Rockfotograf stämde artist för upphovsrättsintrång

Rockfotografen Peder Andersson, som nämndes här 2018, fick sex av sina bilder olovligt publicerade på en artists Facebooksida. Fotografen bad Kronofogden om handräckning, men det var först när fallet gått vidare till Södertörns tingsrätt som artisten gick med på att ge fotografen rätt. I samband med domen fick fotografen ett personligt brev från artisten i form av två sidor med ord som bitterhet, misslyckande och hämnd.

Nedan är Södertörns tingsrätt FT 17560-20

DOMSLUT

1. B ska betala Peder Andersson ett kapitalbelopp på 10 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 19 december 2019 till dess beloppet är betalt.

2. B ska betala Peder Anderssons rättegångskostnader med 680 kr. Av beloppet avser 380 kr ombudsarvode.

BEGÄRAN M.M.

Peder Andersson har begärt i enlighet med domslutet och fört fram det som framgår av bilaga 1.

B har gått med på att betala det Peder Andersson begärt.

DOMSKÄL

Eftersom B har gått med på att betala ska Peder Anderssons begäran godtas.

Bilaga 1

Grunden till anspråket är vad jurister kallar för ”utomkontraktuellt”. Det är anspråk enligt 54 § Upphovsrättslagen. B och jag har inget avtal oss emellan, varken angående bilder eller i övrigt.

Grunden består i otillåten publicering samt andra användningar av 6 st upphovsrättsligt skyddade fotografier, användningar som skett i strid med 2 § Upphovsrättslagen.

Publiceringen ägde rum den 29 september 2018 på B:s sida på Facebook, en sida där hon marknadsför sig själv som artist. Det som jag kallar ”med mera” – andra användningar – är att B, efter datumet för publiceringen, använde bilderna enligt det som vad jag förstått jurister kallar för ”överföring till allmänheten” och detta till och med 2 april 2019, då bilderna till slut togs bort.

Enligt 54 § 1 st Upphovsrättslagen har jag som fotograf oberoende av oaktsamhet/uppsåt en oavvislig rätt till skälig ersättning för användningen, publiceringen, exemplarframställning och överföring till allmänheten. Detta belopp har uppskattats till 8 000 kr för 6 bilder. Jag hänvisar härtill rättspraxis RH 2009:7. Därtill tillkommer att användningen ägde rum i marknadsföringssyfte.

Det finns inget krav på adekvat kausalitet när det gäller detta anspråk.

Då B använt bilderna grovt uppsåtligt eller i vart fall av oaktsamhet är jag också berättigad till ersättning enligt 54 § 2 st Upphovsrättslagen punkter 2-5, t.ex. ”ideell skada”, ”upphovsmannens intresse att inte något intrång begås”.
Vid använd på sociala medier är det normalt att bilder ”delas” och ”vidaredistribueras” (delas) ganska frekvent. Det faktum att mina bilder användes såsom skedde – i marknadsföring – kan också föranleda mediekonsumenter att tro att jag medvetet valt att medverka hos B, vilket inte är fallet.

Det är ingen olyckshändelse att B använt bilderna. Publiceringen den 29 september 2018 skedde medvetet i anslutning till en konsert som ägde rum i Gävle, där B uppträdde, och från vilken bilderna är tagna. B eller någon i hennes ställe hade tagit/flyttat bilderna från MittMedia AB:s webbsida, där bilderna hade offentliggjorts lovligt, till B:s egna webbsida/Facebook-sida. Något tillstånd från mig (eller ens från MittMedia AB) har inte inhämtats. Raderingen skedde först efter ett drygt halvår, på intet sätt direkt efter publiceringen. Det faktum att användningen skett under lång tid – drygt ett halvår – understryker B:s oaktsamhet, eller uppsåt. Ersättningen för lidande och skada enligt 54 § 2 st Upphovsrättslagen är uppskattat till totalt 2 000 kr.

Enligt lagförarbeten ska ersättningen baseras på rekommendationer eller avtal som branschoganisationer ingått, det finns ingen matematisk modell inom upphovsrätten att räkna fram ersättning/skada. Detta kan uppskattas till skäligt belopp enligt 35 kap 5 § Rättegångsbalken. Tiden som materialet använts på Internet är också avgörande för ersättningen enligt NJA 2010 s 135 punkt 30: ”…pågått under en längre tid”. I mitt fall har bilderna använts under ett drygt halvår.

