troligtvis ca 10 meter över marken.

Sekvens i filmen 00.16-00.22. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 6.

LS är lite osäker på exakt var denna sekvens är filmad. Hon känner dock igen rassidan som syns i bildens högra del. Dessa rassidor finns inte liknande i denna miljö på någon annan plats. JW som är förvaltare i nationalparken säger att filmen antagligen är tagen från punkt B. Ekens gren formar ett A i mitten av bilden och det är ett kännetecken från utsiktspunkten vid punkt B.

Sekvensen är filmad från låg höjd under trädkronorna.

Sekvens i filmen 00.22-00.25. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 7.

I nedre högra kanten syns en klippa vid punkt B. Drönaren färdas med god marginal under 100 meters höjd.

Troligtvis filmat i riktning sydväst.

Sekvens i filmen 00.25-00.34. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 8.

Sekvensen visar en del av Sprickdalen där dalen delar sig. Drönaren färdas väldigt nära trätopparna och helt klart under 300 meters höjd.

Troligtvis filmat i riktning sydväst.

LS säger att hon är helt säker på att sekvenserna är filmade i området inom Söderåsens nationalpark och att de är filmade på en höjd under 300 meter.

Förhör med B 2020-05-06

B delges muntligen följande gärningsbeskrivning.

FÖRSEELSE MOT OMRÅDESSKYDD.

B har den 15 september 2019 uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot en föreskrift som med stöd av 7 kap miljöbalken har meddelats eller i det enskilda fallet beslutats för skyddet av en nationalpark genom att flyga med drönare på lägre höjd än 300 meter över fastigheten Skäralid 1:8 i Klippans kommun i Söderåsens nationalpark.

Lagrum
29 kap 2a § miljöbalken
Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2001:10 för Söderåsens nationalpark.

B underrättas därefter muntligen och skriftligen om sina rättigheter såsom rätten att tiga samt rätten till försvarare.

B medger att förhör kan hållas utan försvarare närvarande.

Du skickade ett meddelande till Söderåsens nationalpark där du informerade dem om att de kunde använda drönarfilmerna du lagt ut på din Facebooksida?
Ja det gjorde jag absolut. Det var att ge de mer marknadsföringsmaterial till sin park.

Du skrev en kommentar där du säger att drönaren vare sig startade eller landades i området?
[Svar saknas i förundersökningsprotokollet]

Drönaren flögs inte över markerat område?
[Svar saknas i förundersökningsprotokollet]

Alla regler vad gäller drönare följdes, vad menar du med det? Ja, efter att ha kollat upp Söderåsens hemsida och Luftfartsverkets karta för det hade jag kollat upp. Tror jag klickade på Söderåsens länk men läste nog inte helt det. Sökte drönare men det kom inte upp.

När jag flyger i sådana områden där det är max 50 meter så brukar jag sätta den på 49 meter, den piper.

I NEFS 2001:10 står det följande: Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom nationalparken. Inom nationalparken är det förbjudet att, punkt 6, flyga över området på lägre höjd än 300 meter över marken. Punkt 7, landa eller starta med luftfarkost.
Ja, det har jag gjort.

Kan du berätta om den 15 september 2019 när du var i Söderåsen nationalpark.
Syftet var att grilla tillsammans med barn och fru.

Hur mycket flög du den dagen i området?
Cirka fem minuter var flygtiden. Jag erkänner men det var inte med uppsåt.

Godtar du ett strafföreläggande?
Ja.

Döms till böter för att ha fotat SAAB:s skyddsobjekt

Skyddsobjekt med avbildningsförbud

En SAAB-fantast såg 2020-04-29 från motorvägen SAAB:s byggnad och körde inom för att fotografera dess skylt på taket. Utöver skylten fick han även med en skyddsobjektsskylt där det tydligt står att avbildningsförbud råder samt två militära radarfordon, modell Giraffe. Mannen dömdes den 1 oktober 2020 av Göteborgs tingsrätt till dagsböter för olovlig avbildning av skyddsobjekt. Nedan är Göteborgs tingsrätt B 8366-20.

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Olovlig avbildning av skyddsobjekt, 7 § 3 st och 30 a § skyddslagen (2010:305) 2020-04-29

Påföljd m.m.
Dagsböter 30 om 50 kr

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat enligt bilaga 1.

DOMSKÄL

Den av åklagaren åberopade bevisningen framgår av stämningsansökningen.

B har erkänt den påstådda gärningen.

Tingsrättens bedömning
Genom den tilltalades erkännande i förening med övrig av åklagaren åberopad bevisning är åtalet styrkt och ska därför bifallas. Påföljden för den tidigare ostraffade B ska bestämmas till ett modest bötesstraff.


Delar ur förundersökningsprotokollet

Anmälan

INLEDNING
Patrull 51-3250 med Pa K och Pa RK blir beordrade till SAAB Space Kallebäck med anledning av att skyddsvakt har gripit person för att fotograferar skyddsobjekt.

BROTT
Gärningsperson kan misstänkas för brott mot skyddslagen genom att han uppsåtligen eller av oaktsamhet fotografera skyddsobjekt.

HÄNDELSE
Gärningsperson fotograferar skyddsobjekt där det framgår att det råder fotoförbud även på bilden han tagit.

ÖVRIGT
Bilder i filip på foto gärningsperson tagit.

Förhör med vittnet KL

KL informeras om att detta är ett förhör.

Berätta vad du noterat.
Jag arbetar på Saab och noterade en man som stod utanför en bil och fotograferade. Jag vet ju att det är ett skyddsobjekt så jag sade till honom att det var olämpligt att han fotograferade här och att han skulle följa med till skyddsvakterna. Han sade att han inte ville det och sedan satte han sig i bilen och åkte från platsen. Jag åkte till skyddsvakten och sade åt dem vad som hade hänt.

När jag skulle åka hem så såg jag samme man vid Burger King i Delsjön. Då åkte jag upp till vakten igen och sade att han var där. När jag åkte tillbaka till Burger King så var han där och jag ringde till skyddsvakterna varpå de kom till platsen.

Vet du vad det var han fotograferade?
Där han fotograferade så står det två militära fordon.

Sade han något mer till dig?
Han sade att han hette B.

PM från RK 2020-05-14

Jag frågor misstänkt om han kan öppna sin telefon och visa vilka kort han har tagit vilket han svarar på att dem har han tagit bort. Jag frågar honom då om de ligger i papperskorgen på telefonen vilket det visar sig att de gör. Kontakt med JFUL Ö tas och han beslutar om att vi skall fotografera av telefonen där man ser bilderna, men att telefonen inte skall tas i beslag utan att misstänkt skall få behålla telefonen. Detta görs och misstänkt tar själv bort bilderna från papperskorgen på telefonen.

Förhör med B 2020-04-29

Förhörsledarens frågor och anteckningar skrivs mer kursiv stil.
B informeras om rätten till offentlig försvarare och godtar att detta förhör hålls utan någon försvarare närvarande. Vid eventuell rättegång godtar B den försvarare rätten utser.

B informeras om att han inte behöver yttra sig kring den misstanke som är riktad mot honom eller yttra sig om de frågor som ställs i förhöret.

B delges misstanke om brott mot skyddslagen genom att den fram till den 200429 kl 16.19 uppsåtligen eller av oaktsamhet fotat skyddsobjekt på Saab Space där det råder fotoförbud.

Förstår du misstanke?
Ja. Ja att jag har tagit kort på något.

Inställning till brott
Erkänner. Jag har ju själv tagit kort på det.

Inställning till strafföreläggande?
Godtar.

Berätta om bilden du tagit.
Jag skulle åka upp dit och ta kort på den stora skylten där det står Saab för jag är Saab-fantast. Det var allt. De var det ända jag skulle göra. Jag gillar att ta kort på allt som har med Saab att göra. Jag tänkte inte på att det var en sådan skylt där det står att det är fotoförbud. Jag såg den inte. Hade jag sett den så hade jag inte tagit kort över huvud taget.

Vad hade du tänkt att göra med bilden?
De jag tänkte göra var att lägga ut den för jag brukar lägga ut allt som har med Saab att göra. Men hade jag vetat om att jag inte fått ta kort så hade jag aldrig gjort det.

Var brukar du lägga ut bilder någonstans?
Alla Saab-forum runt hela världen. Oftast är det internationellt.

Vad har du gjort med bilden nu?
Raderat den. Jag ska ta bort den ur papperskorgen nu med.

Bilden är på Saab och militära fordon. Varför är militära fordon med?
Jag vet inte, jag såg dem inte. Jag ville bara ta kort på Saab-skylten. Jag håller alltid kameran liggandes och då får jag alltid med mer en det jag vill ha.

Något annat du vill tillägga eller förändra?
Nej.

Förhör med B 2020-05-15

B är kallad till förhör på polishuset, Ernst Fontells Plats, Gbg, via telefon. Anledningen till förhöret är att höra honom ytterligare angående brott mot Skyddslagen(2010:305)

B informeras om sin rättighet att ha en advokat närvarande vid förhöret samt om sin rättighet att tiga under förhöret.
B godkänner att förhöret hålls utan att advokat är närvarande.

