Tonåringar fälldes för brott mot skyddslagen i Ängelholm

Undertecknads förord

Delar ur förundersökningen finns nämnda sedan tidigare här. Domen i dag förkunnades av Helsingborgs tingsrätt.

Dörren in till byggnaden på skyddsobjektet stod olåst eller till och med på glänt. Någonting som var känt för Försvarsmakten sedan tidigare. Denna gång var det enbart tur att tonåringarna var ett par svenska nyfikna sådana och inga sabotörer. Domen för tonåringarna följer nedan:

Tilltalad
A

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Brott mot skyddslagen, 30 § skyddslagen (2010:305) i sin lydelse före 1 juli 2018 2017-04-02

Påföljd m.m.
Dagsböter 40 å 50 kr

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Sekretess
Sekretessen enligt 15 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig beträffande uppgifter i förundersökningsprotokollet, protokollsbilagan samt ingiven bilaga från försvaret (aktbil. 11, 12 och 29) som innebär att platsen för gärningen kan röjas.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
1. MC tillerkänns ersättning av allmänna medel med 29 414 kr. Av beloppet avser 19 502 kr arbete, 3 775 kr tidsspillan, 254 kr utlägg och 5 883 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.


Tilltalad
B

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Brott mot skyddslagen, 30 § skyddslagen (2010:305) i sin lydelse före 1 juli 2018 2017-04-02

Påföljd m.m.
Dagsböter 40 å 230 kr

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Sekretess
Sekretessen enligt 15 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig beträffande uppgifter i förundersökningsprotokollet, protokollsbilagan samt ingiven bilaga från försvaret (aktbil. 11, 12 och 29) som innebär att platsen för gärningen kan röjas.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
MA tillerkänns ersättning av allmänna medel med 30 588 kr. Av beloppet avser 19 320 kr arbete, 4 427 kr tidsspillan, 724 kr utlägg och 6 117 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska B till staten återbetala hela beloppet.

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har begärt att tingsrätten dömer Aoch B för brott mot skyddslagen, enligt 30 § skyddslagen (2010:305) i dess lydelse före den 1 juli 2018, i enlighet med följande gärningsbeskrivning.

A och B har tillsammans och i samförstånd trots rådande förbud mot det berett sig tillträde till ett skyddsområde och tagit fotografier. Det hände den 2 april 2017 på plats inom Ängelholms kommun, Ängelholms kommun.

A och B begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.

A och B har vidgått det faktiska händelseförloppet, men förnekat brott och angett att de varken uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot skyddslagens bestämmelser.

Stängda dörrar
Med anledning av att det under förhandlingen har förekommit uppgifter som kan antas skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet om uppgifterna röjs har huvudförhandlingen, utöver framställan av yrkande och inställning, hållits bakom stängda dörrar.

UTREDNINGEN

Vid huvudförhandlingen har A och B hörts över åtalet. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med ML och JJ från Försvarsmakten samt med C.

Åklagaren har lagt fram den skriftliga bevisning som framgår av bilaga 1, och särskilt förevisat de bilder som hittats i A:s och B:s mobiltelefoner.

A och B har vid huvudförhandlingen lämnat samstämmiga uppgifter kring händelsen. De har i huvudsak uppgett följande. De är vänner och körde bil i området tillsammans med ytterligare en vän, C. De såg två byggnader och körde mot dem eftersom de blev nyfikna. När de kom fram parkerade de bilen vid en bom som spärrade av en grusväg som ledde från den allmänna vägen upp till de två byggnaderna. Från bommen var det ca 45-60 meter till byggnaderna. Det fanns ingen förbudsskylt, varken på bommen eller på vägen upp mot byggnaderna som förklarade att det var ett skyddsområde eller att det rådde tillträdes- eller fotograferingsförbud. De gick först fram till en byggnad som de i efterhand fått veta inte är ett skyddsobjekt. På den byggnaden fanns en vit skylt som förklarade att obehöriga inte hade tillträde till byggnaden. De gick till den andra byggnaden där de upptäckte en reva i staketet som de kunde gå igenom. När de såg att de kunde ta sig in tänkte de att de kunde klättra upp på byggnaden och ta några ”selfies” och fotografera utsikten. De tyckte att området och byggnaden såg övergiven ut. De såg inte några skyltar på eller vid objektet som förklarade att det var ett skyddsobjekt, eller att det rådde förbud mot tillträde och fotografering. C följde inte med dem in, utan stannade utanför staketet. De pratade inte med C om varför han inte följde med.