Kulsprutevärn 1569

Kulsprutevärn 1569 vid Hovs hallar i Skåne

Ute vid Hovs hallar, eller precis öster om, finner man kulsprutevärn 1569. Skåneleden går precis söder om och under sommaren är detta en populär plats. Solen går dessutom vid denna årstid ned ute vid havet och ger fantastiska kvällsbilder.

Skiss från Krigsarkivet.
I värninstruktionen står följande:

1. Närliggande värns nr o platser:

 • Nr 1570 800 m ostsydost
 • Nr 1568 900 m väster (12 komp Ovärn)
 • Nr 1567 1.800 m väster (12 komp)

2. Värnets uppgift:

 • Att såväl från sjö- som landsidan förhindra fi framryckning.

3. Postinstruktion:

 • Postställe: På branten 100 m sydväst värnet. Vid mörker och dimma även post vid värnet.
 • Bevakningsuppgift: Havet och all synlig terräng bevakas.
 • Sidoposteringars platser: Ostsydost 800 m. Väster 1.800 m. 12 komp.
 • Posteringschef tillkallas medelst signalsnöre.

4. Krigsutrustningsplan:

a) maskering. Rörmattor och hönsnät.

b) skenanläggning. Saknas.

c) hinder i värnlinjen och vid värnet. Taggtrådshinder.

d) växelställningar. Se detaljskiss.

e) plan för värnets självförsvar. Se detaljskiss.

f) eldplan. Flankering: Öster 600-25. Väster 600-25.

g) utrustning i värnet. Se bilaga 2.

5. Ch 29. Komp upl:

 • 200 m öster p i Elestorp

6. Ch 1. Plut upl:

 • Värn nr 1573

7. Plan för försvarets förande:

 • Eld öppnas då fi är inom området för den fasta elden.
 • Eld öppnas från växelställningarna då fi ej kan bekämpas från värnet.

8. Bestämmelser för underhållstjänst och inre tjänst:

 • Amtjänst: Am fr kompampl då omkring hälften av am förbrukats.
 • Inttjänst:
  a) Utkörd tillredd föda fr komp.
  b) Vid högre beredskap otillredd proviant för en eller flera dagar, vilken tillredes i värnet eller i huset 50 m sydost värnet.
  c) Reservlivsmedel för fyra dagar får tillgripas endast vid fullständig isolering.
 • Sjvtjänst: Samlingsplats för sjuka och sårade i boningshus omedelbart intill värn 1574. Städning och vädring av värnet, vapen, kroppens och utrustningens vård skall dagligen äga rum.

 

Våldtog fotograf – hovrätten fastställer fängelsestraff

Den 27 juli 2019 våldtogs en fotograf i Ängelholm efter att ha blivit ombedd att fotografera en 26-årig man. Helsingborgs tingsrätt dömde mannen till två års fängelse vilket överklagades. Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställde den 30 november 2020 helsingborgs tingsrätts dom. Nedan är ett utdrag ur tingsrättsdomen.

B ska dömas för våldtäkt

Rätten ska enligt 35 kap. 1 § rättegångsbalken avgöra vad som är bevisat i målet efter en samvetsgrann prövning av allt som har förekommit. Utgångspunkten är att det råder fri bevisföring och fri bevisprövning.

För fällande dom krävs att domstolen genom den utredning som parterna har lagt fram finner ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det om läggs honom till last. En trovärdig utsaga från målsäganden kan, i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet, vara tillräckligt för en fällande dom.

Vid bedömningen av målsägandens utsaga finns det ofta anledning att lägga vikt vid framför allt sådana omständigheter som rör innehållet i berättelsen som sådan. Det kan till exempel röra sig om i vad mån berättelsen är klart, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar.

Målsäganden har lämnat en utförlig och sammanhängande redogörelse. Hennes berättelse har varit klart och tydlig samt helt saknat logiska motsägelser. Det finns inte heller några svårförklarliga moment eller något i berättelsen som framstår som en överdrift. I stället framstår den som väl balanserad och som ett utslag av att målsäganden verkligen har lagt sig vinn om att endast berätta om det hon minns. Målsäganden har också varit tydlig med att berätta om vad hon varit osäker på, t.ex. när det gäller i vilken ordning olika delmoment inträffat. I samband med att målsäganden har berättat om händelsen har hon även redogjort för vad hon tänkt och känt i samband med denna. De tankar och känslor som hon har berättat om framstår som helt adekvata reaktioner på händelsen. Även den strategin, som hon valde för att efter händelsen undkomma B, framstår som naturlig och ändamålsenlig.

Målsägandens berättelse vinner vidare starkt stöd av utredningen i övrigt. Såväl hennes dåvarande kamrat, som numera är hennes sambo, som hennes mamma har berättat om hur målsäganden reagerade adekvat på händelsen och för dem översiktligt berättade om det inträffade samma dag som händelsen påstås ha inträffat. Vidare har kuratorn LF, som träffade målsäganden redan någon dag efter den påstådda händelsen, lämnat en redogörelse för vad målsäganden berättade för henne som huvudsakligen överensstämmer med vad målsäganden har uppgett vid tingsrätten. Mot denna bakgrund och då även den av åklagaren åberopade skriftliga bevisningen ger starkt stöd åt målsägandens berättelse, gör tingsrätten bedömningen att denna är mycket trovärdig.

Mot den av åklagaren åberopade bevisningen står B:s berättelse. Denna framstår som helt verklighetsfrånvänd och som ett försök att i efterhand bortförklara vad som har inträffat. Den vinner inte heller något stöd av övrig utredning. B:s berättelse är således inte av sådan karaktär att den försvagar den bevisning som talar för åtalet. I stället finner tingsrätten genom målsägandens berättelse och den i övrigt av åklagaren åberopade stödbevisningen styrkt att B har gjort sig skyldig till våldtäkt på sätt åklagaren har påstått. Gärningen har visserligen inte pågått någon längre tid. Våldtäkten är emellertid av överfallskaraktär och har skett efter det att målsäganden lurats ut under falska förespeglingar om att hon skulle fotografera B. Med hänsyn till detta kan våldtäkten inte bedömas som mindre grov utan är att bedöma som brott av normalgraden.

Påföljden ska bestämmas till fängelse i två år

B förekommer endast under ett avsnitt i belastningsregistret beträffande ett godkänt strafföreläggande avseende olovlig körning. Frivården i Helsingborg har i yttrande den 7 maj 2020 gjort bedömningen att det inte finns något övervakningsbehov avseende B, som bedöms vara lämplig för samhällstjänst. Gärningens straffvärde motsvarar fängelse i två år. Detta innebär att det finns en mycket stark presumtion för att bestämma påföljden till fängelse. Det har inte framkommit något som ger anledning att frångå denna presumtion. Således bör påföljden bestämmas till fängelse. Vidare bör straffets längd motsvara gärningens straffvärde, dvs. två år.

B ska betala skadestånd till målsäganden med 121 818 kr

Eftersom B döms för våldtäkt av målsäganden ska han också betala skadestånd till henne för den allvarlig kränkning av henne som gärningen har inneburit samt den sveda och värk, den kostnad för läkarbesök och den inkomstförlust som gärningen har medfört.

B har emellertid hävdat att den sjukskrivning som inkomstförlusten hänför sig till ligger så långt efter händelsen i tid att den inte kan anses vara orsakad av händelsen. Målsäganden har å sin sida hävdat att så är fallet. Hennes uppfattning har vunnit stöd av att hennes kurator Laila From har vittnat om att det enligt hennes uppfattning finns ett samband mellan händelsen och sjukskrivningen. Därmed är styrkt att gärningen har medfört sjukskrivningen och den inkomstförlust som denna medfört.

Mot denna bakgrund och då B har vitsordat de begärda beloppen samt ränteberäkningen, ska skadeståndsanspråket i dess helhet bifallas.

Sekretessen angående målsägandens identitetsuppgifter ska bestå

Det kan antas att målsäganden eller någon närstående till målsäganden lider skada eller men om uppgift om målsägandens personliga förhållanden i form av identitetsuppgifter röjs. Sekretessen angående uppgifter som kan röja målsägandens identitet, som har lagts fram vid förhandling bakom stängda dörrar, bör därför bestå.

Pansarhinder från beredskapstidens Helsingborg

Draktänder på landborgen i Helsingborg

I flera av de större städerna inom Skånelinjen, inklusive Falsterbokanalen, kan man fortfarande se pansarhinder från beredskapstiden. Mycket är flyttat, men på sina platser ligger de fortfarande kvar med ståvärn mellan betongblocken.

I Helsingborg är nästan hela spärrlinjen av betongblock borta utom på två platser längs med landborgen. Det rör sig om Vikingsberg och vid Konsul Perssons villa. Bilden överst med rader av draktänder kommer från landborgen öster om Konsul Perssons villa. Spärrlinjen i Helsingborg är markerad på kartan nedan.


Utöver betongspärrarna fanns det i Helsingborg även spärrar med järnstolpar, exempelvis på Nedre Långvinkelsgatan.

Nu, 80 år efter beredskapstiden, har man i Helsingborg på nytt börjat bygga spärrar för begränsa trafik under nattetid och för att förhindra terrordåd medelst fordon. Att återigen avskärma gator och torg med betonghinder och moderna sänkbara pollare är ödets ironi efter all den debatt man tidigare haft om pansarhindren.

Höj- och sänkbara pollare i Helsingborg

Jöran Nissen, kommendörkapten vid Fortifikationsförvaltningen sade till Radio Malmöhus 2003 följande angående de pansarhinder som då skulle flyttas:

”Vi ställer dem på vår mark tills vidare i alla fall. Jag har svårt att se vad vi kan använda dem till i framtiden.”

 

Undvik att köpa stulen kamerautrustning

1Ds serienummer

Moderna kameror, objektiv och blixtar är märkta med serienummer. Vissa av dessa nummer syns inte enbart utanpå utrustningen utan även i bildfilernas Exif. Publicerar man fotografier tagna med stulen utrustning och Exif är orörd kan andra utläsa vilket eller vilka serienummer kamera och objektiv har.

Innan man köper ett objektiv eller en kamera kan man jämföra mot databaser där kamerautrustning som stulits har serienummer publicerade. Det räcker oftast att fråga om ett fotografi som tagits med utrustningen. Detta fotografi laddar man upp till Jeffrey’s Image Metadata Viewer och letar upp lens serial number eller serial number.

Som en parentes stämmer inte alltid serienumret på Canons äldre objektiv med det som sparas digitalt i bildfilens Exif. I skärmdumpen ovan ingår bokstäver i det digitala serienumret trots att bokstäver helt saknas från det serienummer som står inskrivet på objektivet.  Om ett sådant objektiv har stulits är det det digitala serienumret som är sökbart.

Tre databaser över stulen kamerautrustning där serienummer finns att tillgå är:

 • Fotosidan – Sveriges största fotosida. Här skriver man in serienumret i sökfältet och jämför med kameramodell eller objektiv.
 • Lenstag – Internationell sida där ägarna har registrerat sin utrustning innan den stals.
 • Stolencamerafinder – Internationell sida som genomsöker fotografiers Exif på flertalet sidor. Ladda upp bild eller klistra in serienummer.

Serienummer för 16-35/4L IS

Publicerade film på avlidna efter trafikolycka i Göteborg

Fyra personer omkom den 16 februari 2020 i Göteborg när en bil körde in i en stolpe som var placerad på ett betongfundament. Innan räddningstjänst och ambulans hunnit till olycksplatsen vid Olskroksmotet hade en privatperson redan hunnit med att närgånget filma händelsen. Filmen publicerades senare på YouTube. Polisen skriver i sin anmälan om olaga integritetsintrång följande:

Efter en dödsolycka har det lagts ut en film på YouTube där samtliga fyra avlidna skildrats på film av god kvalitet. Filmen heter ”Svår trafikolycka E6 Göteborg”.

Filmen har sannolikt tagits av en person som varit på plats strax efter trafikolyckan, innan räddningspersonal hunnit anlända.

Filmen skildrar samtliga målsäganden i en synnerligen utsatt situation och finns dessutom tillgänglig innan polis hunnit lämna dödsbud.

Fallet lämnades över till åklagare som lade ned förundersökningen den 12 maj 2020 med följande motivering:

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Det går inte att bevisa att de objektiva förutsättningarna för att förfarandet skall vara brottsligt.

Åklagaren har inte motiverat om nedläggningen beror på att filmen använts i ett led inom nyhetsrapportering vilket skyddas av grundlagarna eller om man aldrig fick tag på den som spridit filmen.

Tidigare fall där olaga integritetsintrång vid liknande händelser nedlagts är dödsstörtningen i Eslöv och dödsolyckan i Fruängen.

