Lunds tingsrätt FT 1046-14

DOMSLUT

Lunds tingsrätt FT 1046-14

  1. Dagens Media AB ska till Kent Ekeroth betala 4 200 kr.
  2.  Dagens Media ska till Kent Ekeroth betala ersättning för rättegångskostnader med 2 200 kr, varav 1 595 kr avser ersättning för rådgivning.

Bakgrund

Kent Ekeroth filmade vid något tillfälle med sin mobilkamera en kväll i Stockholm i goda vänners lag.

Den 14 november 2012 publicerade Expressen.se Kent Ekeroths film eller delar av den. Därefter har filmen eller delar av den och enstaka bilder ur den publicerats av ett antal tidningar och nätmedier.

Dagens Media Sverige AB (i fortsättning Dagens Media) publicerade den 11 och 16 december 2013 stillbilder, hämtade från Kent Ekeroths film, i anslutning till artiklar om att Kent Ekeroth hade ställt krav mot Dagens Nyheter på ersättning för publicering av material från hans film. Kent Ekeroths namn som upphovsman till bilderna angavs inte. Bilderna har sedan dess legat kvar på Dagens Medias hemsida, efter en tid med Kent Ekeroth som namngiven upphovsman.

YRKANDEN M.M.

Kent Ekeroth har yrkat att Dagens Media enligt 54 § upphovsrättslagen ska betala totalt 11 200 kr till honom för otillåten exemplarframställning, otillåtet tillgäng- liggörande samt kränkning av ideell rätt i strid med upphovsrättslagen enligt följande:

  • – 1600 kr som skälig ersättning för otillåten användning på Internet.
  • – 1 600 kr i skadestånd för utelämnande av namn.
  • – 8 000 kr i skadestånd för intrång i upphovsrätt.

Kent Ekeroth har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Dagens Media har bestritt Kent Ekeroths yrkanden.

DOMSKÄL

Parternas utveckling av talan

Kent Ekeroth:

Dagens Media har otillåtet utnyttjat stillbilder från Kent Ekeroths film i strid med upphovsrättslagen.

Dagens Media har den 11 december 2013 utan tillstånd utnyttjat en stillbild under rubriken ”Kent Ekeroth hotar stämma DN – kräver 70 000 kr”. I artikeln var Kent Ekeroth inte namngiven som upphovsman utan Dagens Media skrev i stället ”Bilder från filmklippet som först publicerades av Expressen”.

Dagens Media har även den 16 december 2013 utan tillstånd på sin hemsida utnyttjat en stillbild under rubriken ”FK om Kent Ekeroths krav: Motbjudande”. Dagens Media har inte heller i denna artikel namngivit Kent Ekeroth som upphovsman utan skrev i stället ”Bilder från filmklippet som först publicerades av Expressen”.

Totalt har Dagens Media otillåtet utnyttjat två stillbilder.

Stillbilderna från Kent Ekeroths film skyddas av upphovsrätten antingen såsom verk, 1 § upphovsrättslagen, eller som fotografisk bild, 49 a § upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att bryta ut stillbilder ur en upphovsrättsligt skyddad film. Kent Ekeroth har inte samtyckt till att Dagens Media skapat stillbilder av filmen. Han har inte heller gett samtyckte till att exemplar av verket ska spridas till allmänheten, 2 § upphovs- rättslagen. Exemplaren är inte lovligen utgivna och inte heller lovligt offentliggjorda, 8 § upphovsrättslagen. Att skapa en stillbild innebär en exemplarframställning av verket. Upphovsrätten skyddar även bearbetningar av upphovsrättsligt skyddat material, 2 § och 49 a § upphovsrättslagen.

Dagens Medias otillåtna utnyttjande av de aktuella bilderna på Internet står i strid med upphovsmannens ekonomiska rättigheter i 2 § upphovsrättslagen. Även upphovsmannens ideella rätt har kränkts då Dagens Media har valt att utelämna namnangivelse och angivit fel källa, 3 § och 52 § g upphovsrättslagen.

Den som vill använda någon annans bild är skyldig att inhämta samtycke från upphovsmannen. Detta framgår såväl av upphovsrättslagen som av EU:s Sanktions- direktiv (2004/48/EC, antaget den 29 april 2004, om säkerställande av immateriella rättigheter, även kallat IPRED, Intellectual Property Rights Enforcement Directive). Det finns ingen god tro inom upphovsrätten. Dagens Media är en tidning som dagligen hanterar upphovsrättsligt skyddat material och är väl medveten om upphovsrätten. Dagens Media var även väl medveten om att det var Kent Ekeroth som hade spelat in filmen och får därmed anses ha haft uppsåt eller i vart fall agerat oaktsamt.

Upphovsrättslagen skyddar fotografens ekonomiska samt ideella rättigheter. Den som utnyttjar upphovsrättsligt skyddat material utan tillstånd ska betala skälig ersättning till upphovsmannen samt om agerandet skett uppsåtligen eller av oaktsamhet även betala för den skada som utnyttjandet medfört. I detta fall har Dagens Medias agerande inneburit stor skada för Kent Ekeroth.

När ersättningens storlek bestämts har hänsyn särskilt tagits till Dagens Medias vinst, 54 § 2 st 2 p upphovsrättslagen. Kent Ekeroths film blev oerhört uppmärksammad i media. Dagens Media har genom att otillåtet utnyttja bilderna i sin tidning och på Internet gjort en vinst på Kent Ekeroths upphovsrätt utan att fråga om samtycke. Dagens Media hade lika väl kunna skriva och tillgängliggöra artikeln utan att publicera stillbilder ur Kent Ekeroths film. Dock hade artikeln utan bilderna inte fått samma genomslag och tyngd. Genom att olovligen använda sig av Kent Ekeroths bilder har Dagens Media medvetet gjort intrång för att göra en ekonomisk vinst. Dagens Media har genom att använda sig av bilderna i sin artikel på Internet haft möjlighet att maximera spridning.

Vidare ska hänsyn tas till ideell skada, 54 § 2 st 4 p upphovsrättslagen. Kent Ekeroths bilder har utan namnangivelse använts i Dagens Medias tidning. Upphovsmannens rätt till namnangivelse gäller ovillkorligt i tidningsartiklar. För Dagens Media har det hela tiden stått klart vem som har gjort filmen som stillbilderna kommer från. Att Dagens Media väljer att strunta i namnangivelse är oerhört kränkande för upphovsmannen. Att de även gör det när upphovsmannen kräver ersättning för otillåtet tillgängliggörande är extra kränkande. Dagens Media har kunnat skriva artikeln utan att ha med bilderna.

Kent Ekeroth begär ersättning enligt Bildleverantörernas Förenings (BLF) prislista för 2013 med 800 kr per bild för otillåtet utnyttjande och med samma belopp för utebliven namnangivelse.

Ersättningen för upphovsrättsligt intrång beräknas enligt BLF:s prislista till 20 procent av gällande prisbasbelopp, det vill säga 8 900 kr. Hovrätten för västra Sverige har i en dom den 18 februari 2004 (mål T 1576-03) ansett 2 000 kr vara skälig ersättning för upphovsrättsligt intrång. I förevarande fall får ett skadestånd på 4 000 kr per bild anses vara skäligt med tanke på Dagens Medias agerande, att begå intrång för att tidningen ska gå i vinst, att använda bilderna i artiklar som handlar om att Kent Ekeroth begärt ersättning för upphovsrättsintrång, med vetskap om att Kent Ekeroth krävt andra tidningar att upphöra att använda filmen, och att efter påpekande från Kent Ekeroth fortsätta att använda bilderna. Ett agerande på detta sätt är hånfullt mot upphovsmannen och mot själva upphovsrättslagstiftningen.

Användningen av den aktuella bilden har skett i strid med 1 § eller 49 a § upphovs- rättslagen och en kränkning av upphovsmannens såväl ekonomiska som ideella rätt har skett, således i strid med 2, 3 och 52 g §§ upphovsrättslagen. Med anledning av detta ska skälig ersättning utgå i enlighet med 54 § 1 st upphovsrättslagen. Vidare ska ersättning för annan förlust än utebliven skälig ersättning och för lidande och annat förfång utgå, skadestånd, eftersom agerandet måste bedömas som uppsåtligt eller i vart fall oaktsamt.

Dagens Medias publicering av bilderna skedde 2013, det vill säga drygt ett år efter det att Expressens publicering av filmen. Dagens Medias utnyttjande av bilderna kan därför inte sägas ha något att göra med händelsen under 2012 eller utgöra någon dagshändelse.

Upphovsrätten är likt yttrandefriheten i Sverige grundlagsskyddad, Regeringsformen 2 kap 16 §. Av 2 kap upphovsrättslagen framgår de inskränkningar som ger yttrande- friheten företräde framför upphovsrätten. Dagens Medias utnyttjande faller inte under något av dessa utnyttjanden. Undantagen i 2 kap upphovsrättslagen gäller endast om materialet lovligen har gjorts tillgängligt för allmänheten, 8 § upphovsrättslagen, vilket inte är fallet med Kent Ekeroths film.

Undantag och inskränkningar i den upphovsrättsliga ensamrätten ska vara förenliga med det så kallade trestegstestet enligt såväl artikel 9:2 i Bernkonventionen som artikel 5:5 i direktivet 2001/29 om upphovsrätten i informationssamhället och artikel 13 i TRIPS-avtalet. Trestegstestet innebär att en restriktiv tolkning måste göras vid inskränkningar i den upphovsrättsliga ensamheten.

Dagens Media

Den 13 november 2012 publicerade tidningen Expressen uppgifter om att riksdagsledamoten EA (SD) skulle ha använt rasistiskt nedsättande uttryck som ”blatteälskare” och ”babbe” under ett bråk i centrala Stockholm. Han anklagades även för att ha kallat en kvinna som ingrep i bråket för ”hora”.

Enligt Expressens vittnen skulle Sverigedemokraternas rättspolitiske talesman Kent Ekeroth, som påstods ha deltagit i samma bråk, våldsamt ha knuffat en kvinna i sidan på en parkerad bil.

När EA konfronterades med tidningens uppgiftet dementerade han bestämt att han skulle ha betett sig på det sätt som Expressens vittnen påstod. Även Sverige- demokraternas företrädare CW, som var med under bråket, hävdade att allt var lögn.

Dagen efter, den 14 november 2012, publicerade Expressen.se en film som på punkt efter punkt styrkte de påståenden som tidningen hade berättat om. Detta blev starten på en rad avslöjanden, baserade på Kent Ekeroths filmklipp, som visade hur de tre toppolitikerna i Sverigedemokraterna uttalar sig rasistiskt, sexistiskt och nedsättande samt hotar tre olika personer och beväpnar sig med järnrör.

Expressens avslöjande – där alltså Kent Ekeroths film spelade en central roll – var en exceptionell nyhetshändelse. Dels för att den involverade riksdagsledamöter för ett av Sveriges största politiska partier, dels för att samma riksdagsledamöter tidigare hade hävdat att händelserna i filmen aldrig hade inträffat, dels för att avslöjandet kom bara en dryg månad efter att Sverigedemokraternas partiledare slagit fast att SD infört en ”nolltolerans” mot rasism och extremism.

För Dagens Media, som är en branschtidning som skildrar och granskar det nya medielandskapet, adderades ytterligare nyhetsvärde av det faktum att Expressens avslöjande bottnade i ett filmklipp. Detta var vid tidpunkten ovanligt och visade hur webb-TV var på stark frammarsch som nyhetskanal på dagstidningarnas webbsajter.

Avslöjandena om den så kallade ”järnrörsskandalen” ledde till att EA lämnade sin position som ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna och som riksdagsman. Även CW lämnade sina uppdrag inom partiet, samtidigt som Kent Ekeroth lämnade sitt uppdrag som rättspolitisk talesperson.

Kent Ekeroth har ett år efter att Expressen publicerade klippen från de tre politikernas bråk i centrala Stockholm valt att kräva en rad nyhetsmedier på ersättning, med hänvisning till brott mot upphovsrättslagen, efter att de publicerat rörliga bilder eller stillbilder ur filmen. Samtliga medieföretag har valt att inte acceptera Kent Ekeroths krav, med hänvisning till att yttrandefriheten i det här fallet går före upphovsrätten.

Även branschorganisationerna Utgivarna, intresseorganisation för publicistiska medie- företag, och Tidningsutgivarna, mediehusens branschorganisation, har med samma argument rekommenderat medieföretagen att bestrida Kent Ekeroths krav.

Dagens Media delar uppfattningen att yttrandefriheten i det här fallet ska ges företräde framför upphovsrätten. Om Dagens Media, och andra medier, i det här fallet hade ansetts vara skyldiga att hämta samtycke från upphovsmannen hade en av de största politiska skandalerna i svensk historia aldrig nått allmänheten.

Påståendena att Dagens Media lika väl hade kunnat skriva och tillgängliggöra artikeln utan att publicera stillbilder ur filmen stämmer inte. Journalistik består av såväl text som bilder och i det här specifika fallet är bilden av central betydelse.

Dagens Media delar inte uppfattningen att vårt agerande ska ha inneburit stor skada för Kent Ekeroth. En mängd nyhetskällor – som når avsevärt fler läsare – hade tidigare publicerat material ur filmen, såväl i form av stillbilder som rörlig bild. Dessutom råder frågetecken kring påståendet att Kent Ekeroth inte ska gett samtycke till att verket sprids till allmänheten, eftersom en av de få tidningar som Kent Ekeroth valt att inte agera emot är Expressen, den tidning som har publicerat det mest omfattande materialet ur filmen.

Vidare förefaller det osannolikt att Kent Ekeroth har uppfattat den uteblivna namnangivelsen under bilden som ”oerhört kränkande”. Kent Ekeroth har inte vid något tillfälle uttryckt något som kan liknas vid stolthet över sin film, tvärtom har han i en intervju med TT gjort klart att han skäms över händelserna den här kvällen.

Det stämmer inte heller att Dagens Media har gjort någon vinst på att publicera filmen. Dagens Medias intäkter kommer från prenumerationsintäkter, event, samt annons- intäkter i den tryckta tidningen och på dagensmedia.se. En enstaka publicering av det här slaget genererar inte några intäkter, utan det är en mängd artiklar – som publiceras under en längre period – som ger annonsintäkter. När Kent Ekeroth slår fast att ”hänsyn särskilt tagits” till Dagens Medias vinst faller hans argument för kravet på ersättningen.

Av parterna åberopad bevisning

Kent Ekeroth har som muntlig bevisning åberopat förhör med sig själv under sanningsförsäkran.

Parterna har åberopat skriftlig bevisning.

Kent Ekeroth har i förhöret under sanningsförsäkran uppgett bland annat nedan- stående.

Kent Ekeroth har tagit filmen. Han har inte medverkat till att offentliggöra filmen. Han har inte gett samtycke till Expressens publicering. Han håller på att utreda omfattningen av Expressens användande av den. Publiceringen har skadat honom både privat och professionellt.

Tingsrättens bedömning

Upphovsrätten är grundlagsskyddad. I 2 kap 16 § Regeringsformen stadgas att författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag.

Bestämmelser om denna rätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, som vanligen kallas upphovsrättslagen.

I 1 § första stycket punkterna 4 och 5 samt i 49 a § upphovsrättslagen finns bestämmelser om upphovsrätt till filmverk, fotografiskt verk och fotografisk bild.

2 § innehåller bestämmelser om vad upphovsrätten innefattar, nämligen uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänhet. Av paragrafen framgår också att inskränkningar i upphovsrätten förekommer. Sådana inskränkningar behandlas i 2 kap upphovsrättslagen.

En motsvarande rätt att förfoga över verket finns i 49 a § upphovsrättslagen, som särskilt behandlar rätten till en fotografisk bild.

Enligt 3 § upphovsrättslagen ska då ett verk framställs eller görs offentligt för allmänheten upphovsmannen anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver.

I 8 § upphovsrättslagen finns en bestämmelse om att ett verk ska anses offentliggjort då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten.

Enligt 22 § upphovsrättslagen får var och en citera ur offentliggjorda verk i överens- stämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.

Enligt 54 § upphovsrättslagen ska den som i strid mot bestämmelserna i lagen utnyttjar ett verk betala skälig ersättning till upphovsmannen. Om det sker av uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersättning även betalas för den skada som intrånget eller överträdelsen har medfört.

Parterna i målet är överens om att Kent Ekeroths film är ett verk i upphovsrättslagens mening, att Dagens Media utan hans medgivande på sin hemsida har använt bilder ur filmen, inledningsvis utan att ange Kent Ekeroth som upphovsman, att bilderna funnits på Dagens Medias hemsida i stort sett oavbrutet sedan publiceringen i december 2013, och att Dagens Media inte har betalt någon ersättning till Kent Ekeroth för användandet av bilderna.

Det finns inte anledning att ifrågasätta Kent Ekeroths uppgift under sanningsförsäkran att han inte medverkat till offentliggörandet av filmen och inte samtyckt till Expressens publicering av den. Uppgiften innebär att filmen inte lovligen har offentliggjorts (se ovan om innehållet i 8 § upphovsrättslagen).

Som framgått ovan har Dagens Media gjort gällande att yttrandefriheten i det här fallet ska ges företräde framför upphovsrätten och att Kent Ekeroth därför inte är berättigad till ersättning för att Dagens Media har använt bilder ur hans film.

Tingsrätten har inte att bedöma om den ursprungliga publiceringen av Kent Ekeroths film utan hans samtycke var berättigad med hänsyn till yttrandefriheten och allmänintresset. Vad tingsrätten har att ta ställning till är Dagens Medias publicering av bilder ur filmen och omständigheterna kring denna publicering.

Vid tidpunkten för Dagens Medias användande av bilderna var innehållet i filmen väl känt av en bred allmänhet sedan ett år tillbaka. Dagens Medias artiklar handlade inte om att avslöja ”en av de största politiska skandalerna i svensk historia” utan om att Kent Ekeroth krävde ersättning av Dagens Nyheter för användande av bilder ur hans film samt om ett uttalande av Fredric Karén (chefredaktör för Svenska Dagbladet) om detta krav.

Det kan ur en journalistisk synpunkt ha varit mer intressant att illustrera artiklar om Kent Ekeroths krav med bilder ur hans film, i stället för att använda en arkivbild av honom. Det är dock uppenbart att varken yttrandefriheten eller allmänintresset av att sprida information om Kent Ekeroths krav påverkades av valet av bild. Dagens Medias användande av bilder ur Kent Ekeroths film utan hans samtycke var alltså inte berättigat.

Kent Ekeroth har därför rätt till ersättning av Dagens Media för användandet av bilderna ur hans film. Kent Ekeroth har begärt ersättning med 800 kr per bild för publiceringen och ytterligare 800 kr per bild för att publiceringen skett utan att han angivits som upphovsman till bilderna, tillhopa 3 200 kr.

Dagens Media har godtagit att dessa ersättningsbelopp är acceptabla i branschen. Tingsrätten bestämmer därför ersättningen i dessa poster till det yrkade beloppet, 3 200 kr.

Redan innehållet i de artiklar som Dagens Media använde bilderna från Kent Ekeroths film som illustration till, visar att Dagens Media gjorde intrånget i Kent Ekeroths upphovsrätt uppsåtligen. Kent Ekeroth är därför berättigad till ersättning även enligt 54 § upphovsrättslagen. När ersättningens storlek bestäms ska enligt detta lagrum hänsyn särskilt tas till

  1. utebliven vinst,
  2. vinst som den som har begått intrånget eller överträdelsen har gjort,
  3. skada på verkets anseende,
  4. ideell skada, och
  5. upphovsmannens intresse av att intrång inte begås.

 

Ersättningen ska bestämmas utifrån de förutsättningar som gällde vid tidpunkten för Dagens Medias användande av bilder ur Kent Ekeroths film.

Filmen hade då, enligt vad som framgått i målet, publicerats, i vart fall i delar, av olika medier, såväl i rörliga bilder som i stillbilder som hämtats från filmen. Kent Ekeroths vinst på en eventuell försäljning av rättigheterna till filmen kan därför ha påverkats endast högst marginellt av Dagens Medias intrång i hans upphovsrätt.

Det har vidare inte visat, eller ens gjorts antagligt, i målet att Dagens Media gjort någon påtaglig vinst på att illustrera sina artiklar med bilder ur Kent Ekeroths film.

Det har inte heller visats i målet att någon skada på filmens anseende inträffat genom Dagens Medias publicering av bilder ur filmen.

Kent Ekeroth är däremot berättigad till ersättning för ideell skada och för kränkningen av hans intresse av att intrång i hans upphovsrätt inte begås. Denna ersättning måste bestämmas efter en skönsmässig bedömning, baserad på vad som framkommit i målet om filmens tidigare spridning i olika medier och Dagens Medias begränsade användning av bilder ur den. Tingsrätten finner därvid att en ersättning om 1 000 kr framstår som skälig.

Dagens Media ska alltså ersätta Kent Ekeroth med tillhopa 4 200 kr för användandet av bilder från hans film.

Kent Ekeroth har fordrat ersättning av Dagens Media för rättegångskostnader med 2 200 kr, varav 1 595 kr avser rådgivning, 175 kr resa till förhandling och 450 kr ansökningsavgift.

Kent Ekeroth har vunnit framgång i den fråga som varit den helt dominerande i målet, nämligen om han överhuvudtaget är berättigad till ersättning av Dagens Media för användandet av bilder ur hans film. Frågan om ersättningens storlek, där Kent Ekeroth inte har haft full framgång, har varit av mindre omfattning i parternas argumentering. Kent Ekeroth ska därför tillerkännas full ersättning för sina rättegångskostnader.