Kalmar tingsrätt FT 806-14

(En parentes om Kalmar tingsrätt FT 806-14 är att Facebook april 2018 ändrat dess användaravtal och domen nedan bör inte längre vara tillämpbar vid tvister där en part olovligen återpublicerat annans facebookbilder.)

DOMSLUT

  1. Tingsrätten ogillar käromålet.
  2. KMF ska ersätta Tvättcenter RENT TCR AB för rättegångskostnader med 1 276 kr.

 

YRKANDEN M.M.

KMF har yrkat att tingsrätten ska förplikta Tvättcenter RENT TCR AB (härefter bolaget) att till honom utge 10 000 kr avseende ersättning för utnyttjande av två fotografier.

Bolaget har bestritt käromålet och uppgivit sig inte vitsorda något belopp som skäligt i och för sig.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

UTVECKLING AV TALAN

KMF har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande: Bolaget har i tingsrättens mål T 76-14, utan hans medgivande, ingivit ett fotografi föreställande honom utklädd till tomte samt ett kollage skapat av honom. Fotografiet och kollaget har han publicerat på Internet och de har legat ute på hans offentliga Facebook-sida och på YouTube. Det är han som äger upphovsrätten till fotografiet och kollaget. Kollaget ska i första hand ses som ett konstnärligt verk och i andra hand åtnjuta upphovsrättsligt skydd som en fotografisk bild. Bolaget har genom att lämna in utskriven kopia av fotografiet och kollaget till tingsrätten begått upphovsrättsintrång och agerat på ett sätt som innebär att bilderna kan spridas obegränsat till allmänheten. Enligt 54 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) ska den som utnyttjar ett verk betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen. Omständigheterna i målet är liknande de som var föremål för prövning i Göta hovrätts mål FT 311-13. Oaktat att fri bevisprövning gäller kan part i ett mål inte ta sig vilken rätt som helst. Bolaget har inte haft rätt att framställa exemplar av hans fotografi och kollage.

Bolaget har som grund och till utveckling av sitt bestridande anfört i huvudsak följande: Bolaget har som skriftlig bevisning i tingsrättens mål T 76-14 åberopat kollaget och en skärmdump från en film. Bakgrunden till tvisten är en konfidentiell överenskommelse mellan bolaget och en tidigare anställd. Trots överenskommelsen har den före detta anställde och KMF på Facebook och YouTube publicerat ett filmklipp samt ett kollage där överenskommelsen framgår. Filmklippet och kollaget har publicerats på KMFs publika Facebooksida.

Bolaget gör gällande att den ingivna skärmdumpen är tagen från den film som publicerats på Facebook och YouTube. Skärmdumpen utgör därmed en del av en film och det är således inte fråga om samma fotografi som det KMF har angivit i stämningsansökan till tingsrätten. Det framgår bland annat av att skärmdumpen har en play-symbol för uppspelning, vilket fotografiet i stämningsansökan saknar. Ytterligare en omständighet att beakta är att bolagets platschef den 6 december 2013 har iakttagit KMF tillsammans med en kvinna utanför bolagets lokaler. KMF var vid tillfället utklädd till tomte. Kvinnan bar en filmkamera med vilken hon filmade KMF. Under rådande omständigheter är därmed möjligen kvinnan att anse som upphovsman till filmklippet. Det publicerade filmklippet saknar dock verkshöjd och för det fall filmklippet åtnjuter upphovsrättsligt skydd skulle det närmast vara enligt 46 § upphovsrättslagen. Genom att skriva ut skärmdumpen har bolaget emellertid inte framställt något exemplar av filmen och bolaget måste under alla förhållanden ha rätt att enligt 22 § upphovsrättslagen citera ur filmen.

