Göteborgs tingsrätt FT 2591-14

DOMSLUT

  1. Tingsrätten lämnar yrkandet från Stampen Local Media AB om avvisning av ny omständighet utan bifall.
  2. Stampen Local Media AB ska till Kent Ekeroth betala 3 100 kr.
  3. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

 BAKGRUND

Parterna är överens om följande förhållanden och omständigheter.

Under natten den 3 juni 2010 filmade någon med mobiltelefon ett händelseförlopp som utspelade sig på en gata i Stockholm. Delar av filmen publicerades den 14 november 2012 på Expressens digitala videospelare på hemsidan www.expressen.se (Filmen). En redigerad del av Filmen fanns från samma dag tillgänglig på internet via Youtube (SD-filmen). SD-filmen hade gjorts tillgänglig för allmänheten med Kent Ekeroths samtycke.

Den 15 november 2012 publicerade tidningen Göteborgs-Posten, på sin hemsida www.gp.se en stillbild från Filmen. Den 16 november 2012 publicerade Göteborgs- Posten samma bild och ytterligare fyra bilder från Filmen i sin papperstidning. Två av stillbilderna i papperstidningen förekommer på filmsekvenser som finns såväl i Filmen som i SD-filmen men textningen på bilderna skiljer sig åt. På bilderna, som kommer från Filmen, har en persons ansikte maskerats och på bilderna finns även Expressens logotyp.

Frågan i målet är ifall Göteborgs-Posten genom publiceringen av bilderna har gjort intrång i någon rätt som tillkommer Kent Ekeroth och om Kent Ekeroth i så fall har rätt till skadestånd. Svarande i målet var initialt Göteborgs-Postens Nya AB (GP). Sedan detta bolag överlåtit sin verksamhet till Stampen Local Media AB (Stampen) har Stampen inträtt som part i målet istället för GP.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Kent Ekeroth har yrkat att tingsrätten ska förplikta Stampen att betala 20 800 kr till honom. Av yrkat belopp avser 1 300 kr skälig ersättning för utnyttjandet av en bild på internet och 7 500 kr skälig ersättning för utnyttjandet av fem bilder i den tryckta tidningen enligt 54 § 1 st lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen eller URL). Resterande belopp om 12 000 kr avser skadestånd enligt 54 § 2 st URL varav 6 000 kr avser skadestånd för utelämnande av namn och resterande 6 000 kr avser övrigt skadestånd.

Stampen har bestritt betalningsskyldighet. Bolaget har vitsordat 775 kr per bild som i och för sig skälig ersättning för utnyttjandet.

Stampen har även yrkat att tingsrätten ska avvisa Kent Ekeroths påstående om att även de enskilda bilderna i Filmen är skyddade enligt 1 § URL som en ny omständighet.

Kent Ekeroth har bestritt Stampens yrkande om avvisning.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader enligt 18 kap 8a § rättegångsbalken.

GRUNDER

Kent Ekeroth

Han har spelat in Filmen med sin mobilkamera. Såväl Filmen som de enskilda bilderna skyddas enligt 1 § URL. I vart fall skyddas bilderna enligt 49 a § URL. GP har otillåtet framställt exemplar av samtliga sex bilder genom publicering i papperstidning och på internet. Bilden som publicerats på internet har också otillåtet tillgängliggjorts. Han har därför rätt till skälig ersättning enligt 54 § 1 st URL.

Det har stått klart för GP att Kent Ekeroth är den som spelat in Filmen som stillbilderna tagits från. GP har vid publicering av bilderna underlåtit att ange Kent Ekeroth som upphovsman i strid med 3 § URL. GP har vidare angett en felaktig källa i strid med 11 § 2 st URL. De två bilder som även förekommer i SD-filmen har ändrats på så sätt att bildtext har flyttats, ny bildtext har lagts på och Expressens logotyp har lagts till. Bilderna har därför ändrats på ett sätt som förbjuds i 3, 11 och 52 g §§ URL. Specifikationsprincipen innebär att GP har en skyldighet att visa den rätt vilken GP har att utnyttja bilderna. GP har inte visat detta.

Genom att inte ta reda på vem som är upphovsman, inte ange namnet på upphovsmannen enligt god sed, genom att fortsätta att tillgängliggöra bilden på internet trots påpekande och genom att bryta ut stillbilder ur en film har GP agerat uppsåtligen eller i vart fall oaktsamt. Kent Ekeroth har upphovsrätt till Filmen som ett verk enligt 1 § URL eller i andra hand som framställare av Filmen enligt 46 § URL. Det har därför varit oaktsamt att bryta ut stillbilder ur Filmen. Eftersom GP har förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt har Kent Ekeroth även rätt till ersättning för skada enligt 54 § 2 st.

Ersättning enligt 54 § 1 st URL ska beräknas enligt priser för arkivbilder i Bildleverantörernas Förenings (BLF) cirkaprislista för 2013. Skadestånd för utebliven namnangivelse motsvarar arkivbildspriset. Skadestånd för intrång i upphovsrätten ska beräknas enligt BLFs cirkaprislista till 20 procent av prisbasbeloppet. Kent Ekeroth har valt att begränsa sitt skadeståndskrav till yrkat belopp.

Stampen

Upphovsrätt och rättigheter till bilderna

Filmen och stillbilderna i filmen är inte upphovsrättsligt skyddade verk. Eventuell upphovsrätt till filmen tillkommer inte Kent Ekeroth, helt eller till del. Kent Ekeroth har inte heller skydd som framställare av filmen enligt 46 § URL. Rättigheterna enligt 49 a § till stillbilderna ur filmen tillkommer inte Ekeroth.

Intrång i upphovsrätten

Om filmen eller stillbilderna skulle omfattas av något skydd enligt URL och rättigheterna skulle tillkomma Kent Ekeroth går yttrandefriheten före upphovrätten och närstående rättigheter vilket innebär att GP inte har gjort sig skyldigt till något intrång. I detta fall saknar det betydelse ifall Filmen eller bilderna offentliggjorts tidigare enligt 8 § URL.

För det fall tingsrätten finner att Filmen har upphovsrättsligt skydd enligt 1 § URL och rättigheterna tillkommer Kent Ekeroth eller Kent Ekeroth har skydd som framställare av Filmen har GP:s publicering av bilderna skett inom ramen för den citaträtt som följer av 2 kap. 22 § URL. Filmen och stillbilderna har offentliggjorts i enlighet med 8 § URL. I vart fall har SD-filmen offentliggjorts.

För det fall tingsrätten finner att rättigheterna tillkommer Kent Ekeroth och att de bilder som Filmen består av är att anse som fotografiska bilder enligt 49 a § URL har GP genom sin publicering av bilderna återgett dessa i samband med en redogörelse för en dagshändelse (2 kap. 23 § 1 st 3 p URL). I andra hand har GP återgett bilderna i den tryckta tidningen i anslutning till en kritisk framställning (2 kap. 23 § 1 st 2 p URL).

GP har angett källan till bilderna i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Någon ändring av filmen eller av de bilder som filmen består av har inte skett i större utsträckning än vad användningen kräver. Att bryta ut stillbilder ur en film utgör inte en ändring. GP:s nyttjande utgör varken otillåten exemplarframställning, otillåtet tillgängliggörande eller otillåten bearbetning. Specifikationsprincipen tillämpas vid avtalstolkning och saknar betydelse i denna tvist.

Ersättning och skadestånd

Även om tingsrätten finner att GP har begått upphovsrättsintrång ska någon ersättning för nyttjandet inte utgå med beaktande av att yttrandefriheten ska gå före upphovsrätten samt de atypiska omständigheterna i målet. I vart fall ska en eventuell ersättning jämkas till 0 kr och i andra hand ska ersättning utgå med högst 775 kr per bild i enlighet med BLF:s prislista för Medieföretagen.

För det fall tingsrätten finner att GP har begått upphovsrättsintrång har GP i vart fall inte begått detta intrång uppsåtligen eller annars varit oaktsam varför något skadestånd inte ska utgå. I vart fall ska skadeståndet, med beaktande av att yttrandefriheten ska gå före upphovsrätten och de atypiska omständigheterna i målet jämkas till 0 kr.

GP:s publicering har skett i enlighet med god sed innebärande att Kent Ekeroths eventuella ideella rättigheter inte har kränkts varför något skadestånd inte heller ska utgå av den anledningen.

Kent Ekeroth har inte heller lidit någon skada som är relevant för ett upphovsrättsligt skadestånd.

Kent Ekeroth

Filmen och de stillbilder som GP använt har inte tidigare offentliggjorts. Kent Ekeroth har samtyckt till offentliggörande av SD-filmen men inte till offentliggörande av stillbilder ur den eller Filmen. Klippet från Kent Ekeroth i SD-filmen var endast 1 min och 24 sek långt. Expressens utnyttjande av Kent Ekeroths film, som ej lovligen utgivits av Kent Ekeroth, var 20 min och 38 sek långt. Om stillbilderna har offentliggjorts genom SD-filmens spridning är det i vart fall inte samma bilder som GP använt. Inte heller de fyra bilder som förekommer endast i Filmen har offentliggjorts tidigare.

Yttrandefriheten har inte företräde framför upphovsrätten i detta fall. Eftersom GP publicerat bilderna utan att uppfylla villkoren i 11 § 2 st URL är undantagen i 22 och 23 §§ URL inte tillämpliga. Stillbilder från en film får inte återges i citat. Det bestrids att bilderna återgivits i samband med en redogörelse för en dagshändelse.

Det bestrids även att bilderna återgivits i anslutning till en kritisk framställning. Det bestrids att GP har angett källan i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. GP har vidare ändrat på verket i större utsträckning än användningen kräver.

Avtalet mellan Medieföretagen och Bildleverantörernas Förening (BLF) upphörde att gälla den 1 maj 2014 och Kent Ekeroth är inte medlem i BLF. Den prislista som GP har hänvisat till är därför inte tillämplig i detta fall. Det finns inte skäl för jämkning av yrkad ersättning.

UTREDNINGEN

På begäran av Kent Ekeroth har förhör under sanningsförsäkran hållits med honom och vittnesförhör med CW. På begäran av Stampen har vittnesförhör hållits med CK, chefredaktör för Göteborgs-Posten, JS, bildchef på Svenska Dagbladet och HF, bildredaktör på Göteborgs-Posten. Parterna har även åberopat omfattande skriftlig bevisning. Därtill har delar av Filmen och SD- filmen spelats upp samt en intervju med TM, chefredaktör för Expressen, som publicerats av Sveriges Radio den 7 mars 2014.

DOMSKÄL

Frågorna som tingsrätten ska ta ställning till är följande. Är de aktuella bilderna skyddade av någon bestämmelse i upphovsrättslagen? Är det i så fall Kent Ekeroth som innehar ensamrätten till bilderna? Om Kent Ekeroth har ensamrätt till bilderna, har GP i så fall gjort intrång i denna rätt genom att publicera bilderna utan Kent Ekeroths samtycke? Om så är fallet ska tingsrätten slutligen ta ställning till om Kent Ekeroth har rätt till skadestånd. Även om målet handlar om brott mot upphovsrättslagens bestämmelser ska det noteras att det inte är fråga om något straffrättsligt förfarande utan en civilrättslig tvist.

Tingsrätten prövar först frågan om taleändring och därefter ovan angivna frågor i den ordning som anges där.

Fråga om taleändring

I stämningsansökan gjorde Kent Ekeroth gällande att Filmen såväl som bilderna i denna var skyddade enligt 1 § URL. Vid den muntliga förberedelsen uppgav ST, som ombud för Kent Ekeroth, att skydd enligt 1 § URL endast gjordes gällande beträffande Filmen och inte beträffade de enskilda bilderna. Kenth Ekeroth har nu åter gjort gällande att även de enskilda bilderna i Filmen är skyddade enligt 1 § URL. Detta är en ny omständighet.

Tingsrätten har tidigare beslutat att förberedelsen i målet, med stöd av 42 kap 15 a § rättegångsbalken, ska anses vara avslutad den 5 december 2014. Detta innebär att part efter denna tidpunkt får åberopa en ny omständighet endast om parten gör sannolikt att han haft giltig ursäkt för att inte åberopa omständigheten tidigare eller målets prövning inte fördröjs i någon väsentlig mån.

Eftersom Stampen inte har gjort gällande att tillåtande av den nya omständigheten skulle innebära hinder för huvudförhandlingen innebär ett tillåtande av omständigheten inte att målet fördröjs. Stampens yrkande om avvisning ska därför lämnas utan bifall.

Är bilderna skyddade av någon bestämmelse i upphovsrättslagen?

Är Filmen eller de enskilda bilderna skyddade enligt 1 § upphovsrättslagen?

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket enligt 1 § URL. Ett sådant verk kan t ex utgöras av ett filmverk eller ett fotografiskt verk. För skydd enligt denna bestämmelse förutsätts att verket uppnår s k ”verkshöjd”. Detta innebär att verket måste vara ett resultat av en individuell, andligt skapande verksamhet, se t ex Olsson och Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar (20 januari 2014, Zeteo), kommentaren till 1 §. Av kommentaren framgår vidare att en film som enbart registrerar ett händelseförlopp inte omfattas av det upphovsrättsliga skyddet under denna bestämmelse och att amatörvideos därför i allmänhet inte omfattas av detta skydd.

Det har inte framkommit annat än att Filmen är en spontan upptagning av ett händelseförlopp. Den kan därför inte sägas vara något ”verk” i den mening som avses i 1 § URL. Något upphovsrättsligt skydd enligt denna bestämmelse har Filmen därför inte. De enskilda bilderna som är föremål för prövning i målet har inte heller sådan självständighet och originalitet som krävs för att dessa ska betraktas som fotografiska verk.

Är bilderna skyddade enligt 49 a § upphovsrättslagen?

Även om något skydd inte finns enligt 1 § URL har den som har framställt en fotografisk bild en uteslutande rätt att framställa exemplar av bilderna och göra dem tillgängliga för allmänheten med stöd av 49 a § URL. Detta skydd gäller för alla fotografiskt framställda bilder oavsett om de utgörs av enskilda fotografier eller utgör en del av en film. Bilderna är såldes skyddade enligt denna bestämmelse. Innehar Kent Ekeroth ensamrätt till bilderna enligt 49 a § upphovsrättslagen? Ensamrätt att framställa exemplar av bilder och göra dem tillgängliga för allmänheten enligt 49 a § URL tillkommer den som har framställt bilderna. Kent Ekeroth har under sanningsförsäkran uppgett att Filmen har upptagits av hans mobiltelefon och att det var han som höll i telefonen. Denna uppgift har också bekräftats av CW under vittnesförhöret med honom. Det finns inte något påstående om att filmen skulle ha framställts av någon annan än Kent Ekeroth. Genom de uppgifter Kent Ekeroth och CW har lämnat anser tingsrätten att det är visat att det är Kent Ekeroth som har framställt filmen.

Har GP gjort intrång i Kent Ekeroths ensamrätt genom att publicera bilderna?

Genom att publicera bilderna från Filmen i papperstidningen och på nätet har GP framställt exemplar av bilderna och gjort den bild som publicerats på hemsidan tillgänglig för allmänheten. Det är ostridigt att detta skett utan Kent Ekeroths samtycke. Frågan är då om det finns någon undantagsregel som innebär att publiceringen ändå varit tillåten.

Fråga om citaträtt

Eftersom varje bild är skyddad enligt 49 a § URL saknar tingsrätten skäl att ta ställning till om och i vilken utsträckning exemplar av bilder ur en film får framställas eller tillgängliggöras för allmänheten med stöd av citaträtten.

Har bilderna återgivits i samband med en dagshändelse?

Om bilderna har återgivits i samband med en redogörelse för en dagshändelse kan publiceringen vara tillåten även utan samtyckte från den som framställt bilderna. Stampen har gjort gällande bilderna återgivits i samband med en redogörelse för en dagshändelse vilket Kent Ekeroth har bestritt.

Artikeln som publicerats vid bilderna handlar bl a om konsekvenserna av att Filmen kommit till allmänhetens kännedom några dagar tidigare. Tingsrätten anser därför att bilderna har återgivits i samband med en redogörelse för en dagshändelse i den mening som avses i 23 § 2 st, 3p URL.

Rätten att publicera bilder med hänvisning till att dessa återgivits i samband med en redogörelse för en dagshändelse förutsätter dock även dels att fotografens ideella rättigheter inte kränkts, dels att bilderna tidigare varit offentliggjorda.

Har publiceringen inneburit intrång i Kent Ekeroths ideella rättigheter?

När en bild återges ska upphovsmannen anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver. Bilder får inte heller ändras så att upphovsmannens konstnärliga anseende eller egenart kränks. När återgivande sker utan samtycke från rättighetshavaren får bilden inte heller ändras i större utsträckning än användningen kräver och källan ska anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver.

Under bilderna i papperstidningen anges ” Filmbilder: PRIVAT, redigerad av EXPRESSEN” och under bilden på hemsidan ”Bilder: Expressen/Scanpix”. CK och JS har uppgett att det inte är ovanligt att upphovsmannen och källan när det gäller privata fotografier anges på det sätt som skett. Med hänsyn till vittnenas uppgifter och då tidningsartikeln handlar om att Kent Ekeroth har framställt filmen är det inte visat att upphovsmannen eller källan angivits på något sätt som strider mot god sed.

Ändringar som innebär kränkningar av upphovsmannens konstnärliga anseende eller egenart har sin största betydelse när det är fråga om fotografiskt verk som åtnjuter skydd enligt 1 § URL. I förevarande fall innebär inte Expressens logotype och den tillfogade bildtexten att någon kräkning av upphovsmannens anseende som upphovsman eller hans egenart har skett. Bilderna, som ostridigt hämtats från Expressens hemsida, har inte heller ändrats i större utsträckning än användningen har krävt. Publiceringen har därför inte inneburit någon kränkning av Kent Ekeroths ideella rättigheter.

Har bilderna tidigare varit offentliggjorda?

Enligt 8 § URL, som även gäller i de fall bilderna har skydd som fotografisk bild enligt 49 a § URL, anses ett verk offentliggjort då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten, dvs i allmänhet med upphovsmannens samtycke.

Kent Ekeroth har förnekat att han lämnat samtycke till att Filmen gjordes tillgänglig för allmänheten genom Expressens hemsida. Stampen har inte åberopat någon bevisning som talar emot denna uppgift. Det är därför inte visat att Filmen varit offentliggjord före publiceringen av bilderna i Göteborgs-Posten. Däremot är det ostridigt att SD-filmen lagts ut på Youtube med Kent Ekeroths samtycke och att SD- filmen därför också var offentliggjord.

Frågan är då om detta innebär att de två bilder från Filmen som även finns i filmsekvenser i SD-filmen var offentliggjorda före GP:s publicering. Kent Ekeroth har gjort gällande det inte varit fråga om samma bilder då Filmen på Expressens hemsida innehållit andra bildtexter än SD-filmen och även innehållit Expressens logotype.

Genom att SD-filmen med två av de aktuella bilderna funnits tillgänglig för allmänheten på Youtube har dessa bilder offentliggjorts i den mening som avses i 8 § URL. Att ny bildtext lagts till eller att Expressens logotype har lagts på bilderna kan inte medföra att bilderna inte ska anses ha blivit offentliggjorda.

Publiceringen av två bilder har varit tillåten

Tingsrätten har ovan konstaterat att bilderna återgivits i en tidning i samband med en redogörelse för en dagshändelse. Återgivningen av bilderna har inte skett i större omfattning än vad om omfattats av ändamålet. Publiceringen av de två bilder som funnits även i SD-filmen har därför inte skett i strid mot upphovsrättslagen.

Har GP haft rätt att publicera övriga bilder med hänsyn till reglerna om yttrandefrihet trots att bilderna inte varit offentliggjorda?

Stampen har gjort gällande att yttrandefriheten ska ha företräde framför upphovsrätten i detta fall med hänsyn till samhällets behov av nyhetsförmedling och kritiskt granskning och att publiceringen därför inte inneburit något intrång även om bilderna inte tidigare varit offentliggjorda.

Det finns emellertid inget stöd i lag eller praxis för att yttrandefriheten ska ha företräde framför upphovsrätten på ett sådant sätt, när prövningen avser frågan om huruvida ett intrång ska anses ha skett. Den publicering som skett av bilder som inte var offentliggjorda före publiceringen har därför skett i strid mot upphovsrättslagens bestämmelser.

Skälig ersättning för utnyttjande och övrigt skadestånd

Den som i strid med upphovsrättslagen utnyttjar en fotografisk bild ska enligt 54 och 57 §§ URL betala skälig ersättning för nyttjandet. Sådan ersättning ska utges oavsett om utnyttjandet skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Om utnyttjande sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska även ersättning betalas för den ytterligare skada som intrånget eller överträdelsen har medfört. GP har i strid med upphovsrättslagens bestämmelser utnyttjat tre bilder, varav en återgivits i såväl papperstidningen som på GP:s hemsida.

Skälig ersättning för utnyttjandet

Eftersom GP har utnyttjat tre bilder, varav en återgivits i såväl papperstidningen som på GP:s hemsida, i strid mot upphovsrättslagens bestämmelser ska Stampen betala skälig ersättning för utnyttjandet av dessa bilder.