A och B klättrade upp på en stege på utsidan av byggnaden. Cirka 15 meter upp tog de sig in i byggnaden via en dörr som stod på glänt. Inne i byggnaden upptäckte de att det fanns servrar och annan teknik som var aktiv. De förstod då att byggnaden antagligen inte var övergiven. De kände att det kanske var fel att vara där och funderade på att lämna platsen, men fortsatte ändå uppför en invändig trappa för att ta bilder. De tog flera fotografier på utrustningen inne i byggnaden; det var något som de gjorde i stundens ingivelse. C ringde och berättade att det fanns en barnfamilj utanför byggnaden. Efter att familjen hade lämnat gick A och B ut på en plattform på toppen av byggnaden och tog några fotografier. De var inne på området i ungefär 40 minuter. När de var på väg ner från byggnaden kom några militärer, och beordrade dem att komma ner omedelbart. De greps och polisen tillkallades. – De hade inte gått in om det inte funnits ett hål i staketet, eller vidare in i byggnaden om dörren inte stått på glänt. Ingen av dem visste vad ett skyddsobjekt var och de visste inte heller att byggnaden tillhörde försvarsmakten. De trodde att det kanske var en väderstation.

C har i huvudsak bekräftat vad A och B berättat. Han har uppgett att han inte sett några skyltar, varken på vägen upp till byggnaden eller på staketet där A och B gick in. Anledningen till att C inte följde med de andra två in på området var att han tyckte det kändes fel. Det fanns ett stängsel och han antog att det innebar att man inte skulle gå in.

ML, som arbetar som insatsledare på södra militärregionen, J3, har i huvudsak uppgett följande. Det aktuella området och objektet är genom beslut ett skyddsobjekt. Vid objektet råder tillträdes- och fotograferingsförbud. Ett skyddsobjekt skyltas med gula förbudsskyltar med svart och röd text; av skyltarna framgår vad som är förbjudet på platsen, vem som fattat beslutet och med stöd av vilken lagstiftning beslutet fattats. Skyltningen kontrolleras genom oregelbundna kontroller med en eller två veckors mellanrum.

JJ, som arbetar som insatschef på markbevakningsavdelningen på Luftvärnsregementet, har uppgett bl.a. följande. Den aktuella dagen var han ute och ronderade vid andra objekt tillsammans med ytterligare en soldat när de fick information från sin insatschef om att det fanns personer på objektet. Skyddsobjektet är bevakat med fotoövervakning eftersom det tidigare hade förekommit stölder från objektet. Det tog JJ cirka en timme att köra fram till objektet. Från bommen som spärrar av grusvägen fram till objektet är det cirka åttio till hundra meter till objektet. När JJ och hans kollega kom fram befann sig två personer inne på skyddsobjektet, högst upp på en avsats. De båda personerna greps och polis tillkallades. – Det fanns ingen skylt på bommen vid grusvägen, men däremot en fullt synlig skylt på vänster sida av grusvägen en kort bit efter bommen. Den skylten informerade om att det är ett område där det råder fotograferingsförbud. Det satt flera skyltar på staketet runt objektet som informerade om att det råder både tillträdes- och fotograferingsförbud. Den aktuella dagen fanns det åtminstone en skylt på den sida av staketet där revan var. Den skylten satt precis bredvid revan. JJ är av uppfattningen att man inte kunde gå igenom revan utan att se skylten.