För det fall tingsrätten skulle finna att skärmdumpen innehåller ett fotografi som är upphovsrättsskyddat och att fotografiet är detsamma som det som angivits i stämningsansökan gör bolaget gällande att det inte framställts något exemplar av fotografiet då man endast svårligen kan identifiera den bild som finns på skärmdumpen med det fotografi som finns angivet i stämningsansökan. Genom att publicera klippet på Facebook har KMF vidare, vilket framgår av Facebooks användarvillkor, tillåtit envar att kopiera, visa, sprida och ändra i materialet. Av de symboler som är synliga på skärmdumpen framgår att det går att dela materialet och ladda ner det. En webbläsares standardfunktion innefattar därutöver även möjlighet att skriva ut materialet. Bolaget har därmed endast agerat på sådant sätt som KMF haft skälig anledning att förvänta sig. Därutöver har bolaget enligt 26 b § upphovsrättslagen haft rätt att åberopa skärmdumpen som bevis i ett tvistemål. Att inte kunna använda material som bevisning i rättegång skulle få orimliga konsekvenser och detta kan inte anses ha varit lagstiftarens syfte. KMF har vidare inte vidtagit några åtgärder för att begränsa spridningen av fotografiet och gett Facebook i princip fri förfoganderätt över detsamma. Fotografiet har dessutom sänts i e-post till bolaget och givits in till tingsrätten i förevarande mål samt i tingsrättens mål T 387-14. Genom dessa handlingar fortsätter KMF att själv sprida materialet. Bolagets åberopande av skärmdumpen i tvistemålet var befogat för att bolaget skulle kunna ta tillvara sin rätt. Bolagets åtgärd får mot bakgrund av det ovan anförda anses vara så obetydlig att den inte kan utgöra ett intrång i upphovsrättslig mening. Av 23 § första stycket 2 p upphovsrättslagen framgår avslutningsvis att bolaget, för det fall tingsrätten finner att skärmdumpen innehåller ett fotografi och att detta är detsamma som anges på sidan 2 i stämningsansökan, har haft rätt att åberopa skärmdumpen som bevis i tvistemål. Svaromålet i tingsrättens mål T 76-14 får därvid anses vara texten i kritisk framställning och genom att bifoga skärmdumpen har den fotografiska bilden återgetts i anslutning till denna.

Vad härefter gäller kollaget gör bolaget gällande att detta inte är något konstnärligt verk och bestrider att det skulle ha någon form av upphovsrättsligt skydd. För det fall tingsrätten skulle finna att kollaget skyddas av upphovsrätt har det publicerats på KMFs offentliga Facebook-sida och denne har inte vidtagit några åtgärder för att begränsa åtkomsten av materialet. Bolagets åberopande av kollaget i tvistemålet är befogat för att bolaget ska kunna ta tillvara sin rätt och bolagets åtgärd får anses vara så obetydlig att den inte kan utgöra ett intrång i upphovsrättslig mening. Genom att publicera kollaget på Facebook har KMF vidare, vilket framgår av Facebooks användarvillkor, tillåtit envar att kopiera, visa, sprida och ändra i materialet. Bolaget har därmed endast agerat på ett sätt som KMF haft skälig anledning att förvänta sig. Bolaget gör slutligen gällande att det har haft rätt att åberopa kollaget som bevis i tvistemål enligt 26 b och 23 §§ upphovsrättslagen.

BEVISNING

KMF har som skriftlig bevisning åberopat fotografier och Göta hovrätts dom i mål FT 311-13. Bolaget har som skriftlig bevisning åberopat Facebooks användarvillkor, svaromålet i tingsrättens mål T 76-14 samt aktbilaga 31 i tingsrättens mål T 387-14.

DOMSKÄL

Kollaget

Tingsrätten har inledningsvis att pröva om upphovsrättsligt skydd tillkommer det aktuella kollaget. KMF har i målet i första hand gjort gällande att kollaget utgör ett konstnärligt verk som åtnjuter skydd enligt 1 § upphovsrättslagen. I andra hand har han gjort gällande att kollaget ska ses som en fotografisk bild och därmed vara skyddat enligt 49 a § upphovsrättslagen. Bolaget har bestritt att någon form av upphovsrättsligt skydd tillkommer kollaget.

Enligt 1 § upphovsrättslagen har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket. För att det som skapats ska anses vara ett verk i upphovsrättslagens mening och därmed vara skyddat av upphovsrätt, krävs att det uppvisar en viss självständighet och originalitet. Verket ska uppvisa verkshöjd för att få skydd. Bedömningen av huruvida ett verk uppvisar verkshöjd ska avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det aktuella kollaget utgörs av en skrift, en tidningsartikel och avtalstext. Tingsrätten bedömer att kollaget är av enklare beskaffenhet och att det inte kan anses uppvisa sådan grad av självständighet och originalitet att kravet på verkshöjd kan anses vara uppfyllt. Kollaget utgör därmed enligt tingsrättens mening inte ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt 1 § upphovsrättslagen. Tingsrätten finner att kollaget inte heller åtnjuter skydd som en fotografisk bild enligt 49 a § upphovsrättslagen. Bolagets agerande att skriva ut och ge in kollaget som bevisning i ett tvistemål vid tingsrätten utgör därmed inte upphovsrättsintrång.

Fotografiet

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det är ostridigt i målet att KMF är att anse som upphovsman till det fotografi som anges på sidan 2 i stämningsansökan. Vidare finner tingsrätten att det aktuella fotografiet åtnjuter skydd enligt 49 a § upphovsrättslagen. Enligt bestämmelsens första stycke har KMF uteslutande rätt att framställa exemplar av fotografiet och göra detta tillgängligt för allmänheten. Exemplarframställningsrätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjats.

Tingsrätten har att pröva om bolagets förfarande att ladda ner den skärmdump som anges på sidan 3 i stämningsansökan, och därefter ge in den som bevisning i tingsrättens mål T 76-14, utgör olovlig exemplarframställning och/eller otillåtet tillgängliggörande för allmänheten och om bolaget därmed begått intrång i KMFs fotografirätt enligt upphovsrättslagen.

Enligt tingsrätten finns påtagliga likheter mellan fotografiet på sidan 2 i stämningsansökan och skärmdumpen på sidan 3 i stämningsansökan och det får anses visat att skärmdumpen utgör en del av fotografiet. Tingsrätten finner därmed att bolaget genom sitt agerande har framställt nya exemplar av fotografiet. En förutsättning för att bolaget olovligen ska anses ha gjort sig skylig till intrång i KMFs rätt till fotografisk bild är emellertid att användandet skett utan upphovsmannens medgivande eller utan stöd i särskild lagregel. I målet är ostridigt att KMF, genom framställning i det aktuella filmklippet har publicerat fotografiet och gjort det tillgänglig genom att lägga ut det på YouTube och på sin offentliga Facebook-sida.

Av Facebooks användarvillkor framgår bland annat följande:

2.4. När du publicerar innehåll eller uppgifter med inställningen Offentlig innebär det att du tillåter att alla, inklusive personer som inte är inloggade på Facebook, kan visa och använda uppgifterna samt koppa dem till dig (d.v.s. till ditt namn och din profilbild).

18.7. Med Använda avser vi handlingen att använda, köra, kopiera, offentligt framföra eller visa, sprida, ändra, översätta och skapa bearbetningar av någonting.

Tingsrätten anser att KMF, genom att publicera det ifrågavarande materialet på Facebook och därmed godkänna gällande avtalsvillkor, har lämnat sitt medgivande till att materialet används av alla, inklusive av personer som inte är inloggade på Facebook. Bolagets användning av materialet kan därför inte anses ha skett olovligen.

Med hänvisning till det ovan anförda ska KMFs talan lämnas utan bifall. Vid denna utgång ska KMF ersätta bolaget för skälig rättegångskostnad.


Överklagat till Göta hovrätt FT 2052-14