Kristianstads tingsrätt B 730-18

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Brott mot rättegångsbalken, 9 kap 5 § rättegångsbalken (1942:740)
2018-02-26

Åtal som den tilltalade frikänns från
Olovlig avlyssning, 4 kap 9 a § brottsbalken
2018-02-26

Påföljd m.m.
Penningböter 1000 kr

Förverkande och beslag
Yrkandet om förverkande av i beslag tagen mobiltelefon ogillas. Beslaget hävs (Polismyndigheten Region Syd, beslagsprotokoll nr 2018-5000-BG22478.1:1).

Ersättning
1. JH tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 781 kr. Av beloppet avser 3 825 kr arbete och 956 kr mervärdesskatt.

2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

YRKANDEN

Åklagarens yrkande, se bilaga nr 1.

SN:s inställning
SN har förnekat olovlig avlyssning men erkänt brott mot rättegångsbalken. Hon har motsatt sig yrkandet om förverkande.

Utredningen
I målet har lagts fram den utredning som finns angiven i bilaga nr 1. Försvararen har även åberopat en promemoria över ljudfilerna som visar när inspelningarna inletts och avslutats.

SN:s uppgifter
Hon var först som vittne och sedan som åhörare på förhandlingen. Parterna i målet var närstående till SN. Det sades mycket felaktigheter under förhandlingen. SN beslutade sig därför att spela in vad som sades; det kunde behövas inför ett eventuellt överklagande.

SN lade mobiltelefonen i inspelningsläge bredvid sig på bänken. Hon var upprörd och glömde kvar mobilen när förhandlingen avbröts. Efter en stund upptäckte hon detta och knackade på dörren till rättssalen. En advokat sade då till henne att hon inte fick gå in där. Hon vände sig då till en vakt och frågade om denne kunde hjälpa henne att hämta mobiltelefonen som var kvar inne i salen. Vakten sa då att att han inte kunde hjälpa henne och hämta mobiltelefonen.

Tingsrättens bedömning
SN:s uppgifter om att hon glömt kvar telefonen i rättssalen och således inte uppsåtligen spelat in en enskild överläggning är inte sådana att de med hänsyn till omständigheterna kan lämnas utan avseende. Hennes uppgift om att hon försökt få tag i mobiltelefonen genom att knacka på dörren till rättssalen och därvid blivit informerad av en advokat att hon inte fick gå in är inte motbevisad. Vidare stöds hennes påstående om att hon vänt sig till en vakt för att få tag i sin mobiltelefon av vaktens vittnesmål.

Tingsrätten anser det sålunda inte visat att SN uppsåtligen avlyssnat en enskild överläggning. Åtalet avseende olovlig avlyssning ska därför ogillas.

När det sedan gäller fotograferingen har SN erkänt gärningen. Av utredningen framgår att det är väl skyltat utanför rättssalen att det inte är tillåtet att ta bilder i rätten. Det framgår också av den bild som SN tagit att den inte tagits öppet i rättssalen utan i smyg. Tingsrätten anser följaktligen att SN uppsåtligen brutit mot det s.k. fotoförbudet. Hon ska därför dömas för brott mot rättegångsbalken, i enlighet med vad åklagaren angett.

Åklagarens yrkande om förverkande enligt 36 kap. 2 § brottsbalken kan med hänsyn till utgången i målet inte bifallas.

Påföljden är penningböter.

Bilaga 1 Stämningsansökan

1. OLOVLIG AVLYSSNING


SN har, genom att i hemlighet slå på inspelningsfunktionen på sin mobiltelefon och lämna kvar den i en förhandlingssal i tingsrätten, olovligen avlyssnat en enskild överläggning i salen. Den enskilda överläggningen hade varken SN eller allmänheten tillträde till. Det hände den 26 februari 2018 på Tingsrätten, Kanalgatan 32, Kristianstad, Kristianstads kommun, i mål B 2331-17.

SN begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 4 kap 9 a § brottsbalken

Särskilda yrkanden

Det yrkas att i beslag tagen mobiltelefon förverkas från SN enligt 36 kap 2 § brottsbalken: 2018-5000-BG22478.1:1.

Muntlig bevisning
1. Förhör med den tilltalade SN som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

2. Förhör med vittnet MR angående hans iakttagelser och åtgärder vid beslaget av mobiltelefonen samt kontakterna med SN till styrkande av gärningen.

3. Förhör med vittnet MF angående hans kontakter med SN till styrkande av att hon tog kontakt med ordningsvakt först 15-20 min efter att överläggningen påbörjades och att hon då inte nämnde något om att mobiltelefonen hade inspelningsfunktionen påslagen.

Övrig bevisning
1. Uppspelning av kortare sekvenser av den ljudupptagning som säkrats på den tilltalades telefon till styrkande av att tingsrättens överläggning spelades in och att det går att urskilja vad som sägs.

2. Beslagsprotokoll och undersökningsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 5-11) till styrkande av aktuellt beslag och vilka ljudfiler som säkrats.

2 BROTT MOT RÄTTEGÅNGSBALKEN

SN har olovligen vid sammanträde i tingsrätten fotograferat med sin mobiltelefon. Det hände den 26 februari 2018 på Tingsrätten, Kanalgatan 32, Kristianstad, Kristianstads kommun, i mål B 2331-17.

SN begick gärningen med uppsåt. Lagrum: 9 kap 5 § rättegångsbalken (1942:740)

Muntlig bevisning
Förhör med den tilltalade SN som vidgår händelseförloppet men förnekar brott.

Övrig bevisning
1. Beslagsprotokoll och undersökningsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 5-11) till styrkande av aktuellt beslag och att fotografier tagits i rättssalen.

2. Information om fotoförbud på tingsrätten (fup s. 4) till styrkande av att det tydligt framgår att fotografering i rättssalen är förbjudet.

Handläggning
Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 1 h 30 min. Observera att personal från tingsrätten är åberopad som förhörsperson.