Kameratrollet

– Fotograf & Fotokurs i Skåne
Posts Tagged ‘fotografera’

Fotografera med blixt i dager

IMG_7961

Tycker du att din naturbild blir platt när du fotograferar? Då har du fel ljussättning. En gång i tiden trodde jag att man enbart använde blixt för att kunna fotografera i mörker. Nuförtiden som fotograf tror jag något helt annat. Med tillräckligt mycket ljus kan jag få omgivningen att se ut som att vara fotograferad nattetid istället, eller som i bilden nedan, enbart ge den där touchen av skuggor och spektakulärt ljus.

IMG_7959

IMG_7964Bilderna är tagna 15:51 på Söderåsen i Skåne, vilket innebär att det fortfarande är gott om solljus ute. Men med två blixtar adderade till scenen kullkastas den tidsuppfattningen för betraktaren.

Dagens sökmotorfråga – Fotografera flygplan

Dagens sökmotofråga lyder: fota flygplan kamerainställningar.

Att fotografera flygplan innebär två två problem. Snabb rörelse och stark kontrast mellan himmel och flygplan.

Den första delen kan man råda bot på ganska enkelt med ett knep. Använd bägge ögonen. För mig som är vänsterfotad, vänsterhänt och vänsterögd är det inte helt lätt att använda höger öga för att titta i sökaren med.

Hur som helst, genom att använda bägge ögonen och ett teleobjektiv på kameran kan du med vänster öga ta sikte på flygplanet för att få in det i sökarrutan, samtidigt som du med höger öga finlirar när du väl fått in planet där. Låt dessutom kameran stå på följsam autofokus som innebär att kameran ständigt fokuserar om beroende på om motivet rör sig mot eller från dig.

Om du fotograferar med evaluerande ljusmätning på din kamera kommer kameran automatiskt underexponera bilden p.g.a. att himlen är så pass mycket ljusstarkare. Lösningen är att exponeringskompensera bilden med ett till två steg. Alternativet kan vara att använda en annan ljusmätningsmetod som t.ex. punktmätning. Dock gäller det att du har flygplanet i centrum av sökarbilden.

 

Sammanfattning:

1. Använd bägge ögonen.

2. Följsam autofokus.

3. Överexponera lätt bilden alternativt använd punktmätning som ljusmätningsmetod.

Fototips del 9 – Fotografens lagtexter

Vad får man fotografera och när råder fotoförbud? Det är en fråga som allt oftare dyker upp i och med mobilkamerans intåg och att allt fler har tillgång till digitala kameror. Nedan har jag delat in det i två delar, vid och efter själva fotograferandet.

 

Vid fotograferandet

 • Fotografering medelst drönare på allmän plats ansåg Länsstyrelsen i Skåne falla under kameraövervakningslagen (2013:460). Efter ett mål i domstol med målnr 1323-15 har Förvaltningsrätten i Malmö slagit fast att så inte är fallet, men domen överklagades av Datainspektionen där Kammarrätten anser att drönarfotografering ska räknas som kameraövervakning. Fallet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.
  Hur som helst måste du ha tillstånd från Transportstyrelsen för framförande av drönare i kommersiellt syfte. Vid flygning i kontrollzoner behöver du tillstånd från flygtrafikledningen. T.ex. hela Ängelholm ligger i en kontrollzon.

 

 • Skyddsobjekt med avbildningsförbud får inte fotograferas. Där råder fotoförbud. Det ska poängteras att alla skyddsobjekt inte har avbildningsförbud/fotoförbud, t.ex. vissa civila flygplatser medan militära byggnader och regementen oftast har förbudet.

7 § Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet.
   Genom särskilt beslut kan tillträdesförbudet förenas med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet.
   Om det räcker för att tillgodose skyddsbehovet, kan tillträdesförbudet ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska.”

Ett undantag från avbildningsförbudet gäller tryckfrihetsförordningens anskaffningsfrihet där Högsta domstolen avgjorde fallet där Dagens Nyheters fotograf fotograferat ett skyddsobjekt.

Fotograferingen av skyddsobjektet har skett för publicering i grundlagsskyddade medier. Ansvarsbestämmelsen i 30 § skyddslagen kan såvitt avser överträdelsen av förbudet mot avbildning – fotograferingsförbudet – inte tillämpas.
Ett liknande undantag finns i yttrandefrihetsgrundlagen, se Högsta domstolens avgörande, punkt 10. Detta undantag har till stor del gjort fotoförbudet vid skyddsobjekt tandlöst. Man ska dock ej förglömma att det finns andra texter som kan spela in vid ett skyddsobjekt, exempelvis tryckfrihetsförordningens del om spioneri eller brottsbalkens texter om olaga intrång eller olovlig underrättelseverksamhet.

 


 

 • Fotografering i en pågående rättegång är förbjudet att göra.

9 § Det ankommer på rättens ordförande att upprätthålla ordningen vid rättens sammanträden och att meddela de ordningsregler som behövs. Ordföranden får utvisa den som stör förhandlingen eller på annat sätt uppträder otillbörligt. Ordföranden får också begränsa antalet åhörare i rättssalen för att undvika trängsel.
   En bildupptagning i eller en bildöverföring från rättssalen får ske endast om det följer av lag. Rätten får förbjuda annans ljudupptagning eller ljudöverföring under ett förhör, om det kan antas att upptagningen eller överföringen besvärar den som hörs i sådan grad att det blir till men för utredningen.
   Om någon som har utvisats tränger sig in i rättssalen eller om någon i övrigt inte lyder en tillsägelse som har meddelats för att upprätthålla ordningen, får rätten besluta att han eller hon omedelbart skall häktas och kvarbli i häkte så länge sammanträdet pågår, dock inte längre än tre dagar.
  Om säkerhetskontroll i domstol finns särskilda föreskrifter. Lag (2005:683).”

