Tonåringar fälldes för brott mot skyddslagen i Ängelholm

Skyddsobjekt med avbildningsförbud

Undertecknads förord

Delar ur förundersökningen finns nämnda sedan tidigare här. Domen i dag förkunnades av Helsingborgs tingsrätt.

Dörren in till byggnaden på skyddsobjektet stod olåst eller till och med på glänt. Någonting som var känt för Försvarsmakten sedan tidigare. Denna gång var det enbart tur att tonåringarna var ett par svenska nyfikna sådana och inga sabotörer. Domen för tonåringarna följer nedan:

Tilltalad
A

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Brott mot skyddslagen, 30 § skyddslagen (2010:305) i sin lydelse före 1 juli 2018 2017-04-02

Påföljd m.m.
Dagsböter 40 å 50 kr

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Sekretess
Sekretessen enligt 15 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig beträffande uppgifter i förundersökningsprotokollet, protokollsbilagan samt ingiven bilaga från försvaret (aktbil. 11, 12 och 29) som innebär att platsen för gärningen kan röjas.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
1. MC tillerkänns ersättning av allmänna medel med 29 414 kr. Av beloppet avser 19 502 kr arbete, 3 775 kr tidsspillan, 254 kr utlägg och 5 883 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.


Tilltalad
B

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
Brott mot skyddslagen, 30 § skyddslagen (2010:305) i sin lydelse före 1 juli 2018 2017-04-02

Påföljd m.m.
Dagsböter 40 å 230 kr

Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken

Sekretess
Sekretessen enligt 15 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig beträffande uppgifter i förundersökningsprotokollet, protokollsbilagan samt ingiven bilaga från försvaret (aktbil. 11, 12 och 29) som innebär att platsen för gärningen kan röjas.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning
MA tillerkänns ersättning av allmänna medel med 30 588 kr. Av beloppet avser 19 320 kr arbete, 4 427 kr tidsspillan, 724 kr utlägg och 6 117 kr mervärdesskatt. Av denna kostnad ska B till staten återbetala hela beloppet.

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har begärt att tingsrätten dömer Aoch B för brott mot skyddslagen, enligt 30 § skyddslagen (2010:305) i dess lydelse före den 1 juli 2018, i enlighet med följande gärningsbeskrivning.

A och B har tillsammans och i samförstånd trots rådande förbud mot det berett sig tillträde till ett skyddsområde och tagit fotografier. Det hände den 2 april 2017 på plats inom Ängelholms kommun, Ängelholms kommun.

A och B begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.

A och B har vidgått det faktiska händelseförloppet, men förnekat brott och angett att de varken uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot skyddslagens bestämmelser.

Stängda dörrar
Med anledning av att det under förhandlingen har förekommit uppgifter som kan antas skada landets försvar eller på annat sätt vålla fara för rikets säkerhet om uppgifterna röjs har huvudförhandlingen, utöver framställan av yrkande och inställning, hållits bakom stängda dörrar.

UTREDNINGEN

Vid huvudförhandlingen har A och B hörts över åtalet. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med ML och JJ från Försvarsmakten samt med C.

Åklagaren har lagt fram den skriftliga bevisning som framgår av bilaga 1, och särskilt förevisat de bilder som hittats i A:s och B:s mobiltelefoner.

A och B har vid huvudförhandlingen lämnat samstämmiga uppgifter kring händelsen. De har i huvudsak uppgett följande. De är vänner och körde bil i området tillsammans med ytterligare en vän, C. De såg två byggnader och körde mot dem eftersom de blev nyfikna. När de kom fram parkerade de bilen vid en bom som spärrade av en grusväg som ledde från den allmänna vägen upp till de två byggnaderna. Från bommen var det ca 45-60 meter till byggnaderna. Det fanns ingen förbudsskylt, varken på bommen eller på vägen upp mot byggnaderna som förklarade att det var ett skyddsområde eller att det rådde tillträdes- eller fotograferingsförbud. De gick först fram till en byggnad som de i efterhand fått veta inte är ett skyddsobjekt. På den byggnaden fanns en vit skylt som förklarade att obehöriga inte hade tillträde till byggnaden. De gick till den andra byggnaden där de upptäckte en reva i staketet som de kunde gå igenom. När de såg att de kunde ta sig in tänkte de att de kunde klättra upp på byggnaden och ta några ”selfies” och fotografera utsikten. De tyckte att området och byggnaden såg övergiven ut. De såg inte några skyltar på eller vid objektet som förklarade att det var ett skyddsobjekt, eller att det rådde förbud mot tillträde och fotografering. C följde inte med dem in, utan stannade utanför staketet. De pratade inte med C om varför han inte följde med.

A och B klättrade upp på en stege på utsidan av byggnaden. Cirka 15 meter upp tog de sig in i byggnaden via en dörr som stod på glänt. Inne i byggnaden upptäckte de att det fanns servrar och annan teknik som var aktiv. De förstod då att byggnaden antagligen inte var övergiven. De kände att det kanske var fel att vara där och funderade på att lämna platsen, men fortsatte ändå uppför en invändig trappa för att ta bilder. De tog flera fotografier på utrustningen inne i byggnaden; det var något som de gjorde i stundens ingivelse. C ringde och berättade att det fanns en barnfamilj utanför byggnaden. Efter att familjen hade lämnat gick A och B ut på en plattform på toppen av byggnaden och tog några fotografier. De var inne på området i ungefär 40 minuter. När de var på väg ner från byggnaden kom några militärer, och beordrade dem att komma ner omedelbart. De greps och polisen tillkallades. – De hade inte gått in om det inte funnits ett hål i staketet, eller vidare in i byggnaden om dörren inte stått på glänt. Ingen av dem visste vad ett skyddsobjekt var och de visste inte heller att byggnaden tillhörde försvarsmakten. De trodde att det kanske var en väderstation.

C har i huvudsak bekräftat vad A och B berättat. Han har uppgett att han inte sett några skyltar, varken på vägen upp till byggnaden eller på staketet där A och B gick in. Anledningen till att C inte följde med de andra två in på området var att han tyckte det kändes fel. Det fanns ett stängsel och han antog att det innebar att man inte skulle gå in.

ML, som arbetar som insatsledare på södra militärregionen, J3, har i huvudsak uppgett följande. Det aktuella området och objektet är genom beslut ett skyddsobjekt. Vid objektet råder tillträdes- och fotograferingsförbud. Ett skyddsobjekt skyltas med gula förbudsskyltar med svart och röd text; av skyltarna framgår vad som är förbjudet på platsen, vem som fattat beslutet och med stöd av vilken lagstiftning beslutet fattats. Skyltningen kontrolleras genom oregelbundna kontroller med en eller två veckors mellanrum.

JJ, som arbetar som insatschef på markbevakningsavdelningen på Luftvärnsregementet, har uppgett bl.a. följande. Den aktuella dagen var han ute och ronderade vid andra objekt tillsammans med ytterligare en soldat när de fick information från sin insatschef om att det fanns personer på objektet. Skyddsobjektet är bevakat med fotoövervakning eftersom det tidigare hade förekommit stölder från objektet. Det tog JJ cirka en timme att köra fram till objektet. Från bommen som spärrar av grusvägen fram till objektet är det cirka åttio till hundra meter till objektet. När JJ och hans kollega kom fram befann sig två personer inne på skyddsobjektet, högst upp på en avsats. De båda personerna greps och polis tillkallades. – Det fanns ingen skylt på bommen vid grusvägen, men däremot en fullt synlig skylt på vänster sida av grusvägen en kort bit efter bommen. Den skylten informerade om att det är ett område där det råder fotograferingsförbud. Det satt flera skyltar på staketet runt objektet som informerade om att det råder både tillträdes- och fotograferingsförbud. Den aktuella dagen fanns det åtminstone en skylt på den sida av staketet där revan var. Den skylten satt precis bredvid revan. JJ är av uppfattningen att man inte kunde gå igenom revan utan att se skylten.

TINGSRÄTTENS BEDÖMNING

Den rättsliga regleringen
Enligt 4 och 5 §§ skyddslagen (2010:305) kan en byggnad, anläggning eller ett område beslutas vara ett skyddsobjekt i syfte att ge dessa ett förstärkt skydd mot bl.a. sabotage och spioneri. Ett beslut om att en viss byggnad, anläggning eller område ska utgöra ett skyddsobjekt innebär enligt 7 § i samma lag ett förbud mot tillträde för obehöriga. Tillträdesförbudet kan enligt samma bestämmelse förenas med bl.a. förbud mot att fotografera. Ett beslut om att en byggnad, anläggning eller område är ett skyddsobjekt ska på ett tydligt sätt framgå genom exempelvis skyltning.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud enligt skyddslagen döms till böter eller fängelse i högst ett år.

Följande är utrett i målet
Det är utrett att det i målet aktuella objektet vid tidpunkten för gärningen var ett skyddsobjekt, vid vilket det rådde tillträdes- och fotograferingsförbud. Genom vittnesmålet med JJ är det också visat att skyddsobjektet var utmärkt med förbudsskyltar. Det är även utrett att A och B brutit mot det rådande tillträdes- och fotograferingsförbudet genom att ta sig in på skyddsobjektet och fotograferade det. A:s och B:s påståenden om att de gick in på skyddsområdet genom en reva i staketet och en öppen dörr har inte motsagts av åklagaren och ska godtas.

Ska A och B dömas för brott mot skyddslagen?
För att A och B ska dömas enligt åtalet krävs att de uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot det rådande tillträdes- och fotograferingsförbudet. Tingsrätten ska grunda sin bedömning på A:s och B:s uppgifter så länge dessa inte i sig är så osannolika att de kan lämnas utan avseende eller de har motbevisats av den bevisning som åklagaren lagt fram i målet.

För att A och B ska dömas för att uppsåtligen ha brutit mot förbuden krävs att de varit medvetna om förbudet eller att det visats att de, även om de hade vetat om att det rådde tillträdes- och fotograferingsförbud, ändå hade genomfört gärningen. JJ har vittnat om att han anser att den som gick igenom revan måste ha sett förbudsskylten. Någon bevisning utöver den muntliga bevisningen till styrkande av skyltens utformning eller placering, har inte presenterats i målet. Tingsrätten anser inte att åklagaren förmått motbevisa A:s och B:s påståenden om att de inte sett några skyltar och inte heller förstått att de gick in på ett skyddsobjekt. Deras påstående om att de inte skulle ha gått in på området om de förstod att det rådde tillträdes- och fotograferingsförbud får godtas. Det är därför inte visat att de begått gärningen uppsåtligen.

Tingsrätten har efter den bedömningen att ta ställning till om A och B varit oaktsamma när de gick in på skyddsobjektet och tog fotografier av det. För att A och B ska dömas för att genom oaktsamhet ha brutit mot förbudet krävs att de borde ha förstått att de bröt mot ett förbud. Av A:s och B:s egna uppgifter framgår att de antog att stängslet fanns för att hålla personer ute, och att de under tiden som de befann sig inne i byggnaden kände att det kanske var fel att vara där. Även C har förklarat att han antog att stängslet innebar att man inte fick gå in och att det kändes fel att göra det. Detta talar i sig för att A och B inte gjort tillräckligt för att kontrollera om de bröt mot ett förbud. Härtill kommer att de på ett enkelt sätt genom att iaktta staketet och läsa på de skyltar som JJ beskrivit kunnat undgå att bryta mot tillträdes- och fotograferingsförbuden. A och B får därför anses ha varit oaktsamma när de tog sig in på skyddsobjektet och fotograferade.

A och B ska därför dömas för att genom oaktsamhet brutit mot skyddslagen i enlighet med vad åklagaren har påstått.

Påföljd
Den brottslighet som A och B döms för är inte att anse som bagatellartad. Det faktum att tingsrätten ansett att gärningen är begången av oaktsamhet gör dock att påföljden bör stanna vid ett måttligt bötesstraff, jämför bl.a. Svea Hovrätts dom den 4 januari 2019 i mål B 9647-18. Med hänsyn till A:s och B:s ålder vid tiden för gärningen bestämmer tingsrätten påföljden till fyrtio dagsböter. För A bestäms dagsbotens storlek till 50 kr utifrån hans uppgivna inkomst. För B bestäms dagsbotens storlek till 230 kr utifrån hans uppgivna inkomst.

Övriga frågor
Eftersom A och B döms för brott med fängelse i straffskalan ska de betala lagstadgad avgift till brottsofferfonden om 800 kr vardera.

Den ersättning som försvararna begärt får anses skälig och ska godtas. Med hänsyn till A:s och B:s ekonomiska förhållanden ska staten stå för A:s försvararkostnad medan B ska betala tillbaka hela kostnaden för sitt försvar till staten.

Lastbilssläp lossnade på E6:an utanför Ängelholm

Släp i olycka på E6

Vid 15:44 fick räddningstjänsten ett larm om att ett lastbilssläp lossnat och blockerat ett körfält på E6:an i norrgående riktning strax innan trafikplats Rebbelberga. Kön sträckte sig bortom trafikplats Erikslund.

På Biltemas parkering, som var som första parkett, samlades många nyfikna för att ta bilder och filmer.

Brandman polisanmäld för misshandel av mobilfilmare

Vätskebrand med brandman

Polisanmälan lades ned samma vecka med följande motivering: Fortsatt förundersökning förväntas ej, på grund av bevisläget, leda till att brott kan styrkas. Innan man läser texten nedan ska man ha i åtanke att en fotografering eller filmning av en olycksplats inte är olaglig.

I måndags, den 21 januari, inträffade en olycka på Vedbyvägen i Söndraby, Klippan. Strax innan 21:30 kolliderade två personbilar. Utöver detta förstördes även två parkerade bilar. En kvinna fick föras till sjukhus.

Vid olyckan filmade en man händelsen medelst sin mobiltelefon. En brandman sade enligt mobilfilmaren åt honom att sluta filma och gick enligt mobilfilmaren fram och knuffade mannen.

Polisanmälan från mobilfilmaren

BROTTET

En brandman har dragit hårt i B:s arm så ihållande smärta har uppstått.

OMSTÄNDIGHETER

B gick ut på Vedbyvägen med anledning av en olycka som hade inträffat där. Han tog upp sin mobil och filmade några bilar som hade krockat. En brandman kommer då fram till B och trycker ner hans vänstra arm så att han inte ska kunna filma mer. Brandmannen försöker dra telefonen ur B:s hand och drar så hårt att B sträcker sig. B uppger att det gjorde väldigt ont när brandmannen drog och att det är en ihållande smärta.

B säger att det stod en polis bredvid B och även han hade sagt till brandmannen att sluta dra i hans arm, men att brandmannen vägrade.

VITTNE

B:s frus dotter A var med under hela händelsen.

SKADOR

Ont i armen och har sträckt nacken. B kommer uppsöka läkare under morgondagen och polisen får ta del av hans journal.

Polismannens uppgifter

Via media kom det till min kännedom att en privatperson gjort en anmälan mot en brandman vid tiden för en trafikolycka på Vedbyvägen i Klippan.

Målsäganden uppgav att en polisman sagt åt brandmannen att ”sluta dra i hans arm”, vilket inte stämmer, då det var jag som var  närvarande. Målsäganden stod på privat mark, under pågående räddningsaktion, och när han konfronterades av markägaren påstod han att han bodde där, vilket inte heller stämde.

Målsäganden uppvisade mycket dålig attityd, och då han hindrade polisens och räddningstjänstens arbete uppmanades han att lämna platsen.

Detta vägrade vederbörande, varpå han eskorterades bort av mig och brandmannen.

Målsäganden var mycket nära att bli omhändertagen, och föreföll mycket kränkt av att han inte fick göra som han ville.
Således vittnar jag om att brandmannen inte gjort något fel på platsen.

Två män omhändertogs av skyddsvakter på Arboga flygfält

Skyddsobjekt med avbildningsförbud

I går vid middagstid greps två män i 30-årsåldern efter att ha fotograferat sin bil inne på flygfältet i Arboga. Efter att polisen tagit över ärendet och förhört duon släpptes dem.

Arboga flygfält ägs av Saab och arrenderas ut till Arboga flygklubb. Arboga flygklubbs lokala föreskrifter säger följande om skyddsobjektet:

”Inom hela området råder förbud mot tillträde utan tillstånd, att fotografera, avbilda, beskriva eller mäta skyddsobjektet utan tillstånd. All verksamhet och närvaro på flygfältet sker enligt överenskommelse med markägaren Saab AB. Detta innebär att all verksamhet Arboga Flygklubb bedriver på flygfältet måste ske enligt villkor i överenskommelse med Saab och att vår verksamhet inom skyddsobjektet regelbundet kontrolleras av det av Saab anlitade bevakningsbolaget. Samtliga klubbmedlemmar, funktionärer och besökare till flygklubben ska informeras om regler och förutsättningar för att vistas inom skyddsobjektet. Flygklubbens besökare vistas inom området under överinseende av medlem i Arboga flygklubb . Samtliga flygklubbens besökare som kan behöva vistas på flygfältet utan sällskap av medlem i Arboga Flygklubb, t.ex. övernattande gäster på camping, i stuga mm, ska i förväg med namn och personnummer anmälas till vakten. Dessa besökare ska kunna identifiera sig med giltigt ID. Fotografering av klubbens verksamhet är tillåten efter överenskommelse med Saab AB under förutsättning att:

  • Fotografering sker under överinseende av medlem i Arboga Flygklubb

  • All fotografering sker i östlig riktning med banans västra kant som gräns.

  • Ingen terräng, byggnader, objekt eller installationer, AMPA, Saab industriområde mm väster om asfaltbanans slut får fotograferas och dokumenteras.

  • Fotografering av klubbverksamhet mm på banan, stråket, klubbhusen mm mot kanalen och skogen i östlig riktning är tillåten.”

Angående biltrafik inne på fältet finner man följande text:

”Biltrafik skall generellt inte få förekomma på banan eller stråket. Undantag för detta gäller vid ut – och indragning av segelflygplan. All passage till och från fältområdet sker genom klubbens infart vid gamla kanalen. Obs! All korsning av bana och stråk måste ske med uppsikt åt båda håll oavsett bana i användning”

Ultralätt flygplan nödlandade på åker utanför Rögle

Ultralätt flygplan på åker efter nödlandning

Under lördagseftermiddagen kallade piloten till ett ultralätt flygplan upp Ängelholms flygledartorn och berättade att han hade motorbortfall. Innan han hunnit styra planet till flygplatsen nödlandade han på en åker öster om Rögle söder om Ängelholm. Både flygplan som pilot klarade sig utan skador och han kontaktade därefter åter tornet och meddelande att han kommit ned. Därefter larmade han 112. Varför motorn stannade är ännu inte utrett.

Under söndagen ska man efter kontroll försöka starta flygplanet och lyfta från fältet.

Hos Flightradar24.com syns flygplanets färd från start till nödlandning.

Fälldes i hovrätt efter att med bilkamera filmat skyddsobjekt

Svea hovrätt B 9647-18

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.
a) Hovrätten dömer AB för brott mot skyddslagen enligt 30 § skyddslagen (2010:305) i sin lydelse före den 1 juli 2018, 2018-01-08 — 2018-01-09
b) Hovrätten bestämmer påföljden till 40 dagsböter à 190 kr.
c) Hovrätten ålägger AB att betala en avgift om 800 kr enligt lag (1994:419) om brottsofferfond.

2. Vad tingsrätten förordnat om beslag ska fortsätta att gälla.

3. Hovrätten bestämmer ersättning av allmänna medel åt AV till 2 633 kr. Av beloppet avser 2 106 kr arbete och 527 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska AB återbetala till staten.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Åklagaren har yrkat att hovrätten ska döma AB för brott mot skyddslagen och bestämma påföljden till dagsböter. AB har motsatt sig ändring. Målet har avgjorts utan huvudförhandling.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Parterna har lagt fram samma bevisning i hovrätten som i tingsrätten. Hovrätten har tagit del av uppgifter lämnade av AB och TS vid tingsrätten. AB körde, medveten om att han hade en s.k. dash-cam installerad i sin bil, dagligen under flera månader in på LSS Uppsalas område vid Ärna i Uppsala. Av utredningen framgår att området är ett skyddsobjekt inom vilket det bl.a. råder fotograferingsförbud. AB har uppgett att han har varit medveten om att det var ett skyddsobjekt samt att han såg skyltarna om skyddsobjekt men inte reflekterade över vad som stod på dessa. Hovrätten bedömer att hans agerande har varit oaktsamt. Han ska därför dömas för brott mot skyddslagen. Påföljden är dagsböter. Vid denna utgång ska i beslag taget minneskort förklaras förverkat. AB döms för brott med fängelse i straffskalan och ska därför betala avgift enligt lag om brottsofferfond. Den offentliga försvararen har begärt skälig ersättning. AB:s ekonomiska förhållanden är sådana att han ska återbetala denna kostnad till staten.

Uppsala tingsrätt B 4741-18

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från

Brott mot skyddslagen, 30 § skyddslagen (2010:305) i sin lydelse före 1 juli 2018 2018-01-08 — 2018-01-09 Förverkande och beslag I beslag taget minneskort förklaras förverkat. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten Region Mitt, nr 2018-5000-BG3148.1:2).

Ersättning

1. AV tillerkänns ersättning av allmänna medel med 3 669 kr, varav 2 935 kr avser arbete och 734 kr avser mervärdesskatt.

2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

DOMSKÄL

AB har medgett de faktiska omständigheterna men förnekat brott. Han har medgett det särskilda yrkandet om förverkande. Åklagaren har åberopat händelserapport, fotografier, kartor och beslagsprotokoll som bevisning.

Förhör har hållits med AB och vittnet TS.

AB: Han var inhyrd av ett bolag för att fälla träd på Luftstridsskolan, Ärna och arbetade där från slutet av oktober 2017 till januari 2018. Han körde in på området i sin arbetsbil och såg då gula skyltar med text men kunde inte läsa texten eftersom det var mörkt och skyltarna stod på en 50-sträcka. Han hade inte heller, innan han började jobba, fått någon information av sin uppdragsgivare M om vad man inte fick göra inne på ett skyddsobjekt. Det här var hans första jobb på ett skyddsobjekt. I samband med att han köpte sin firmabil för två år sedan flyttade han över en kamera från sin gamla bil till den nya. Kameran monterade han bakom backspegeln såg därför inte kameran som startar då bilen rör sig. Kameran har han i försäkringssyfte för att dokumentera i händelse av att han råkar ut för en olycka. Han har inte tänkt på kameran och inte haft någon anledning att titta på det inspelade materialet.

TS: Han arbetar som säkerhetschef på Ärna och har gått igenom materialet i AB:s kamera. Samtliga bilder bryter mot avbildningsförbudet och innebär ett synnerligt men för Försvarsmakten om AB fått behålla dem. Han är av uppfattningen att alla entreprenörer som arbetar på Ärna får upplysningar om vad det innebär att arbeta på ett skyddsobjekt.

Tingsrättens bedömning

För straffansvar enligt 30 § skyddslagen krävs även att den som brutit mot ett tillträdesförbud, såvitt här är i fråga, gjort detta av oaktsamhet. Det innebär att gärningsmannen borde ha förstått att han bröt mot ett förbud. Uttrycket ”borde ha förstått” är egentligen en förkortning av ”skulle ha förstått om han hade gjort vad han borde ha gjort” (se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2 uppl. 2013, s. 315). Bedömningen är individuell och beror av omständigheterna i det enskilda fallet. Mot bakgrund av vad AB uppgett om kamerans syfte och att han inte tänkte på att den var igång samt att han inte uppmärksammat vad som stod på den gula förbudsskylten gör att tingsrätten inte finner att han förfarit oaktsamt. Åtalet ska därför ogillas. Det särskilda yrkandet om förverkande av ett minneskort är medgivet och ska bifallas. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

SKILJAKTIG MENING

Rådmannen MS och nämndemannen AH är skiljaktiga i skuldfrågan och anför följande. AB har vid huvudförhandlingen visserligen vidgått att han sett förbudsskylten vid infarten men sagt att han inte läst vad som stod på den. Enligt vår mening måste en bilförare, som under en period regelbundet passerar skylten, i vart fall lägga märke till symbolen med en överkorsad kamera vilken inte kan missförstås. Att i ett sådant fall inte göra några närmare överväganden kring den egna kameran gör att vi finner att AB av oaktsamhet handlat på sätt som åklagaren gjort gällande. Åtalet är därmed styrkt och att bedöma som åklagaren gjort och påföljden ska bestämmas till dagsböter.

Förundersökningsprotokoll

Patrull 21-1160 bestående av Pa E och Pa A beordras till Ärna med anledning av att vakten upptäckt en bil som haft en kamera monterad i vindrutan.

Patrullen kommer till platsen och möts av två militärer som har tagit kameran i beslag. Patrullen ringer åklagaren som fastställer beslaget och ger direktiv att prata med misstänkt och få en uppfattning om varför han haft en kamera monterad i vindrutan. Patrullen visas till misstänkt, som jobbar för M.

Misstänkt identifieras AB och uppger att han har kameran där i försäkringssyfte, utifall han till exempel krockar med något så kan han visa filmen för försäkringsbolaget. AB uppger att han inte tror att han blivit säkerhetsklassad, att han i vart fall inte skrivit på något och uppger att han inte fått någon information när han började jobba inne på Ärna i början av november. AB uppger att det är en förstagsbil och att det är en enskild filma, med hans namn och personnummer.

Patrullen kontaktar åklagaren igen då det är full med diverse prylar i bilen men åklagaren anser inte det vara nödvändigt med en husrannsakan i bilen. AB upplevs omedveten om förbudet och har inte heller reflekterat över att kameran är igång eftersom den alltid är det. I tjänsten dag som ovan Pa E

Uppgifter från säk chef

Säkerhetschefen TS vid försvarsmakten lämnar följande uppgifter:

Beslut att området är ett skyddsobjekt:

Området är skyddsobjekt enligt försvarsmaktens beslutsskrivelse HKV H/S 10 921:80897 daterad 2011-03-25. Av beteckningen kan man läsa att beslutet är taget 2011-03-25 på Försvarsmaktens Högkvarter och att beslutet är Hemligt/Secret enligt Offentlighets- och sekretesslagen 15 kap 2§.

Har försvarsmakten någon invändning mot att kameran hävs till anspråkstagaren om minneskortet förverkas?

FM har inget i sak att erinra om detta.

TS som har funktionen som säkerhetschef hörs angående den film som återfunnits i den go-pro kamera som anträffats i den misstänktes bil. TS ombeds klargöra vad filmen visar och om det kan röra sig om brott mot skyddslagen. TS börjar med att förklara att det finns tydliga anslag vid infarter samt inne på Uppsala Garnisons område att det råder förbud att avbilda området med foto, film eller annat med stöd av försvarssekretess 15 kapitlet 2§.

TS har gått igenom materialet i kameran och det kan konstateras att det finns filmat från platser som är MER skyddsvärda än vissa andra. Man anser att om misstänkt fått behålla kameran och materialet så hade detta inneburit SYNNERLIGA men för försvarsmakten. På filmen finns material som är att klassa som hemligt enligt försvarssekretessen och med hänvisning till rikets säkerhet.

TS önskar få löpande information om ärendets status och vilka åtgärder som vidtas med ärendet.

Uppläst ur förhörsanteckningar och godkänt

Förhör med AB

AB informeras om rätten att ha en advokat närvarande vid förhör men säger att det går bra utan. Vid en eventuell rättegång godtar AB den försvarare rätten förordnar. AB delges misstanke om brott mot skyddslagen genom att med gopro-kamera ha filmat inne på militärt skyddsområde utan tillstånd.

AB ERKÄNNER att han har haft en kamera monterad i sin bil men FÖRNEKAR att han hade som uppsåt att filma på militärt område.

AB berättar att han har haft gopro-kameran monterad i sin bil sedan han köpte bilen. Kameran sitter monterad bakom backspegeln så man ser den knappt från förarpositionen, den är dessutom rörelseaktiverad och börjar spela in samtidigt som bilen börjar röra på sig. Filmen sparas på minneskort som finns monterat i kameran och filmen spelas över vid varje påbörjad inspelning.

När AB kör in på området för Uppsala garnison för att utföra arbete med trädfällning har han därför ingen koll på att kameran sitter och spelar in förrän vakterna i grinden påpekar hans kamera.

AB tar då bort kameran och lägger denna i handskfacket på bilen för att sedan fortsätta in på området där han skall utföra sitt arbete. Efter ca en timme kommer vakterna som sagt till AB om kameran och vill då ha kameran och även AB personnummer.

AB ger vakterna kameran såsom de bett om samt sitt personnummer och de åker därifrån. Efter ytterligare ca en halvtimme så kommer det militärpoliser till platsen och utför husrannsakan i AB:s bil och kort efter kommer vanliga poliser som tar upp en anmälan. Dagen efter så är AB tillbaks på området och jobbar vidare med trädfällning men efter ytterligare en dag så drar man in tillståndet och AB:s firma förlorar uppdraget att fälla träden inne på området.

AB betonar att inte hade någon avsikt att filma på området utan hade helt enkelt glömt att kameran satt där och aktiverades av rörelsen när bilen började rulla. Annars hade AB tagit bort kameran innan han kom fram till området AB gör anspråk på kameran som finns i beslag men gör inget anspråk på det minneskort som satt i. AB kan inte svara på frågan om strafföreläggande just nu utan vill återkomma till detta.

Gråborg

Porten till Gråborg

Bara några kilometer öster om Ölandsbron ligger Gråborg, Ölands största fornborg med en storlek på 210 x 160 meter. Man har hittat lämningar sedan 500-talet här och Gråborg användes även vid kriget mot danskarna 1677.

Nuvarande mur har en raserad höjd på 4-7 meter men ursprungshöjden bör ha varit kring 8-10 meter.

Sankt Knuts kapell

Bara ett hundratals meter nordväst om Gråborg finner man kyrkoruinen Sankt Knuts kapell. Kyrkan uppfördes under 1100-talet och användes fram till 1500-talet. Namnet Knut syftar på det danska helgonet Knut den helige.


Visa större karta