B delges skälig misstanke om brott mot Skyddslagen (2010:305) genom att fotografera skyddsobjekt med sin mobil den 29 april 2020. På de fotografier som B tog vid det aktuella tillfället finns skylten om fotografering förbjuden. Skyddsobjekt.

B erkänner brott.

Är du fotointresserad?
Han är mycket intresserad av allt som rör SAAB. Han har egen webbsida om SAAB. Allt det står SAAB på tar han en bild av.

Brukar du använda kamera?
Han använder mobilen då den är med och alltid till hands.

Varför var du där och fotograferade?
Han har noterat skylten varje gång han passerar på Riksväg 40. Denna gång ville han stanna och ta en bild på den aktuella skylten. Den aktuella skylten han fotograferade vet han inte om det är den skylt man ser från vägen.

Brukar du fotografera med din mobil?
Det är sin mobil han använder.

Såg du inte skylten med ”Stopp, Skyddsobjekt, Förbud mot fotografering mm”?
Han såg inte skylten om stopp om fotografering utan hade bara skylten SAAB i sitt synfält. Det var själva skylten som han ville fotografera.

Varför inte?
Han lade inte märke till den aktuella skylten om skyddsobjekt.

Något mera du vill tillägga?
Nej

B delges utredningen jml RB 23:18 a genom att ta del av samtliga handlingar. B har ingen erinran.

B är beredd att mottaga ev strafföreläggande. Vid ev rättegång önskar han en advokat. Han godkänner den rätten förordnar.

Åtalas ej för att ha spridit film där elev dödsstörtat

Den 17:e augusti föll en elev ned från Carl Engström-skolans tak. Han avled senare av sina skador.

En kvinnlig elev på samma skola lade sedan upp filmklippet på sociala medier. Någonting som väckt stor uppmärksamhet. Hon blev polisanmäld för olaga integritetsintrång, men under gårdagen meddelade kammaråklagare Mathias Larsson till Sydsvenskan att han låter bli att åtala.

”Det som har varit avgörande är att den här filmsekvensen dels är väldigt kort och den har varit upplagd på sociala medier under väldigt kort tid”


PM av KI 2020-08-18

Undertecknad fick av rektor eller lärare på skolan att hon hade hört att det kanske fanns film på händelsen samt att hon hade en person i telefonen som hade information om detta.

Undertecknad pratade med en F och G på högtalare. De ringde från nummer xxxxxxx som enligt uppgift skulle tillhöra M. De berättade tillsammans att det fanns ett konto som hette XXX och hade lagt ut film på händelsen.

Undertecknad gick in på sin privata Instragram och sökte upp kontot. När jag kollar på kontot så ser jag att personen har ca 10.8k följare. Det finns då ingen upplagd bild eller film på händelsen men jag trycker på hennes profil och kan då se vad hon lagt upp i sin ”Händelse”. Undertecknad ser då en filmsekvens när två vuxna personer gör HLR på killen. Man ser tydligt vem det är och att det är den platsen. Jag tar då min tjänstetelefon och filmar min privata telefon när jag trycker fram hennes profil och ser på filmen. Det är den frekvensen som jag lagt upp i FILIP.

PM från Nationellt IT-brottscentrum 2020-08-21

Tyvärr kunde hon som hörde av sig i går inte komma åt filmen eller någon metadata då den är borttagen, utan vi måste gå med en rättsbegäran via U.S.A. för att få ut den. Jag la in en frysning på Instagramkontot i går.

Notera nedan ärendenummer xxxx som åklagaren skall åberopa vid i sin internationella rättshjälpsbegäran. Frysningen gäller t.o.m. 2021-01-17, detta datum måste ni ha koll på själva.

Om det blir nödvändigt med en eventuell förlängning mailar ni oss nedan ärendenummer. På samma sätt kontaktar ni oss om frysningen ej längre är nödvändig och den lagrade datan kan frigöras.

OBSERVERA att detta inte har något att göra med eventuella andra grupper som jobbar med att försöka bevissäkra filmen från internet, utan detta gäller bara att begära ut filmen från det kontot.

Förhör med B 2020-10-09

B informeras om sina rättigheter enl fuk 12. Förhörsledaren konstaterar att B och tolken förstår varandra.

Förhörsledaren delger B misstanke: Olaga integritetsintrång genom att ha spridit en film på målsäganden A då denne befann sig i en mycket utsatt situation. Filmen lades upp på ett konto på Instagram med över 10.000 följare 2020-08-17.

Förhörsledaren frågar om B:s inställning till misstanken.

B säger att när detta hände var hon inte på plats. Hon jobbade och har bevis på det. Det är inte bara hon, utan många andra har också spridit filmen. Hon tyckte synd om honom och försökte täcka ansiktet. Ansiktet var inte synligt på filmen. B uppger att det var en kompis som skickade videon till henne.

Förhörsledaren frågar om Instagramkontot XXX.

B säger att det är hennes konto. Hon har 10600 följare. Hon har lagt upp filmen där. Filmen visar en pojke som ligger på marken och lärare trycker på honom. Hon fick filmen skickad till sig. Den låg uppe cirka en halvtimme på hennes konto. En kompis ringde och sa att killen inte mådde bra och då tog B bort den. Hon visste inte vad som hänt, någon sa att han trillat. Någon sa att han ville ta sitt liv. B tror att han inte kan ha hoppat, det är högt glas i vägen. Hon fick reda på att han var död lite senare.

Förhörsledaren förevisar filmen.

Förhörsledaren frågar vem som skickat filmen.

B säger att det är en kompis, C — hon känner inte till hennes efternamn.

Förhörsledaren frågar om det är C som filmat.

B säger nej, det är inte hon som filmat.

Förhörsledaren frågar vem som filmat

B säger att det är kompisen D som filmat.  B säger att hon jobbade då det hände. Hon letar efter i sitt schema i mobilen, men hittar inte. Hennes chef heter E. E kan bekräfta att hon arbetade

Förhörsledaren konstaterar att B nekar till att ha filmat, men att hon medgett att hon lagt upp filmen på sitt konto. Misstanken om olaga integritetsintrång kvarstår. Förhörsledaren konstaterar att filmen visar ansiktet, det är inte dolt.

B erkänner att hon lagt ut filmen, men förnekar att hon filmat.

B godtar ett strafföreläggande.

Hovrätten friar Nordfront från olaga våldsskildring

En ansvarig utgivare frias från olaga våldsskildring i och med Göta hovrätt B 3778-19 den 12 oktober 2020. Däremot fälls han för hets mot folkgrupp. JK överklagade den 30 november hovrättsdomen till Högsta domstolen.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten

  • frikänner B från åtalet för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring (punkten 2 i tingsrättens domslut),
  • bestämmer påföljden för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp till skyddstillsyn,
  • bestämmer att Kriminalvården, Frivården Örebro, ska ansvara för övervakningen av B och utse övervakare, samt
  • beslutar att staten ska stå för kostnaden för försvararen vid tingsrätten.

I övrigt gäller tingsrättens domslut.

Det som tingsrätten har beslutat om sekretess ska fortfarande gälla. Hovrätten beslutar att samma sekretessbestämmelse även i fortsättningen ska vara tillämplig på motsvarande uppgifter, vilka även i hovrätten har lagts fram vid den del av huvudförhandlingen som har hållits inom stängda dörrar.

SB får ersättning av staten med 16 728 kr. Av beloppet avser 6 240 kr arbete, 5 782 kr tidsspillan, 1 361 kr utlägg och 3 345 kr mervärdesskatt.

Staten ska stå för kostnaden i hovrätten för försvararen.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Justitiekanslern (JK) har yrkat att hovrätten ska skärpa straffet.

B har yrkat att hovrätten ska frikänna honom eller, i annat fall, bestämma en lindrigare påföljd än fängelse alternativt sänka straffet.

Part har motsatt sig motparts yrkande om ändring av tingsrättens dom.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen i hovrätten

Hovrätten har tagit del av samma skriftliga och muntliga bevisning som tingsrätten. Förhöret vid tingsrätten med B har spelats upp med ljud och bild.

Ska B dömas för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring?

Bakgrund och parternas ståndpunkter i hovrätten
Den 16 mars 2019 publicerades en artikel om ett terrordåd i Nya Zeeland på webbplatsen www.nordfront.se. I artikeln ingick en film som visade en inspelning som gärningsmannen själv hade gjort när han utförde dådet. Artikeln med film tillhandahölls på webbplatsen på det sätt och under den tidsperiod som JK har angett i gärningsbeskrivningen i åtalspunkt 1.

B har i hovrätten stått fast vid att publiceringen av filmen var en del av webbplatsens nyhetsförmedling och att publiceringen därför var försvarlig.

JK har i hovrätten framhållit: Publiceringen av filmen har inneburit att inspelningen av ett massmord har fått stor spridning. I artikeln ingår bilder som gärningsmannen tagit på sina vapen och delar av gärningsmannens manifest redovisas. Publiceringen innefattade en hyllning av gärningsmannen eller dådet och innebar att Nordiska motståndsrörelsens (NMR) budskap har fått spridning.

Rättsliga utgångspunkter
Tingsrätten har på s. 6–8 i sin dom redovisat den s.k. instruktionen i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), straffbestämmelsen om yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring i 5 kap. 2 § YGL och hur lagstiftaren har tänkt att man ska se på det s.k. försvarlighetsrekvisitet i straffbestämmelsen. Vid den fortsatta prövningen har hovrätten samma rättsliga utgångspunkter som tingsrätten. Det kan nämnas att instruktionen sedan den 1 januari 2019 finns i 1 kap. 15 § YGL.

Filmen innehåller en olaga våldsskildring
I filmen ingår en sekvens där man ser när ett stort antal personer skjuts ihjäl och det råder ingen tvekan om att innehållet i den delen av filmen utgör en sådan olaga våldsskildring som avses i straffbestämmelsen. Det råder inte heller någon tvekan om att filmen har spridits och att detta var avsikten när den publicerades.

I vilket syfte och sammanhang publicerades filmen?
Den huvudsakliga frågan i målet är om det var försvarligt att publicera (sprida) filmen. Vid prövningen av den frågan ska domstolen se till bl.a. syftet med publiceringen och det sammanhang som publiceringen gjordes i. Eftersom filmen ingick i en artikel är det naturligt att vid bedömningen beakta det som har skrivits i artikeln och hur artikeln i sin helhet har utformats. Hovrätten gör följande överväganden.

B har i förhöret vid tingsrätten beskrivit att webbtidningen sysslar med nyhetsförmedling och att redaktionens inriktning har varit att denna förmedling ska vara objektiv; det ska för läsaren ha framgått när det var fråga om en nyhetsartikel eller en opinionsbildande publicering. Eftersom JK inte har visat något annat får hovrätten utgå från att B och övriga i redaktionen har arbetat i enlighet med det som B har beskrivit.

Det som skrivs om terrordådet i artikeln framstår som en saklig rapportering av det som hade hänt. Utöver filmen innehåller artikeln bl.a. bilder på gärningsmannens vapen, som var försedda med symboler och olika referenser, samt delar av hans manifest. Det förekommer emellertid inte något i texten eller utformningen av artikeln i sin helhet som leder tankarna till att den som publicerade artikeln har ställt sig bakom gärningsmannen, hans motiv eller terrordådet som sådant. Man har också varnat känsliga personer för att titta på filmen genom en tydlig varning för starka bilder. Hovrätten får därför utgå från att publiceringen av filmen ägde rum inom ramen för den nyhetsförmedling som bedrevs på webbplatsen. Redaktionen har av allt att döma hållit på gränsen mot opinionsbildande verksamhet. Att den som publicerade artikeln inte uttryckligen tog avstånd från terrordådet leder inte hovrätten till att göra en annan bedömning.

Närmare om filmen
Även det som närmare framgår av själva filmen har givetvis stor betydelse vid försvarlighetsbedömningen. Det var alltså gärningsmannen själv som spelade in filmen och som tingsrätten har redovisat framgår bl.a. att gärningsmannen i två olika skeden rörde sig inne i byggnaden där han avlossade ett stort antal skott mot försvarslösa människor. Det förekommer avrättningar på nära håll av människor som redan var skadade. Det är tveklöst mycket obehagligt att titta på filmen. Det måste emellertid samtidigt konstateras att filmen under den del som våldsutövningen pågår är så suddig att det är svårt att urskilja detaljer och man kan exempelvis inte se enskilda offers ansikten.

Hovrätten anser att publiceringen var försvarlig
Hovrätten har kommit fram till att det var försvarligt att publicera filmen. Skälen för det är följande.

I det här fallet har den olaga våldsskildringen publicerats inom ramen för en nyhetsrapportering som omfattas av det särskilda skydd för yttrandefriheten som finns i YGL. Artikeln gällde en händelse med ett betydande nyhetsvärde och det får anses ligga i sakens natur att nyhetsförmedlare måste ges ett stort utrymme att välja olika sätt att rapportera om och beskriva en sådan här händelse. Det kan givetvis diskuteras hur ingående och detaljerad rapporteringen behöver vara, inte minst i fråga om filmer som visar allvarligt våld mot människor. Det kan dock inom ramen för yttrandefrihetens gränser vara försvarligt att i nyhetsförmedlande syfte publicera även mycket känsligt material.

Det är två saker som har varit avgörande för hovrättens ställningstagande. För det första har filmen och artikeln av allt att döma publicerats i ett rent nyhetsförmedlande syfte. För det andra är filmen under den del som gärningsmannens offer syns i bild så suddig att det inte går att identifiera människorna som blir skjutna. När hänsyn tas till detta anser alltså hovrätten att publiceringen inte har gått över gränsen för vad som i yttrandefrihetens namn måste accepteras vid sådan nyhetsförmedling som omfattas av grundlagsskyddet i YGL. Det var därför försvarligt att publicera filmen (i den mening som avses i 5 kap. 2 § YGL). Att det hade varit möjligt att rapportera om händelsen utan att publicera filmen leder inte hovrätten till att göra en annan bedömning.

Följden av detta är att B ska frikännas från åtalet för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring.

Ska B dömas för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp?
I frågan om B ska dömas för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp i åtalspunkt 3 har hovrätten i allt väsentligt värderat omständigheterna på samma sätt som tingsrätten. Av de skäl som tingsrätten har anfört om vad som har hänt och om B:s uppsåt (s. 13–15 i tingsrättens dom) anser alltså även hovrätten att B ska dömas för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Eftersom det måste antas att artikeln har fått stor spridning finns det inte utrymme att se brottet som ringa.

Påföljd
Straffvärdet för det brott som B döms för motsvarar ett fängelsestraff på någon månad. Brottet har pågått under hela den tid som åklagaren har angett i gärningsbeskrivningen och således såväl före som efter dels en fällande dom som Svea hovrätt meddelade den 2 oktober 2018, dels en fällande dom som Stockholms tingsrätt meddelade den 28 januari 2019. I förhållande till dessa två domar får det nu aktuella brottet ses som såväl nyupptäckt som nytt i den mening som avses i 34 kap. 1 § brottsbalken. När påföljden bestäms ska hovrätten således beakta bestämmelsen i 34 kap. 2 § brottsbalken. Vid påföljdsvalet talar återfallet i brott visserligen för att välja fängelse som påföljd, men skälen för fängelse är trots allt inte särskilt starka. Med hänsyn till tidigare domar är det dock inte möjligt att återigen välja villkorlig dom som påföljd. Det saknas emellertid inte helt anledning att anta att en dom till skyddstillsyn kan bidra till att B avhåller sig från fortsatt brottslighet. B har förklarat att han i förekommande fall kommer att medverka vid verkställigheten av en sådan påföljd. Hovrätten kommer fram till att påföljden ska bestämmas till skyddstillsyn. Att B den 30 mars 2020 dömdes av Falu tingsrätt för hets mot folkgrupp ändrar inte den bedömningen.

Fortsatt sekretess
Det finns skäl att besluta om fortsatt sekretess för den film som i hovrätten har lagts fram inom stängda dörrar.

Ersättning till den offentliga försvararen m.m.
SB:s krav för tidsspillan och utlägg är skäliga och han ska därför utöver begärt arvode enligt brottsmålstaxan tillerkännas ersättning för dessa krav. Om målet hade fått samma utgång vid tingsrätten som i hovrätten hade ersättningen för den offentliga försvararen där stannat på staten. Det finns därför skäl att ändra det som tingsrätten har beslutat i fråga om B:s ersättningsskyldighet. På grund av utgången i hovrätten ska även kostnaden för försvararen i hovrätten stanna på staten.

I avgörandet har hovrättslagmannen NR, hovrättsråden CG och PC (referent) och tf. hovrättsassessorn AK deltagit.

Skiljaktig mening av AK: Jag anser att B ska dömas även för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring (åtalspunkten 1). Skälen för det är följande.

Jag delar majoritetens bedömning att den aktuella filmen innehåller en olaga våldsskildring och att det är bevisat att filmen spridits samt att detta var avsikten när den publicerades. Som majoriteten har anfört är texten i artikeln saklig och det framstår som att syftet med texten har varit att förmedla information om vad som hade hänt vid terrordådet. Frågan är om det mot denna bakgrund var försvarligt att publicera filmen. I denna del är jag oense med majoriteten.

Filmen i artikeln visar avrättningar av ett stort antal människor. I ett skede av filmen tar sig gärningsmannen in i moskén på nytt och avlossar skott på nära håll mot människor som tycks ha överlevt den första attacken. Filmen visar alltså synnerligen grovt våld. Trots att bilden i vissa sekvenser är suddig råder det inget tvivel för tittaren vad det är som sker. Under dessa förhållanden är det enligt min mening av mindre betydelse att det inte är möjligt att urskilja enskilda offers ansiktsuttryck. Vid en sammantagen bedömning anser jag att det inte har varit motiverat att sprida filmen som ett led i nyhetsrapporteringen om terrordådet. Jag delar därför tingsrättens slutsats att det inte har varit försvarligt att publicera filmen. B ska följaktligen dömas för yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring. Jag är i övrigt ense med majoriteten.


Örebro tingsrätt B 5883-18

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, 5 kap 1 § yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) samt 7 kap 6 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt 16 kap 8 § 1 st brottsbalken (även 5 kap 1 § 1 st yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), 7 kap 4 § 11 p tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 16 kap. 8 § brottsbalken i dess lydelser före 1 januari 2019) 2018-08-10 — 2019-05-10

2. Yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring, 5 kap 2 § yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) samt 16 kap 10 c § brottsbalken 2019-03-16 — 2019-05-10

Åtal som den tilltalade frikänns från
Yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, 5 kap 1 § yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) samt 7 kap 6 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt 16 kap 8 § 1 st brottsbalken 2019-03-16 — 2019-05-10

Påföljd m.m.
Fängelse 4 månader

Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st brottsbalken
34 kap 2 § brottsbalken

Sekretess
Sekretessen enligt 18 kap 15 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i den film som visats bakom stängda dörrar ska bestå i målet.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
SB får ersättning av staten med 32 631 kr. Av beloppet avser 20 355 kr arbete, 5 060 kr tidsspillan, 690 kr utlägg och 6 526 kr mervärdesskatt. B ska betala 6 526 kr av denna kostnad till staten.

YRKANDEN

Åklagaren har åtalat B enligt rubriceringar, gärningsbeskrivningar och lagrum som framgår av bilaga 1.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING

B har motsatt sig ansvar för olaga våldsskildring (åtalspunkt 1). Som grund för inställningen har han anfört att publiceringen av filmen utgjort ett led i webbplatsens nyhetsförmedling och att publiceringen därmed har varit försvarlig.

B har motsatt sig ansvar för hets mot folkgrupp (åtalspunkt 2). Han har som grund för inställningen anfört att det objektivt sett inte rör sig om hets mot folkgrupp eftersom den publicerade texten återger citat från andra och därmed endast utgör ett led i nyhetsförmedling.

B har motsatt sig ansvar för hets mot folkgrupp (åtalspunkt 3) och har anfört att det objektivt sett inte är fråga om hets mot folkgrupp.

UTREDNINGEN

Åklagaren har lagt fram den bevisning som framgår av bilaga 1.

Åklagaren har beträffande åtalspunkten 1 i bilaga 1 förevisat den aktuella filmen. Synen av filmen har med stöd av 5 kap. 1 § rättegångsbalken och 18 kap. 15 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ägt rum bakom stängda dörrar.

B har hörts över åtalet. Han har uppgett i huvudsak följande.

Webbplatsen www.nordfront.se är en webbtidning som sysslar med nyhets- förmedling. De publicerar främst politiska nyheter. Tidningen har en nationalsocialistisk inriktning. Det är även den politiska ideologin de flesta på redaktionen ansluter sig till. Syftet med webbplatsen är att sprida deras världsåskådning. När det gäller nyhetsförmedling vill de vara objektiva. De har inget intresse av att ljuga eller vinkla vid nyhetsrapporteringen. Den delen av verksamheten är inte ideologiskt färgad. Det framgår om det är fråga om en nyhetsartikel eller en opinionsbildande publicering.

När de ställde frågan på redaktionen om någon ville vara ansvarig utgivare anmälde han sitt intresse. Han fick sedan frågan om han ville ta över rollen som ansvarig utgivare, vilket han tackade ja till. Han tog reda på vad det innebar och var medveten om att webbtidningen blir kritiskt granskad av rättsväsendet.

Webbplatsen www.nordfront.se har en nyhetsredaktion och en redaktionell process. Resurserna är dock knappa eftersom alla arbetar ideellt. De har en chefredaktör. Nyhetsredaktionen är den som är mest aktiv, men de har även andra delar i verksamheten som exempelvis poddverksamhet. De har redaktionsmöten en gång i veckan. Han har aldrig varit med på nyhetsredaktionens möten. Som ansvarig utgivare blev han endast tillfrågad om publiceringar i juridiskt tveksamma fall.

Han har inte varit direkt inblandad i publiceringen av artikeln i åtalspunkt 1 och 2. I rollen som ansvarig utgivare har det varit hans ansvar att försöka se till att det som publiceras på webbplatsen www.nordfront.se inte är brottsligt. På Nordfront har de alltid varit tillmötesgående mot Justitiekanslern.

När det gäller publiceringen av artikeln med rubriken ”Brenton Tarrant ville hämnas Ebba Åkerlund – dödade 49 under moskéattack” är nyhetsvärdet uppenbart. Det fanns knappast någon tidning i västvärlden som inte rapporterade om händelsen. Nordfronts redaktion har inte nyhetsbyråer som exempelvis TT att tillgå. De måste istället förlita sig på vad andra medier rapporterar. Det som återgetts i artikeln är därför andrahandsinformation.

När redaktionen fattade beslutet att publicera filmen trodde de inte att det var olagligt eftersom den redan var publicerad. Han kontaktades inte i samband med publiceringen av filmen. Filmen skildrar visserligen grovt våld mot människor, men våldet i filmen såg mest ut som i ett tv-spel. Det går inte att se något blod. Grövre våldsskildringar går att se på traditionella nyhetskanaler som SVT och TV4 samt även i hollywoodproduktioner. Det ovanliga med händelsen var att gärningsmannen ”live-streamade” dådet. I artikeln varnade de dessutom för starka bilder. Våldet i filmen är inte så grovt att det är straffbart att publicera filmen. Det finns ett stort allmänintresse att visa en live-sänd terrorattack. När något spektakulärt händer vill de dra läsare till sin sida. Det är upp till läsarna att avgöra om de vill se filmen eller inte. Samma dag som filmen publicerades såg han den någon annanstans, men han vet inte var.

I artikeln har även citat från ett flertal olika personer, däribland gärningsmannen, publicerats för att lämna en så bred bild som möjligt. Citaten är relevanta för att läsarna ska få reda på vad som hänt. I sammanhanget är gärningsmannens motiv av yttersta vikt. Han tror inte att någon på redaktionen reflekterade över att det kunde utgöra hets mot folkgrupp att citera en gärningsman.

Såvitt avser artikeln med rubriken ”Sanering i Kivik för kärnfamiljens existens” (åtalspunkt 3) anser han inte att texten utgör hets mot folkgrupp. Han hade inte sett artikeln innan och hade inte gjort några särskilda överväganden inför publiceringen. Den som publicerade artikeln ansåg inte ens att han som ansvarig utgivare behövde tillfrågas. Han blev kontaktad av redaktionen några gånger i månaden om det var något som kunde anses vara juridiskt tveksamt som skulle publiceras. Det avsåg oftast mer ideologiskt eller politiskt färgade publiceringar och inte ren nyhets- rapportering. Att uttrycka att man tycker illa om pedofiler kan inte utgöra hets mot folkgrupp.

DOMSKÄL

Allmänna utgångspunkter för tingsrättens bedömning
Målet har handlagts under medverkan av jury. Rätten har efter att huvud- förhandlingen avslutats framställt de frågor till juryn som framgår av bilaga 2. Juryn har besvarat fråga 2 med ”nej” och övriga frågor med ”ja”. Tingsrätten har vid detta förhållande att pröva om materialet i de åtalspunkter knutna till frågorna som besvarats med ”ja”, och som framgår av åklagarens gärningsbeskrivning, var för sig utgör yttrandefrihetsbrottet olaga våldsskildring (åtalspunkt 1) respektive hets mot folkgrupp (åtalspunkt 3).

Tingsrätten konstaterar att B som ansvarig utgivare för webbplatsen under den tid som åtalet avser bär det straffrättsliga ansvaret för eventuella yttrandefrihetsbrott som de aktuella publiceringarna innebär. Detta har klargjorts redan under målets förberedelse (se 8 kap. 2 § lag [1991:1559] med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden).

Rättsliga utgångspunkter
Av den s.k. instruktionen i 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) framgår att den som ska döma över missbruk av yttrandefriheten eller på annat sätt vaka över att grundlagen efterlevs bör betänka att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt samhällsskick. Han bör därför uppmärksamma syftet mera än framställningssättet. Om han är tveksam, bör han hellre fria än fälla.

Enligt 5 kap. 1 § YGL ska de gärningar som anges som tryckfrihetsbrott i 7 kap. 2– 20 §§ tryckfrihetsförordningen (TF) anses vara yttrandefrihetsbrott, om de begås i ett program eller en teknisk upptagning och är straffbara enligt lag. Av 5 kap. 2 § YGL framgår vidare att under de förutsättningar som anges i 1 § anges som yttrandefrihetsbrott även sådan olaga våldsskildring som innebär att någon genom rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att framställningen sprids. Detta gäller dock inte om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.

I 16 kap. 10 c § brottsbalken stadgas ansvar för olaga våldsskildring. Av den bestämmelsen framgår att den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring, döms, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, till böter eller fängelse i högst två år. Enligt andra meningen i samma bestämmelse gäller detsamma den som i rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring.

Lagstiftningen om ingripanden mot våldsskildringar har motiverats med den risk för allvarliga skadeverkningar som sådana framställningar kan medföra (se Bäcklund m.fl., Brottsbalken, en kommentar, Zeteo lagkommentarer, 2019, kommentaren till 16 kap. 10 c § brottsbalken).

När det gäller andra skildringar än sådana som avser sexuellt våld eller tvång krävs för straffansvar att det ska vara fråga om närgångna och utdragna skildringar av grovt våld mot människor eller djur, s.k. extremvåld (se prop. 2009/10:228 s 33 f.). I motiven till straffbestämmelsen har inte angetts exakt hur allvarligt våldet ska vara för anses som grovt. Att våld som ger upphov till svårare kroppsskada faller in under beteckningen grovt våld står dock klart. Av förarbetena följer att det i viss mån bör vara möjligt att vid tolkningen dra paralleller med tillämpningen av bestämmelsen i 3 kap. 6 § brottsbalken om grov misshandel (se prop. 1984/85:116 s 28).

Från det straffbara området undantas gärningar som med hänsyn till omständigheterna är försvarliga. Försvarlighetsrekvisitet infördes för att bevara det nödvändiga utrymmet för nyhets- och informationsförmedling, opinionsbildning, konstnärlig gestaltning och andra jämförbara intressen (se prop. 1984/85:116, s 19). Syftet med försvarlighetsrekvisitet är därmed att skildringar som är motiverade som ett led i t.ex. nyhetsförmedling eller opinionsbildning inte ska vara förbjudna. Vid bedömningen får hänsyn tas till bl.a. framställningens syfte och sammanhanget. Det ankommer på åklagaren att visa att en undantagssituation inte föreligger.

Av 7 kap. 6 § TF framgår att som tryckfrihetsbrott (samt även yttrandefrihetsbrott enligt 5 kap. 1 § YGL) anses även hets mot folkgrupp, som innebär att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etiskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. I 16 kap. 8 § brottsbalken stadgas ansvar för hets mot folkgrupp. Brottsbeskrivningen i tryckfrihetsförordningen överensstämmer med den som finns i 16 kap. 8 § brottsbalken, förutom kravet på spridning. Eftersom yttrandefrihetsbrott förutsätter att gärningen är straffbar enligt lag följer dock att även spridningsrekvisitet i 16 kap. 8 § brottsbalken måste vara uppfyllt för att en gärning ska utgöra yttrandefrihets- brott (se NJA 2007 s. 805 II). Något krav på att hotet eller uttrycket för missaktning direkt avser gruppens ras, hudfärg, ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck finns inte. Även uttalanden som innefattar kränkande beskyllningar om mindervärdiga egenskaper eller nedsättande handlingar som endast indirekt grundas på ras, hudfärg osv. faller under bestämmelsen. Den grupp som det är fråga om behöver inte vara uttryckligen nämnd för att framställningen ska vara straffbelagd. Det räcker att ett uttalande om t.ex. en viss folkgrupp är nedsättande för gruppens anseende. Alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande natur omfattas dock inte. Uttalanden som inte kan anses överskrida gränsen för en saklig kritik faller utanför det straffbara området. För straffbarhet krävs att det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen i fråga. När det gäller kravet på spridning är det tillräckligt att meddelandet spridits på något sätt. Uttalanden sprids av såväl den som gör ett uttalande som den som sprider vidare vad andra personer sagt (se Bäcklund m.fl., Brottsbalken, en kommentar, Zeteo lagkommentarer, 2019, kommentaren till 16 kap. 8 § brottsbalken, prop. 2001/02:59 s. 35 f., 41 och där gjorda hänvisningar).

Av Högsta domstolens uttalanden i rättsfallet NJA 2006 s. 467 kan det konstateras att utgångspunkten för tingsrättens bedömning bör vara hur en mottagare av materialet hade anledning att uppfatta innehållet. En annan utgångspunkt bör vara avsikten med materialet och i vilket sammanhang materialet lagts fram.

Bedömningen om ett yttrande utgör straffbart hets mot folkgrupp ska göras med beaktande av de grundläggande fri- och rättigheter, bl.a. yttrandefrihetsintresset såsom detta kommit till uttryck i 2 kap. 23 § regeringsformen.

Vid tolkningen av 16 kap. 8 § brottsbalken måste även hänsyn tas till artikel 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) (se NJA 2007 s. 805 II). Enligt 10:1 har var och en rätt till yttrandefrihet innefattande åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning. I 10:2 anges att eftersom utövandet av nämnda friheter medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till bl.a. statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott och till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter.

Högsta domstolen har uttalat att den prövning som ska göras i ett mål av förevarande slag ska ske i fyra steg. Först prövas i vad mån den åtgärd som vidtagits verkligen innefattar en inskränkning av yttrandefriheten. Om så är fallet prövas därefter om inskränkningen har stöd av lag, om det förelegat något sådant legitimt ändamål för inskränkningen som anges i den tillämpliga artikeln i Europa- konventionen och slutligen om inskränkningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle för att tillgodose detta ändamål (se NJA 2007 s. 805).

Yttrandefriheten utgör ett av de väsentliga kännetecknen för ett demokratiskt samhälle och en av de grundläggande förutsättningarna för dess utveckling och för varje individs självförverkligande. Friheten omfattar även rätten att framföra sådan information och sådana åsikter och tankar som kränker, chockerar eller stör. Undantag från yttrandefriheten måste ges en restriktiv tolkning och behovet av inskränkningar måste redovisas på ett övertygande sätt. Utrymmet för inskränkningar är särskilt begränsat när det gäller politiska yttranden eller debatt i frågor av allmänt intresse. När Europadomstolen prövar om de skäl som lagts till grund för ett avgörande är relevanta och tillräckliga och om inskränkningen är proportionell till de ändamål som motiverat den lägger domstolen särskild vikt vid innehållet i yttrandet och syftet med det, till vem eller vilka yttrandet riktar sig samt i vilket sammanhang och i vilken egenskap någon sprider yttrandet. Det avgörande är alltså inte endast innehållet i det yttrande som är föremål för prövning utan också omständigheterna kring yttrandet (se NJA 2007 s. 805).

Den som utnyttjar rätten till yttrandefrihet har även ansvar och skyldigheter, bland annat en plikt att så långt som möjligt undvika uttalanden som är omotiverat kränkande för andra – dvs. uttalanden som utgör angrepp på andras rättigheter – och som därför inte bidrar till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor (se Europadomstolens dom den 20 september 1994 i målet Otto-Preminger-Institut mot Österrike, mål nr 13470/87, p. 49).

Som framgått ovan bygger straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp på en avvägning på ett allmänt plan mellan, å ena sidan, yttrandefriheten och, å den andra sidan, skyddet för typiskt sätt utsatta grupper. Karaktären och strängheten i den påföljd som kan följa för den som missbrukar yttrandefriheten utgör en del i denna avvägning. Tolkningen i förhållande till Europakonventionens fri- och rättigheter kan därför inte ensidigt utgå från skyddet för den som har utnyttjat sin yttrandefrihet utan måste ske i ljuset av lagstiftarens övergripande avvägningar, även med beaktande av det starka skydd som yttrandefriheten generellt åtnjuter i Sverige (RH 2017:14).

Åtalet i åtalspunkt 1 (olaga våldsskildring)
Av utredningen i målet har framkommit att en artikel med rubriken ”Brenton Tarrant ville hämnas Ebba Åkerlund – dödade 49 under moskéattack” har tillhandahållits på webbplatsen www.nordfront.se. Artikeln handlar om terrordådet som ägde rum i Christchurch i Nya Zeeland den 15 mars 2019. Det är även utrett att artikeln innehåller bl.a. en film med gärningsmannen Brenton Tarrants egen inspelning av terrordådet. Artikeln, och filmen, har tillhandahållits på webbplatsen i vart fall under perioden 16 mars–10 maj 2019.

Den aktuella artikeln har varit tillgänglig på webbplatsen under en inte alldeles kortvarig tidsperiod. Det har varit fråga om en webbplats på internet som är tillgänglig för alla. Artikeln har därmed spridits.

Filmen, som spelades in av gärningsmannen själv med hjälp av en s.k. action- kamera, utgör en live-sändning av terrordådet. I filmen, som totalt är cirka 17 minuter lång, skildras hur gärningsmannen tar sig till den aktuella platsen med bil, beväpnar sig och tar sig in i moskébyggnaden där han avsiktligen skjuter ner alla människor som kommer i hans väg. Den inledande och avslutande delen av filmen skildrar gärningsmannens bilresa till och från platsen. Filmsekvensen där han utför själva gärningen är emellertid lång och utdragen. Vid ett tillfälle beger sig gärnings- mannen exempelvis tillbaka till bilen för att ladda om sitt vapen. Därefter tar han sig återigen in i moskén och beskjuter personer som synes ha överlevt från den första attacken på nytt. I filmen syns hur människor försöker fly för sina liv och hur de som blivit träffade av skott ligger och kvider. Enligt tingsrättens bedömning råder det ingen tvekan om att filmen skildrar sådant närgånget grovt våld som utgör olaga våldsskildring. Att bilderna i filmen är suddiga till viss del och att det inte går att skönja brottsoffrens ansikten i detalj förändrar inte den bedömningen.

Som anförts ovan undantas emellertid från det straffbara området gärningar som med hänsyn till omständigheterna är försvarliga. Skildringar som är motiverade som ett led i t.ex. nyhetsförmedling är därmed inte förbjudna. Publiceringen av filmen har visserligen utgjort del av en nyhetsartikel som handlar om terrordådet i Christchurch. B har även framhållit att det förelegat ett stort intresse för allmänheten att ta del av rapporteringar från händelsen.

Tingsrätten ifrågasätter inte att det har varit motiverat att rapportera om den i artikeln aktuella terrorattacken. En heltäckande nyhetsrapportering från händelsen hade emellertid kunnat tillhandahållas utan att publicera gärningsmannens egen- inspelade film från gärningstillfället. Publiceringen av filmen överskrider enligt tingsrätten klart gränsen för vad som kan anses vara motiverat som ett led i nyhetsförmedling. Vid en sammantagen bedömning av framställningens syfte och sammanhanget i vilket publiceringen av filmen har ägt rum finner tingsrätten inte att gärningen med hänsyn till omständigheterna har varit försvarlig. Att gärningsmannen själv tillhandahållit filmen och att den eventuellt tillhandahållits på andra nyhetskanaler, webbplatser eller sociala medier, i Sverige eller utomlands, förändrar inte den bedömningen.

Åtalet för olaga våldsskildring är därmed styrkt och B ska dömas för gärningen i enlighet med Justitiekanslerns gärningspåstående.

Åtalet i åtalspunkt 2 (hets mot folkgrupp)
Juryn har under aktuell åtalspunkt meddelat ett friande utlåtande. B ska därför frikännas från yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp under aktuell åtalspunkt.

Åtalet i åtalspunkt 3 (hets mot folkgrupp)
I målet är utrett att en artikel med rubriken ”Sanering i Kivik för kärnfamiljens existens” har tillhandahållits på webbplatsen www.nordfront.se i vart fall under perioden 10 augusti 2018–10 maj 2019. I artikeltexten har bland annat följande angetts.

”Natten den 9 augusti bestämde sig nationalsocialistiska sympatisörer från Skåne att sanera orten Kivik i Simrishamns kommun från fientliga bögflaggor. För att säkra kärnfamiljens existens togs byns homolobby-flaggor bort. Kampen fortsätter!

Rösta på Nordiska motståndsrörelsen den 9 september. Det är upp till dig nordbo, att hjälpa till i kampen för kärnfamilj och folkgemenskap. Perverterade pedofiler skall icke få normaliseras!”

Det som tingsrätten har att bedöma är om publiceringen av artikeln är att bedöma som yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Det är B som – i sin egenskap av ansvarig utgivare under den tidsperiod som artikeln publicerades – ansvarar för alla former av tillhanda- hållanden. Den aktuella artikeln har varit tillgänglig på webbplatsen under en inte alldeles kortvarig tidsperiod. Det har varit fråga om en webbplats på internet som är tillgänglig för alla. Artikeln har därmed spritts på det sätt som förutsätts för straffansvar enligt 16 kap. 8 § brottsbalken, 5 kap. 1 § YGL och 7 kap. 6 § TF.

Bedömningen av om yttrandena i artikeln uttrycker sådan missaktning som avses i straffbestämmelserna ska göras med utgångspunkt i artikeln som helhet och med beaktande av övriga konkreta omständigheter som har präglat publiceringen.

B har uppgett att webbtidningen www.nordfront.se har en nationalsocialistisk inriktning. Den aktuella artikeln har därmed tillhandahållits i ett politiskt sammanhang så till vida att den har publicerats på webbplatsen och även innehåller en uppmaning att rösta på Nordiska motståndsrörelsen. Sett till sin helhet ger artikeln uttryck för en uppfattning att homosexualitet är samhällsskadligt eller i vart fall något förkastligt. Genom användning av det negativt laddade ordet ”sanering” i såväl rubriksättningen som i artikeltexten förstärks det negativa i homosexualitet. Genom meningen ”Perverterade pedofiler skall icke få normaliseras!” anklagas homosexuella som grupp även för en klart vanhedrande egenskap. Artikeln, särskilt dess avslutande delar, är därmed utformad på ett kränkande sätt. Enligt tingsrättens bedömning står det klart att artikeln inte inbjuder till en kritisk diskussion beträffande sexuell läggning eller familjepolitik – vilket det självfallet måste finnas utrymme för – utan uttrycker just sådan missaktning som bestämmelsen om hets mot folkgrupp avser att träffa.

I det aktuella fallet är det uppenbart att en fällande dom skulle innefatta en inskränkning av yttrandefriheten och att en sådan dom ligger inom ramen för en möjlig tolkning av 16 kap. 8 § brottsbalken på sådant sätt att kravet på lagstöd måste anses uppfyllt. Straffbestämmelsen syftar till att bereda sådant skydd för ”annans goda namn och rykte eller rättigheter” som anges i artikel 10 Europakonventionen och är ett legitimt ändamål för inskränkningen av yttrandefriheten. Fråga är då om den inskränkning av yttrandefriheten som en fällande dom skulle innebära kan anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

Yttrandena i artikeln utgör, i det sammanhang de förekommer, inte ett led i en saklig eller vederhäftig diskussion rörande homosexualitet. En kriminalisering av yttrandena utgör därför inte ett hinder för opinionsrätten eller ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Yttrandena överskrider enligt tingsrätten klart gränsen för vad som kan tolereras. Med hänsyn till innehållandet i yttrandena och i det sammanhang de spridits anser tingsrätten att en fällande dom är en inskränkning i yttrandefriheten som är nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

Mot denna bakgrund finner tingsrätten, vid en samlad bedömning, att B ska dömas för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp enligt 5 kap. 1 § YGL, 7 kap. 6 § TF och 16 kap. 8 § brottsbalken.

Frågan om uppsåt och avslutande bedömning
Enligt 6 kap. 9 § YGL ska den som är ansvarig för yttrandefrihetsbrott anses ha haft kännedom om innehållet i programmet eller den tekniska upptagningen och medgett sändning eller utgivning. Innebörden av bestämmelsen är att den utpekade personen – i detta fall B – ska anses ha haft uppsåt att föra in texten i just det skick i vilket det publicerades. Endast under extrema förhållanden kan han undgå ansvar för material av sådant innehåll att dess offentliggörande objektivt framstår som ett yttrandefrihetsbrott (se Svea hovrätts dom den 10 februari 2015, mål nr B 7359-14 och NJA 1991 s. 155). Det finns alltså en presumtion för att B agerat uppsåtligen. I nu aktuella fall har det inte framkommit några sådana extrema förhållanden som medför att B inte ska anses ansvarig för det material som behandlats vid ovanstående bedömningar. B ska därför dömas för yttrandefrihetsbrotten olaga våldsskildring och hets mot folkgrupp.

Frågan om påföljd
B förekommer under två avsnitt i belastningsregistret. I en dom från Svea hovrätt den 2 oktober 2018 dömdes han för våldsamt upplopp. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Alternativstraffet bestämdes till fängelse en månad. Det senaste avsnittet avser en dom från Svea hovrätt från den 21 maj 2019 där B dömdes för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och dagsböter. Det målet avsåg en överklagad dom från Stockholms tingsrätt från den 21 januari 2019. Även i tingsrätten dömdes B för hets mot folkgrupp.

Brott som begåtts före en tidigare dom betecknas som nyupptäckt brottslighet och brott som begåtts efter domen men innan påföljden helt har verkställts eller annars upphört betecknas som ny brottslighet. Gränsen mellan de två olika fallen – dvs. mellan nyupptäckt brottslighet och ny brottslighet (den s.k. brytpunkten) – är den tidigare fällande domen. Normalt är det därmed tidpunkten för tingsrättens dom som blir avgörande. Skulle den tilltalade frias av tingsrätten men fällas i hovrätten bör utgångspunkten vara den tidpunkt då hovrätten meddelar sin dom.

De i målet aktuella brotten är s.k. perdurerande brott (dvs. ett brott som pågår under hela den tid som ett visst förhållande varar). När det gäller olaga våldsskildring så har brottet pågått under perioden 16 mars–10 maj 2019. Det brottet utgör därmed s.k. ny brottslighet i förhållande till Stockholms tingsrätts fällande dom den 21 januari 2019. Brottet hets mot folkgrupp som B ska dömas för har emellertid pågått under perioden 10 augusti 2018–10 maj 2019. Brottet har därmed inletts före såväl Svea hovrätts dom den 2 oktober 2018 som Stockholms tingsrätts dom den 21 januari 2019 och avslutats efter domarna och under prövotid för villkorlig dom.

När rätten dömer till en ny påföljd för ett nyupptäckt brott ska den när påföljden bestäms iaktta att påföljderna tillsammans inte överstiger vad som skulle ha dömts ut för den samlade brottsligheten. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (34 kap. 2 § brottsbalken). I förarbetena till bestämmelsen har bl.a. perdurerande brott nämnts som en situation där tillämpningssvårigheter kan uppkomma vid bedömningen av om en gärning är att betrakta som ny eller nyupptäckt i förhållande till ett tidigare avgörande. I motiven anges att den frågan får avgöras i det enskilda fallet genom en bedömning av bl.a. vid vilken tidpunkt brottet kan anses fullbordat. Om osäkerhet uppkommer kring huruvida ett visst brott är att betrakta som nyupptäckt eller nytt bör utgångspunkten vara att regeln ska tolkas till den tilltalades fördel (se prop. 2015/16:151, s. 55 f.).

I detta fall innefattar brottet hets mot folkgrupp både nyupptäckt och ny brottslighet. Mot bakgrund av uttalandena i förarbetena till bestämmelsen i 34 kap. 2 § brottsbalken och då brottet, i vart fall i förhållande till tingsrättens dom den 21 januari 2019 hade pågått under en betydande tid, finner tingsrätten att brottet hets mot folkgrupp i detta fall och i allt väsentligt ska bedömas på samma sätt som ett nyupptäckt brott i förhållande till den tidigare domen beträffande hets mot folkgrupp. I förhållande till Svea hovrätts dom den 2 oktober 2018 har emellertid att brottets straffvärdemässiga tyngdpunkt får anses vara i brottets senare skede. I förhållande till den domen ska därför inte 34 kap. 2 § brottsbalken tillämpas.

B ska nu dömas för olaga våldsskildring och hets mot folkgrupp. I båda fallen har det varit fråga om allvarlig brottslighet. Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten därför, även efter tillämpning av 34 kap. 2 § brottsbalken beträffande brottet hets mot folkgrupp, att det samlade straffvärdet för gärningarna uppgår till 4 månaders fängelse.

Tingsrätten övergår därefter till att behandla frågan om val av påföljd. I det aktuella fallet talar varken brottslighetens straffvärde eller art för att påföljden ska bestämmas till fängelse. B har emellertid, som nämnts ovan, tidigare gjort sig skyldig till likartad brottslighet och har dessutom återfallit i brott under pågående prövotid för villkorlig dom. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga. Några förhållanden som ska påverka straffmätningsvärdet i höjande eller sänkande riktning har inte framkommit. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse i fyra månader.

Avgift till brottsofferfonden
B ska också betala 800 kr till brottsofferfonden. En sådan avgift får alla som döms för brott med fängelse i straffskalan betala.

Ersättning
Enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken har en offentlig försvarare rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget krävt. Ersättningen får dock endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppstått på grund av att försvararen har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen. Enligt vad Högsta domstolen har uttalat i rättsfallen NJA 2011 s. 291 och NJA 2012 s. 914 bör försvararen anses ha sin verksamhet långt ifrån domstolen om avståndet mellan verksamhetsorten och den domstol som förordnat honom till offentlig försvarare överstiger tio mil i tätbebyggda områden.

SB har, utöver arbete, yrkat ersättning av allmänna medel för 4,5 timmars tidsspillan samt utlägg för en tur- och returresa (sammanlagt 38 mil) mellan Stockholm, där han har sin verksamhet, och Örebro, där tingsrättens huvudförhandling har hållits. Några särskilda skäl föreligger inte att ersätta de merkostnader som uppstått på grund av att SB har sin verksamhet långt från Örebro. Ersättningen för tidsspillan och utlägg avseende resa ska i stället bestämmas till den nivå som motsvarar vad en lokalt verksam försvarare är berättigad till; i detta fall tre timmars tidsspillan och utlägg för bilresa motsvarande 20 mil. Han har härutöver rätt till ersättning för arbete och tidsspillan för juryns överläggning i den omfattning som yrkats.

B ska med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden till staten återbetala en del av kostnaden för försvararen.

Sekretess
Sekretessen ska fortfarande gälla för den under åtalspunkt 1 aktuella filmen som förevisats bakom stängda dörrar.

Delade film från dödsolyckan utanför Enköping på Snapchat

Motorhuv med texten polis

Under lördagskvällen den 3 oktober kraschade en bil på E18 en halvmil väster om Enköping. Passageraren avled och föraren fördes svårt skadad med ambulanshelikopter till sjukhus.

När första polispatrull ankommit fick patrullen ett tips om att en man i 30-årsåldern där filmat offren. Det framkom även att mannen hunnit sprida filmen via Snapchat där 22 konton sett filmen. Mobiltelefonen beslagtogs och mannen misstänktes för spridningsbrottet olaga integritetsintrång. Den 10 december 2020 lades fallet ned.

Förra året polisanmäldes en liknande händelse men fallet lades ned.


Huvudanmälan

BROTT

Olaga integritetsintrång då misstänkt uppsåtligen filmat de skadade och sedan spridit filmen på sin ”snapchat story” till minst 22 olika konton. Detta har inneburit skada för de båda målsägande då det varit integritetskänsliga uppgifter om deras hälsotillstånd som spridits.

HÄNDELSE

Patrullen anländer till platsen och ser genast hur det går runt tre st killar som tillsynes bara är i vägen för räddningspersonalens arbete. Ingen av personerna har varit en del av olyckan eller bidrar med något av vikt. Efter samtal med vittnen så framkommer det att minst en av dessa ska ha filmat de skadedrabbade.

I filmen pratar misstänkt samtidigt som han filmar och uppger ”det kan vara att två dog i bilolyckan…jag tror att ena som hade Lamborghini dog.”

TVÅNGSMEDEL

Beslag av misstänkts telefon.

Hovrätten för västra Sverige B 2940-20

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Varbergs tingsrätts dom den 6 april 2020 i mål nr B 2584-19, se bilaga A.

SAKEN

Kränkande fotografering m.m.

Hovrättens domslut

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att hovrätten ogillar åtalet för kränkande fotografering (åtalspunkten 1.1) och sätter ned B:s återbetalningsskyldighet för kostnaderna för försvarare och särskild företrädare till 15 000 kr.

Det som tingsrätten har förordnat om sekretess ska fortfarande gälla.

Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen ska även i fortsättningen vara tillämplig för de uppgifter som har lagts fram vid hovrättens förhandling inom stängda dörrar och som kan röja målsägandens identitet. Detsamma gäller uppgifterna i partsbilagan sekretess.

JB ska få ersättning av allmänna medel med 6 125 kr, varav 3 955 kr för arbete, 643 kr för tidsspillan, 302 kr för utlägg och 1 225 kr för mervärdesskatt. Staten ska stå för denna kostnad.

MS ska få ersättning av allmänna medel med 6 149 kr, varav 2 808 kr för arbete, 1 928 kr för tidsspillan, 183 kr för utlägg och 1 230 kr för mervärdesskatt. Staten ska stå för denna kostnad.

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

B har yrkat att hovrätten ogillar åtalet och skadeståndsyrkandet samt i vart fall upphäver eller sätter ned återbetalningsskyldigheten till staten för kostnaderna för försvarare och särskild företrädare. För det fall hovrätten dömer honom för gärningen och även anser att kränkningsersättning ska utgå till målsäganden, har han vitsordat det yrkade beloppet samt sättet att beräkna ränta. Detta gäller oavsett om hovrätten anser att gärningen utgör ett eller två brott.

Åklagaren och målsäganden har motsatt sig ändring av tingsrättens dom.

Åklagaren har vidare uppgett att gärningspåståendet vidhålls i sin helhet, men förtydligat att med ordet ”filma” inte åsyftas att spela in något som lagras, utan att rikta telefonens kamera mot ett motiv som då syns i displayen i realtid.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utredningen

Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten och inspelningarna av förhören som hölls där har spelats upp.

Skuldfrågan

Av 4 kap. 6 a § första stycket brottsbalken följer såvitt nu är av intresse att ”[d]en som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad (…) döms för kränkande fotografering”. I bestämmelsens andra och tredje stycke följer begränsningar av det straffbara området som inte aktualiseras i den förevarande situationen. Av 6 kap. 10 § andra stycket samma balk följer vidare att ansvar för sexuellt ofredande ådöms bland annat den som ”genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet”.

Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att det är utrett att B från en stege och genom sin mobiltelefon tittade på målsäganden i hennes sovrum när hon var iklädd endast en handduk. Det är också utrett att detta skedde både olovligen och, till dess målsäganden efter en stund upptäckte vad B gjorde, i hemlighet. Åklagaren har inte gjort gällande att B tog några fotografier eller gjorde någon filminspelning. I stället begränsades B:s agerande till att rikta mobiltelefonens kamera mot målsäganden och i realtid betrakta henne i displayen. Fråga är om detta agerande omfattas av det som i straffbestämmelsen om kränkande fotografering benämns som att ”[ta] upp bild av någon”.

Bestämmelsen är utformad i syfte att vara teknikneutral i den meningen att alla former av bildupptagning omfattas, oavsett vilken metod som används. Det kan till exempel gälla användning av livekamera, det vill säga att rörlig bild visas i stunden. I förarbetena framgår samtidigt att lagstiftaren ansåg att det saknades tillräckliga skäl att låta straffbestämmelsen omfatta att någon med hjälp av en kikare betraktar någon. (Se pro- positionen 2012/13:69 sidorna 23 och 39 samt rättsfallet NJA 2018 sidan 844.)

B tog visserligen upp bild på så vis att kameran i hans mobiltelefon vidareförmedlade motivet den riktades mot till mobiltelefonens display. Det som mobiltelefonkameran riktades mot var dock inte synligt på någon annan enhet än själva mobiltelefonen eller för någon annan person än B själv. Även om B använde sig av teknisk utrustning med funktion för fotografering och filminspelning ligger hans faktiska agerande ytterst nära en sådan iakttagelse med kikare som lagstiftaren valt att inte kriminalisera. Med hänsyn till den försiktighet som straffbud alltid måste tolkas med kan det som B gjorde inte anses omfattas av straffbestämmelsen om kränkande fotografering.

Att genom sin mobiltelefon smygtitta på en person som befinner sig i sitt eget sovrum iklädd endast handduk är dock ett sådant agerande som typiskt sett kränker dennes sexuella integritet. B:s agerande har därför, i enlighet med åklagarens gärningspåstående i den delen, utgjort ett sexuellt ofredande.

Påföljdsfrågan

Hovrätten anser att straffvärdet för det sexuella ofredande som B gjort sig skyldig till ensamt motsvarar 80 dagsböter. Det saknas skäl att bestämma varje dagsbots storlek till något annat än vad tingsrätten gjort.

Skadeståndsfrågan

Den gärning som B utsatt målsäganden för har utgjort en så allvarlig kränkning av hennes personliga integritet att hon är berättigad till kränkningsersättning. Om yrkat belopp och ränta råder inte tvist.

Övriga frågor

Med hänsyn till utgången i målet ska B:s återbetalningsskyldighet för kostnaderna för försvarare och särskild företrädare vid tingsrätten sättas ned i enlighet med vad som framgår av domslutet.

JB har för sitt arbete i hovrätten begärt ersättning överstigande den i målet tilllämpliga så kallade brottsmålstaxan. Taxan får överskridas under förutsättning att målet bland annat krävt avsevärt mer arbete än normalt. JB har anfört att så varit fallet och att detta berott på att målet aktualiserat frågor som krävt mer inläsning och rättsutredning än normalt. Hovrätten, som konstaterar att rättsfrågorna i målet varit desamma som vid tingsrätten, anser att det inte framkommit skäl att överskrida taxan. JB ska därför tillerkännas ersättning i enlighet med brottmålstaxan. Den av MS begärda ersättningen är skälig och ska tillerkännas henne. Kostnaderna här för försvararen och den särskilda företrädaren ska stanna på staten.

Varbergs tingsrätt B 2584-19

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Kränkande fotografering, 4 kap 6 a § 1 st brottsbalken 2019-03-21
2. Sexuellt ofredande, 6 kap 10 § 2 st brottsbalken 2019-03-21

Påföljd m.m.

Dagsböter 80 om 280 kr

Skadestånd

B ska betala skadestånd till Sekretess A med 7 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 mars 2019 till dess betalning sker.

Sekretess

Sekretessbestämmelsen i 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifter som kan röja målsägandens identitet i den mån uppgifter om detta har lämnats vid tingsrättens huvudförhandling inom stängda dörrar. Detta innefattar identitetsuppgifter och andra uppgifter som kan leda till att identiteten går att klarlägga. Samma sekretessbestämmelse ska vara tillämplig på identitetsuppgifterna i partsbilagan till denna dom.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. MS får ersättning av staten för arbete som särskild företrädare med 20 250 kr. Av beloppet avser 11 092 kr arbete, 4 498 kr tidsspillan, 610 kr utlägg och 4 050 kr mervärdesskatt.
2. JB får ersättning av staten med 6 993 kr. Av beloppet avser 3 490 kr arbete, 1 799 kr tidsspillan, 305 kr utlägg och 1 399 kr mervärdesskatt.
3. B ska återbetala kostnaden för den särskilda företrädaren och försvararen till staten.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING

Åtalspunkterna 1.1 och 1.2

B har vidgått att han klättrat upp och smygtittat på Sekretess A med sin telefon men har förnekat att han filmat eller tagit bilder av henne och har inte haft för avsikt att kränka hennes sexuella integritet. Han har bestritt ansvar för brott.

B har bestritt Sekretess A:s skadeståndsyrkande med hänvisning till sin inställning i ansvarsdelen. Han har inte vitsordat något belopp, frånsett sättet att beräkna ränta, såsom skäligt i och för sig.

UTREDNINGEN

Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av stämningsansökan.

DOMSKÄL

ANSVAR
Sekretess A har berättat att hon gick och duschade. B satt då i soffan. När hon kom ut från duschen satt han inte där. Hon trodde att han gått och lagt sig. Hon gick upp på sitt rum. Hon hörde att något slog mot fönstret. Hon kände sig iakttagen. Hon tittade mot fönstret och såg B:s telefon i ena hörnet. När hon gick mot fönstret hörde hon hur han gick ner för stegen. Det lät som om han snubblade. Hon hämtade sin mobil för att använda ficklampan och såg honom gå från stegen mot hörnet på huset. Hon frågade vad han höll på med och han mumlade lite. Hon tror att han sa att ”det kommer inte att hända igen”. Det var sent på kvällen. Hon hade en handduk på sig. Den var knuten runt henne och täckte hela hennes kropp. Hennes rum var på övervåningen. Hon hade varit i sitt rum cirka tio minuter innan hon upptäckte telefonen. Det var som att någon höll i telefonen men hon såg inga händer. Hon såg skalet och såg då att var B:s telefon. Hon blev chockad. Först förstod hon inte vad som hänt. Sedan blev allt jobbigt. Det känns som att han ville kolla hur hennes kropp såg ut.

Sekretess A har berättat detaljerat, sammanhängande och sakligt om händelsen. Hennes uppgifter vinner stöd av vad B berättat. Han har dock uppgett att han bara använde telefonen som ett hjälpmedel för att kunna se Sekretess A från den vinkel han stod i förhållande till henne. Han har varken filmat eller tagit bilder.

Annat är inte visat än att B använt telefonen på det sätt han påstått. Fråga är först om han därigenom gjort sig skyldig till kränkande fotografering.

Brottet kränkande fotografering består i att någon olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.

Med rekvisitet med tekniskt hjälpmedel tar upp bild avses upptagning av både stillbilder, som fotografier, och rörliga bilder, t.ex. filmer och videogram, oavsett vilken teknik som används. Således omfattas fotografering och annan bildupptagning med såväl analog som digital teknik, exempelvis fotografering med systemkamera eller kamera i mobiltelefon, inspelning med videoteknik samt bildupptagning med webbkamera eller tv-kamera för direktsändning. Fotograferingen ska ske i hemlighet.

I förevarande fall har B använt en mobiltelefon för att kunna se delar av Sekretess A:s rum där hon befann sig och som inte varit möjliga att se från det ställe där han befann sig. Enligt tingsrättens uppfattning är detta att jämföra med vad i förarbetena anges som en s.k. livesändning. B:s agerande har skett i hemlighet in i Sekretess A:s rum. Åtalet är därmed styrkt och ska bifallas. Gärningen är att bedöma som åklagaren gjort.

B har vetat om att Sekretess A precis hade duschat. Det måste ha stått klart för honom att hon var lättklädd och gick till sitt rum för att klä om. Även om Sekretess A under hela händelsen haft en handduk om sig som skylde hennes intima delar måste B förstått att hans agerande kunde förväntas väcka obehag och kränka Sekretess A:s sexuella integritet. Åtalet är även i denna delen styrkt och ska bifallas. Gärningen är att bedöma som åklagaren gjort.

Fråga är om samma gärning. De båda straffbuden har dock olika skyddsintressen. Tingsrätten anser därför att B ska dömas för kränkande fotografering och sexuellt ofredande i brottskonkurrens.

PÅFÖLJD

B ska dömas till böter för brotten.

SKADESTÅND

Med anledning av den bedömning tingsrätten gjort i ansvarsdelen är B skadeståndsskyldig gentemot Sekretess A. Tingsrätten finner att skälig ersättning för kränkning uppgår till det yrkade beloppet. Sekretess A:s skadeståndsyrkande ska därför bifallas.

BROTTSOFFERFOND

Eftersom B döms för brott för vilka fängelse ingår i straffskalan ska han betala lagstadgad avgift till Brottsofferfonden.

KOSTNAD FÖR FÖRSVARARE OCH SÄRSKILD FÖRETRÄDARE Försvararen och den särskilda företrädaren, vars kostnadsyrkande är skäligt, tillerkänns begärd ersättning. Med hänsyn till vad som har kommit fram om B:s ekonomiska förhållanden ska han återbetala hela kostnaden till staten.

Blev gripna efter att ha flugit drönare över Solliden

Drönare vid solnedgång

Två personer flög den 18 juli mellan 19-20 drönare över Solliden på Öland. Solliden är ett skyddsobjekt och sedan 1 januari 2020 är det tillträdesförbud med obemannade farkoster. Utöver det ligger Solliden inom Ölands nuvarande enda restriktionsområde. R ES52, där det är förbjudet med drönare upp till 2000 fot. Kvinnan i fallet skriver om nordiska sevärdheter för tyska och österrikiska medier och turistbroschyrer. Hon har flertalet publicerade om Stockholm. Nedan är den anmälan som upprättats i samband med gripandet. Bilden ovan har inget med fallet att göra.

Anmälan

Inledning
Patrull 61-1430 med Pa AM och Pasp G beordras till Sollidens slott i Borgholm sedan man anträffat två personer som flugit med drönare över området som är ett skyddsobjekt och restriktionsområde.

Händelse
Se förhör med vittne.

Brott
Brott mot skyddslagen genom att A och B gemensamt och i samförstånd brutit mot 7 § och berett sig tillträde till skyddsobjekt med obemannad farkost (drönare).

Brott mot luftfartslagen genom att A och B gemensamt och i samförstånd flugit med obemannad farkost (drönare) i restriktionsområde.

Tvångsmedel
Beslut om gripande av A och B av Pa AM kl 20:59.

Beslut om beslag av drönare av CB kl 21:02.

Övrigt
Foton på misstänkta samt drönaren bifogas utredningen.

Koordinater över restriktionsområdet bifogas utredningen.