 

I ett rättsfall från Svea hovrätt från 2006 står det att fotografering utifrån och in i en rättssal är laglig. Motiveringen löd:

”Fotografering i rättssalen under pågående förhandling är förbjuden enligt 5 kap. 9 § rättegångsbalken. I andra domstolslokaler, som parter och övriga som berörs av en rättegång samt allmänheten har tillträde till, gäller inte denna inskränkning i rätten att fotografera (jfr Henrik Edelman, Offentlighet och sekretess i rättegång, 2001, s. 231).”


 • Barnpornografi regleras i 16 kap. 10a § brottsbalken. Där står det:

  Den som

  • 1. skildrar barn i pornografisk bild,
  • 2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan,
  • 3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
  • 4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller
  • 5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till

  döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.


 

 • Kränkande fotografering infördes 2013 och innebär att tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska vara brottsligt. Fotograferingen måste ske dolt, personen måste befinna sig i ett privat utrymme och fotograferingen ska ske olovligen. Skulle man däremot öppet fotografera någon i ett omklädningsrum kan det istället gå under ofredande.

6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.  Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.  Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet. Lag (2013:366).”

 


 

 • I butik eller på annans mark kan det råda fotoförbud som ordningsregel, precis som att du t.ex inte får ha en hund inne i butiken. Skulle du ta en bild kan konsekvensen bli att du inne på någons privata plats blir avvisad. I en öppen butik eller ett köpcentra under öppettid gäller NJA 1995 s. 84 som innebär att en butik eller köpcentra kan jämföras med ett torg med tak. Man kan förvägras att handla om man bryter mot butikens eller affärens lokala ordningsregler, men det innebär inte att man får slängas ut under öppettid. Först om man stör den allmänna ordningen kan man bli avvisad och avlägsnad med hänvisning till 13 §. polislag (1984:387).
 • Ordningsregler finns också på flygplatser. Till skillnad från i en butik har flygplatser stöd av 6 kap. 16 §. luftfartsförordningen (2010:770) vilket kan rendera i böter om man bryter mot ordningsreglerna.
 • Ingen, inte ens polis, får utan beslut från åklagare heller titta på de bilder du tagit. Har du fotograferat vid ett skyddsobjekt kan dock polis, skyddsvakt eller någon som gör ett envarsgripande beslagta din utrustning.

 

 Efter fotograferandet

 • Att fotografera från flygplan är inga som helst konstigheter i Sverige under fredstid. Däremot att publicera sådana bilder utan tillstånd. Så här står det i lagtexten:
Om inte något annat följer av 10 eller 11 §, är det förbjudet att sprida en sammanställning av geografisk information
1. om förhållanden i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler, eller
2. över andra delar av svenskt territorium, om informationen har inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om tillstånd till spridning enligt första stycket. Tillstånd ska ges om spridningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret.
Tillståndsmyndighet är Lantmäteriet.

Flygfoto med spridningstillstånd

 


 

 • När det kommer till att publicera bilder på människor är det helt okej så länge det inte rör sig om kränkande bilder eller i fall det görs i marknadsföringssyfte, även om ny lagstiftning är på gång. De lagar som styr är personuppgiftslag (1998:204) och lag (1978:800) om namn och bild i reklam. Där står det följande:

5 a § Bestämmelserna i 9, 10, 13-19, 21-26, 28, 33, 34 och 42 §§ behöver inte tillämpas på behandling av personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter.Sådan behandling som avses i första stycket får inte utföras, om den innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. Lag (2006:398).”

 

1 § Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar viss person.Vad i första stycket sägs om näringsidkare gäller även anställd hos näringsidkare och annan som handlar på näringsidkares vägnar.”

Att tänka på här är att politiska partier och ideella föreningar inte räknas in som näringsidkare. Ett politiskt parti skulle alltså kunna använda en bild på dig i en reklamfilm.


Den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring, döms, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, för olaga våldsskildring till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som i rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring. Sprider någon av oaktsamhet en skildring som avses i första stycket och sker spridningen i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte, döms till ansvar enligt första stycket. Lag (2010:1881).

 


 

”12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Såvitt gäller litterära verk i skriftlig form får exemplarframställningen dock endast avse begränsade delar av verk eller sådana verk av begränsat omfång. Exemplaren får inte användas för andra ändamål än privat bruk.”

Tänk på att bildtävlingar dit du skickar in dina bilder kan ha avtal där du måste godkänna att tävlingshållaren får göra vad de vill med din bild. Även Blocket.se har en sådan formulering. En sak värd att nämna är Facebookavtalet och en dom från Kalmar tingsrätt FT 806-14:

 • ”2.4. När du publicerar innehåll eller uppgifter med inställningen Offentlig innebär det att
  du tillåter att alla, inklusive personer som inte är inloggade på Facebook, kan visa och
  använda uppgifterna samt koppa dem till dig (d.v.s. till ditt namn och din profilbild).
 • 18.7. Med Använda avser vi handlingen att använda, köra, kopiera, offentligt framföra eller
  visa, sprida, ändra, översätta och skapa bearbetningar av någonting.

Tingsrätten anser att fotografen, genom att publicera det ifrågavarande materialet på Facebook och därmed godkänna gällande avtalsvillkor, har lämnat sitt medgivande till att materialet används av alla, inklusive av personer som inte är inloggade på Facebook. Bolagets användning av materialet kan därför inte anses ha skett olovligen.”

Fotoövning

Vad finns det för rättsfall i Sverige inom fotografering? Ett tips är att kika på lagen.nu.

 


Web Analytics