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING

Den rättsliga regleringen
Enligt 4 och 5 §§ skyddslagen (2010:305) kan en byggnad, anläggning eller ett område beslutas vara ett skyddsobjekt i syfte att ge dessa ett förstärkt skydd mot bl.a. sabotage och spioneri. Ett beslut om att en viss byggnad, anläggning eller område ska utgöra ett skyddsobjekt innebär enligt 7 § i samma lag ett förbud mot tillträde för obehöriga. Tillträdesförbudet kan enligt samma bestämmelse förenas med bl.a. förbud mot att fotografera. Ett beslut om att en byggnad, anläggning eller område är ett skyddsobjekt ska på ett tydligt sätt framgå genom exempelvis skyltning.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud enligt skyddslagen döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Följande är utrett i målet
Det är utrett att det i målet aktuella objektet vid tidpunkten för gärningen var ett skyddsobjekt, vid vilket det rådde tillträdes- och fotograferingsförbud. Genom vittnesmålet med JJ är det också visat att skyddsobjektet var utmärkt med förbudsskyltar. Det är även utrett att A och B brutit mot det rådande tillträdes- och fotograferingsförbudet genom att ta sig in på skyddsobjektet och fotograferade det. A:s och B:s påståenden om att de gick in på skyddsområdet genom en reva i staketet och en öppen dörr har inte motsagts av åklagaren och ska godtas.

Ska A och B dömas för brott mot skyddslagen?
För att A och B ska dömas enligt åtalet krävs att de uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot det rådande tillträdes- och fotograferingsförbudet. Tingsrätten ska grunda sin bedömning på A:s och B:s uppgifter så länge dessa inte i sig är så osannolika att de kan lämnas utan avseende eller de har motbevisats av den bevisning som åklagaren lagt fram i målet.

För att A och B ska dömas för att uppsåtligen ha brutit mot förbuden krävs att de varit medvetna om förbudet eller att det visats att de, även om de hade vetat om att det rådde tillträdes- och fotograferingsförbud, ändå hade genomfört gärningen. JJ har vittnat om att han anser att den som gick igenom revan måste ha sett förbudsskylten. Någon bevisning utöver den muntliga bevisningen till styrkande av skyltens utformning eller placering, har inte presenterats i målet. Tingsrätten anser inte att åklagaren förmått motbevisa A:s och B:s påståenden om att de inte sett några skyltar och inte heller förstått att de gick in på ett skyddsobjekt. Deras påstående om att de inte skulle ha gått in på området om de förstod att det rådde tillträdes- och fotograferingsförbud får godtas. Det är därför inte visat att de begått gärningen uppsåtligen.

Tingsrätten har efter den bedömningen att ta ställning till om A och B varit oaktsamma när de gick in på skyddsobjektet och tog fotografier av det. För att A och B ska dömas för att genom oaktsamhet ha brutit mot förbudet krävs att de borde ha förstått att de bröt mot ett förbud. Av A:s och B:s egna uppgifter framgår att de antog att stängslet fanns för att hålla personer ute, och att de under tiden som de befann sig inne i byggnaden kände att det kanske var fel att vara där. Även C har förklarat att han antog att stängslet innebar att man inte fick gå in och att det kändes fel att göra det. Detta talar i sig för att A och B inte gjort tillräckligt för att kontrollera om de bröt mot ett förbud. Härtill kommer att de på ett enkelt sätt genom att iaktta staketet och läsa på de skyltar som JJ beskrivit kunnat undgå att bryta mot tillträdes- och fotograferingsförbuden. A och B får därför anses ha varit oaktsamma när de tog sig in på skyddsobjektet och fotograferade.

A och B ska därför dömas för att genom oaktsamhet brutit mot skyddslagen i enlighet med vad åklagaren har påstått.

Påföljd
Den brottslighet som A och B döms för är inte att anse som bagatellartad. Det faktum att tingsrätten ansett att gärningen är begången av oaktsamhet gör dock att påföljden bör stanna vid ett måttligt bötesstraff, jämför bl.a. Svea Hovrätts dom den 4 januari 2019 i mål B 9647-18. Med hänsyn till A:s och B:s ålder vid tiden för gärningen bestämmer tingsrätten påföljden till fyrtio dagsböter. För A bestäms dagsbotens storlek till 50 kr utifrån hans uppgivna inkomst. För B bestäms dagsbotens storlek till 230 kr utifrån hans uppgivna inkomst.

Övriga frågor
Eftersom A och B döms för brott med fängelse i straffskalan ska de betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden om 800 kr vardera.

Den ersättning som försvararna begärt får anses skälig och ska godtas. Med hänsyn till A:s och B:s ekonomiska förhållanden ska staten stå för A:s försvararkostnad medan B ska betala tillbaka hela kostnaden för sitt försvar till staten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *