Fotograf döms för att ej ha återbetalt inställd tur

Detta är tredskodomen Ångermanlands tingsrätt FT 1742-19 där en fotograf inte återbetalt en inställd tur. Det rör sig om samme fotograf som dömts för att ha sålt objektiv utan att leverera.

DOMSLUT

1. B ska till A betala 2 095 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 september 2019 till dess betalning sker.
2. B ska ersätta A för rättegångskostnader med 900 kr avseende ansökningsavgift till tingsrätten.
3. A:s yrkande om ränta på rättegångskostnader avslås.

YRKANDEN M.M

A har ansökt om stämning mot B och yrkat samt grundat sin talan utifrån vad som framgår av ansökan om stämning, domsbilaga 1.

B har den 5 september 2019 delgetts ansökan om stämning med föreläggande att inkomma med skriftligt svaromål vid äventyr av tredskodom. Något svaromål har inte inkommit inom föreskriven tid. Vid angivna förhållande har A yrkat att tredskodom ska meddelas mot B.

DOMSKÄL

Förutsättningar finns att genom tredskodom delvis bifalla A:s talan i målet.

Vad gäller A:s ränteyrkande på kapitalbeloppet ska följande anmärkas. Ränteyrkande är i enlighet med räntesatsen i 6 § räntelagen som i sin tur antingen ska beräknas från vad som stipuleras i 3 eller 4 §§ räntelagen. 3 § räntelagen berör situationer där fordran har en bestämd förfallodag eller där det finns en skyldighet att redovisa medel, vilket inte är aktuellt i förevarande mål. Enligt 4 § räntelagen ska ränta utgå från trettio dagar efter det att borgenären avsänt räkning eller på annat sätt framställt krav på betalning med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta.

Av den åberopade bevisningen framgår att A den 3 maj 2019 skickade ett mejl till B där han begärde återbetalning, men i mejlet finns det inget angivande om att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta. I 4 § räntelagens fjärde stycke framgår det dock att räntan i sådant fall ska utgå från den dagen för delgivning av ansökan om betalningsföreläggande eller av stämning i mål om utgivande av betalning. B delgavs stämningsansökan den 5 september 2019, varvid räntan ska beräknas därifrån.

Vad gäller A:s ränteyrkande på rättegångskostnader tillämpas i förenklade tvistemål 18 kap. 8a § rättegångsbalken och där framgår att någon ränta inte utgår på dessa rättegångskostnader.

I övrigt är A:s talan lagligen grundad och vid angiven utgång ska B ersätta A för hans rättegångskostnader.

BILAGA 1 – ansökan om stämning

YRKANDE

Yrkar ersättning för ej levererad guidad tur 27/4 1 200 kr samt ersättning för avbokningsavgift hotell 895 kr p.g.a. sent inställd guidad tur. Därtill 900 kr avseende stämningsansökan samt ev. uppkommande rättegångskostnader.
Till dags dato 2 995 kr plus dröjsmålsränta på referensränta + 8 procentenheter avs. ej guidad tur och hotell sedan 27/4 samt för rättegångskostnader varefter de uppkommer.

BAKGRUND TILL YRKANDET

B bedriver verksamhet via lofotenworkshop.com. Det anges att det är ett norskt bolag som ligger bakom verksamheten men betalning sker till bankkonto i Härnösand eller via Swish till B:s telefonnummer. Inget kvitto med organisationsnummer lämnas vid beställning. Trots detta specificeras svensk moms på kvittot. Jag har i slutet av 2018 beställt en guidad tur för två vid bl a Hemsö fästning som skulle hållas 27/4 2019. På morgonen 26/4 skickar B via info@lofotenworkshop.com ut ett mejl om att han varit sjuk och att visningen är inställd, med information om att nya datum ska komma eller pengar ska återbetalas. Skriver flera gånger till B via info@lofotenworkshop.com och begär ersättning för hotell och pengar åter men får inget svar. Försöker även ringa ett flertal gånger och skicka SMS.

Då B inte är registrerad som näringsidkare i Sverige och inget kvitto erhållits från annan samt att betalningen gått direkt till honom ser jag det som att affären är uppgjord direkt mellan mig och B som privatperson varför även han är den som är återbetalningsskyldig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *