Göta hovrätt FT 2052-14

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Kalmar tingsrätts dom 2014-07-07 i mål FT 806-14


Efter föredragning fattar hovrätten följande

BESLUT

som meddelas den 3 oktober 2014

Hovrätten meddelar inte prövningstillstånd. Detta innebär att tingsrättens dom står fast.

Hovrättens skäl för beslutet

För att hovrätten ska pröva överklagandet krävs prövningstillstånd.

Prövningstillstånd ska meddelas om det finns anledning att tvivla på att tingsrätten har kommit fram till ett riktigt slut eller om prövningstillstånd behövs för att hovrätten ska kunna bedöma det.

Prövningstillstånd ska också meddelas om det är viktigt för rättstillämpningen i framtiden att överklagandet prövas. Därutöver ska prövningstillstånd meddelas endast i undantagsfall, nämligen om det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Hovrätten har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns anledning att meddela prövningstillstånd.