Enligt förarbeten till URL kan till grund för beräkning av skälig ersättning användas gällande tariffer eller kollektivöverenskommelser eller grunder som annars är gängse inom branschen, se NJA II 1961 sid 349.

Kent Ekeroth har som utgångspunkt för sin skadeståndsberäkning i denna del hänvisat till en publikation från Bildleverantörernas förening med rubriken ”BLFguiden: Foto” från 2013. Stampen har hänvisat till ett avtal mellan Medieföretagen och Bildleverantörernas Förening som gällde vid den tidpunkt då bilderna publicerades. Kent Ekeroth har inte visat att den prislista han har åberopat ska ha företräde framför de avtalsvillkor som Stampen har åberopat. Skälig ersättning för bilderna enligt första stycket i 54 § URL överstiger därför inte det belopp som Stampen har vitsordat, dvs 775 kr per bild eller sammanlagt 3 100 kr. Det saknas stöd i lag eller praxis för jämkning av detta belopp av de skäl som Stampen har anfört. Stampen ska därför betala 3 100 kr för utnyttjandet.

Ska ersättning utgå för ytterligare skada?

Ersättning för ytterligare skada förutsätter att rättighetshavaren kan visa dels att skada uppkommit, dels att denna varit en adekvat och påräknelig följd av handlandet, se Olsson och Rosén, Upphovsrättslagstiftningen, en kommentar (20 januari 2014, Zeteo), kommentaren till 54 §.

Kent Ekeroth uppgett att han personligen lidit skada av publiceringen då denna bidragit till en ökad hotbild mot honom. Eftersom den aktuella händelsen utspelade sig under 2010 och Filmen var tillgänglig på Expressens hemsida innan bilderna publicerades i GP anser tingsrätten inte visat att GP:s publicering av bilderna medfört en ökad hotbild mot honom.

Kent Ekeroth har även gjort gällande att han lidit skada på grund av att hans namn inte angivits i anslutning till bilderna enligt god sed. Tingsrätten har ovan konstaterat att det sätt på vilket upphovsmannens namn har angetts inte kan anses strida mot god sed. Kent Ekeroth har inte heller visat att han har rätt till ersättning för ideell skada av något annat skäl.

Några särskilda omständigheter eller någon bevisning till stöd för att skada skulle ha uppkommit till följd av utebliven vinst eller skada på verkets anseende har inte anförts. När det gäller eventuell vinst hos den som begått intrånget framgår det av den utredning som Stampen har åberopat att GP inte gjort någon vinst som skulle kunna hänföras till publiceringen av bilderna.

Fråga är då om något allmänt skadestånd skulle kunna utgå enligt 54 § 2 st, 5p URL. Av denna punkt framgår att även rättsinnehavarens intresse av att intrång inte begås ska beaktas när ersättningens storlek bestäms. Regeln ger dock inte uttryck för något straffliknande skadestånd, se prop 2008/09:67 sid 230. Den har istället tillkommit som en hjälpregel för att underlätta bevisbördan för en rättighetshavare när det gäller att visa skadans storlek, se Bernitz m fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13 uppl, 2013, sid 432. Eftersom det inte framkommit att Kent Ekeroth lidit någon ytterligare skada utöver vad som avser skälig ersättning för utnyttjandet ska hans skadeståndsyrkande i övrigt lämnas utan bifall.

Sammanfattning

Kent Ekeroth har visat att han har ensamrätt att framställa exemplar av aktuella bilder och att göra dessa tillgängliga för allmänheten enligt 49 a § i upphovsrättslagen. GP har publicerat bilderna i anslutning till en dagshändelse. Publiceringen av de två bilder som tidigare varit offentliggjorda har därför varit tillåten. Publiceringen av övriga bilder, tre bilder i papperstidningen och en bild på GP:s hemsida, har skett i strid mot upphovsrättslagen. För utnyttjandet av dessa bilder ska Stampen betala skälig ersättning med 3 100 kr.

Rättegångskostnader

Även om Kent Ekeroths yrkande bifallits endast till en mindre del, omkring 15 procent, anser tingsrätten med hänsyn till att målet huvudsakligen handlat om huruvida någon ersättningsskyldighet alls har förelegat att vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader.