Stockholms tingsrätt FT 5600-13

DOMSLUT

  1. Hammarby Hamburgeri KB ska betala 3 000 kr till JB.
  2. Vardera part ska stå för sina egna rättegångskostnader.

BAKGRUND

Våren 2012 besökte JB Hamburgerbaren i Hammarby Sjöstad och upptäckte då att ett fotografi, föreställande Hammarbybacken, som enligt JB tagits av honom, visades på de menyskärmar som var uppsatta ovanför kassorna. Hamburgerbaren ägs av Hammarby Hamburgeri KB (Hammarby Hamburgeri).

YRKANDE

JB har begärt att Hammarby Hamburgeri ska betala 13 450 kr till honom, varav

  1. 6 000 kr avser skäligt vederlag enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen för otillåtet utnyttjande av upphovsrättsligt skyddad bild i strid mot 2 § upphovsrättslagen,
  2. 3 000 kr avser skadestånd för utelämnande av namn/källa i strid mot 3 och 52 g §§ upphovsrättslagen, och
  3. 4 450 kr avser ersättning enligt 54 § andra stycket upphovsrättslagen då det otillåtna användandet varit uppsåtligt alternativt oaktsamt.

INSTÄLLNING

Hammarby Hamburgeri har motsatt sig att betala. Inga belopp har vitsordats såsom skäliga i och för sig.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER

JB

JB äger upphovsrätten till i målet aktuell bild. Hammarby Hamburgeri har gjort intrång i JBs upphovsrätt genom att utan hans tillåtelse visa den i Hamburgerbarens lokaler. Detta har inneburit att Hammarby Hamburgeri mångfaldigat och tillgängliggjort bilden för allmänheten. Vidare har JBs namn utelämnats på bilden. Hammarby Hamburgeri ska p.g.a. intrånget betala skälig ersättning för utnyttjandet av bilden. Eftersom Hammarby Hamburgeri har begått intrånget av uppsåt eller oaktsamhet ska bolaget även ersätta JB för den skada han lidit.

Hammarby Hamburgeri

Bilden har visats under 2-3 dagar i Hamburgerbarens lokaler. Hammarby Hamburgeri förnekar dock att bolaget har gjort sig skyldigt till upphovsrättsintrång eftersom det är NE, som är en självständig leverantör, som lagt upp bilden. Hammarby Hamburgeri har under alla förhållanden inte handlat uppsåtligt eller oaktsamt.

UTVECKLING AV TALAN

JB

JB äger upphovsrätten till en bild föreställande Hammarbybacken. Under våren 2012 upptäckte JB att Hammarby Hamburgeri utan tillstånd från honom och utan namnangivelse eller angivande av källa, använde bilden i sin restauranglokal på flera menyskärmar ovanför kassorna. Bilden skyddas av upphovsrättslagen, antingen såsom verk, 1 §, eller som fotografi, 49 a § upphovsrättslagen.

Hammarby Hamburgeris användning har utgjort ett offentligt framförande. Exemplar av bilden har även framställts då bilderna visats på olika menyskärmar. Denna användning står i strid mot upphovsmannens ekonomiska rättigheter enligt 2 § upphovsrättslagen. Bilden har använts i kommersiell verksamhet och det är Hammarby Hamburgeri som innehar lokalen och ansvarar för det som visas där. Det finns inget undantag för god tro på upphovsrättens område. För detta otillåtna utnyttjande ska skälig ersättning utgå enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen. Även upphovsmannens ideella rätt har kränkts, då upphovsmannens namn inte har angetts. Detta agerande strider mot 3 och 52 g §§ upphovsrättslagen och ska ersättas enligt 54 § andra stycket upphovsrättslagen.

Hammarby Hamburgeri har brustit i sin undersökningsplikt genom att inte ta reda på vem som var upphovsmannen. Bilden har heller inte tagits ned direkt när JB upplyst om att det var hans bild, utan den var kvar i flera dagar. Hammarby Hamburgeri har därför agerat uppsåtligt eller i vart fall oaktsamt och skadeståndsregeln i 54 § andra stycket upphovsrättslagen är därför tillämplig.

Skälig ersättning om 6 000 kr har beräknats utifrån Bildleverantörernas Förenings (BLF:s) cirkaprislista för år 2012 gällande bild i TV-reklam. Skadestånd för utebliven namnangivelse ska enligt BLF:s lista utgå med ett påslag om 100 procent av den skäliga ersättningen, men endast 3 000 kr yrkas. Slutligen har skadestånd för lidande och förfång, beräknats enligt BLF:s leveransvillkor p. 6, enligt vilket ersättning ska utgå med 10 procent av gällande prisbasbelopp. Även JB intresse av att intrång inte begås ska beaktas. Till underlättande av uppskattningen av den inträffade skadan åberopas 35 kap. 5 § rättegångsbalken.

JB har försökt kontakta leverantören av bilden, NE, men han har vägrat att diskutera frågan. Hammarby Hamburgeri är dock ytterst ansvariga för att bilden har visats i dess lokaler. JB har alltså rätt att vända sig mot Hammarby Hamburgeri för att få betalt.

Hammarby Hamburgeri

Det stämmer i och för sig att bilden har visats på skärmar i restaurangen. Hammarby Hamburgeri har dock inte haft någon anledning att tro att den aktuella bilden kunde vara skyddad och förbjuden att använda.

Bilden lades upp av NE, som bedriver firma under namnet Lumascreen, och som hjälpte Hammarby Hamburgeri med bolagets menyskyltar. NE gjorde detta som en väntjänst och utan att få betalt. Hammarby Hamburgeri har inte beställt bilden, utan NE valde ut den och ordande med menyerna på sin dator hemma och via internet visades sedan detta på restaurangens skyltar. Dagen efter att bilden kommit upp på skärmarna kom JB in på restaurangen och påpekade att det var hans bild. Hammarby Hamburgeri hade då för avsikt att ta ner bilden, men det tog det ytterligare en eller två dagar till dess att bilden var nedtagen eftersom Hammarby Hamburgeri var tvunget att begära detta från NE. Hammarby Hamburgeri har upplyst JB om att det var NE som levererat och lagt upp bilden samt att bolaget inte haft någon vetskap om att den inte fick användas. Sammanlagt låg bilden uppe i 2-3 dagar.

Det är leverantören som borde betala eventuella ersättningskrav. JB har vänt sig till både NE och Hammarby Hamburgeri för att få betalt, vilket han inte haft rätt att göra. Hammarby Hamburgeri har heller inte fått möjlighet att bestrida fakturan.

BEVISNINGEN

JB har presenterat skriftlig bevisning och har åberopat förhör med sig själv under sanningsförsäkran. Hammarby Hamburgeri har åberopat vittnesförhör med NE.

JB har sammanfattningsvis sagt detta: Han är amatörfotograf och tog bilden av Hammarbybacken i februari 2012. Han hade funderat på motivet länge och när han tagit bilden redigerade han den i Photoshop. När han aktuell dag kom in på hamburgerrestaurangen blev han paff och lite kränkt när han såg sin bild på menyskärmarna – ingen hade frågat om de fick använda den. Bilden visades på alla skärmar växelvis med menyn. De som arbetade där visste ingenting men han fick numret till NE. Han ringde denne som sa att han tagit bilden från internet och att han hade tänkt höra av sig till honom. Planen var att träffa någon uppgörelse men sedan fick han inte tag i NE och ingen ville prata med honom.

NE har sammanfattningsvis sagt detta: Han skulle hjälpa Hammarby Hamburgeri att ta fram en ny design för menyskärmarna. Hans tanke var att de skulle växla mellan olika bilder med lokalt tema. Det var hans idé och Hamburgerbaren betalade honom ingenting för detta. Han laddade ner flera bilder på sin dator att ha som förslag, bl.a. JBs bild som han tog från en hemsida där folk lägger upp sina bilder och där man ska kontakta innehavaren om man vill använda en bild för kommersiellt bruk. Det fanns ett alias till innehavaren, dvs. JB, som han hade kunnat kontakta. Att använda bilden på menytavlorna var visserligen kommersiellt bruk, men han kontaktade inte JB eftersom han ännu inte visste om han skulle använda bilden och det inte fanns ett färdigt förslag som Hammarby Hamburgeri tagit ställning till. Därmed tyckte han inte att han behövde JBs godkännande. I efterhand kan han tycka att det var oaktsamt.