Dagsböter för att ha flugit drönare i Skäralid

En man flög i september 2019 med sin drönare i nationalparken Skäralid. Han lade upp ett filmklipp på sin Facebooksida och länkade den därefter till Skäralids nationalparks Facebooksida. Det uppskattades dock inte varvid drönarföraren blev anmäld för förseelse mot områdesskydd efter att ha flugit under 300 meter som nationalparken har som gräns för luftfarkoster. 2020-10-23 fick mannen ett strafföreläggande.

Strafföreläggande

FÖRSEELSE MOT OMRÅDESSKYDD
Du har flugit med en drönare på lägre höjd än 300 m trots att det varit förbjudet enligt Naturvårdsverkets föreskrifter för området. Det hände den 15 september 2019 på Söderåsens nationalpark Skäralid, Ljungbyhed, Klippans kommun.

Du begick gärningen av oaktsamhet.

Datum
2019-09-15

Lagrum
29 kap 2 a § miljöbalken (1998:808)

PÅFÖLJD
Dagsböter 30 å 200 kronor = 6 000 kronor (beloppet är jämkat).


Delar ur förundersökningsprotokollet

Huvudanmälan

BROTTET
Länsstyrelsen anmäler B. Den misstänkta har flugit över nationalparken med drönare, på lägre höjd än 300 meter.

Vidare se inkommen handling.

USB minne med film som misstänkt skickade till Söderåsens Nationalparks Facebooksida finns sparad.

Åtalsanmälan

Datum /tidsperiod för överträdelsen
16 september 2019

Beskrivning av överträdelsen med utgångspunkt från brottsrubriceringen
Av föreskrifterna för Söderåsens nationalpark framgår att det är förbjudet att flyga över området på lägre höjd än 300 meter över marken(föreskrift 6). Den misstänkta har flugit över nationalparken med drönare, på lägre höjd än 300 m.

När och hur Länsstyrelsen/kommun uppmärksammades på överträdelsen
Den misstänkta kontaktade nationalparken via Söderåsens Nationalparks Facebooksida och erbjöd dem att använda den film som togs med drönaren, se bilagt meddelande. Parkchef JW (Länsstyrelsens förvaltare för området) vidarebefordrade mailet till undertecknad.

Risk för skada – konsekvenser för människors hälsa eller miljön
Då brottsrubriceringen är förseelse mot områdesskydd, vilket rör överträdelse av föreskrift, är risk för skada eller konsekvenser för människors hälsa och miljö ej relevant för huruvida brott blivit begånget eller ej. Det är överträdelsen som sådan som utgör brottet.

Oaktat detta finns risk för skada på de värden som nationalparken är avsatt att skydda bland annat avseende störning av områdets fauna. I området förekommer ett antal skyddsvärda arter av fåglar som kan påverkas negativt av flygande objekt inom det område de nyttjar, dvs trädkronorna och de närmaste hundratalen meter upp i luften. Vidare bidrar flygning med drönare och publicering av filmer så som denna en ökad risk för att känsliga arters boplatsen riskerar att exponeras vilket gör dessa mer sårbara för boplundrare och liknande störningar.

Därutöver bidrar flygande med drönare och liknande att sänka områdets värde så som en relativt orörd naturmiljö och de rekreativa värdena kopplade till detta, då drönar upplevs som både visuellt störande och som bullriga.

Bevissäkring (ange vilka bevis som finns att tillgå, vem som uttagit prov etc)
Länsstyrelsen har bilagt följande:
1. Meddelande till Söderåsens Nationalpark.
2. Skärmdumpar från filmen på Facebook med beskrivning av var dessa är tagna (ungefärligt)
3. Filmen (sparad från den misstänktas Facebooksida)

Förhör med naturvårdshandläggare LS 2020-01-10

LS ser igenom filmen som laddats ner från B:s Facebooksida och ger följande kommentarer.

Sekvens i filmen 00.00-00.06. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 3.

Här visas en sekvens som filmats vid Sprickdalen som är den stora geologiska formation som går genom Söderåsen. Nere i Sprickdalen rinner Skärån. Filmen är tagen nära eller precis ovanför punkt B. Drönaren färdas helt klart under 300 meters höjd, ganska nära trädkronorna.

I bilden syns två nakna klippor, punkt A och D på kartan. Klippa D syns i mitten av bilden medan klippa A syns nära den högra marginalen.

Troligtvis filmat i riktning sydväst.

Sekvens i filmen 00.06-00.11. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 4.

Sekvensen är filmad i samma område som figur 3 men från andra hållet. Man ser jordbruksmark framåt i bilden som är området öster om naturreservatet.

I mitten av bilden syns två nakna klippor, punkt B och C på kartan. Klippa B ligger något till vänster om mitten på bilden, medan klippa C ligger ungefär i mitten.

Här färdas drönaren i linje med trädkronorna, alltså under 300 meters höjd. Troligtvis filmat i riktning nord/öst.

Sekvens i filmen 00.06-00.16. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 5.

Sekvensen är filmad vid Skärdammen. 00.12 in i filmen syns en spång i bildens mellersta, nedre kant. Spången är en del av vandringsleden vid Skärdammen.

Drönaren färdas klart under 300 meters höjd, troligtvis ca 10 meter över marken.

Sekvens i filmen 00.16-00.22. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 6.

LS är lite osäker på exakt var denna sekvens är filmad. Hon känner dock igen rassidan som syns i bildens högra del. Dessa rassidor finns inte liknande i denna miljö på någon annan plats. JW som är förvaltare i nationalparken säger att filmen antagligen är tagen från punkt B. Ekens gren formar ett A i mitten av bilden och det är ett kännetecken från utsiktspunkten vid punkt B.

Sekvensen är filmad från låg höjd under trädkronorna.

Sekvens i filmen 00.22-00.25. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 7.

I nedre högra kanten syns en klippa vid punkt B. Drönaren färdas med god marginal under 100 meters höjd.

Troligtvis filmat i riktning sydväst.

Sekvens i filmen 00.25-00.34. I bilaga till åtalsanmälan, skärmdump, Figur 8.

Sekvensen visar en del av Sprickdalen där dalen delar sig. Drönaren färdas väldigt nära trätopparna och helt klart under 300 meters höjd.

Troligtvis filmat i riktning sydväst.

LS säger att hon är helt säker på att sekvenserna är filmade i området inom Söderåsens nationalpark och att de är filmade på en höjd under 300 meter.

Förhör med B 2020-05-06

B delges muntligen följande gärningsbeskrivning.

FÖRSEELSE MOT OMRÅDESSKYDD.

B har den 15 september 2019 uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot en föreskrift som med stöd av 7 kap miljöbalken har meddelats eller i det enskilda fallet beslutats för skyddet av en nationalpark genom att flyga med drönare på lägre höjd än 300 meter över fastigheten Skäralid 1:8 i Klippans kommun i Söderåsens nationalpark.

Lagrum
29 kap 2a § miljöbalken
Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2001:10 för Söderåsens nationalpark.

B underrättas därefter muntligen och skriftligen om sina rättigheter såsom rätten att tiga samt rätten till försvarare.

B medger att förhör kan hållas utan försvarare närvarande.

Du skickade ett meddelande till Söderåsens nationalpark där du informerade dem om att de kunde använda drönarfilmerna du lagt ut på din Facebooksida?
Ja det gjorde jag absolut. Det var att ge de mer marknadsföringsmaterial till sin park.

Du skrev en kommentar där du säger att drönaren vare sig startade eller landades i området?
[Svar saknas i förundersökningsprotokollet]

Drönaren flögs inte över markerat område?
[Svar saknas i förundersökningsprotokollet]

Alla regler vad gäller drönare följdes, vad menar du med det? Ja, efter att ha kollat upp Söderåsens hemsida och Luftfartsverkets karta för det hade jag kollat upp. Tror jag klickade på Söderåsens länk men läste nog inte helt det. Sökte drönare men det kom inte upp.

När jag flyger i sådana områden där det är max 50 meter så brukar jag sätta den på 49 meter, den piper.

I NEFS 2001:10 står det följande: Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom nationalparken. Inom nationalparken är det förbjudet att, punkt 6, flyga över området på lägre höjd än 300 meter över marken. Punkt 7, landa eller starta med luftfarkost.
Ja, det har jag gjort.

Kan du berätta om den 15 september 2019 när du var i Söderåsen nationalpark.
Syftet var att grilla tillsammans med barn och fru.

Hur mycket flög du den dagen i området?
Cirka fem minuter var flygtiden. Jag erkänner men det var inte med uppsåt.

Godtar du ett strafföreläggande?
Ja.