Hudiksvalls tingsrätt B 1600-14

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

  1. Brott mot upphovsrättslagen, 7 kap 53 § upphovsrättslagen (1960:729) och 7 kap 57 § samma lag – 2013-08-18 — 2014-07-14

Påföljd m.m.

Dagsböter 30 å 50 kr

Lagrum som åberopas

29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Beslut
Skadestånd

  1. AL ska utge skadestånd till JA med 400 kr.

Brottsofferfond

  1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

YRKANDEN och INSTÄLLNING

Åklagaren har väckt åtal mot AL för brott mot upphovsrättslagen enligt följande.

Gärning
AL har på XXgatan i Söderhamn uppsåtligen eller av grov oaktsamhet olovligen dels den 18 – 19 augusti 2013 framställt digitala exemplar av fyra stycken fotografiska bilder som målsäganden har rätt till, dels någon gång därefter och fram till och med den 14 juli 2014 tillgängliggjort nämnda bilder för allmänheten via Internet genom att lägga ut dem på hemsidan dayviews.com. AL har därigenom gjort intrång i den rätt som målsäganden genom sin ursprungliga framställning har till bilderna.

Lagrum
5 kap 49 a §, 7 kap 53 § och 57 § upphovsrättslagen (1960:729)

JA begärt skadestånd enligt följande.

JA yrkar, jämlikt 7 kap 54 § upphovsrättslagen (1960:729), förpliktande för AL att till Asklund utge 6000 kr avseende skälig ersättning för utnyttjandet av bilderna.

AL har vidgått de faktiska omständigheterna men förnekat brott och uppgivit att han inte visste att det han gjorde var olagligt. Han har också bestritt skadeståndsansvar och inte godtagit något belopp som i och för sig skäligt.

UTREDNING

Som skriftlig bevisning har åklagaren åberopat PM med sammanställning av aktuella bilder dels från JAs hemsida, xx.se, dels aktuella bilder utan stämpel ingivna av JA samt skärmdumpar från hemsidan dayviews.com. Förhör har hållits med AL och JA.

Bakgrund

Den 19 augusti 2013 laddade AL upp fyra bilder, på hemsidan dayviews.com föreställande bilen ”THE GO GASSER”, en Plymouth Satellite. Bilen ägdes av ALs pappa. Bilderna var tagna av JA föregående helg vid en cruising i Söderhamn och hade laddats upp JA på hans hemsida, xx.se, märkta med texten ”WWW:XX.SE” längst ner till vänster på respektive bild. Bilderna AL laddade upp på dayviews.com hade han hämtat från hemsidan xx.se och sedan beskurit så att märkningen försvunnit.

När JA runt den 20 augusti 2013 upptäckte bilderna på dayviews.com tog han kontakt med AL medelst hemsidans PM- funktion och bad honom ta bort bilderna och skrev att han annars skulle göra en anmälan. JA svarade att det var hans bil på bilden och att han därför hade rätt att lägga ut bilden.

Bilderna låg kvar på dayviews.com fram till i vart fall den 14 juli 2014 där de var tillgängliga för allmänheten utan inloggning.

JA

JA har berättat att han sysslar med fotografering som en hobby, de flesta bilderna tar han när han åker på cruising eller andra bilträffar.

De bilder han tar lägger han ut på sin hemsida där den som är intresserad kan titta på bilderna. Han säljer också bilderna för 100 kr per bild. Om någon köper en bild är det inget som hindrar någon annan från att köpa samma bild av honom för samma pris. Hemsidan genererar några hundra kronor om året i intäkter vilket är tillräckligt för att betala vad det kostar att ha hemsidan. Att han tar betalt för bilderna och vad det kostar framgår av information på hemsidan.

Att han vill ha 1 500 kr per bild som skälig ersättning för användandet har han motiverat med att han ”drog till med något”.

AL

AL har berättat att han hittade nu aktuella bilder på facebook med en stämpel över hela bilden och en upplysning att bilderna fanns utan stämpel på xx.se. Han tyckte att det var roligt att hitta bilder av sin pappas bil. När han hittat bilderna på xx.se så sparade han ner dem och beskar dem för att förminska dem så att de skulle vara möjliga att ladda upp på dayviews.com, han tänkte inte på att märkningen ”WWW:XX.SE” skulle falla bort. Han såg ingenting om att man skulle betala för bilderna men tror att det säkert kan stämma att AL tar 100 kr per bild.

När han laddat upp bilderna på dayviews.com fick han ett PM från JA. JA skrev att det var hans bilder och att det var olagligt att ladda upp dessa samt att han kunde anmäla honom. AL trodde själv inte att det var olagligt att ladda upp bilderna varför han svarade att han kunde anmäla JA för att han lagt upp bilder på hans pappas bil med registreringsnummer och allt.

Efter ett tag kontrollerade han med en kompis som var fotograf som berättade för honom att man fick lägga upp bilder av andra bilar och människor samt att man inte fick ta och lägga upp någon annans bild utan tillstånd. Eftersom han inte var inne på dayviews.com så ofta glömde han bort saken och plockade han inte bort bilderna förrän långt senare.

DOMSKÄL

Genom åberopad skriftlig och muntlig bevisning är det klarlagt att ALs faktiska handlande har varit sådant som åklagaren påstått. Det vill säga att han laddat ner fyra bilder tagna av JA, beskurit dessa och sedan laddat upp dem på dayviews.com och därigenom tillgängliggjort bilderna för allmänheten.

Skuldfrågan

Av 5 kap.49 a § upphovsrättslagen (1960:729) framgår att den som har framställt fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Genom att framställa digitala exemplar av i målet aktuella bilder och sedan göra dessa tillgängliga för allmänheten har AL gjort intrång i den rätt som JA har till bilderna.

Nästa fråga som tingsrätten har att ta ställning till är om AL handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt, det är alltså inte tillräckligt att han handlat oaktsamt för att straffansvar ska inträda, jfr 7 kap. 53 § första stycket och 57 § upphovsrättslagen.

Av utredningen är det klarlagt att ALs med vilja kopierade bilder tagna av JA utan att ha rätt till det och sedan lade upp dessa på en hemsida. Hans handlande har därmed varit avsiktligt. Som huvudregel gäller att en gärningsman inte kan undgå ansvar på grund av att han inte kände till att en gärning var straffbelagd. ALs kan därmed inte undgå ansvar även om han trodde att det var i tillåtet att kopiera bilder andra hade framställt och göra dem tillgängliga för allmänheten utan medgivande från den som framställt bilden. I aktuellt fall har det dock inte visats att AL var medveten om att bilderna omfattades av fotografens rätt till bilderna när han först framställde exemplar av och sedan spred dem. Han har då inte gjort sig skyldig till uppsåtligt brott. Att han inte undersökt huruvida bilderna omfattades av sådan rätt gör dock att hans handlande i det skedet var grovt oaktsamt eftersom de flesta bilder får antas vara föremål för någon form av skydd. När han senare fick veta, först av JA och sedan av sin kamrat som var fotograf, att bilderna omfattades av fotografens rätt till dem och ändå lät dem ligga kvar tillgängliggjorda för allmänheten på dayviews.com under en längre tid så gjorde han det avsiktligen och med insikt om att det inte var tillåtet, d.v.s. uppsåtligen.

ALs ska därför dömas för brott mot upphovsrättslagen enligt åklagarens gärningsbeskrivning.

Påföljdsfrågan

Straffet för brott mot upphovsrättslagen är böter eller fängelse i maximalt två år, 7 kap. 53 § upphovsrättslagen. Med hänsyn till brottets låga straffvärde är det inte aktuellt med annan påföljd än böter.

Åklagaren har som försvårande omständigheter anfört att tillgängliggörandet varade förhållandevis länge och att AL tagit bort den märkning bilderna hade försetts med vilket medfört risk för vidare spridning. Mot det får ställas att ALs, ursprungligen av grov oaktsamhet, har framställt digitala exemplar samt tillgängliggjort endast fyra bilder.

Vid en samlad bedömning av omständigheterna och efter att hänsyn tagits till ALs ålder vid brotten framstår inte de försvårande omständigheterna som sådana att det är påkallat att överstiga straffminimum. Antalet dagsböter ska därför bestämmas till 30.

Med hänsyn till AL ekonomiska förhållanden ska varje dagsbot bestämmas till 50 kr.

Skadeståndsfrågan

AL ska enligt 7 kap. 54 § första stycket upphovsrättslagen betala JA skälig ersättning för att han nyttjat JAs bilder i strid med upphovsrättslagen. Tingsrätten finner att skälig ersättning för utnyttjandet är 100 kr per bild. AL ska betala skadestånd till JA med 400 kr.

Övrig fråga

AL döms för ett brott som innehåller fängelse i straffskalan och ska därför betala en avgift till brottsofferfonden.