Han lade upp JBs bild på menyskärmarna på söndagen eller måndagen. Han skötte detta hemifrån och lade upp den på en server, vilket innebar att den skulle komma upp på menyskärmarna morgon efter eller så. Tanken var att E, som arbetade på restaurangen, skulle komma in på måndagen eller tisdagen för att titta på förslaget. JB kom dock in nästa dag och såg bilden och ringde till honom. De diskuterade möjligheten att Hamburgerbaren skulle få använda bilden och vad som skulle vara skälig ersättning. Han erbjöd sig att försöka sälja in bilden till ägarna. Han fick inget klartecken från Hamburgerbaren och JB fortsatte att SMS:a honom nästa dag och besökte restaurangen och var otrevlig mot personalen, som inte hade någon beslutanderätt. De krav JB framställde var orimliga. Bilden togs bort på tisdagen eller onsdagen, dvs. den kan ha legat uppe i tre dagar. JBs krav borde vara riktade mot honom.

DOMSKÄL

Har JB upphovsrätt till bilden?

Det är genom JBs uppgifter bevisat att han är upphovsmannen till fotot.

Tingsrätten anser att bilden i fråga har en sådan individuell särprägel att den ska betraktas som ett självständigt fotografiskt verk enligt 1 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). JB har alltså upphovsrätt till bilden.

Har Hammarby Hamburgeri gjort intrång i JB upphovsrätt?

Att JB har upphovsrätten till bilden innebär att det bara är han som haft rätt att förfoga över den genom att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten (2 § upphovsrättslagen).

Genom att bilden har visats på Hamburgerbarens menyskärmar utan att JB godkänt detta har Hammarby Hamburgeri gjort intrång i JBs upphovsrätt. Det spelar ingen roll att det är NE som har lagt upp bilden – genom att bilden visats i Hamburgerbarens lokaler har den utnyttjats i dess verksamhet och Hammarby Hamburgeri har därigenom gjort sig skyldigt till upphovsrättsintrång. Däremot har Hammarby Hamburgeri, efter vad som är utrett i målet, inte haft någon del i och kan därmed inte hållas ansvarigt för det som skett före det att bilden kommit upp på menyskärmarna, dvs. NEs användning av fotot genom att ta det från internet och spara det på sin dator.

Det sagda innebär att Hammarby Hamburgeris intrång består i att ha tillgängliggjort JBs bild för allmänheten genom överföring (se 2 § tredje stycket 1 upphovsrättslagen).

Däremot har JB inte bevisat att det faktum att bilden har visats på menyskärmarna också har inneburit att bilden mångfaldigats, dvs. att exemplar har framställts i detta skede (jfr 2 § andra stycket upphovsrättslagen). Det får emellertid inte någon betydelse för tingsrättens prövning av ersättningsskyldigheten eftersom det är tillgängliggörandet för allmänheten som är det väsentliga och som kan sägas ha inneburit skada och grunda rätt till ersättning för JB.

Efter vad som framkommit i målet har även JBs ideella rätt enligt 3 § första stycket upphovsrättslagen kränkts genom att hans namn inte angetts på bilden, vilket får anses strida mot god sed.

Vad är skälig ersättning för utnyttjandet?

Hammarby Hamburgeri ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av JBs fotografi i strid med dennes upphovsrätt (54 § första stycket upphovsrättslagen). Ersättning ska betalas oavsett om Hammarby Hamburgeri skulle anses ha handlat i god tro, dvs. även om det inte skulle anses som om Hammarby Hamburgeri handlat uppsåtligt eller oaktsamt genom att visa bilden.

JB har gjort gällande att skälig ersättning för nyttjandet är 6 000 kr. Han har baserat detta på BLF:s cirkaprislista för år 2012, där det framgår att prisrekommendationen för en bild som visas i TV-reklam mellan två och fem dygn är 6 000 kr. Hammarby Hamburgeri har gjort gällande att utnyttjandet av bilden varit värt avsevärt mindre och har inte vitsordat något belopp.

Den prislista JB hänvisat till kan i och för sig ge vägledning för att bestämma vad som ska anses vara skälig ersättning. Det står emellertid klart att den jämförelse JB gör mellan aktuellt utnyttjande och bild i TV-reklam inte är rimlig. Om en bild exponeras i TV får den spridning i en stor mängd hushåll och därmed betydande genomslag. I aktuellt fall har bilden visats på menyskärmar inomhus på en hamburgerrestaurang i Hammarby Sjöstad.

Vid bestämmande av vad som ska anses vara skälig ersättning tar tingsrätten fasta på följande omständigheter. Intrånget har – enligt vad som är bevisat i målet – endast pågått under två till tre dagar. Bilden har endast visats inne i Hamburgerbaren. Samtidigt har bilden, som enligt vad tingsrätten funnit ovan haft tillräcklig individuell särprägel för att få upphovsrättsligt skydd, varit mycket exponerad därinne. På de bilder JB gett in syns att det är fråga om sex menyskärmar ovanför kassorna och JB har berättat att bilden visats växelvis på de olika skärmarna tillsammans med menyn. Sammantaget finner tingsrätten, med tillämpning av 35 kap. 5 § rättegångsbalken, att skälig ersättning för utnyttjandet ska bestämmas till 1 500 kr, dvs. en fjärdedel av vad som enligt ovan kan anses skäligt för bild i TV- reklam.

Ska Hammarby Hamburgeri också betala skadestånd?

JB har förutom skälig ersättning även begärt skadestånd av Hammarby Hamburgeri enligt 54 § andra stycket upphovsrättslagen. För att Hammarby Hamburgeri ska vara skyldigt att betala sådan ersättning krävs att bolaget begått upphovsrättsintrånget uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Efter vad som är utrett i målet har Hammarby Hamburgeri samma dag som bilden kommit upp på menyskärmarna blivit upplyst av JB om att det var hans bild och att han inte hade godkänt att den visades på Hamburgerbaren. Trots detta har bilden därefter visats i 2-3 dagar. Hammarby Hamburgeri hänvisade JB till NE, men har därutöver inte vidtagit några egna ansträngningar för att ta bort bilden, t.ex. genom att stänga av menyskärmarna. Hammarby Hamburgeri har heller inte efter vad som framkommit mer aktivt verkat för att NE skulle ta bort bilden snabbare än vad som skedde. Enligt tingsrättens mening har Hammarby Hamburgeris handlande varit oaktsamt. Hammarby Hamburgeri ska därför ersätta den skada JB lidit p.g.a. intrånget i hans upphovsrätt.

JB har yrkat ersättning för ideell skada avseende lidande och annat förfång (se 54 § andra stycket 4 upphovsrättslagen). När det gäller vilken skada han lidit har han endast i allmänna ordalag uppgett att han känt sig ”lite kränkt” när han upptäckte att bilden visades utan hans godkännande. JB har hänvisat till BLF:s allmänna leveransvillkor avseende ersättningsnivåerna för otillåten spridning och utebliven namnangivelse. Enligt tingsrättens mening får sådan branschpraxis sin främsta betydelse genom att ge vägledning när det gäller vad som skulle ha varit skäligt vederlag vid lovligt nyttjande av verket. Sådana leveransvillkor får begränsad betydelse vid fråga om bestämmande av storleken på ersättning vid olovligt nyttjande, som ju är avhängig vilken skada som lidits. Tingsrätten har i stället att, enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken, uppskatta skadan. Tingsrätten finner med hänsyn till vad som angetts om intrångets karaktär 1 000 kr för lidande och 500 kr för utelämnat namn vara skäligt. JB har slutligen, vid beräkningen av skadeståndet, hänvisat till hans intresse av att intrång inte begås enligt 54 § andra stycket 5 upphovsrättslagen. Denna regel har som syfte att rättighetsinnehavaren ska kompenseras fullt ut för sin ekonomiska skada. JB har emellertid inte gjort antagligt att ytterligare skada – utöver den som kompenseras genom ersättning för utnyttjandet – förekommit.

Sammanfattning

Hammarby Hamburgeri har gjort sig skyldigt till upphovsrättsintrång genom att överföra JBs bild till allmänheten. Hammarby Hamburgeri har handlat oaktsamt. För detta ska Hammarby Hamburgeri betala 3 000 kr, varav 1 500 kr avser skälig ersättning för utnyttjandet, 1 000 kr avser lidande och 500 kr avser att JBs namn utelämnats på bilden.

Rättegångskostnader

JB har fått framgång med sin talan när det gäller att visa att det skett ett intrång och att Hammarby Hamburgeri handlat oaktsamt. Han har därför tillerkänts såväl skälig ersättning som skadestånd, dock med ett belopp som motsvarar mindre än en fjärdedel av vad som yrkats. Tingsrätten anser mot denna bakgrund att vardera part ska stå för sin egen rättegångskostnad.