Fartyget Baltic Carrier på grund utanför Hittarp

Baltic Carrier på grund utanför Hittarp

Under tisdagskvällen den 24 september gick larmet om grundstötning utanför Hittarp. Fartyget Baltic Carrier hade då gått på grund utanför Hittarp. Den ryske befälhavaren misstänktes för sjöfylleri och omhändertogs.

Under onsdagskvällen den 25 september stod fartyget kvar på grundet.

Den 24 oktober upphävdes frihetsberövningen av kaptenen på fartyget.

Malmö tingsrätt B 9118-19

Domslut

Brott som den tilltalade döms för
1. Sjöfylleri, 20 kap 4 § 1 st sjölagen (1994:1009) 2019-09-24
2. Vårdslöshet i sjötrafik, 20 kap 2 § 1 st sjölagen (1994:1009) 2019-09-24

Påföljd m.m.
Dagsböter 100 om 50 kr – Böterna ska anses helt erlagda.

Häktning m.m.
Häktningsbeslutet hävs.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
1. PZ, som vid huvudförhandlingen har substituerats av advokaten AB, får ersättning av staten med 64 839 kr, varav 29 670 kr arbete, 10 626 kr för tidsspillan, 11 575 kr för utlägg och 12 968 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

YRKANDEN M.M.

Se bilaga 1

Bakgrund

Baltic Carrier är ett drygt 80 meter långt fartyg hemmahörande i Ryssland. Den 24 september 2019 var det på väg från Ryssland till Lidköping med en last av spannmål. B var befälhavare på fartyget och var den som var ansvarig när man på kvällen passerade genom Öresund på väg till sin slutdestination.

Fartyget rörde sig i den farled som finns mitt i sundet. Vid klockan 20.55 uppmärksammas att fartyget avviker från farleden och rör sig mot land. Sjöräddningen försöker etablera kontakt med fartyget men lyckas under ca åtta minuter inte att etablera en sådan kontakt. Fartyget har då gått på grund och förflyttar sig därefter ytterligare en sträcka innan det går på grund igen.

Kustbevakningen anländer till fartyget strax innan klockan 23.00. Klockan 23.10 blåser B i en så kallad Dräger och resultatet visar 0,59 mg per liter utandningsluft. Han kommer därefter att blåsa i en så kallad Evidenzer kl. 00.51 och det resultatet är 0,37 mg alkohol per liter utandningsluft. Han lämnar vidare två urinprov kl. 23.45 och 00.50 som visar 2,1 promille respektive 1,21 promille i urinen. Dykarrapport visar att fartyget står på grund mitt på fartyget medan akter och för är fria.

Frågorna i målet är om B framfört fartyget på det sätt som anges i gärningsbeskrivningen och om han genom detta gjort sig skyldig till sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik samt hur de gärningarna i så fall ska rubriceras.

DOMSKÄL

B har förnekat grovt sjöfylleri. Han har inte framfört fordonet efter att han intagit alkohol. Han har intagit alkohol först efter grundstötningen, men innan kustbevakningen kom ombord. Det är det intaget som resulterade i alkoholkoncentrationen om minst 0,50 mg i utandningsluften. Han har erkänt vårdslöshet i sjötrafik brott av normalgraden genom att han somnat under sin vakt, vilket resulterat i grundstötningen. Han har inte intagit alkohol under sin vakt eller haft någon straffbar alkoholkoncentration i sin kropp under sin vakt.

Åklagaren har åberopat den bevisning som framgår av stämningsansökan. De hörda har huvudsakligen uppgett följande;

B
Han är från Nizhniy Novgorod i Ryssland och har arbetat till sjöss i 25 år. Han har varit kapten på det aktuella fartyget i tio år.

Den senaste resan gick från Kaliningrad. Det var besvärliga förhållanden när de skulle lämna Kaliningrad. De lastade från kvällen den 22 september och under hela natten fram till kl. 13.00 nästa dag. Lotsning ut ur hamnen pågick fram till 15.00. Då var han tvungen att vara kvar på bryggan trots att det inte var hans tur. Han hade vakt mellan 17.00 och 24.00 och även nästföljande dag den 24 september var det mycket att göra. När han gick av kl. 14.00 tog han två öl för att vila fram till 17.00. Kl 17 började han sin vakt och var på bryggan till kl. 21.00 då incidenten inträffade. En matros var med honom på bryggan som utkik och de var där samtidigt i 5–40 min, efter det bad matrosen om tillstånd att få uträtta sina behov och denne lämnade därefter bryggan. B visste att det krävdes en gir av honom och hade antecknat detta i sjökortet. Men av någon för honom oförståelig anledning sjönk han i sömn. När han vaknade såg han att hastigheten var på noll.

Det första han hörde när han vaknade var anropet. Han förstod att de hade missat giren och gått på grund. Han larmade hela besättningen och försäkrade sig om att alla var oskadade. Tillsammans med överstyrman tittade han på planen för hur man ska hantera sådana situationer. Det ställdes frågor om det var några skador på skrovet. Det fanns inte några skador och miljön runtomkring verkade vara opåverkad. Detta rapporterade han till räddningstjänsten. Efter det stängde han av motorn. Han fick också besked om att de inte skulle göra något själva utan invänta kustbevakningen, de kom vid 23-tiden. Under tiden som han väntade på att kustbevakningen skulle komma började han inse vad som hänt, han började skaka. Han lämnade besättningen och gick ner till sin hytt. I sitt kylskåp hade han ett litet fartygsapotek, där fanns en plastflaska med 500 ml volym innehållande medicinsk sprit 96-procentig. Det fanns kvar 2-3 cm i flaskan som han drack upp, klockan kan ha varit mellan 21.45 och 22.00. Han gick därefter upp till bryggan igen. Kustbevakningen anlände vid 23-tiden.

Policyn på rederiet när det gäller alkohol är noll konsumtion. Om befälhavaren är på bryggan är det han som har ansvaret. Han har inte lämnat över ansvaret till någon under händelseförloppet. När han vaknade hade fartyget noll i hastighet. Anledningen till att man kan se att fartyget rört sig efter att de gått på grund är att han försökte få loss det. Det innebär att fartyget gick på grund två gånger. Det måste ha funnits en stark ström på stället. När han var nere i hytten och drack spriten så var han där max 10 minuter. Han kanske drack 50-60 ml. Att han inte i polisförhör berättat att han drack sprit var för att han trodde att det kunde försämra hans position.

Han stängde av motorn efter att han gått på grund andra gången och han fick besked från Swedish Rescue att inte vidta ytterligare åtgärder, då gav han order till maskinisten att stoppa motorn. Efter att han stängt motorn finns alltid risken för att fartyget ska röra sig eftersom det inte var förankrat och det skulle kunna börja att spontanröra sig.

MA
Han arbetade som första klassens matros ombord. Det var hans tredje kontrakt på det aktuella fartyget. Den aktuella kvällen hade han vakt tillsammans med kaptenen mellan klockan 22.00 och 24.00. När de är på bryggan samtidigt så är det kaptenen som bestämmer. Han fick kaptenens tillåtelse att gå på toaletten och var borta i 15- 20 minuter. När han var på toaletten märkte han en skarp sväng till höger. Han kom upp och förstod att kaptenen hade gått på en sandbank. Kaptenen berättade att han blundade för ett ögonblick och då hände det. De samlades vid räddningsbåtarna och det kontrollerades att det inte var några läckor. Officiellt är det absolut förbjudet att dricka alkohol ombord. Han uppfattade det som allt var som vanligt med kaptenen och att denne pratade som vanligt.

AT
Han frågade kaptenen om denne hade druckit och han sa nej. Han bestämde sig då för att låta honom blåsa i Drägern, där han blåste positivt. Av samtalet med befälhavaren förstod han att denne hade somnat. Han hade kört fartyget och somnat på bryggan. Det var nog först i förhör han berättade att han druckit två öl vid 14-15- tiden. Han upplevde kaptenen som trött. Han hade lite trötta ögon men det framgick inte tydligt att han var väldigt påverkad. Kaptenen somnade flera gånger under tiden de höll på med förhör. Han höll fast vid att han bara druckit två öl när de pratade med honom. Han luktade alkohol, man kände att han hade druckit. Hans uppfattning är att kaptenen måste ha druckit senare än denne påstod men kan inte utesluta att kaptenen druckit efter grundstötningen. Det gjordes sållningsprovet på alla i besättningen, sju personer. Alla blåste positivt utom kocken.

LK
Hon arbetar med sjöräddningstjänst och var räddningsledare på plats. De hade kontakt med Baltic Carrier och fick information om att hon gått på grund norr om Helsingborg samt att det inledningsvis inte hade gått att få kontakt med fartyget.

Till slut hade de fått kontakt och meddelat att de skulle lägga om kursen, fartyget svarade men då hade det redan gått på grund. När de fick kontakt med kaptenen pratade han osammanhängande och otydligt. De bad kaptenen att ligga kvar men han sa att han skulle försöka komma loss från grunden. Hon startade då ett ärende om sjöräddningstjänst och de hade upprepad kontakt med kaptenen. Det tog honom sju minuter att berätta att ingen var skadad vilket var anmärkningsvärt. De kunde se att han hade gått på grund och att han sedan gick på grund igen.

Det var inte tal om att kaptenen var nere i sin hytt i tio minuter, det kan max ha varit 1-3 minuter eftersom de hade ett pågående samtal med honom. Hon upplevde att kaptenen var osammanhängande och försökte ta sig från platsen, men hon kan inte bedöma om han lät stressad.

Tingsrättens bedömning

Vad tingsrätten först måste ta ställning till är om det är visat att B haft en alkoholkoncentration i utandningsluften under eller efter färden som uppgick till minst 0,50 milligram per liter utandningsluft. Den enda bevisningen som ger direkt stöd för detta påstående är det första utandningsprovet. Det är inte frågan om ett prov som egentligen kan användas som ett bevis för alkoholkoncentrationen. Det har inte gjorts något säkerhetsavdrag. Det går inte att utesluta att resultaten kan påverkas av alkohol i munhålan. Det är därför inte ställt bortom rimligt tvivel att B haft en alkoholkoncentration före eller efter färden (fram till grundstötningen) som överstigit 0,50 mg per liter utandningsluft.

B har påstått att han druckit alkohol efter det att fartyget gått på grund men innan det att Kustbevakningen bordat fartyget. Han har beskrivit att han druckit läkarsprit och att det skett tidsmässigt kort tid efter grundstötningen. Detta är ett påstående som tingsrätten måste värdera. Går det att utesluta att det gått till på det sätt som B beskrivit eller kan hans invändning om så kallad eftersupning lämnas utan avseende?

Som nämnts tidigare har det tagits urinprov på B. Dessa prover visar att alkoholkoncentrationen i hans urin sjunker från 2,1 promille till 1,21 promille mellan klockan 23.45 och 00.50. Enligt Rättsmedicinalverkets informationsblad tyder en fallande alkoholkurva mellan två urinprov på att den huvudsakliga alkoholförtäringen inte har ägt rum inom de närmaste en till två timmarna före urinprovet togs. Vid sådana omständigheter kan enligt Rättsmedicinalverket det generellt sägas att eftersupning inte är förenligt med analysresultatet. I det här fallet är tingsrättens uppfattning att B enligt sina egna uppgifter druckit någon gång efter kl 21.00. Innan det första urinprovet tas hinner klockan bli 23.45. Enligt tingsrätten har det därför förmodligen gått så lång tid att Rättsmedicinalverkets slutsatser om huruvida eftersupning är uteslutet inte är giltiga. Det går därför inte att utesluta att B druckit alkohol först efter det att fartyget gått på grund och att det är den konsumtionen som ger utslag på sållningsprovet ombord på fartyget, provet med Evidenzer samt de därefter följande urinproven. Det finns inte heller något i utredningen i övrigt som talar emot detta. Tingsrätten utgår därefter vid den fortsatta bedömningen av åtalet från att B druckit alkohol i sådan mängd att det överstiger nivån för sjöfylleri först efter grundstötningen.

B har hävdat att han då inte ”framfört” fartyget i sjölagens mening eftersom det stått stilla och att han därför inte kan dömas för sjöfylleri i enlighet med åtalet. Han har vidare varit tillsagd av svenska myndigheter att stänga av motorn. Tingsrätten konstaterar att det i och för sig varit så att fartyget hållit en hastighet som varit noll. Men fartyget har legat på grund med en risk för att det igen skulle kunna röra sig. Fartyget har legat på grund på så sätt att aktern och fören varit fria. B har vidare beskrivit strömmarna i Öresund som starka. Det fanns därför en risk för att fartyget skulle kunna röra sig och förorsaka skada. Även i detta skede anser tingsrätten att fartyget framförts på sätt som krävs för ansvar för sjöfylleri.

B:s ansvar för fartyget får anses ha upphört först när Kustbevakningen bordade fartyget. Även om han fått instruktioner från svenska myndigheter dessförinnan befriar det inte honom från ansvar som befälhavare för att ha kontroll på fartyget. Han har i detta skede i vart fall intagit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans kropp överstiger gränsen för sjöfylleri. Det noteras att han kl. 00.51 blåser 0,37 mg per liter utandningsluft.

När det gäller rubriceringen av gärningen så tar de omständigheter som räknas upp i tredje stycket och som åklagaren anser gör att gärningen ska rubriceras som grov sikte på framförandet av fartyget fram till grundstötningarna. Utifrån den bedömning som tingsrätten gjort när det gäller B:s alkoholkonsumtion ska detta inte ha betydelse när det gäller att rubricera sjöfylleriet. B ska därför dömas för sjöfylleri av normalgraden.

B har erkänt vårdslöshet i sjötrafik. Det är enligt tingsrätten uppenbart att han varit vårdslös på det sätt som anges under första stycket i gärningsbeskrivningen. Med utgångspunkt i vad som framkommit om hans alkoholkonsumtion så är det frågan om ett brott av normalgraden.

Även om bägge brotten är allvarliga så är de utifrån rubriceringen att bedöma som bötesbrott. B ska därför dömas till ett kännbart bötesstraff. Detta ska anses till fullo verkställt genom den tid som B suttit frihetsberövad som anhållen och därefter häktad.

B ska omedelbart försättas på fri fot.

Eftersom B döms för brott där det finns fängelse i straffskalan ska han betala föreskriven avgift till brottsofferfonden.

Fartyg på grund utanför Råå

BBC Lagos på grund utanför Råå med Kustbevakningen framför

Vid 23-tiden i går kväll styrde det 130 meter långa fartyget BBC Lagos, lastat med 5000 ton vete, mot stranden utanför Råå i södra Helsingborg. Enligt uppgift skulle fartyget flera gånger fått varningar i form av radiokommunikation och mistlur under en halvtimmes tid utan att skepparen reagerat. Befälhavaren togs för sjöfylla och fick under natten sova ruset av sig.

Under lördagen stod skeppet fortfarande kvar på sandbanken. I närheten, men söder om ligger ett annat lastfartyg under ytan. Vraket Johannes L, 48 meter långt, förliste 1979 och på sina ställen ligger det enbart någon meter under ytan.

Folk passade på att ha skeppet som utflyktsmål och som turistmål.

Lossdragningen

Vid 15:27 under söndagen den 5 augusti fick två bogserbåtar loss fartyget och kunde bogsera det till hamn för vidare undersökning.

Även söndagen drog till sig mängder av åskådare med kikare och kameror.

Uppdaterat 2018-08-17 med förhör

Avrapporteringspm från polis

Patrull 63-6520 med Insp NP, Pa HP och Insp JÅ blev
av LC beordrade till Råå hamn för att biträda Kustbevakningen med ett misstänkt sjöfylleri. Patrull 63-6520 anlände till Råå hamn 2018-08-04 00:48. I samband med detta uppgav FK på Kustbevakningen att Kustbevakningen hade tagit ett sållningsprov på den misstänkte och han hade då blåst 1,34 mg/l. Detta sållningsprov togs 2018-08-04 klockan 00:01.

FK uppgav vidare att Kustbevakningen anträffat en flaska Whisky som var nästan helt urdrucken. Kustbevakningen gick om bord på fartyget 2018-08-03 klockan 23:50 och lämnade fartyget med den misstänkte 2018-08-04 klockan 00:36. Enligt Kustbevakningen fanns det 11 personer (inklusive den misstänkte) ombord på fartyget då Kustbevakningen gick ombord.

När den misstänkte transporterades till sjukhus luktade han tydligt av alkohol. Den misstänkte somnade ett flertal gånger i bussen under intransport till sjukhuset. Den misstänkte uppträdde påverkat, bland annat ställde han samma frågor flera gånger. Den misstänkt uppgav för patrullen att han bara druckit lite alkohol. På sjukhuset vägdes och mättes den misstänkte. Detta skedde 2018-08-04 klockan 01:15.
Vikt 82,5 kg
Längd 170 cm

Avrapporteringspm från polis

På båten förhör jag två personer, dels J som var lockout under tiden som båten gick pågrund samt Första styrman O.

På båten arbetar totalt 11 personer. Kaptenen var den som hade befäl över bryggan när olyckan skedde. O är andre man i befälskedjan och var den som hade befäl på bryggan innan kaptenen tog över vid 20:00. Kaptenen hade ansvar fram till 24:00, då en andre styrman R skulle ta över.

Dessa tre; kaptenen, R samt O är de enda som vid något tillfälle har ansvar för bryggan. Utöver en av dessa tre är där en roll som ”Lockout”. Denna persons uppgift är att under ansvarigt bryggbefäl hjälpa till med att hålla utkik från bryggan såväl visuellt som på radarskärmar. Lockouterna har annars andra uppgifter på båten, och har denna uppgift som en tillika uppgift.

De första två personerna som var ombord på båten efter olyckan var kustbevakarna FK samt AK. Dessa var de som gjorde bevisutandningsprov på såväl kaptenen (blåste positivt) samt på O (blåste negativt). FK samt AK berättar att när de kommer upp på bryggan är den uppenbart berusade kaptenen där. Kaptenen gör ett försök att gömma en whiskeyflaska för dem. Flaskan tags i beslag av anländande polispatrull.

Kustbevakarna berättar att en bogserbåt har kört i närheten av av den grundstötta båten och försökt att varna denna innan den går på grund. Aktuell båt har försökt att varna med lampor och med tuta och följt efter aktuell båt. Båten heter Svitzer Bjorn och har Imo nummer: 9008665. Båten kommer att ligga kvar i Helsingborg vid Kemira eller Industrihamnen under 4 aug.

Kustbevakarna berättar att det finns VTS som är en motsvarighet till flygledare fast på havet. Dessa har nummer: 0771-63 06 00 alt 040 611 22 06. Dessa har försökt att anropa aktuellt skepp i 20-30 minuters tid utan att få svar.
O som numera är ansvarig på båten har telefonnummer som man kan nå honom på, men han vill helst att man ringer till bryggans telefon, då hans telefon inte kommer att kunna ta imot något längre samtal.

I direktiv fick vi att vi skulle ta en ”svart låda” i beslag. Den svarta lådan är dock en mjukvara(VDR – Voyage Data Recorder) som är inbyggd i navigeringens panel. För att få ut aktuell information behöver man koppla en dator till en nätverks port och därefter med programvara kontrollera den sparade informationen. Informationen som sparas är navigeringsinfo samt vad som gjorts på bryggan. Vi lyckades inte få rätsida på detta under vår tid ombord.

/I tjänsten

PA JB

Styrman

O berättar att han är ”Chief officer” vilket är andre rankade befäl på båten. Positionen kallas även för ”styrman”.

O berättar att han känner kaptenen som en vänlig herre, men O är inte vän med
kaptenen, då kaptenen är en enstöring. i dag när båten gick på grund så var det kaptenen som var ansvarig på bryggan, och Os skift gick mellan 16:00 och 20:00.

Kaptenen kom upp på bryggan ca 19:50 för att avlösa O. Kaptenen skulle ta sig förbi Drogdenkanalen och kaptenen är inte så bra på att navigera så O stannade kvar en liten stund och hjälpte kaptenen styra förbi Drogden. O löste detta till strax efter 20:00 och lämnade därefter kaptenen på bryggan, då denna nu själv skulle ansvara för bryggan medan O skulle få vila innan sitt nästkommande pass.

O märkte inget särskilt på kaptenen och såg inte om denna skulle vara påverkad eller bete sig märkligt på annat sätt. Han gav ett vanligt intryck. O berättar att kaptenen dricker mycket i vissa perioder framförallt när han är i land. Men i dag märkte O inget innan kraschen. O såg inte heller om kaptenen tog med någon alkohol upp på bryggan. O vaknade ca 23:00 då han hörde att en båt tutade. O tyckte att det lät kraftigt och reagerade på detta. När tutandet pågått en bra stund så märkte O hur båten gick på grund och han skyndade då upp på bryggan. O reagerade på att motorn fortfarande gick men att båten inte rörde sig.

När O kom upp till bryggan ca 23:20 så var kaptenen inte där. O började då att
kontrollera vad som hänt och tände upp den nedsläckta båten. Klockan 23:35 kom plötsligt kaptenen upp på bryggan. Kaptenen frågade då O vad som hänt. Kaptenen gav ett mycket förvirrat intryck, och han verkade helt väck. O sade till kaptenen att du bör veta vad som har hänt då det är du som är den ansvariga på bryggan nu. Kaptenen svarade då inget alls. O berättar att båten har ett ”deadman alarm”. Detta alarm larmar var 12:e minut så att man ska vakna om man har råkat somna på bryggan. Om man då inte svarar på larmandet så larmar det vidare till styrman och därefter larmas hela båten om att inget svarat på larmet på bryggan.

O reagerade på att detta larm nu var avstängt. Enda sättet att stänga av aktuellt larm är med hjälp av en nyckel och det är bara kaptenen som har tillgång till denna nyckel. O förstår därför att kaptenen har valt att avaktivera aktuellt larm varpå ingen annan kunde förstå att kaptenen antingen somnat på bryggan eller lämnat denna.

Uppläst i koncept och godkänt.
Förhöret hölls på engelska.

Lockout

J berättar att han arbetar på aktuell båt och ikväll mellan 22:00-00:00 så hade J sitt skift som Lookout på bryggan. J berättar att som lookout så har han ansvar under en specifik tid för att hjälpa det ansvariga befälet på bryggan att ha kontroll på radarna samt visuellt samt hörbart söka efter båtar eller andra hinder i färdvägen.

J kom upp till bryggan 22:00 och det var då kaptenen som var där. Kaptenen hade i dag skift som ansvarig på bryggan mellan 20:00 och 24:00. När J kom upp till bryggan så sade kaptenen åt J att J inte fick stanna på bryggan. Kaptenen ville vara själv på bryggan. Detta brukar kaptenen göra, och J såväl som Js kollegor följer alltid de order som kaptenen ger, då kaptenen är högsta chef. Således så lämnade J bryggan och tog sig ner i gemensamhetsutrymme där han som vanligt avsåg stanna kvar till hans skift var kvar och nästa man skulle få komma upp till bryggan och bli nersänd likaså.

När J var uppe på bryggan så lade han inte märke till om där fanns någon alkohol. Det var nedsläckt på bryggan och därav svårt att se. J kunde inte märka om kaptenen var berusad eller ej, då kaptenen snabbt skickade ner J från bryggan igen. J skulle inte har märkt om kaptenen var full och det skulle kunna ha varit möjligt. J har inte druckit alkohol tillsammans med kaptenen och han vet inte hur kaptenen är när han dricker.

Uppläst och godkänt

Vittnet på bogserbåten

H jobbar på en bogserbåt och berättar att han på kvällen för grundstötningen höll på att eskortera ett annat fartyg när han hörde på radion att VTS (Vessel Traffic Service) sökte kontakt med BBC. De fick inget svar och lotsen som eskorterade samma fartyg som H bad H med besättning att försöka få kontakt med BBC utan resultat. H ser BBC Lagos och lägger sig bakom. Han höll en fart av 10 knop när han kom ikapp. H signalerar med ljud och ljus för att få kontakt. Detta pågick mellan 23:07 och 23:18 enligt Hs logg.

Kl 23:18 går BBC Lagos på grund och maskinerna fortsätter med full kraft utan att fartyget rör sig. Detta pågår flera minuter innan två ur besättningen kommer ut på däck. Kort därefter kommer kustbevakningen och frågar efter kaptenen men får till svar att ”the captain is missing”. Kaptenen befinner sig alltså inte på bryggan. H kan även se i loggen från sjökorten hur BBC Lagos har rört sig innan de gick på grund. Kl 22:38 ändrar BBC Lagos kurs öster om Ven och sedan fortsätter det rakt fram utan att några ändringar görs i kursen tills det går på grund.

H har filmat och fotograferat händelseförloppet. Detta material är inlämnat till polis.
Uppläst och godkänt.

Förhör med kapten

A delges misstanke enligt ovan.

A informeras om rätt till försvarare.

A godkänner att förhöret hålls utan försvarare närvarande.

A godtar den försvarare rätten förordnar.

A informeras om att han inte behöver uttala sig om misstanken. A informeras om att han har rätt att ta del av utredningen i den mån det är möjligt.

A ERKÄNNER brott.

Hur mycket hade du druckit under kvällen?

Jag drack kanske 20 cl.

Vad drack du?

Whiskey.

Var på fartyget drack du någonstans?

I hytten. Det var innan jag styrde. Det var före vakten, sen somnade jag.

Var du uppe på bryggan under hela ditt skift?

Ja från kl 20.00 på kvällen.

När började du dricka?

På eftermiddagen, kanske vid 17-18 tiden.

Varför drack du?

Det var pga, trötthet, jag hade jobbat i fem dagar före.

Blir du piggare av alkohol?

Nej jag har inte druckit så här tidigare.

Varför stängde du av ”dead man alarm”?

Jag har inget svar.

Brukar du stänga av den?

När man går ut från hamnen till havet kallas det övergången och den sätts på när man går ut till havs.

Den var ju avstängd när ni gick på grund.

Ja den var av.

Var det du som stängde av den?

Ja.

Varför skickade du ner din ”look out”?

Jag har inte sett honom.

Så du säger att du inte bad honom lämna bryggan?

Jag behövde inte honom.

Var på fartyget befann du dig när det gick på grund?

I hörnet på babordsidan, uppe på bryggan.

Varför hörde du inte att andra båtar försökte varna dig att ni var på väg ur kurs?

Jag vet inte.

Låg du och sov?

Kan hända.

Biträdande förhörsledare Pinsp. MO

Hur många personer fanns det totalt på fartyget?

Sammanlagt 11 personer.

Anser du att det är ansvarsfullt att dricka alkohol och styra ett fartyg som är 130 m långt.

Jo jag håller med, det är ansvarslöst.

Hur mycket hade du druckit sammanlagt? 20 cl låter väldigt lite med tanke på din promillehalt.

Jag somnade av tröttheten, om det berodde på om jag druckit 20-30 cl vet jag inte.

Drack du något mer än bara whiskey?

Nej, ni kan ju se hur mycket det är kvar i flaskan.

Har du alkoholproblem?

Nej, innan det här så hade jag inte druckit på 1,5 månad.

Är du periodare?

Jag kan inte säga att jag är en inbiten drickare. Jag dricker till och från vid festliga tillfällen.

Varför drack du trots att du visste att du skulle navigera detta stora fartyg. Dessutom med en besättning på 11 personer?

Jag vet inte, jag har inget att säga.

Det är upp till 2 år i fängelse i straffskalan för detta brott, förstår du det?

Jag förstår.

Uppläst och godkänt.

Ytterligare förhör med kaptenen

A har tidigare underrättas om misstanke om grovt sjöfylleri då han framfört ett fartyg på svenskt vatten under påverkan av alkohol med en koncentration av alkohol i blodet överstigande gränsen för grovt brott.

A har vid provtagning blåst 1,34 mg alkohol/liter utandningsluft. Detta skedde i Öresund utanför Råå hamn 2018-08-03. Kustbevakningen kom upp på båten 23:35. varpå Kustbevakningen tog utandningsprov 2018-08-04 00:01.

A informeras om att detta är ett slutförhör och att han efter förhöret kommer att få ta del av alla handlingar i ärendet tillsammans med tolk.

Försvarare RT närvarande.

Han underrättas åter om han inte behöver uttala sig om misstanken. A informeras om att det togs blodprov på honom på sjukhuset. Analysresultaten av blodprovet visade på 2,76 promille efter avdrag. Fhl informerar om att detta överstiger promillegränsen på 1 promille för grovt sjöfylleri. Vid tidigare förhör har A erkänt brottet grovt sjöfylleri. Kvarstår detta?

A svarar ja.

A ombeds berätta med egna ord om vad som hände?

A har berättat om det så många gånger tidigare.

På fråga när han gick på sitt skift svarar A kl 20:00. Han börjar sitt skift, bytte av den som gick av, och kontrollerade att allt funkade. Alla instrument fungerade bra. Han drack en kopp kaffe. Han styrde fartyget enligt kursen. ”Vid 23-tiden”, säger A, de har små bänkar som står i hörnorna. Han satte sig på en sådan bänk. Det blev mörkt och han somnade. Han vaknade när fartyget var i sandbanken. Detta var cirka 20-25 minuter efter han hade somnat. Han försökte backa genom att föra fartyget fram och bak. Sedan kom polisen, som fhl sade, 23:35.

A tillfrågas var fartyget kom ifrån och vart det skulle?

De startade i Klaypeda, Litauen och skulle till Las Palmas på Kanarieöarna.

A tillfrågas vilken knop fartyget färdades?

10 knop. Ca 18 km/h.

Det han är anklagad för, grovt sjöfylleri, skedde långt innan på kvällen, vid 17-tiden. De äter middag vid 17-tiden och detta var strax efter, vid kl. 17:30. Hela dagen var mycket stressfull med telegram och mycket som skedde på fartyget så A drack lite för att bli av med stressen.

På fråga när han började dricka svarar A mellan 17-17:30.

På fråga vad han drack och hur mycket, svarar A att det var whiskey och cirka 250 ml. Sedan sov han från 17:30 till 19:50. Det stora misstaget var att A satte sig ned och somnade. Då hade detta inte skett.

Fhl delgav innan analysresultatet…

Ja, A har helt andra uppgifter. Hos polisen stod det 1,16 och det sades även under häktningsförhandlingen. Så A vet inte vad 2, 76 kommer ifrån.

Fhl informerar att man gör alltid ett utandningsprov först där det visade 1,34 mg/l, Detta ger 2,68 promille. Ett blodprov togs som visade 2, 76 promille efter avdrag.

A svarar att om han hade druckit så mycket så hade han inte kunnat ta ett steg.

A informeras om att en whiskeyflaska har tagits i beslag och att åklagaren kommer att begära den förverkad. A tillfrågas om han har några synpunkter.

Den är inte ens full. På frågan svarade han nej.

A tillfrågas om han har något att tillägga?

Han är bara förvånad över siffran.

Fhl visar analysresultatet.

A undrar fortfarande över siffran 1,16.

Advokat RT tillfrågas om han har något att tillägga?

Kan A berätta kort om sin arbetssituation. Han sade att han var stressad?

A står på vakten 8-12 på morgonen och från kl 20-24. Den som hade hand om frakten hade ett långt samtal med A om detaljer som A inte hade med att göra. Konversationen skedde via telegram fram och tillbaka. Detta skulle den personen ha tagit med agenten, men det fick A stå ut med. Det var en massa onödiga frågor som A fick svara på just vid 17-tiden.

A vill vid uppläsningen tillägga att det var överenskommet att de skulle ta 5500 ton men de tog endast 5000 ton. Det var agenten som sänkte mängden av gods som de skulle frakta.

När lämnade båten Litauen?

2 augusti ca kl 17.

Hade du varit ledig något i Litauen?

Nej, där jobbade vi oavbrutet i fem dygn.

Utan sömn?

Nej det fanns möjlighet att vila mellan kl 00 till kl 07 i Litauen.

Varför tog det så lång tid med fem dygn i Litauen?

Det tog mycket lång tid för godset låg på två olika ställen. De fick flytta fartyget för att få in andra delen av godset.

När var den senaste gången du var ledig?

Aldrig.

Det finns hamnvakter och skeppsvakter som svarar för säkerheten på skepp respektive i hamn. Kaptenen är en sådan som sköter säkerheten på skeppet. Med sådana omständigheter har kaptenen inte några rättigheter och kan inte lämna skeppet.

När var den senaste gången A träffade sin familj hemma?

Den 6e juni. Den 7e juni började han jobba. Han har allt ansvar när han arbetar.

När Kustbevakningen/sjöpolisen kommer upp på bryggan så var du ensam. Ska man inte vara två?

A lät matrosen gå.

Varför lät du matrosen gå?

De jobbar från kl 8-17. Sedan ska matrosen stå vakten med A. A tyckte synd om honom eftersom matrosen hade redan jobbat i åtta timmar.

Det finns ett dödmansgrepp på bryggan och släpps detta så går ett alarm?

Det stämmer.

Det sägs att det inte fungerade?

A stängde av den.

Varför då?

A vet inte. Alarmet går igång var 3:e eller 6:e minut.

Det sägs att propellern fortsatte gå efter båten hade gått på grund?

Det är den typ av motor att när ”man sätter den på nollan” fortsätter den att gå i en halvtimme till. Det går inte att stoppa den direkt. Det är inte som en bil som stannar direkt.

Uppläst och godkänt i denna del kl 14:24.

A erhåller en kopia av förundersökningsprotokollet och går igenom detta med tolk.

Advokaten erhåller även en kopia.

Förhör återupptaget kl 15:10.

A tillfrågas om han har någon erinran, dvs synpunkter på utredningen?

A säger att allt är klart förutom att han undrar om sina tillhörigheter.

Advokaten uppger att de finns hos polisen och hos agenten.

A informeras om att förhöret som är uppläst kommer att ingå i förundersökningsprotokollet.

Advokat RT har ingen erinran.

Uppläst och godkänt i denna del.

Förhöret avslutas kl 15:15.