Dagsböter för att ha flugit drönare i Skäralid

En man flög i september 2019 med sin drönare i nationalparken Skäralid. Han lade upp ett filmklipp på sin Facebooksida och länkade den därefter till Skäralids nationalparks Facebooksida. Det uppskattades dock inte varvid drönarföraren blev anmäld för förseelse mot områdesskydd efter att ha flugit under 300 meter som nationalparken har som gräns för luftfarkoster. 2020-10-23 fick mannen ett strafföreläggande.

Strafföreläggande

FÖRSEELSE MOT OMRÅDESSKYDD
Du har flugit med en drönare på lägre höjd än 300 m trots att det varit förbjudet enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för området. Det hände den 15 september 2019 på Söderåsens nationalpark Skäralid, Ljungbyhed, Klippans kommun.

Du begick gärningen av oaktsamhet.

Datum
2019-09-15

Lagrum
29 kap 2 a § miljöbalken (1998:808)

PÅFÖLJD
Dagsböter 30 å 200 kronor = 6 000 kronor (beloppet är jämkat).


Delar ur förundersökningsprotokollet

Huvudanmälan

BROTTET
Länsstyrelsen anmäler B. Den misstänkta har flugit över nationalparken med drönare, på lägre höjd än 300 meter.

Vidare se inkommen handling.

USB minne med film som misstänkt skickade till Söderåsens Nationalparks Facebooksida finns sparad.

Åtalsanmälan

Datum /tidsperiod för överträdelsen
16 september 2019

Beskrivning av överträdelsen med utgångspunkt från brottsrubriceringen
Av föreskrifterna för Söderåsens nationalpark framgår att det är förbjudet att flyga över området på lägre höjd än 300 meter över marken(föreskrift 6). Den misstänkta har flugit över nationalparken med drönare, på lägre höjd än 300 m.

När och hur Länsstyrelsen/kommun uppmärksammades på överträdelsen
Den misstänkta kontaktade nationalparken via Söderåsens Nationalparks Facebooksida och erbjöd dem att använda den film som togs med drönaren, se bilagt meddelande. Parkchef JW (Länsstyrelsens förvaltare för området) vidarebefordrade mailet till undertecknad.

Risk för skada – konsekvenser för människors hälsa eller miljön
Då brottsrubriceringen är förseelse mot områdesskydd, vilket rör överträdelse av föreskrift, är risk för skada eller konsekvenser för människors hälsa och miljö ej relevant för huruvida brott blivit begånget eller ej. Det är överträdelsen som sådan som utgör brottet.

Oaktat detta finns risk för skada på de värden som nationalparken är avsatt att skydda bland annat avseende störning av områdets fauna. I området förekommer ett antal skyddsvärda arter av fåglar som kan påverkas negativt av flygande objekt inom det område de nyttjar, dvs trädkronorna och de närmaste hundratalen meter upp i luften. Vidare bidrar flygning med drönare och publicering av filmer så som denna en ökad risk för att känsliga arters boplatsen riskerar att exponeras vilket gör dessa mer sårbara för boplundrare och liknande störningar.

Därutöver bidrar flygande med drönare och liknande att sänka områdets värde så som en relativt orörd naturmiljö och de rekreativa värdena kopplade till detta, då drönar upplevs som både visuellt störande och som bullriga.

Bevissäkring (ange vilka bevis som finns att tillgå, vem som uttagit prov etc)
Länsstyrelsen har bilagt följande:
1. Meddelande till Söderåsens Nationalpark.
2. Skärmdumpar från filmen på Facebook med beskrivning av var dessa är tagna (ungefärligt)
3. Filmen (sparad från den misstänktas Facebooksida)

Förhör med naturvårdshandläggare LS 2020-01-10

LS ser igenom filmen som laddats ner från B:s Facebooksida och ger följande kommentarer.

Sekvens i filmen 00.00-00.06. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 3.

Här visas en sekvens som filmats vid Sprickdalen som är den stora geologiska formation som går genom Söderåsen. Nere i Sprickdalen rinner Skärån. Filmen är tagen nära eller precis ovanför punkt B. Drönaren färdas helt klart under 300 meters höjd, ganska nära trädkronorna.

I bilden syns två nakna klippor, punkt A och D på kartan. Klippa D syns i mitten av bilden medan klippa A syns nära den högra marginalen.

Troligtvis filmat i riktning sydväst.

Sekvens i filmen 00.06-00.11. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 4.

Sekvensen är filmad i samma område som figur 3 men från andra hållet. Man ser jordbruksmark framåt i bilden som är området öster om naturreservatet.

I mitten av bilden syns två nakna klippor, punkt B och C på kartan. Klippa B ligger något till vänster om mitten på bilden, medan klippa C ligger ungefär i mitten.

Här färdas drönaren i linje med trädkronorna, alltså under 300 meters höjd. Troligtvis filmat i riktning nord/öst.

Sekvens i filmen 00.06-00.16. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 5.

Sekvensen är filmad vid Skärdammen. 00.12 in i filmen syns en spång i bildens mellersta, nedre kant. Spången är en del av vandringsleden vid Skärdammen.

Drönaren färdas klart under 300 meters höjd, troligtvis ca 10 meter över marken.

Sekvens i filmen 00.16-00.22. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 6.

LS är lite osäker på exakt var denna sekvens är filmad. Hon känner dock igen rassidan som syns i bildens högra del. Dessa rassidor finns inte liknande i denna miljö på någon annan plats. JW som är förvaltare i nationalparken säger att filmen antagligen är tagen från punkt B. Ekens gren formar ett A i mitten av bilden och det är ett kännetecken från utsiktspunkten vid punkt B.

Sekvensen är filmad från låg höjd under trädkronorna.

Sekvens i filmen 00.22-00.25. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 7.

I nedre högra kanten syns en klippa vid punkt B. Drönaren färdas med god marginal under 100 meters höjd.

Troligtvis filmat i riktning sydväst.

Sekvens i filmen 00.25-00.34. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 8.

Sekvensen visar en del av Sprickdalen där dalen delar sig. Drönaren färdas väldigt nära trätopparna och helt klart under 300 meters höjd.

Troligtvis filmat i riktning sydväst.

LS säger att hon är helt säker på att sekvenserna är filmade i området inom Söderåsens nationalpark och att de är filmade på en höjd under 300 meter.

Förhör med B 2020-05-06

B delges muntligen följande gärningsbeskrivning.

FÖRSEELSE MOT OMRÅDESSKYDD.

B har den 15 september 2019 uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot en föreskrift som med stöd av 7 kap miljöbalken har meddelats eller i det enskilda fallet beslutats för skyddet av en nationalpark genom att flyga med drönare på lägre höjd än 300 meter över fastigheten Skäralid 1:8 i Klippans kommun i Söderåsens nationalpark.

Lagrum
29 kap 2a § miljöbalken
Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2001:10 för Söderåsens nationalpark.

B underrättas därefter muntligen och skriftligen om sina rättigheter såsom rätten att tiga samt rätten till försvarare.

B medger att förhör kan hållas utan försvarare närvarande.

Du skickade ett meddelande till Söderåsens nationalpark där du informerade dem om att de kunde använda drönarfilmerna du lagt ut på din Facebooksida?
Ja det gjorde jag absolut. Det var att ge de mer marknadsföringsmaterial till sin park.

Du skrev en kommentar där du säger att drönaren vare sig startade eller landades i området?
[Svar saknas i förundersökningsprotokollet]

Drönaren flögs inte över markerat område?
[Svar saknas i förundersökningsprotokollet]

Alla regler vad gäller drönare följdes, vad menar du med det? Ja, efter att ha kollat upp Söderåsens hemsida och Luftfartsverkets karta för det hade jag kollat upp. Tror jag klickade på Söderåsens länk men läste nog inte helt det. Sökte drönare men det kom inte upp.

När jag flyger i sådana områden där det är max 50 meter så brukar jag sätta den på 49 meter, den piper.

I NEFS 2001:10 står det följande: Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom nationalparken. Inom nationalparken är det förbjudet att, punkt 6, flyga över området på lägre höjd än 300 meter över marken. Punkt 7, landa eller starta med luftfarkost.
Ja, det har jag gjort.

Kan du berätta om den 15 september 2019 när du var i Söderåsen nationalpark.
Syftet var att grilla tillsammans med barn och fru.

Hur mycket flög du den dagen i området?
Cirka fem minuter var flygtiden. Jag erkänner men det var inte med uppsåt.

Godtar du ett strafföreläggande?
Ja.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *